ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ျပဳလုပ္မည့္ ယူေက ပညာေရးျပပြဲတြင္ တကၠသိုလ္ေကာလိပ္ ၁၇ ေက်ာင္း ပါဝင္မည္


ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ ျမန္မာမွ ၾကီးမႉးက်င္းပျပီး ဧရာဝတီဘဏ္မွ အဓိက ပါ၀င္ကူညီေပးထားေသာ ယူေက ပညာေရးျပပြဲကုို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Sule Shangri-La ဟုိတယ္တြင္ ၂၀၁၅ မတ္လ ၂၉ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၂ နာရီခြဲအထိ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ ပညာေရးျပပြဲတြင္ ဘာသာရပ္ေပါင္းမ်ားစြာကို Foundation, A-Level မွအစ ဘြဲ့ၾကိဳ (Undergraduate)၊ ဘြဲ့လြန္ (Master’s ႏွင့္ PhD Programme) အစီအစဥ္မ်ားအထိ သင္ၾကားပို႕ခ်ေပးေနသည့္ ယူေကမွ တကၠသုိ္လ္ေကာလိပ္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ Cambridge Tutors College, Harrow International School Bangkok, BBP University, University of Derby, University of Glasgow, University of Gloucestershire, University of Hertfordshire, Liverpool John Moores University, London South Bank University, Middlesex University, Newcastle University, University of Northampton, Northumbria University, University of South Wales, University of Sunderland, University of Wolverhampton, York St John University တို႕ ပါ၀င္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။


ယခု  ပညာေရးျပပြဲတြင္ လာေရာက္ၾကမည့္ တကၠသိုလ္ႏွင့္ ေကာလိပ္မ်ားတြင္ ယူေကသို႕ သြားေရာက္ပညာသင္ၾကားရန္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မိဘမ်ားႏွင့္အတူ ၎တကၠသိုလ္ႏွင့္ေကာလိပ္မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ၍ မိမိတို႕တက္ေရာက္လိုသည့္ ဘာသာရပ္မ်ား အဆိုပါ တကၠသိုလ္ႏွင့္ ေကာလိပ္မ်ားတြင္ ရွိမရွိ၊ တတ္ေရာက္လိုသည့္ ဘာသာရပ္ မေရြးခ်ယ္ရေသးလွ်င္လည္း သင့္ေလ်ာ္ႏိုင္မည့္ ဘာသာရပ္မ်ား အစရွိသည့္ အၾကံဉာဏ္မ်ားကို ေတာင္းယူႏိုင္ျခင္း၊ တကၠသိုလ္ႏွင့္ေကာလိပ္မ်ားမွ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ေက်ာင္းလခမ်ား၊ ပညာသင္ဆုရရွိႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ယူ၍ တစ္ဦးခ်င္း တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။


ထုိ့အျပင္ ေက်ာင္းသား ႏွင့္ မိဘမ်ားအတြက္ ယူေက ပညာေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ သိသင့္သိထုိက္ေသာ UK Visa အေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းေလွ်ာက္ထားပံုအေသးစိတ္၊ ပညာသင္ဆုမ်ားအေၾကာင္း၊ IELTS စာေမးပြဲႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ေဟာေျပာပြဲမ်ားကုိလည္း ျပပြဲတေလ်ွာက္ ျပဳလုပ္ေပး သြားမည္ျဖစ္သည္။ ယူေကရွိ တကၠသိုလ္မ်ား၊ေကာလိပ္မ်ားသို႕ တက္ေရာက္ရာတြင္ ေက်ာင္းလခသြင္းရာတြင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ႏွင္႕ ေနထိုင္စားေသာက္မႈ ကုန္က်စရိတ္ မ်ားအတြက္  ေငြလြဲဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း ဧရာဝတီဘဏ္က ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္  အထူးအစီအစဥ္ ႏႈန္းထားမ်ားျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။


စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားသည္ ဤေနရာတြင္ ႀကဳိတင္စာရင္းသြင္းျခင္းျဖင့္ iPad Mini အပါအဝင္ အျခားစိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းေသာ ဆုမ်ားကုိ ရ႐ွိႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးအျပင္ မိမိတုိ ့ သိလုိေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိလည္း ႀကဳိတင္ေမးျမန္းထားႏိုင္ျပီး သက္ဆုိင္ရာ တကၠသုိ္လ္ေကာလိပ္မ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွလည္း မိ္္မိတုိ့ လာေရာက္ေလ့လာေဆြးေႏြးသည့္ အခ်ိန္တြင္ ပုိမုိျပည့္စံုေသာ အေျဖမ်ားကုိ ေပးႏုိင္ပါမည္။

 

ယခုပညာေရးျပပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပြဲမတိုင္မီ သိလိုသည္မ်ားကို ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ၊ ၇၈ ကမ္းနားလမ္း ရန္ကုန္ျမိဳ႕သို႕ လာေရာက္၍ ျဖစ္ေစ၊ education.enquiries@mm.britishcouncil.org သို႕အီးေမးလ္ပို႕၍ ျဖစ္ေစ၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁ ၃၇၀၉၃၃၊ ၂၅၄၆၅၈၊ ၂၅၆၂၉၀၊ ၂၅၆၂၉၁ သို႕ျဖစ္ေစ ဆက္သြယ္ေမးျမန္း အေၾကာင္းၾကားႏိုင္ပါသည္။


Education UK Exhibition 2015 Seminar Agenda

Views: 432

Reply to This

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service