ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈမွာတစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦးျမင္ေတြ႔ေျပာဆိုရတာမ်ိဳးက မ်က္ႏွာအမူအယာ၊ ေျခဟန္လက္ဟန္ စတာေတြကတဆင့္ အဓိပၸါယ္ကိုေကာက္ယူႏိုင္တဲ့အတြက္သိပ္မခက္လွပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ လူခ်င္းမျမင္ရတဲ့ တယ္လီဖုန္းနဲ႔ေျပာဆိုရတဲ့အခါ တယ္လီဖုန္းလိုင္းအေနအထားနဲ႔တျခား အေၾကာင္းတရားေတြေၾကာင့္ မိခင္ဘာသာစကားမွာေတာင္ မလြယ္ကူလွပါဘူး။ ႏိုင္ငံျခားဘာသာ စကားျဖစ္တဲ့ အဂၤလိပ္စကားေျပာဆိုရတဲ့အခါ၊ တစ္ဖန္ အလုပ္ကိစၥလည္းျဖစ္တဲ့အခါ တစ္ဖက္သား ေျပာတာကို ရွင္းေအာင္ျပန္ေမးရတာ၊ ေသခ်ာေအာင္အတည္ျပဳရတာစတာေတြကို ကၽြမ္းက်င္ထားမွ အဆင္ေျပပါမယ္။ ဒီသင္ခန္းစာမွာ ခက္ခဲတဲ့တယ္လီဖုန္းေခၚဆိုမႈကို ဘယ္လိုတုန္႔ျပန္မလဲဆိုတာ ေလ့လာၾကပါမယ္။

Unit 18 Taking difficult phone calls (ခက္ခဲေသာတယ္လီဖုန္းေခၚဆိုမႈကိုတုန္႔ျပန္ျခင္း)

Could you repeat that please?

Staff:            Park Hotel, reservation. Gabriella’s speaking. How can I help you?

                     Hello, the line is very bad. Can you speak up a little please?

Customer:    I’d like to make a room reservation.

Staff:          When is it for?

Customer:   For three nights from September . . .

Staff:          I’m sorry. I didn’t catch the date. September . . . ?

Customer:   September the fourth, a double for three nights.

Staff:          What name is it, please?

Customer:   Mr.××××  from Istanbul.

Staff:         Could you spell that for me?

Customer:  A-L-I-M

Staff:         Did you say N for November?

Customer:   No. I didn’t. M for Mike.

Staff:          Right. A-L-I-M.

Customer:   A-L-I-M-O-G-L-U

Staff:          Thank you sir. Can I have a contact number for you?

Customer:  The country code is 90 then 216 8× × ×(no clear words)

Staff:          Could you repeat that please?

Customer:   90 216 877 03 43

Staff:          Thank you very much. I’ve made that reservation for you.

                   Three nights, for the fourth of September.

                   Would you please confirm me writing by fax or email?

 

ေလ့လာထားရမည့္ expression မ်ား

The line is very bad.     ဖုန္းလိုင္းအရမ္းဆိုးေနတယ္။

Can you speak up a little, please? နည္းနည္းေလာက္က်ယ္က်ယ္ေျပာလို႔ရမလားရွင္။

I’m sorry, I didn’t catch the date.  စိတ္မရွိပါနဲ႔။ ရက္စြဲမၾကားလိုက္လို႔ပါ။ (မရွင္းလို႔ပါ)

What name is it, please?    ဘာနာမည္နဲ႔ပါလဲ။

Could you spell that for me?  နာမည္စာလံုးေပါင္းျပပါလားရွင္။

Did you say N for November? ႏို၀င္ဘာကိုေပါင္းတဲ့ N လို႔ေျပာလိုက္ပါသလား။

Can l have a contact number for you?  ဆက္သြယ္လို႔ရမယ့္ဖုန္းနံပါတ္ရႏိုင္မလားရွင္။

Could you repeat that, please?   ေနာက္တစ္ႀကိမ္ေလာက္ထပ္ေျပာႏိုင္မလားရွင္။

ေရဒီယိုဆက္သြယ္မႈ (radio communication) ေတြမွာ A ကေန Z အထိစကားလံုးေတြကိုသူ႔အတိုင္းေျပာတာထက္ အကၡရာတစ္လံုးစီကို သူနဲ႔စတဲ့စကားလံုးတစ္လံုးစီနဲ႔အစားထိုးသံုးဆြဲေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါဟာပိုၿပီးသတင္းတိက်ေသခ်ာေအာင္ျဖစ္တယ္။ အမ်ားစုက စစ္ဘက္၊ ေလေၾကာင္းပ်ံသန္းေရး၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ စတဲ့ဌာနေတြမွာစံသတ္မွတ္ထားတဲ့အသံုးေတြရွိၾကတယ္။ ဥပမာ NATO အဖြဲ႕ရဲ႕စံအသံုးနဲ႔ေလာ့စ္အင္ဂ်လိစ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ရဲ႕စံအသံုးကိုေအာက္ပါအတိုင္းေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ သာမန္ဟိုတယ္ေတြလို အရပ္ဖက္လုပ္ငန္းေတြအဖြဲ႕အစည္းေတြမွာေတာ့ ပိုၿပီးလြယ္ကူအဆင္ေျပတဲ့ သင့္ေတာ္ရာစကားလံုးေတြနဲ႔သံုးစြဲၾကပါတယ္။

NATO                 LAPD

Alpha                  Adam

Bravo                  Boy

Charlie               Charlie

Delta                  David

Echo                   Edward

Foxtrot               Frank

Golf                     George      

 

ေလ့လာထားရမည့္ေ၀ါဟာရမ်ား

budget  ရသံုးခန္႔မွန္းေျခစာရင္း၊ သတ္မွတ္အသံုးစားရိတ္၊ ေခၽြတာေရးပစၥည္း (အျခား Noun တစ္ခုနဲ႔ေပါင္းလိုက္တဲ့အခါ တန္ဖိုးနည္းေသာ၊ ေခၽြတာေရး ဆိုတဲ့အဓိပၸါယ္နဲ႔သံုးပါတယ္။ ဥပမာ budget hotel = ေစ်းသက္သာေသာဟိုတယ္)

sister hotel ပိုင္ရွင္တူဟိုတယ္ (မိဘတစ္စံုတည္းက သားသမီးေတြအမ်ားႀကီးရွိႏိုင္သလို မိခင္ကုမၸဏီေအာက္က ဟိုတယ္ေတြ၊ ကုမၸဏီေတြကို sister hotel, sister company လို႔သံုးပါတယ္။

country code သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံသို႔ေခၚဆိုလွ်င္ေရွ႕ဆံုးမွပါ၀င္ရမည့္နံပါတ္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ country code သည္ 95 ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္၏ country code သည္ 1 ျဖစ္သည္။)

mini-break  ကာလတိုအားလပ္ရက္ (ႏွစ္ရက္သံုးရက္ေလာက္သာ)

standard  စံ

discount  ေလ်ာ့ေစ်း

rack rate ေလ်ာ့ေစ်းထည့္မတြက္ထားသည့္ႏႈန္းထား။

ဟိုတယ္တစ္ခုမွာ ႀကိဳတင္ booking မလုပ္ထားဘဲနဲ႔ခရီးသည္ကိုယ္တိုင္ တိုက္႐ိုက္ဟိုတယ္သို႔လာေရာက္ အခန္းငွား (walk in) သည့္အခါ ခရီးသြားကိုယ္စားလွယ္ေတြထံမွ booking လုပ္ထားျခင္းထက္ေစ်းႏႈန္းပိုေပးရပါလိမ့္မယ္။ အခန္းအားလပ္မႈအေပၚမူတည္ၿပီး ဟိုတယ္ရဲ႕ rack rate ဟာတစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ အေျပာင္းအလည္းရွိပါတယ္။

room rate အခန္းခ

include အပါအ၀င္ (the room rate includes breakfast ဆိုရင္အခန္းခမွာ တည္းခိုခအျပင္ နံနက္စာအတြက္ပါၿပီးျဖစ္သည္။)

 

ေလ့လာထားရမည့္၀ါက်တည္ေဆာက္ပံုမ်ား

Past Simple: questions and short answers

Use Did and the base form of the verb to make questions in the Past Simple. Use did and didn’t in short answers.

အတိတ္ကာလ႐ုိး႐ိုးအတြက္ yes/no ေမးခြန္းပံုစံအတြက္ေအာက္ပါ form ကိုမွတ္ထားပါ။

Did + subject + Verb(infinitive) + the rest of the sentence?

Yes, + subject + did.

No, + subject + didn’t.

Examples

Did you say N for November?  Yes, I did./No I didn’t.

Did he make a reservation? Yes, he did./No, he didn’t.

ေလ့က်င့္ခန္း

၁။ ေအာက္ပါတို႔ကို အေမးႏွင့္အေျဖ ျပဳလုပ္ပါ။

Example

They arrived last night. (yes)

Did they arrive last night? (yes)  Yes, they did.

2. He reserved two double rooms. (no)

3. You heard what she said. (no)

4. Mr. Alimoglu called from Istanbul? (yes)

5. She ordered a cooked breakfast. (yes)

6. You booked a table for one o’clock. (no)

7. Mrs. Brett  left a contact number. (Yes)

8. Mrs. Brett reserved a single room. (No)

9. They  booked a table for 12.30. (No)

10. The hotel  offered a discount. (Yes)

 

၂။ ေအာက္ပါတို႔ကိုအျငည္း၀ါက်ပံုစံေျပာင္းပါ။

They arrived last night.

They didn’t arrive last night.

 1. He confirmed his reservation in writing.
 2. Reception gave room 501 the message.
 3. Room 222 paid their bill last night.
 4. The hotel included breakfast in the special offer.
 5. She spoke to the duty manager.
 6. The head chef made all the main courses and desse
 7. He reserved a parking space with his booking.

 

Answers

၁။

2. Did he reserve two double rooms? No, he didn’t.

3. Did you hear what she said? No, I didn’t.

4. Did Mr. Alimoglu call from Istanbul? Yes, he did.

5. Did she order a cooked breakfast? Yes, she did.

6. Did you book a table for one o’clock? No, I didn’t.

7. Did Mrs. Brett leave a contact number? Yes, she did.

8. Did Mrs. Brett reserve a single room. No, she didn’t.

9. Did they book a table for 12.30? No, they didn’t.

10. Did the hotel offer a discount? Yes, it did.

 

၂။

 1. He didn’t confirm his reservation in writing.
 2. Reception didn’t give room 501 the message.
 3. Room 222 didn’t pay their bill last night.
 4. The hotel didn’t include breakfast in the special offer.
 5. She didn’t speak to the duty manager.
 6. The head chef didn’t make all the main courses and desserts.
 7. He didn’t reserve a parking space with his booking.

 

 

ဇာနည္(MyWay!)

 

Read more:

English for Hotel and Catering Industry (Unit 1 Taking a phone call)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 2 - Giving Information)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 3 - Taking Reservation)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 4 Taking Restaurant B...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 5 - Polite Explanatio...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 6 - Receiving Guests)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 7 Serving in the bar)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 8 - Instructions)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 9 - Taking a food order)
English for Hotel and Catering Industry(Unit 10 Desserts and Cheese)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 11 - Talking about Wine)
English for Hotel and Catering Industry(Unit 12 Dealing with request)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 13 - Describing dishes )
English for Hotel and Catering Industry (Unit 14 - Dealing with Com...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 15 - Jobs and Workpla...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 16 - Explaining and I...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 17 - Taking telephone...
English for Hotel and Catering Industry(Unit 18 Taking difficult ph...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 19 - Health and safet...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 20 Giving directions ...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 21 - Giving direction...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 22 Facilities for Business Travellers)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 23 Offering Help and ...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 24 Dealing with Probl...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 25 Paying Bills)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 26 Payment Queries)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 27 - Applying for a Job)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 28 - The Interview)

 

Views: 2798

Reply to This

Replies to This Discussion

Thanks.

Thkz Bro;

ေလ့လာခြင့္ေပးတဲ႔အတြက္ေက်းဇူူးပါခင္ဗ်ာ

ႈ i study for your post. Thank you sir. Have a good knowledge.

Good.

thz alot..

Thank you very much.
Thank you very much.

thanks a lot, sir.

Thanks a lot! teacher

thank ,sayar zar ne

thank

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service