၀ိုင္ဆိုတာအေနာက္ဥေရာပသားတို႔အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးတဲ့အေဖ်ာ္ယမကာတစ္မ်ိဳးပါ။ အစားအေသာက္ပြဲတိုင္းမွာ ၀ိုင္မပါမျဖစ္ပါေလ့ရွိသလို အမ်ိဳးအမည္ေတြကလည္းမ်ားလြန္းလွေတာ့ ဘာသာရပ္တစ္ခုလိုေလ့လာယူရပါတယ္။ ၀ိုင္ရဲ႕အနံ႔အသက္၊ အရသာ၊ ဂုဏ္သတၱိေတြကို အာ႐ံုခံျမီည္းၾကည့္ကာ အဆင့္အတန္းသတ္မွတ္ျခင္းကို Wine tasting လို႔ေခၚၿပီး အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳႏိုင္တဲ့အထိကၽြမ္းက်င္သူေတြကို sommelier (သို႔မဟုတ္) wine taster လို႔ေခၚၿပီးစားေသာက္ဆိုင္ေတြမွာေစ်းႀကီးေပးခန္႔ထားၾကပါတယ္။ ဒီတစ္ေခါက္မွာေတာ့ ၀ိုင္အေၾကာင္းေျပာဆိုျခင္းဆိုတဲ့သင္ခန္းစာကိုေလ့လာၾကည့္ၾကပါစို႔။

 

Unit 11 - Talking about wine

Would you like to order some wine?

Waitress:      Would you like to order some wine with your meal?

Customer1:   Yes, please. Which is drier, the Riesling or the Sauvignon Blanc?

Waitress:      The Sauvignon Blanc is drier than the Riesling. But it isn’t as dry as the Pinot Grigio.

Customer1:   Right, I’ll have a glass of Sauvignon Blanc. Nancy, you prefer something sweeter, don’t you?

Customer2:   Yes, a glass of Chardonnay please.

Customer1:   Then, we’d like a bottle of red to go with our main course. Which is lighter, the French or 

Chilean Merlot?

Waitress:      Well, they’re both full-bodied wines. I recommend the French. It’s more expensive than the

Chilean but it’s smoother.

Customer2:   OK, then let’s have the French.

Waitress:      Thank you Madam. Would you like some mineral water?

Customer2:   Yes, a bottle of sparkling water please.

 

ေလ့လာထားရမည့္ expression မ်ား

Which is drier, the Riesling or the Sauvignon Blanc? ဘယ္ဟာကပိုျပင္းလဲ။ Riesling လား the Sauvignon Blanc လား။

Sauvignon Blanc is drier than the Riesling. Sauvignon Blanc က Riesling ထက္ပိုျပင္းပါတယ္။

it isn’t as dry as the Pinot Grigio.       Pinot Grigio ေလာက္ေတာ့မျပင္းပါဘူး။

they’re both full-bodied wines.  ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကေတာ့အရင့္စားေတြခ်ည္းပါ။

The French Merlot is more expensive than the Chilean.

The French Merlot က the Chilean ထက္ေစ်းပိုႀကီးပါတယ္။

wine ကို sweet လား dry လားဆိုတဲ့သတ္မွတ္ခ်က္ကို ၀ိုင္ခ်က္ၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ သူထဲမွာက်န္ေနခဲ့တဲ့ သၾကားပမာဏအနည္းအမ်ားကိုမူတည္ၿပီးသတ္မွတ္တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ၿပီးေတာ့ ပါ၀င္တဲ့အရက္ပမာဏ၊ အခ်ဥ္ဓါတ္စတာေတြကိုလည္းထည့္စဥ္းစားၾကရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ dry ဆိုတာ အခ်ိဳရဲ႕ဆန္႔က်င္ဘက္လို႔ေယဘုယ်မွတ္ထားႏိုင္ပါတယ္။ (ဒီမွာေတာ့၀ိုင္အျပင္းလို႔ပဲဘာသာျပန္ ေပးထားပါတယ္။ အတိအက်မမွတ္ေစလိုပါဘူး။)

၀ိုင္နီမွာလည္း ၀ိုင္ခ်က္လုပ္ရာစပ်စ္သီးအမ်ိဳးအစားရဲ႕အေရာင္ေၾကာင့္ အနီေရာင္ရင့္ရင့္ကေန အနီေဖ်ာ့ေဖ်ာ့အထိရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဒါကို lightness လို႔ေခၚေ၀ၚၾကပါတယ္။ သဘာ၀အေရာင္ခ်ယ္ ပမာဏ tannin ပါ၀င္မႈနည္းတာကို light-bodied လို႔ေခၚၿပီး ပါ၀င္မႈအမ်ားဆံုး၀ိုင္ကိုေတာ့ full-bodied လို႔ရည္ညႊန္းတယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

ေလ့လာထားရမည့္ေ၀ါဟာရမ်ား

become  =  ျဖစ္လာသည္

district = အရပ္ေဒသ၊ စီရင္စု၊ ခ႐ိုင္

excellent = ထူးကဲေသာ။ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေသာ

fine =  အဆင့္ျမင့္ေသာ။ အထက္တန္းက်ေသာ။ ေကာင္းေသာ

improve = တိုးတက္သည္

popular = လူႀကိဳက္မ်ားေသာ၊ ေရပန္းစားေသာ

produce = ထုတ္လုပ္သည္

recommend = ေထာက္ခံသည္။ ညႊန္းသည္။

smooth (wine) =  (ေသာက္ရတာ)ညက္ေညာေသာ

 

ေလ့လာထားရမည့္၀ါက်တည္ေဆာက္ပံုမ်ား

ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း Comparisons

အရာ၀တၳဳမ်ားကို -er than, more … than, not …. as … as အသံုးျပဳ၍ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္း

-er than ကိုသံုးၿပီးအရာ၀တၳဳႏွစ္ခုကိုႏႈိင္းယွဥ္မယ္ဆိုရင္ ေအာက္ပါဥပေဒသေလးမ်ားကို မွတ္ထားပါ။

1) Adjectives with one syllable

positive

comparative

superlative

clean

cleaner

cleanest

new

newer

newest

cheap

cheaper

cheapest


2) Adjectives with two syllables and the following endings:

2 - 1) Adjectives with two syllables, ending in -y

positive

comparative

superlative

dirty

dirtier

dirtiest

easy

easier

easiest

happy

happier

happiest

pretty

prettier

prettiest


2 - 2) Adjectives with two syllables, ending in -er

positive

comparative

superlative

clever

cleverer

cleverest


2 - 3) Adjectives with two syllables, ending in -le

positive

comparative

superlative

simple

simpler

simplest


2 - 4) Adjectives with two syllables, ending in -ow

positive

comparative

superlative

narrow

narrower

narrowest

 

3) Spelling of the adjectives using the endings -er/-est

positive

comparative

superlative

comment

large

larger

largest

leave out the silent -e

big

bigger

biggest

Double the consonant after short vowel

sad

sadder

saddest

dirty

dirtier

dirtiest

Change -y to -i (consonant before -y)

shy

shyer

shyest

Here -y is not changed to -i.
(although consonant before -y)


B - Comparison with more - most

positive

comparative

superlative

difficult

more difficult

(the) most difficult

all adjectives with more than one syllable (except some adjectives with two syllables – see 2 - 1 to 2 - 4)

C - Irregular adjectives

positive

comparative

superlative

comment

good

better

best

 

bad

worse

worst

 

much

more

most

uncountable nouns

many

more

most

countable nouns

little

less

least

 

little

smaller

smallest

 

 


D - Special adjectives

Some adjectives have two possible forms of comparison (-er/est and more/most).

positive

comparative

superlative

clever

cleverer / more clever

cleverest / most clever

common

commoner / more common

commonest / most common

likely

likelier / more likely

likeliest / most likely

pleasant

pleasanter / more pleasant

pleasantest / most pleasant

polite

politer / more polite

politest / most polite

quiet

quieter / more quiet

quietest / most quiet

simple

simpler / more simple

simplest / most simple

stupid

stupider / more stupid

stupidest / most stupid

subtle

subtler / more subtle

subtlest / most subtle

sure

surer / more sure

surest / most sure

 

Examples

The Italian wine is sweeter thanthe New Zealand wine.

The French wine more expensivethan the Chilean.

The New Zealand wine isn’t as dry asthe Portuguese.

 

ေလ့က်င့္ခန္း

၁။ ေအာက္ပါ၀ါက်မ်ားကိုမွန္ကန္သည့္ႏႈိင္းယွဥ္မႈပံုစံျဖင့္ေရးပါ။

1.       The restaurant is ...................(busy) tonight than last weekend.

2.       The Plaza is ................(close) to the airport than the Grand.

3.       A suite is .............. (expensive) than a single room.

4.       I think the Sauvignon Blanc is ...............(good) than the Riesling.

5.       Mineral water is .................(Cheap) than wine.

6.       The Chilean Merlot is ................. (not smooth) as the French.

 

၂။ ေအာက္ပါတို႔ကိုအသံုးျပဳၿပီး စာပိုဒ္ကို ျပည့္စံုေအာင္ျဖည့္ပါ။

Champagne             Port              France Bordeaux

Italian                    Spain            Frascati

.......................1 is the famous sparkling wine produced east of Paris. St. Emilion is also produced in ....................2 in the ......................3 region. Two ...................4 wines include Chianti fromthe Florence region and .....................5 near Rome ............6 comes from Portugal and sherry from the south of ...................7.

 

ကဲဒါကေတာ့ talking about wine နဲ႔ပတ္သက္တဲ့သင္ခန္းစာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးပိတ္ ၀ိုင္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ စကားပံုေလးနဲ႔ပိတ္လိုက္ရေအာင္။

Like good wine, marriage gets better with age - once you learn to keep a cork in it.

Gene Perret

၀ိုင္လိုပဲအိမ္ေထာင္ေရးဟာလည္း သက္တမ္းရင့္လာတာနဲ႔ပိုေကာင္းလာရတယ္။ ဗူးဆို႔ေလးဖံုးတတ္သြားၿပီဆိုတာနဲ႔ေပါ့။

 

 

ဇာနည္(MyWay!)

 

Read more:

English for Hotel and Catering Industry (Unit 1 Taking a phone call)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 2 - Giving Information)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 3 - Taking Reservation)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 4 Taking Restaurant B...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 5 - Polite Explanatio...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 6 - Receiving Guests)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 7 Serving in the bar)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 8 - Instructions)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 9 - Taking a food order)
English for Hotel and Catering Industry(Unit 10 Desserts and Cheese)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 11 - Talking about Wine)
English for Hotel and Catering Industry(Unit 12 Dealing with request)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 13 - Describing dishes )
English for Hotel and Catering Industry (Unit 14 - Dealing with Com...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 15 - Jobs and Workpla...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 16 - Explaining and I...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 17 - Taking telephone...
English for Hotel and Catering Industry(Unit 18 Taking difficult ph...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 19 - Health and safet...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 20 Giving directions ...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 21 - Giving direction...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 22 Facilities for Business Travellers)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 23 Offering Help and ...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 24 Dealing with Probl...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 25 Paying Bills)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 26 Payment Queries)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 27 - Applying for a Job)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 28 - The Interview)

 


ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ (ရန္ကုန္) တြင္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းသစ္မ်ားကို ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁၄) ရက္ေန႕တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲမ်ားကို ဇန္နဝါရီလ (၇) ရက္ေန႕မွ (၁ဝ) ရက္ေန႕ အထိ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သျဖင့္ (အသက္ ၇ ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ မည္သူမဆို) တက္ေရာက္လိုသူမ်ား လာေရာက္ေျဖဆိုႏိုင္ပါသည္။ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲေၾကးမွာ ျမန္မာေငြ တစ္ေသာင္းက်ပ္ျဖစ္ၿပီး မွတ္ပံုတင္ကဒ္ျပား (သို႕မဟုတ္) သန္းခါင္စာရင္း/ေမြးစာရင္း မူရင္းျဖင့္ ဝင္ခြင့္ စာေမးပြဲေျဖရန္ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၉) ရက္ေန႕ မွစ၍ တနလၤာေန႕မွ ေသာႀကာေန႕ နံနက္ (၉:ဝဝ) မွ ညေန (၅:ဝဝ) အတြင္းလာေရာက္ စာရင္းသြင္းႏိုင္ပါၿပီ။ ဆက္လက္ဖတ္႐ႈပါရန္

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ IELTS Preparation သင္တန္းသစ္မ်ားကို ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁၄) ရက္ေန႕တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

IELTS Preparation သင္တန္းတက္လိုပါက ပထမဦးဆံုး အရည္ခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲကို ေျဖဆိုရပါသည္။ ဝင္ခြင့္ စာေမးပြဲမ်ားကို ဇန္နဝါရီလ (၇) ရက္ေန႕မွ (၁ဝ) ရက္ေန႕အထိက်င္းပသြားမည္ျဖစ္သျဖင့္ (အသက္ ၁၆ ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ မည္သူမဆို) လာေရာက္ေျဖဆိုႏိုင္ပါသည္။ IELTS Preparation အတန္းမွာ နာရီ (၆ဝ) သင္တန္း ျဖစ္ျပီး တစ္ပတ္လွ်င္ (၃) ရက္ တစ္ရက္လွ်င္ (၂) နာရီ တက္ရပါသည္။ သင္တန္းေၾကးမွာ ျမန္မာေငြ ၂၉၀,၀၀၀ က်ပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆက္လက္ဖတ္႐ႈပါရန္

အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက British Council Customer Service & Sales Department ဖုန္းနံပါတ္ ၂၅၆၂၉ဝ ၊ ၂၅၆၂၉၁ (လိုင္းခြဲ - ၃၃၂၅, ၃၃၂၆, ၃၃၁၈) သို႕ တနလၤာေန႕မွ စေနေန႕ နံနက္ (၈:၃ဝ) မွ ညေန (၆:၃ဝ) အတြင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ျပီး enquiries@mm.britishcouncil.org သို႕လည္း အီးေမးလ္ပို႕၍ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

Views: 1996

Reply to This

Replies to This Discussion

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ

thanks

thank for sharing... thank

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service