ဟိုတယ္၊ စားေသာက္ဆိုင္ေတြမွာ ၀န္ထမ္းေတြေန႔စဥ္ရင္ဆိုင္ရမယ့္အခက္အခဲကေတာ့ ဧည့္သည္ရဲ႕ မေက်နပ္ခ်က္ေတြကိုေျဖရွင္းရတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကိုအဆင္ေျပေအာင္ ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်းနဲ႔ေျဖရွင္း ႏိုင္ေအာင္ complaints နဲ႔ပတ္သက္တဲ့တာေလးေတြေလ့လာၾကည့္ပါဦး။

 

 

What is there to complaint about?

1.      

Customer:     We ask you to reserve a parking space. But the car park attendant says the car park’s full.

Staff:           I’m sorry. We overbooked the car park yesterday and today. I’ll reserve you a space for tomorrow.

2.      

Customer:     Excuse me, we ordered our drinks 20 minutes ago.

Staff:           I’m sorry madam. I’ll be with you in a moment. The restaurant is short- staffed tonight. I’ll check with the wine waiter.

3.      

Customer:     We reserved adjoining rooms. But these are on different floors.

Staff:           I’m sorry. I’ll change your rooms straight away.

4.      

Customer:     This steak is really overcooked. I asked for it medium rare.

Staff:           I’m sorry sir. I’ll speak to the chef and bring you another one.

5.      

Customer:     A colleague left a message for me at reception last night. But nobody gave it to me.

Staff:           I’m so sorry. I’ll look into it.

 

ပန္းသတင္းေလညွင္းေဆာင္၊ လူသတင္းလူခ်င္းေဆာင္တဲ့။ ေလ့လာမႈစစ္တမ္းတစ္ခုအရေဖာက္သည္ တစ္ေယာက္ဟာ စိတ္တိုင္းမက်မႈတစ္ခုကို ေနာက္ထပ္လူ ၁၀ ဦးကိုျပန္ေျပာတတ္ပါတယ္တဲ့။ ၁၃% ကေတာ့ ေနာက္ထပ္ ၂၀ ဦးကိုေျပာႏိုင္ပါတယ္။ အျခားတစ္ဖက္မွာေတာ့ စိတ္ေက်နပ္မႈရတဲ့ေဖာက္သည္ဟာ ေနာက္ထပ္လူ ၃ ဦးမွ်ကိုသာျပန္ေဖာက္သည္ခ်ေလ့ရွိပါတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြမွာ မေက်မနပ္ျဖစ္ေနတဲ့ေဖာက္သည္ကို သူစိတ္ေက်နပ္မႈျပန္ရေအာင္ အထူးဂ႐ုျပဳၾကရပါတယ္။ ေအာက္ပါနည္းလမ္းေတြကေတာ့ complaint ေတြကိုဘယ္လိုကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမလဲဆိုတဲ့အက်ဥ္းခ်ဳပ္ျဖစ္ပါတယ္။

  • Deal with the problem immediately (ျပႆနာကိုခ်က္ခ်င္းကိုင္တြယ္ပါ)
  • Listen. Listen to the nature of the complaint. (ဘာကိုမေက်နပ္တာလဲဆိုတာနားေထာင္ပါ)
  • Acknowledge (စားသံုးသူရဲ႕မေက်မနပ္ခံစားခ်က္ကိုအသိအမွတ္ျပဳပါ)
  • Apologize. (ကိုယ့္ဘက္ကမမွားရင္ေတာင္ ေတာင္းပန္ပါ)
  • Respond and resolve. (ကိုယ့္ဌာနရဲ႕မူ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္းမွ်မွ်တတျဖစ္ေအာင္ေျဖရွင္းပါ)
  • Thank the customer. (ျပႆနာကိုသိရတဲ့အတြက္ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းစားသံုးသူကိုေျပာပါ)
  • Report and follow up. (ေနာက္တစ္ခါအလားတူျပႆနာမ်ိဳးမျဖစ္ေအာင္တာ၀န္ရွိသူလူႀကီးကို သတင္းပို႔ပါ။ ကိုယ္ဘယ္လိုေျဖရွင္းခဲ့တယ္ဆိုတာ မွတ္တမ္းေရးအေထာက္အထားယူထားပါ။)
  • ဒီလိုေျဖရွင္းႏုိင္လို႔ စားသံုးသူေက်နပ္သြားမယ္ဆိုရင္ သူဟာကိုယ့္လုပ္ငန္းအတြက္သစၥာရွိေဖာက္သည္ Loyal customer ျဖစ္သြားမွာမလြဲပါဘူး။

 

ေလ့လာထားရမည့္ expression မ်ား

I’m sorry, we overbooked the car park yesterday.  စိတ္မေကာင္းပါဘူးရွင္။ မေန႔က ကားပါကင္ပိုၿပီးငွားထားလိုက္မိပါတယ္။

I’m sorry madam. I’ll be with you in a moment. ၀မ္းနည္းပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ ခဏေလးဆိုရင္ ရပါမယ္။

I’ll check with the wine waiter.  ၀ိုင္စားပြဲထိုးကိုေမးေပးပါ့မယ္။

I’ll change your rooms straight away.  အခန္းကိုခ်က္ခ်င္းလဲေပးပါ့မယ္။

I’m sorry sir. I’ll speak to the chef and bring you another one. စိတ္မေကာင္းပါဘူးခင္ဗ်ာ။ စားဖိုမွဴးကိုေျပာၿပီးေနာက္တစ္ပြဲယူလာေပးပါ့မယ္။

I’m so sorry. I’ll look into it. ၀မ္းနည္းပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ စစ္ၾကည့္ေပးပါ့မယ္။

 

ေလ့လာထားရမည့္ေ၀ါဟာရမ်ား

attendant – တစ္ခုခုကိုေစာင့္ၾကည့္ေပးရသည့္၀န္ထမ္း

dusty  - ဖုန္ထူေသာ

filthy  -  ညစ္ပတ္ေနေသာ

flat (beer) - အျမွဳပ္ေသေနေသာ၊ ဂစ္ကုန္ေနေသာဘီယာ

important - အေရးႀကီးေသာ

next door - အိမ္နီးနားခ်င္း၊ ေဘးနားအိမ္၊ ေဘးနားအခန္း

overbooked – (အခန္း၊ ေနရာစသည္) ေပးႏိုင္သည္ထက္ပိုလက္ခံထားမိသည္။

overcooked - အက်က္လြန္သြားသည္

salty   - ငန္တူးေနေသာ

short-staffed - ၀န္ထမ္းအင္အားလိုေနသည္

stale - ေအာက္သိုးသိုးနံေနေသာ

straightaway - ခ်က္ခ်င္း၊ မဆိုင္းမတြ

tasteless - အရသာမဲ့ေသာ။ အရသာမရွိေသာ

torn - စုတ္ျပဲေနေသာ

undercooked - လံုေအာင္ေအာင္မက်က္ေသာ

unmade  - မျပဳမျပင္ရေသးသော(အိပ္ယာ)

vinegary - ခ်ဥ္ေသာ၊ ရွာလကာရွည္ကဲ့သို႔ေသာ

 

ေလ့လာထားရမည့္၀ါက်တည္ေဆာက္ပံုမ်ား

simple past tense

႐ိုး႐ိုးအတိတ္ကာလကို အတိတ္တစ္ခ်ိန္မွာစခဲ့ၿပီး အတိတ္မွာပဲၿပီးခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကိုေဖာ္ျပရာမွာသံုးပါတယ္။

We asked you to reserve a parking space.

We ordered our drinks 20 minutes ago.

ေလ့က်င့္ခန္း

၁။ ေအာက္ပါစကားလံုးမ်ားကိုအတိတ္၀ါက်မ်ားအျဖစ္စီပါ။

Example

We/ want / buy / new mobile phone.

We wanted to buy a new mobile phone.

 

1. they / arrive / hotel / yesterday

2. she / ask for/ dessert /  without cream

3. chef / cook / wonderful / meal

4. guests / enjoy / their stay

5. he / key in / reservations data

6. waiter/ open / bottle of champagne

 

၂။ ကြင္းအတြင္းမွႀကိယာကိုအတိတ္ကာလေျပာင္း၍ကြက္လပ္ျဖည့္ပါ။

1. They ............. (tell) the waiter about the mistake on the bill.

2. He ............(go) into the kitchen to speak to the chef.

3. The guests from Japan ............ (speak) very good English.

4. Yesterday I ............ (meet) my colleagues in a bar.

5. She ................ (write) and email confirming the reservation.

6. He .............. (eat) his meal and ................ (pay) his bill.

 

၃။ ေအာက္ပါမေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို အသင့္ေတာ္ဆံုးစကားလံုးျဖင့္ျဖည့္ပါ။

1. You've given us the wrong rooms. We asked for adjoining doubles.

a. bad                       b. right      c. wrong       d. good

 

2. Sorry, this bread is really .................

a. stale                     b. fresh      c. good         d.flat

 

3. This is room 409. Our bathroom is absolutely ................

a. unmade                 b. filthy     c. dirty         d. dusty

 

4. These vegetables are really ................ They have no taste at all.

a. new                      b. vinegary c. cold d. tasteless

 

5. Excuse me. I can't eat this soup- it's too ...................

a. warm                    b. tasteless c. salty         d. flat

 

6. Are yyou the reception manager? One of your staff was very .......... to me today.

a. rude                      b. friendly  c. bad d. dirty

 

7. The TV in our room is .............

a. dusty                    b. full        c. broken      d. torn

 

8. This meat is so ............ that it's difficult to cut.

a. tasteless   b. tough       c. cold d. stale

 

9. Our room is very ............ because of the street traffic. We can't sleep.

a. full  b. dirty         c. hot d. noisy

 

10. This wine taste .................... I think it's corked.

a. vinegary    b. salty         c. tasteless    d. flat

 

 

ဇာနည္(MyWay!)

Read more:

English for Hotel and Catering Industry (Unit 1 Taking a phone call)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 2 - Giving Information)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 3 - Taking Reservation)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 4 Taking Restaurant B...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 5 - Polite Explanatio...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 6 - Receiving Guests)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 7 Serving in the bar)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 8 - Instructions)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 9 - Taking a food order)
English for Hotel and Catering Industry(Unit 10 Desserts and Cheese)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 11 - Talking about Wine)
English for Hotel and Catering Industry(Unit 12 Dealing with request)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 13 - Describing dishes )
English for Hotel and Catering Industry (Unit 14 - Dealing with Com...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 15 - Jobs and Workpla...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 16 - Explaining and I...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 17 - Taking telephone...
English for Hotel and Catering Industry(Unit 18 Taking difficult ph...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 19 - Health and safet...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 20 Giving directions ...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 21 - Giving direction...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 22 Facilities for Business Travellers)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 23 Offering Help and ...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 24 Dealing with Probl...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 25 Paying Bills)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 26 Payment Queries)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 27 - Applying for a Job)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 28 - The Interview)

 

 

 


ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ (ရန္ကုန္) တြင္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းသစ္မ်ားကို ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁၄) ရက္ေန႕တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲမ်ားကို ဇန္နဝါရီလ (၇) ရက္ေန႕မွ (၁ဝ) ရက္ေန႕ အထိ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သျဖင့္ (အသက္ ၇ ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ မည္သူမဆို) တက္ေရာက္လိုသူမ်ား လာေရာက္ေျဖဆိုႏိုင္ပါသည္။ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲေၾကးမွာ ျမန္မာေငြ တစ္ေသာင္းက်ပ္ျဖစ္ၿပီး မွတ္ပံုတင္ကဒ္ျပား (သို႕မဟုတ္) သန္းခါင္စာရင္း/ေမြးစာရင္း မူရင္းျဖင့္ ဝင္ခြင့္ စာေမးပြဲေျဖရန္ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၉) ရက္ေန႕ မွစ၍ တနလၤာေန႕မွ ေသာႀကာေန႕ နံနက္ (၉:ဝဝ) မွ ညေန (၅:ဝဝ) အတြင္းလာေရာက္ စာရင္းသြင္းႏိုင္ပါၿပီ။ ဆက္လက္ဖတ္႐ႈပါရန္

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ IELTS Preparation သင္တန္းသစ္မ်ားကို ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁၄) ရက္ေန႕တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

IELTS Preparation သင္တန္းတက္လိုပါက ပထမဦးဆံုး အရည္ခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲကို ေျဖဆိုရပါသည္။ ဝင္ခြင့္ စာေမးပြဲမ်ားကို ဇန္နဝါရီလ (၇) ရက္ေန႕မွ (၁ဝ) ရက္ေန႕အထိက်င္းပသြားမည္ျဖစ္သျဖင့္ (အသက္ ၁၆ ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ မည္သူမဆို) လာေရာက္ေျဖဆိုႏိုင္ပါသည္။ IELTS Preparation အတန္းမွာ နာရီ (၆ဝ) သင္တန္း ျဖစ္ျပီး တစ္ပတ္လွ်င္ (၃) ရက္ တစ္ရက္လွ်င္ (၂) နာရီ တက္ရပါသည္။ သင္တန္းေၾကးမွာ ျမန္မာေငြ ၂၉၀,၀၀၀ က်ပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆက္လက္ဖတ္႐ႈပါရန္

အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက British Council Customer Service & Sales Department ဖုန္းနံပါတ္ ၂၅၆၂၉ဝ ၊ ၂၅၆၂၉၁ (လိုင္းခြဲ - ၃၃၂၅, ၃၃၂၆, ၃၃၁၈) သို႕ တနလၤာေန႕မွ စေနေန႕ နံနက္ (၈:၃ဝ) မွ ညေန (၆:၃ဝ) အတြင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ျပီး enquiries@mm.britishcouncil.org သို႕လည္း အီးေမးလ္ပို႕၍ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

 

 

Views: 2149

Reply to This

Replies to This Discussion

Thanks.It's useful to us.

thank 

Thanks alot

Thank you very much.

ႊThanks

thanks you

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service