ဒီသင္ခန္းစာကေတာ့ ဟိုတယ္နဲ႔ စားေသာက္ဆိုင္အတြင္းအလုပ္ဌာနေတြနဲ႔အလုပ္တာ၀န္ေတြ အေၾကာင္းေျပာဆိုပံုေတြျဖစ္ပါတယ္။

 

Unit 15 - Jobs and Workplaces

Let’s start at front office (ဧည့္ႀကိဳ႐ံုးခန္းမွစၾကပါစို႔)

Hotel manager:  Here’s front office. This is Louise, our reception manager.

Observer: Hello.

Louise: Hello.

Hotel manager: Louie is responsible for six staff, a cashier, two receptionists, a reservation clerk and two porters. In reception they handle all the reservations, arrivals, payments and departures. And there’s always a receptionist to deal with any questions or requests.

Observer: What about the phone calls?

Hotel manager: Yes, phone calls too. That’s the phone area over there. If guests want services like laundry or dry cleaning, front office staff tells the housekeeper. She’s responsible to the assistant manager.

Observer: Is there much computer work?

Hotel manager: Yes, these are the computers and those are the printers over there. All reservations, check-ins, payments and in-room services are processed on these. We use Fidelio system.

Observer: Oh, I see.

Hotel manager: We also use the savers system for travel arrangement as most travel agencies use this system. So, everybody here is trained on these systems.

 

ေလ့လာထားရမည့္ expression မ်ား

Here’s front office. This is Louise, our reception manager. ေဟာဒါ ဧည့္ႀကိဳေကာင္တာပါ။ သူကေတာ့ လူ၀ီပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ဧည့္ႀကိဳမန္ေနဂ်ာပါ။

Louise is responsible for six staff. လူ၀ီက ၀န္ထမ္းေျခာက္ေယာက္တာ၀န္ယူအုပ္ခ်ဳပ္ပါတယ္။

In reception they handle all the reservations. ဧည့္ႀကိဳဌာနမွာ အခန္းႀကိဳမွာတာအားလံုးကို လက္ခံပါတယ္။

And there’s always a receptionist to deal with any questions. ဧည့္သည္ေတြရဲ႕ေမးခြန္းေတြေျဖၾကားေပးဖို႔ ဧည့္ႀကိဳစာေရးတစ္ေယာက္အၿမဲရွိပါတယ္။

That’s the phone area over there. ဟိုဘက္မွာေတာ့ ဖံုးေတြလက္ခံေျဖၾကားတဲ့ေနရာျဖစ္ပါတယ္။

Everybody here is trained on these systems. ဒီမွာရွိတဲ့၀န္ထမ္းတိုင္းကို ဒီကြန္ပ်ဴတာစံနစ္ေတြ သံုးႏိုင္ေအာင္ေလ့က်င့္ေပးထားပါတယ္။

 

ေလ့လာထားရမည့္ေ၀ါဟာရမ်ား

arrival = ဆိုက္ေရာက္ (ခရီးသည္/ဧည့္သည္)

blender = ေမႊစက္

cashier = ေငြကိုင္စာေရး

clean = သန္႔ရွင္းေရးလုပ္သည္

dish washer = ပန္းကန္ေဆးစက္

dry cleaning = အ၀တ္အထည္တို႔ကို ေရမသံုးဘဲ ဓါတုပစၥည္းမ်ားသံုး၍ေလွ်ာ္သည္

Manager on Duty (MOD) = တာ၀န္က်မန္ေနဂ်ာ

front office = ဧည့္ႀကိဳဌာန

pastry = မုန္႔၊ မုန္႔ဖုတ္သည့္ဌာန

payment = ေငြေပးေခ်ျခင္း

process (v) = (လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုခု)ေဆာင္ရြက္သည္။

refrigerator = ေရခဲေသတၱာ

rubbish = အမႈိက္

sharpen = ခၽြန္သည္။

side order = အရန္ဟင္း

station (work) = အလုပ္ဌာန

toaster = ေပါင္မုန္႔မီးကင္စက္

travel arrangement = ခရီးသြားအစီအစဥ္

 

ေလ့လာထားရမည့္၀ါက်တည္ေဆာက္ပံုမ်ား

This, That, These, Those, Here, There

This

A thing or a person is close

This = singular

That

A thing or a person is far

That = singular

These

Things or people are close

These = plural

Those

Things or people are far

Those = plural

 

This ဤအရာ။ ေျပာသူႏွင့္နီးသည့္အရာ၀တၳဳ (အနည္းကိန္း)

That ထိုအရာ။ ေျပာသူႏွင့္အေ၀းမွာသည့္အရာ၀တၳဳ (အနည္းကိန္း)

These ဤအရာမ်ား။ ေျပာသူႏွင့္နီးသည့္အရာ၀တၳဳမ်ား (အမ်ားကိန္း)

Those ထိုအရာမ်ား။ ေျပာသူႏွင့္အေ၀းမွာသည့္အရာ၀တၳဳ (အမ်ားကိန္း)

Here ေဟာဒီမွာ။

There ေဟာဟိုမွာ။

  • This is Louise. That is Seth.
  • These guests are checking in. Those guests checked out five minutes ago.
  • Here’s the reception desk. There’s the reservation office.

 

responsible to ႏွင့္ responsible for တာ၀န္ရွိသည္

The receptionist is responsible to the reception manager.

ဒီ၀ါက်မွာ ဧည့္ႀကိဳစာေရးဟာ ဧည့္ႀကိဳမန္ေနဂ်ာလက္ေအာက္မွာတာ၀န္ရွိတယ္လို႔အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။

 

The receptionist is responsible for taking room reservations.

ဒီ၀ါက်မွာ ဧည့္ႀကိဳစာေရးဟာ အခန္းမွာၾကားမႈအားလက္ခံရန္ တာ၀န္ရွိတယ္လို႔အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕အလုပ္တာ၀န္ကိုျပပါတယ္။

 

ေလ့က်င့္ခန္း

၁။ ေအာက္ပါ၀ါက်မ်ားကို responsible to ႏွင့္ responsible တို႔မွသင့္ေတာ္ရာႏွင့္ျဖည့္ပါ။

  1. The cashiers are ……………….the reception manager.
  2. The waiters are ………………….. taking orders.
  3. The duty manager is …………………… all the full time staff.
  4. The porters are ……………….. taking the guests’ luggage to their room.
  5. The barman is ………………. the bar manager.
  6. The carp ark attendant is ……………………. parking the cars.

 

၂။ ေအာက္ပါအလုပ္ရာထူးႏွင့္ သူတို႔၏တာ၀န္မ်ားကို တြဲပါ။

Jobs

Responsibility

1. reception manager

a. menus and the kitchen

2. restaurant manager

b. luggage

3. housekeeper

c. front office

4. head chef

e. guests’ question and requests

5. cashier

f. baking bread and croissants

6. receptionist

g. bedrooms and linen

7. reservation clerk

h. helping the sous chef

8. porter

i. the restaurant staff rotas

9. room attendants

j. reservation by phones and email

10. pastry chef

k. money and bill

11.commis chef

l. preparing vegetables

12.kitchen porter

m. cleaning rooms and making beds

 

၃။ ေအာက္ပါတို႔ကို this/that, these, those တို႔မွသင့္ေတာ္ရာႏွင့္ျဖည့္ပါ။

1. Right. This menu here is today's menu.

2. Look at this menu. ........... are the dishes I want you to prepare.

3. ...............'s tomorrow's menu over on the board.

4. .................... are tomorrow's dishes over there.

5. ...................... desserts here are ready for the dining room.

6. Those on................... worktop aren't finished yet.

7. Could you pass me ................ bottle? The on on the shelf.

8. I'll serve.................... dishes here if you take.................

9. Here you are, sir........................... is today's lunch menu.

10. Excuse me. Who are ................. people over there?

 

 

ဇာနည္(MyWay!)

Read more:

English for Hotel and Catering Industry (Unit 1 Taking a phone call)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 2 - Giving Information)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 3 - Taking Reservation)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 4 Taking Restaurant B...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 5 - Polite Explanatio...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 6 - Receiving Guests)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 7 Serving in the bar)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 8 - Instructions)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 9 - Taking a food order)
English for Hotel and Catering Industry(Unit 10 Desserts and Cheese)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 11 - Talking about Wine)
English for Hotel and Catering Industry(Unit 12 Dealing with request)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 13 - Describing dishes )
English for Hotel and Catering Industry (Unit 14 - Dealing with Com...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 15 - Jobs and Workpla...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 16 - Explaining and I...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 17 - Taking telephone...
English for Hotel and Catering Industry(Unit 18 Taking difficult ph...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 19 - Health and safet...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 20 Giving directions ...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 21 - Giving direction...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 22 Facilities for Business Travellers)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 23 Offering Help and ...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 24 Dealing with Probl...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 25 Paying Bills)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 26 Payment Queries)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 27 - Applying for a Job)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 28 - The Interview)

 

 

 


ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ (ရန္ကုန္) တြင္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းသစ္မ်ားကို ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁၄) ရက္ေန႕တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲမ်ားကို ဇန္နဝါရီလ (၇) ရက္ေန႕မွ (၁ဝ) ရက္ေန႕ အထိ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သျဖင့္ (အသက္ ၇ ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ မည္သူမဆို) တက္ေရာက္လိုသူမ်ား လာေရာက္ေျဖဆိုႏိုင္ပါသည္။ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲေၾကးမွာ ျမန္မာေငြ တစ္ေသာင္းက်ပ္ျဖစ္ၿပီး မွတ္ပံုတင္ကဒ္ျပား (သို႕မဟုတ္) သန္းခါင္စာရင္း/ေမြးစာရင္း မူရင္းျဖင့္ ဝင္ခြင့္ စာေမးပြဲေျဖရန္ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၉) ရက္ေန႕ မွစ၍ တနလၤာေန႕မွ ေသာႀကာေန႕ နံနက္ (၉:ဝဝ) မွ ညေန (၅:ဝဝ) အတြင္းလာေရာက္ စာရင္းသြင္းႏိုင္ပါၿပီ။ ဆက္လက္ဖတ္႐ႈပါရန္

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ IELTS Preparation သင္တန္းသစ္မ်ားကို ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁၄) ရက္ေန႕တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

IELTS Preparation သင္တန္းတက္လိုပါက ပထမဦးဆံုး အရည္ခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲကို ေျဖဆိုရပါသည္။ ဝင္ခြင့္ စာေမးပြဲမ်ားကို ဇန္နဝါရီလ (၇) ရက္ေန႕မွ (၁ဝ) ရက္ေန႕အထိက်င္းပသြားမည္ျဖစ္သျဖင့္ (အသက္ ၁၆ ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ မည္သူမဆို) လာေရာက္ေျဖဆိုႏိုင္ပါသည္။ IELTS Preparation အတန္းမွာ နာရီ (၆ဝ) သင္တန္း ျဖစ္ျပီး တစ္ပတ္လွ်င္ (၃) ရက္ တစ္ရက္လွ်င္ (၂) နာရီ တက္ရပါသည္။ သင္တန္းေၾကးမွာ ျမန္မာေငြ ၂၉၀,၀၀၀ က်ပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆက္လက္ဖတ္႐ႈပါရန္

အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက British Council Customer Service & Sales Department ဖုန္းနံပါတ္ ၂၅၆၂၉ဝ ၊ ၂၅၆၂၉၁ (လိုင္းခြဲ - ၃၃၂၅, ၃၃၂၆, ၃၃၁၈) သို႕ တနလၤာေန႕မွ စေနေန႕ နံနက္ (၈:၃ဝ) မွ ညေန (၆:၃ဝ) အတြင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ျပီး enquiries@mm.britishcouncil.org သို႕လည္း အီးေမးလ္ပို႕၍ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

 

 

Views: 2085

Reply to This

Replies to This Discussion

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ

thank you so much.

အေျဖသိခ်င္ပါတယ္

Thank so much.
Thank a lot.
Thank you so much.
Thanks.

Thank you so much, Sir

thanka a lot my teacher.

Thanks a lot!

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service