မသိသာေသာျခားနားခ်က္မ်ား - e-business ႏွင့္ e-commerce၊ cement ႏွင့္ concrete

e-business ႏွင့္ e-commerce ၾကား ဘာျခားနားပါသလဲ။

e-business ႏွင့္ electronic commerce ဆိုတာကေတ့ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားႏွင့္ ကြန္ယက္မ်ားမွတဆင့္ စီးပြားေရးဆက္သြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းသည္ digital ဆက္သြယ္ေရးမွတဆင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ E-commerce တြင္ World Wide Web ႏွင့္ Internet ေပၚတြင္ ၀ယ္-ေရာင္းျခင္းႏွင့္ electronic စံနစ္ျဖင့္ေငြလႊဲျခင္း၊ smart card ႏွင့္ digital ေငြသားစသည္တို႕အသုံးျပဳျခင္း ပါ၀င္ပါသည္။ E-business (သို႔) electronic business သည္ e-commerce မွ ဆင္းသက္လာတာျဖစ္ပါတယ္။ ၄င္းသည္ internet ေပၚတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ၀ယ္-ေရာင္းျခင္းသက္သက္မဟုတ္ပါ။ ေဖာက္သည္မ်ားကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္းႏွင့္ စီးပြားဖက္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔လည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ ၄င္းအေခၚအေ၀ၚ ကေတာ့ စီးပြားေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို online ေပၚ၌သာ လံုး၀ လုပ္ေဆာင္တယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ကို ေဖာ္ေဆာင္ပါသည္။


Cement ႏွင့္ concrete ၾကားက ျခားနားခ်က္က ဘာပါလဲ။

Cement သည္ ၄င္းကို အရာ၀တၳဳမ်ားက လာကပ္ေအာင္ (သို႔) ပစၥည္းအခ်င္းခ်င္း တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ကပ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးေသာ ေစးကပ္ေစေသာ ဓါတုပစၥည္းျဖစ္သည္။ Glue (ေကာ္)၊ mortar(အဂၤေတ) ႏွင့္ paste (ဂ်ံဳေကာ္)တို႔သည္ cement ၏ ဥပမာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ Concrete သည္ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းျဖစ္ၿပီး ဘိလပ္ေျမ (cement)၊ ေရႏွင့္ မီးေသြးျပာ(cinders)၊ ေက်ာက္စရစ္(gravel)၊ သဲ၊ ေခ်ာ္(slag) (သို႔) ေက်ာက္ခဲ (stone) ကဲ့သို႔ေသာ အေစ့ဆန္ေသာ (granular) ထုေျခထားေသာ ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးပါ၀င္ပါသည္။

ထို ထုေျခထားေသာ ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဘိလပ္ေျမတို႔တြင္ ေရထည့္လိုက္ေသာအခါ ၄င္းက ဘိလပ္ေျမကို အလုပ္လုပ္ေစပါသည္။ ဘိလပ္ေျမသည္ ထိုထုေျခ ထားေသာပစၥည္းႏွင့္ ဘိလပ္ေျမကို အလုပ္လုပ္ေစပါသည္။ ဘိလပ္ေျမသည္ ထိုထုေျခထားေသာ ပစၥည္းႏွင့္ ဘိလပ္ေျမ အေရာ အေႏွာကို အစိုင္အခဲအျဖစ္သို႔ ေပါင္းစည္းေပးရန္ တာ၀န္ယူရေသာ အရာျဖစ္သည္။ Cement သည္ caementum (သို႔) quarry stone မွ ဆင္းသက္လာတာ ျဖစ္သည္။ ဒီစကားလံုးေတြကေတာ့ အဂၤေတလုပ္ရန္ ထုေျခထားေသာ ေက်ာက္ခဲအေရာကို ရည္ညႊန္းပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ဒီအေခၚအေ၀ၚက ေစးကပ္ေစေသာ ပစၥည္း (binding agent)အတြက္ အသံုးျပခဲ့ပါသည္။

concrete ရဲ႕ ေစာေစာပိုင္း အဓိပၸာယ္ေတြကေတာ့ "ေပါင္းစည္းျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာျခင္း" (formed by cohesion)၊ ခဲေစေသာ (solidified) ျဖစ္ၿပီး "အတူတကြ ျဖစ္ထြန္းလာသည္"(grow together) လို႔ အဓိပၸာယ္ရတဲ့ လက္တင္စကား "concrescere"မွ ဆင္းသက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ Concrete ကို "ေဆာက္လုပ္ေရး ပစၥည္း"လို႕ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ကေတာ့ ၁၉-ရာစု အလယ္ေလာက္ကမွ စတင္ျဖစ္ေပၚလာတာျဖစ္ပါတယ္။

မူလ အေမးအေျဖမ်ားကို http://dictionary.reference.com မွာၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။

Views: 1382

Reply to This

Replies to This Discussion

nice

very good, and thank you.

thanks

Perlucid explaination. Thank you

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service