ဒီသင္ခန္းစာဟာ အရင္သင္ခန္းစာ ျဖစ္တဲ့ giving direction indoors ရဲ႕အဆက္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတစ္ခါ အျပင္ဘက္ကို ဘယ္လိုလမ္းညႊန္တယ္ဆိုတာကို သက္ဆိုင္ရာ ၀ိဘတ္ေတြနဲ႔ေလ့လာၾကည့္ပါ။

Giving direction outside

Can you direct me to the theatre? ကပြဲ႐ံုရွိရာကိုလမ္းညႊန္ေပးႏိုင္မလား


1#

Guest: Excuse me, can you direct me to the Dona Maria theatre?

Staff: Yes, it's quite near here. You can go on foot. Turn left outside the hotel and walk towards Rossio square. The theatre is on the other side of the square.

2#

Guest: We want to go and look at the Núclo Arqueológico this afternoon. Can you tell us how to get there?

Staff: Yes, it's easy to find from here. Turn right outside the hotel and take the first right down Rua dos Correeiros. Keep straight on down that street for 700 meters. You'll see the museum on your right. You can't miss it.

3#

Guest: Can you tell us how to get to the Oceanarium?

Staff: Yes, the best way is to take the metro from Rossio. Get a ticket for Oriente. Change lines at Alameda and then get off at Oriente. The Oceanarium is in the park of nations about five minutes on foot from the station.

ေအာက္ပါ ေျမပံုႏွင့္တြဲ၍ေလ့လာပါ။

 

ေလ့လာထားရမည့္ expression မ်ား

It's quite near here.   ဒီေနရာနဲ႔ေတာ္ေတာ္နီးပါတယ္။

Turn right/ left outside the hotel.  ဟိုတယ္ကအထြက္ ဘယ္/ညာ ေကြ႕ပါ။

Walk towards the square. ရင္ျပင္ရွိရာသို႔ေလွ်ာက္ပါ။

It's on the other side of the square. ရင္ျပင္ရဲ႕ဟိုဘက္ျခမ္းမွာရွိပါတယ္။

Keep straight on down the street. လမ္းအတိုင္းတည့္တည့္ဆင္းသြားပါ။

You can't miss it.  မလြဲႏိုင္ပါဘူး။

 

ေလ့လာထားရမည့္ေ၀ါဟာရမ်ား

cross  (v) ျဖတ္သည္။

Direct (v) ညႊန္ၾကားသည္။ လမ္းညႊန္သည္။

miss (v) (ကား/ရထား/ စသည္ တစ္ခုခုကို) လြတ္သည္။

museum  ျပတိုက္

outside အျပင္ဘက္

station (train) ကားဂိတ္၊ ရထားဂိတ္။ ဘူတာ

stop  မွတ္တိုင္

tube/underground (US subway) ေျမေအာက္ရထား

by car/bus/taxi/train/air  ကားျဖင့္/ဘတ္စ္ကားျဖင့္/တကၠစီျဖင့္/ရထားျဖင့္/ေလေၾကာင္းျဖင့္

ကားလမ္းအခ်က္ျပသေကၤတမ်ား

bus lane   ဘတ္စ္ကားေမာင္းရန္လမ္း

Give way  ဦးစားေပးလမ္း၊ မီးပြိဳင့္အေကြ႕မ်ားတြင္ရပ္ရန္မလိုဘဲသြားႏိုင္ေသာလမ္း

No entery မ၀င္ရ

No parking  ကားမရပ္ရ

No U-turns  ဂငယ္ေကြ႕မေကြ႕ရ

One way တစ္လမ္းေမာင္း

Slow   အရွိန္ေလ်ာ့

Stop  ရပ္

 

 

ေလ့လာထားရမည့္၀ါက်တည္ေဆာက္ပံုမ်ား

Prepositions of location and direction (2) တည္ေနရာျပ၀ိဘတ္မ်ား (၂) ၀ိဘတ္ေတြကို စကားနဲ႔ရွင္းတာထက္ ပံုကိုၾကည့္လိုက္တာက ပိုၿပီးနားလည္လြယ္တာမို႔ ျမန္မာလိုမျပန္ေပး ေတာ့ပါဘူး။

ေလ့က်င့္ခန္း

၁။ ေအာက္ပါ၀ါက်တို႔ကို ဆီေလ်ာ္ရာ ၀ိဘတ္သံုး၍ျဖည့္ပါ။

off                across          up      outside

straight  on   over             on      towards

 

1. Turn right and walk …………….. the big hotel.

2. Take the second left. Go …………  ………….. and then turn right.

3. Go……..  the bridge and  …………. the hill.

4. Park the car …………………….. the bank.

5. You get on the train at Rossio and get …………………  Oriente.

6. Go …………………… the road and the cinema is ……… your right.

 

၂။ ေအာက္ပါစကားလံုးမ်ားသံုး၍ဆီေလ်ာ္ရာကြက္လပ္ျဖည့္ပါ။

theatres                  travel           gallery                   outside

underground          railway station                  bus station

cinema                   museums

To ………………… 1 around the city and to visit places………………………2 the city,

you can take a bus from the………………….. 3 . The ……………….. 4 is really quick

for city centre travel. The ……………………….5 has trains  to all parts of the country

as well as international services. In the evenings you can see the latest films at

the ……………….6, and if you prefer a play or a show there are three or four ………..7 .

There are a lot of interesting ………………….. 8 which explain our history, and if you

like art there is 21 wonderful ………………………….. 9 which has pictures by Matisse,

Picasso, and the French impressionists.

 

၃။ မွန္ကန္သည့္၀ိဘတ္ကို မ်ဥ္းသားပါ။

1. Take the bridge over/across the motorway.

2. You can park directly inside/outside the hotel.

3. Get on/ in the train at Kings Cross and get to / off Waverley

4. Don’t turn left or right. Go straight on / right on.

5. Walk down the street next to/ towards the museum.

6. Go up / along the hill and turn right at the top.

7. The cinema is just across/opposite the road from the hotel.

8. The bus station is in /on the other side of the square.

 

Answers

၁။ 1. towards  2. straight on 3. over, up 4. outside, 5. off, 6. across, on

၂။ 1. travel, 2. outside, 3. bus station, 4. underground, 5. railway station , 6. cinema,

7. theatres ,  8. museums, 9. galleries

၃။ 2. outside,  3. on, off 4. straight on, 5. towards, 6. up, 7. across, 8. on

 

 

ဇာနည္(MyWay!)

Read more:

English for Hotel and Catering Industry (Unit 1 Taking a phone call)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 2 - Giving Information)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 3 - Taking Reservation)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 4 Taking Restaurant B...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 5 - Polite Explanatio...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 6 - Receiving Guests)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 7 Serving in the bar)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 8 - Instructions)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 9 - Taking a food order)
English for Hotel and Catering Industry(Unit 10 Desserts and Cheese)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 11 - Talking about Wine)
English for Hotel and Catering Industry(Unit 12 Dealing with request)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 13 - Describing dishes )
English for Hotel and Catering Industry (Unit 14 - Dealing with Com...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 15 - Jobs and Workpla...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 16 - Explaining and I...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 17 - Taking telephone...
English for Hotel and Catering Industry(Unit 18 Taking difficult ph...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 19 - Health and safet...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 20 Giving directions ...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 21 - Giving direction...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 22 Facilities for Business Travellers)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 23 Offering Help and ...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 24 Dealing with Probl...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 25 Paying Bills)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 26 Payment Queries)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 27 - Applying for a Job)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 28 - The Interview)

Views: 2403

Reply to This

Replies to This Discussion

thank u very much.
Thank you.
thank you

thz;;

Very Great. Thanks a lot in deed.

thanks

thanks

thank you so much

thanks

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service