ဒီသင္ခန္းစာမွာေတာ့ လမ္းညႊန္ျခင္းကိုအဓိကေလ့လာသြားပါမယ္။ လမ္းညႊန္ရာမွာတည္ေနရာကိုျပတဲ့၀ိဘတ္ေတြ ဟာမသံုးမျဖစ္အေရးပါ တဲ့အတြက္သူတို႔ကိုေသေသခ်ာခ်ာေလ့လာထားရပါမယ္။ လမ္းညႊန္ရာမွာသတိထားဖို႔က ရည္ညႊန္းအမွတ္အသား reference point ေတြကို တစ္ခုထက္ပိုေပးမွသာ လိုရာခရီးေရာက္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ပထမထပ္မွာရွိတယ္လို႔ ေျပာတာထက္၊ ပထမထပ္၊ ဓါတ္ေလွကားရဲ႕ညာဘက္ စႀကၤန္လမ္းအဆံုး ဆိုရင္ဧည့္သည္ကပိုရွာလို႔လြယ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

Giving directions indoors (လမ္းညႊန္ျခင္း)

Excuse me, where is the bar?

1#

Guest: Excuse me, how do I find room 102?

Staff:  Take the lift to the first floor, turn left when you come out of the lift, walk along the corridor and it’s on the left.

2#

Guest:         Excuse me, where is the hair salon?

Staff: It’s here on the ground floor. Go across the lobby and through that door way, turn right and it’s at the end of the corridor.

3#

Guest: Where’s the hotel shop?

Staff: It’s on the ground floor, next to the lift.

4#

Guest: I’m looking for conference suite A.

Staff: Yes, madam, it’s on the top floor. When you come out of the lift, turn left and then turn immediately right to the corridor. Go past conference suite B and conference suite A is on your right.

5#

Guest: Where is the fitness centre please?

Staff: It’s in the basement. Go through the door, past the exchange bureau and down the stairs. Go along the corridor and turn right and the fitness centre is in front of you.

 

ေလ့လာထားရမည့္ expression မ်ား

Take the lift to the first floor.      ပထမထပ္ကို ဓါတ္ေလွကားစီးသြားပါ။

Turn left/right.  ဘယ္/ညာ ေကြ႕ပါ။

Walk along the corridor.   စႀကၤန္အတိုင္းေလွ်ာက္သြားပါ။

It’s on the left/right.    အဲဒါဟာ ဘယ္/ညာ ဖက္မွာရွိပါတယ္။

Go across/past/through the lobby   နားေနခန္းမႀကီးကို ျဖတ္/ေက်ာ္/အတြင္းအတိုင္း သြားပါ။

It’s at the end of/the top of/ the bottom of the corridor. ၄င္းဟာ စၾကၤန္လမ္းရဲ႕ အဆံုးမွာ/ထိပ္ဆံုးမွာ/ေအာက္မွာ ရွိပါတယ္။

It’s on the ground/first/top floor. ၄င္းဟာ ေျမညီထပ္/ ပထမထပ္/ အေပၚဆံုးထပ္မွာရွိပါတယ္။

Go past the stairs . . . ေလွကားကိုေက်ာ္သြားပါ။

 

ေလ့လာထားရမည့္ေ၀ါဟာရမ်ား

bedding  အိပ္ယာခင္းေပးျခင္း၊ ျပင္ဆင္ပံ့ပိုးေပးျခင္း။ အိပ္ယာခင္း

bedside light  ကုတင္ေဘးမီးအိမ္

bedspread  အိပ္ယာဖံုး

drawer အံဆြဲ

spare အပို

hanger  အက်ႌခ်ိတ္

table lamp စားပြဲတင္မီးအိမ္

light bulb  မီးလံုး

turn-down service ညေနခင္းတြင္ housekeeping ၀န္ထမ္းမွအခင္းအတြင္းလာေရာက္၍ ဧည့္သည္ အဆင္သင့္အိပ္ႏိုင္ေစရန္ အိပ္ယာအားျပင္ဆင္ေပးျခင္း

curtain  လိုက္ကာ

cabinet အံဆြဲ (သို႔) အဆင့္ပါဗီ႐ို

opposite  ဆန္႔က်င္ဖက္၊ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္

wardrobe အ၀တ္ခ်ိတ္ရန္အကန္႔ပါမတ္ရပ္ဗီ႐ို

conference room အစည္းအေ၀းခန္းမ

pull  ဆြဲသည္

pillows      ေခါင္းအံုး

roof garden  ေခါင္မိုးထပ္ရွိပန္းဥယ်ာဥ္

shaver point  မုတ္ဆိတ္ရိတ္စက္ပလပ္ေပါက္

shelf  စင္။ တန္း

welcome folder  ဧည့္သည္အားအသိေပးလိုသည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားစုစည္းထားသည့္ file တြဲ

 

 

ေလ့လာထားရမည့္၀ါက်တည္ေဆာက္ပံုမ်ား

တည္ေနရာျပ၀ိဘတ္မ်ား

အရာ၀တၳဳတို႔၏တည္ေနရာကိုျပရန္အတြက္ တည္ေနရာျပ၀ိဘတ္တို႔ကိုသံုးပါတယ္။ ေအာက္ပါပံုကိုေလ့လာပါကသူတို႔၏အဓိပၸါယ္ကိုနားလည္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

ေလ့က်င့္ခန္း

၁။ ေအာက္ပါလမ္းညႊန္တို႔ကိုဖတ္၍စာလံုးေစာင္းမ်ားမွမွန္သည့္စကားလံုးကိုမ်ဥ္းတားပါ။

Take the lift to/for1 the top floor. Walk! Turn2  out of the lift and the conference suite is on/in3 your right.

Go across/down4 the lobby. Go under/through5 the door. Take/Turn6 left and go up / down7 the stairs to the basement.

It’s in/on8 the ground floor opposite/inside9 the lift.

Take/Go10 the lift to the fourth floor. When you go into/ come out of 11 the lift, turn/ take12 right and room 420 is at/on13 your left .

Walk past/along14 the corridor, turn right at the end/ at the top15 of the corridor. Go across/past16 the stairs and the lifts are in front of you.

 

 

၂။ ေအာက္ပါ၀ါက်တို႔ကိုမွန္ကန္သည့္စကားလံုးျဖင့္ျဖည့္ပါ။

light bulbs       drawers                hangers

bedding           welcome folder     trouser press

shaver point    pillows                  shelf

1.If guests are cold at night there is spare………beddings…….  in the wardrobe.

2.There are ………………  in the wardrobe for guests to put their clothes on.

3.There’s a spare blanket on the ……………… in the wardrobe.

4.There are also two spare ……………… in the wardrobe.

5.The room attendant checks all the ……………… in the cabinet.

6.They also check the ……………… in the bedside lamps.

7.The ……………… has information about the hotel and the surrounding area.

8.Some rooms have a ……………… for guests’ trousers.

9.There’s a……………… in the bathroom for electric shavers.

 

၃။ ေအာက္ပါစာပိုဒ္ကိုဖတ္၍ေမးခြန္းမ်ားကိုေျဖပါ။

The hotel has seven floors. Reception, bar, restaurant. shops and guest lounges are all on the ground floor. The swimming pool and fitness centre are in the basement. The 250 bedrooms are located on floor one to five. The conference suite and roof garden are on the top floor.

1. Where’s the restaurant?

2. What’re on the top floor?

3. Which floor is the bar on?

4. Where’s the fitness centre?

5. Where’s the conference suite?

6. Where are the guest lounges?

7. What’s in the basement?

8. Which floors are the bedrooms on?

 

Answers:

၁။ 1. to, 2. Walk, 3. on, 4. across, 5. through, 6. turn, 7. down, 8. on, 9. opposite, 10. take, 11. come out of, 12. turn 13. on,  14. along, 15.at the end, 16. past

၂။ 2. hangers, 3. shelf, 4. pillows, 5. drawers, 6. light bulbs, 7.welcome folder, 8. trouser press, 9. shaver point

၃။

1. It’s on the ground floor.

2. The conference suite and roof garden are on the top floor.

3. The bar is on the ground floor.

4. The fitness centre is in the basement.

5. The conference suite is on the top floor.

6. The guest lounges are on the ground floor.

7. The swimming pool is in the basement.

8. The bedrooms are on floor one to five.

 

ဇာနည္(MyWay!)

 

 

 

Read more:

English for Hotel and Catering Industry (Unit 1 Taking a phone call)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 2 - Giving Information)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 3 - Taking Reservation)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 4 Taking Restaurant B...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 5 - Polite Explanatio...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 6 - Receiving Guests)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 7 Serving in the bar)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 8 - Instructions)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 9 - Taking a food order)
English for Hotel and Catering Industry(Unit 10 Desserts and Cheese)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 11 - Talking about Wine)
English for Hotel and Catering Industry(Unit 12 Dealing with request)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 13 - Describing dishes )
English for Hotel and Catering Industry (Unit 14 - Dealing with Com...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 15 - Jobs and Workpla...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 16 - Explaining and I...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 17 - Taking telephone...
English for Hotel and Catering Industry(Unit 18 Taking difficult ph...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 19 - Health and safet...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 20 Giving directions ...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 21 - Giving direction...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 22 Facilities for Business Travellers)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 23 Offering Help and ...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 24 Dealing with Probl...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 25 Paying Bills)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 26 Payment Queries)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 27 - Applying for a Job)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 28 - The Interview)

 

 

Views: 2582

Reply to This

Replies to This Discussion

ေလ့လာသင္ယူခြင့္ရလို႔ေက်းဇူးပါခင္ဗ်ာ

thanks for learning & practise lessons in this site ...

Thank you very much for sharing. I want to learn more vocabulary which concern with Hotel.

ေက်းဇူးပါ

သိသမွ်မွ်ေဝေပးတဲ့အတြက္ေက်းဇူးပါ

thank you so much.

thanks

thanks a lot

Thanks a lot

ေက်းဇူးျပဳ၍ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကိုmoney changerကိုလမ္းၫႊန္မယ့္ပံုစံေလးသင္ျပေပးပါဦးခင္ဗ်ာ

Thanks! Very useful.

One question is past or pass? တည္ေနရာျပ ဝိဘတ္မွာ သုံးထားတာ past or pass?

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service