ဒီသင္ခန္းစာကေတာ့ ဧည့္သည္မွအခန္း၀န္ေဆာင္မႈအားတယ္လီဖုန္းျဖင့္မွာၾကားလာပါက ျပန္လည္ေျဖၾကားပံုပဲျဖစ္ပါတယ္။ Unit 1, 3 နဲ႔ 4 ေတြနဲ႔ျပန္ဆက္စပ္ေလ့လာၾကည့္ပါ။

Unit 17  Taking Telephone Request

Room service. Can I help you?

1

Staff:  Room service. Can I help you?

Guest: Hello, could I have a bottle of champagne please?

Staff: Certainly, what room number please?

Guest: Room 352.

Staff: And how many glasses do you need?

Guest: We need four please.

Staff: Right away sir.

 

2.

Staff: Housekeeping, Bella’s speaking. Can I help you?

Guest: Yes, please. My husband’s suit needs dry cleaning and I have a dress that needs ironing. Shall I leave them at the reception?

Staff: No, you don’t need to do that. I’ll send someone up for them right away. What’s your room number?

 

3.

Staff: Good morning, room service.

Guest: Good morning, could we have continental breakfast for two? With orange juice and coffee please.

Staff: Certainly, a continental for two. Which room number please?

Guest: 697. How long will it be? We need to leave in half an hour.

Staff: It’ll be with you in fifteen minutes.

Guest: Great, thank you very much.

4.

Staff: Hello, housekeeping. Can I help you?

Guest: Yes please. Can you put a new zip in a pair of trousers? I need them this afternoon.

Staff: We can do that for you by lunch time sir. Do they need pressing? I’ll send someone up to your room.

 

ေလ့လာထားရမည့္ expression မ်ား

How many glasses do you need? ဖန္ခြက္ဘယ္ႏွစ္ခြက္လိုပါသလဲ။

No, you don’t need to do that. ဟင့္အင္း။ ဒီလိုလုပ္ဖို႔မလုိအပ္ပါဘူး။

I’ll send someone up for them right away. တစ္ေယာက္ေယာက္ကိုအေပၚတက္လာယူဖို႔ခ်က္ခ်င္းလႊတ္ေပးလိုက္ပါ့မယ္။

How long will it be? ဘယ္ေလာက္ၾကာမွာလဲ။

Do they need pressing?  မီးပူတိုက္ဖို႔လိုပါသလား။

 

 

ေလ့လာထားရမည့္ေ၀ါဟာရမ်ား

continental breakfast ဥေရာပစတိုင္နံနက္စာ

foyer ဟိုတယ္၊ ကပြဲ႐ံု စသည္တို႔၌အ၀င္ခန္းမ

haircut ဆံပင္ညွပ္ျခင္း၊ ဆံသျခင္း

lift (US elevator) ဓါတ္ေလွကား

trousers ေဘာင္းဘီရွည္ (plural ျဖစ္တာသတိျပဳပါ)

zip - ဇစ္

ဟိုတယ္အ၀င္နားကနားေနခန္းမႀကီးကို ဟိုတယ္ႀကီးတစ္ခ်ိဳ႕က foyer လို႔သံုးရတာႀကိဳက္ၾကပါတယ္။ ဒီစကားလံုးႏွစ္လံုးဟာလည္း အဓိပၸါယ္တူအလဲအလွယ္သံုးႏိုင္ပါတယ္။ foyer ဆိုတာျပင္သစ္စကား မီးလင္းဖိုရွိရာအခန္းကလာတာျဖစ္ၿပီး lobby ကေတာ့ ဂ်ာမန္အရင္းအျမစ္ရွိတဲ့ လက္တင္စကားလံုး Lobia ခရစ္ယာန္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသီလရွင္ေက်ာင္းရွိအမိုးပါစႀကၤန္ဆိုတဲ့စကားကလာပါတယ္။

မီးပူတိုက္တာကို ironing နဲ႔ pressing ဆိုၿပီးႏွစ္မ်ိဳးသံုးႏိုင္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕က pressing ဟာပိုၿပီး professional ဆန္တယ္လို႔ယူဆၾကပါတယ္။ စီးပြားေရးအရအ၀တ္ေလွ်ာ္တဲ့လုပ္ငန္း laundry မွာ pressing လို႔သံုးၾကပါတယ္။ ကိုယ့္အိမ္မွာကိုယ့္ဘာသာတိုက္တာကိုေတာ့ ironing လို႔ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီစကားလံုးႏွစ္ခုလံုးကိုအဓိပၸါယ္တစ္မ်ိဳးတည္းနဲ႔အလဲအလွယ္သံုးတာမ်ိဳးေတြလည္းရွိပါ တယ္။

ဟိုတယ္ေတြမွာ ဥေရာပစတိင္မနက္စာနဲ႔ အေမရိကန္စတိုင္မနက္စာဆိုၿပီးေရာင္းခ်တာမ်ားပါတယ္။ ဥေရာပစတိုင္က ပိုၿပီေပါ့ေပါ့ပါးပါးစားစရာေတြျဖစ္ပါတယ္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေပါင္မုန္႔အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္တစ္မ်ိဳး၊ လက္ဖက္ရည္၊ ေကာ္ဖီ တစ္မ်ိဳးပါပါတယ္။ အေမရိကန္နံနက္စာကေတာ့ ဥေရာပနံနက္စာကအမယ္ေတြအျပင္ ၾကက္ဥနဲ႔အသား (bacon, ham, sausage, steak) တို႔လည္းပါပါတယ္။ ေျပာရရင္အေမရိကန္နံနက္စာဟာထမင္းႀကီးစားသလိုစားတာျဖစ္တယ္။

 

ေလ့လာထားရမည့္၀ါက်တည္ေဆာက္ပံုမ်ား

လုပ္ဖို႔လုိုတယ္၊ တစ္ခုခုကိုလိုအပ္တယ္ လို႔ေျပာခ်င္တ့ဲအခါပံုစံသုံးမ်ိဳးနဲ႔သံုးႏိုင္ပါတယ္။

Need + Noun (နာမ္နဲ႔တြဲသံုးတယ္)

He needs his trousers this afternoon.

သူ႔ေဘာင္းဘီကိုဒီေန႔လည္ရမွျဖစ္မယ္။

She doesn’t need her jacket this afternoon.

သူ႕ဂ်ာကင္ဒီေန႔လည္ရဖို႔မလိုဘူး။ (မရလည္းကိစၥမရွိ)

Do you need a receipt?

Need + ing (gerund နဲ႔တြဲသံုးတယ္)

Her dress needs ironing.

သူမရဲ႕၀တ္စံုမီးပူတိုက္ဖို႔လိုတယ္။ (မီးပူတိုက္မွျဖစ္မယ္။ တြန္႔ေၾကေနသည္)

need + full infinitive (to နဲ႔တြဲသံုးတယ္)

We need to have them this afternoon.

ေလ့က်င့္ခန္း

၁။ ေအာက္ပါတို႔ကို need, don’t/doesn’t need, သင့္ေတာ္ရာသံုးၿပီးျဖည့္ပါ။

1. The rooms .................... cleaning after each guest.

2. The room attendants .................. to change the towels every day.

3. Your jacket .......................... ironing. It's fine.

4. The guest in room 292 ................... a taxi now.

5. No, thank you. We ................. a porter.

6. You ................... to pay now, sir. I'll put it on your bill.

 

၂။ ေအာက္ပါပံုကိုၾကည့္ၿပီး၀ါက်ဖြဲ႕ပါ။

refill          repair     change    dry clean    stitch

 wash       clean      answer    make  iron/press  empty

နမူနာ The skirt needs dry cleaning.

1…………………………………………………………….

2…………………………………………………………….

3…………………………………………………………….

4…………………………………………………………….

5…………………………………………………………….

6…………………………………………………………….

7…………………………………………………………….

8…………………………………………………………….

9…………………………………………………………….

10…………………………………………………………….

 

၃။ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကိုတုန္႔ျပန္ေျဖၾကားပါ။

1. Where can I get a haircut? (hair salon/ opposite reception)

There's a hair salon opposite reception.

2. What time does the salon close?  (close/ 5 p.m.)

3. Where can I change some money?   (exchange bureau / ground floor)

4. Where can I change my flight?  (travel agency / next door to hotel)

5. I need my suit cleaned.  (send housekeeping/ your room)

6. Where can I get theatre tickets?  (ask/doorman/theatre-booking service)

7. My wife is feeling ill. She needs a doctor.  (call one/ immediately)

8. Can you get me a taxi to the airport?   (order one/straightaway)

 

Answers

၁။

  1. need, 2. need, 3. doesn’t need 4. needs, 5. don’t need 6. don’t need

၂။

2. The bed sheet needs changing.

3. The bed needs making.

4. The jacket needs stitching.

5. The phone needs answering.

6. The refrigerator needs refilling.

7. The bathroom needs cleaning.

8. The towels need washing.

9. The trash can needs emptying.

10. The dress needs pressing.

 

၃။

2. The salon closes at 5 p.m.

3. There’s a exchange bureau on ground floor.

4. There’s a  travel agency  next door to hotel.

5. I’ll send a housekeeping staff to your room.

6. I’ll ask ask the doorman for theatre-booking service right away.

7. I’ll call one immediately.

8. I’ll order one straightaway.

 

ဇာနည္(MyWay!)

Read more:

English for Hotel and Catering Industry (Unit 1 Taking a phone call)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 2 - Giving Information)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 3 - Taking Reservation)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 4 Taking Restaurant B...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 5 - Polite Explanatio...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 6 - Receiving Guests)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 7 Serving in the bar)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 8 - Instructions)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 9 - Taking a food order)
English for Hotel and Catering Industry(Unit 10 Desserts and Cheese)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 11 - Talking about Wine)
English for Hotel and Catering Industry(Unit 12 Dealing with request)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 13 - Describing dishes )
English for Hotel and Catering Industry (Unit 14 - Dealing with Com...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 15 - Jobs and Workpla...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 16 - Explaining and I...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 17 - Taking telephone...
English for Hotel and Catering Industry(Unit 18 Taking difficult ph...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 19 - Health and safet...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 20 Giving directions ...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 21 - Giving direction...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 22 Facilities for Business Travellers)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 23 Offering Help and ...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 24 Dealing with Probl...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 25 Paying Bills)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 26 Payment Queries)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 27 - Applying for a Job)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 28 - The Interview)

Views: 2621

Reply to This

Replies to This Discussion

Thanks a lot, sir... ဆရာရဲ့သင္ခန္းစာေတြအားလံုးက..စနစ္တက်နဲ့..မွတ္ယူရလြယ္တဲ့အတြက္ေျကာင့္..အရမ္းကိုသေဘာက်မိပါတယ္...

by the way, Happy New Year, Sir!!!

နွစ္ျခိဳက္ေက်နပ္မိပါတယ္ခင္ဗ်ာ

ဆရာ့ရဲ ့ သင္ခန္းစာေတြက...က်ြန္မတို ့အတြက္အမ်ားၾကီးအေထာက္အကူျဖစ္ေစပါတယ္။

Very useful to us.

Happy New Year Sir!

ဆရာ့ကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္

ဆရာ့သင္ခန္းစာမ်ားကို အျမဲ ေလ့လာသင္ယူပါတယ္

Thank you very much.

Thank you so much Sir! Really can support me to improve English..

thanks a lot

Thanks a lot for your lecture.

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service