Unit 22 Facilities for business travellers (အလုပ္သေဘာခရီးသြားမ်ားအတြက္ပံ့ပိုးမႈပစၥည္းမ်ား)

ဟိုတယ္သို႔လာေရာက္တည္းခိုၾကသူမ်ားမွာ အပန္းေျဖ၊ အေပ်ာ္သေဘာလာသူေတြရွိသလို အလုပ္ ကိစၥေၾကာင့္လာသူေတြရွိပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕က်ေတာ့ အပန္းေျဖခရီးေပမယ့္ ကိုယ့္ရဲ႕လုပ္ငန္းနဲ႔ ေန႔စဥ္ဆက္သြယ္ဖို႔လိုအပ္ခ်က္ေတြရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔လိုအပ္တဲ့ တယ္လီဖုန္း၊ အင္တာနက္၊ အစည္းအေ၀းခန္း၊ ကြန္ပ်ဴတာ၊ စတာေတြဟာ အဆင့္မီဟိုတယ္တစ္ခုမွာ မပါမျဖစ္ facilities အေထာက္အပံ့ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသင္ခန္းစာမွာ ၄င္း facilities ေတြအေၾကာင္း ေျပာဆိုရွင္းျပပံုကိုေလ့လာၾကပါမယ္။

What can you offer the business travellers

Guest  : Can you tell me about your in-room facilities?

Staff   : Of course. Our rooms have satellite TV with pay-per-view facilities so that you

             can watch films, play games and listen to music. There's internet access for

             sending email accessing websites and finding out information about the hotel,

            for example, services, facilities and car hire. Both the minibar and electronic

            safe are standard in all rooms. We have 24 - hour room service and a

            babysitting service.

Guest :  What about facilities for business travellers?

Staff   :  All the rooms have multi-line phones but the printer, photocopier and fax

             facility are in the business centre just opposite reception. The centre is fully

             equipped and offer broadband internet access.

 

ေလ့လာထားရမည့္ expressions မ်ား

Can you tell me about your in-room facilities?  အခန္းတြင္းပါအေထာက္အပံ့၀န္ေဆာင္မႈပစၥည္းေတြအေၾကာင္းေျပာျပႏိုင္မလား။

Both the minibar and electronic safe are standard in all rooms. ဘားအေသးစားနဲ႔ လွ်ပ္စစ္မီးခံေသတၱာဟာအခန္းတိုင္းမွာပါ၀င္ပါတယ္။

What about facilities for business travellers?

အလုပ္သေဘာခရီးသြားေတြအတြက္ ဘာေထာက္ပံ့၀န္ေဆာင္မႈေတြရွိသလဲ။

The centre is fully equipped.  ဌာန ကိုကရိယာအျပည့္အစံုတပ္ဆင္ထားပါတယ္။

 

ေလ့လာထားရမည့္ေ၀ါဟာရမ်ား

audio-visual အ႐ုပ္၊ အသံ စံနစ္

babysitting  ကေလးထိန္းေပးျခင္း

banqueting  ဂုဏ္ျပဳထမင္းစားပြဲတည္ခင္းဧည့္ခံျခင္း

boardroom  ဘုတ္အဖြဲ႕စည္းေ၀းခန္း

broadband ျမန္ႏႈန္းျမင့္အင္တာနက္စနစ္တစ္မ်ိဳး (လိႈင္းက်ယ္)

car hire    ကားငွားလုပ္ငန္း

electronic safe  လွ်ပ္စစ္မီးခံေသတၱာ 

equipment ပစၥည္းကိရိယာတန္ဆာပလာ

high-speed ျမန္ႏႈန္းျမင့္

laundry service  ပင္မင္း၊ ဒိုဘီ၀န္ေဆာင္မႈ

pay-per-view မိမိၾကည့္လိုသည့္အစီအစဥ္ကိုသာႀကိဳတင္မွာၾကားၾကည့္႐ႈႏိုင္သည့္စနစ္

play   ျပဇတ္

PowerPoint  မိုက္ခ႐ိုေဆာ့ဖ္ကုမၸဏီထုပ္ တင္ျပရွင္းလင္းျခင္းျပဳလုပ္ရာတြင္သံုးသည့္ပ႐ိုဂရမ္

projector (digital) ႐ုပ္ရွင္ျပစက္။ PowerPoint presentation မ်ားထိုးျပသည့္စက္

screen  ႐ုပ္ရွင္ပိတ္ကား။ မွန္သားျပင္

venue ပြဲက်င္းပရာေနရာ

video conferencing ေ၀းကြာသည့္ေနရာအသီးသီးမွာရွိေနၾကသူမ်ား၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားဆက္သြယ္ေရးစံနစ္ျဖင့္အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ျခင္း

 

ေလ့လာထားရမည့္၀ါက်တည္ေဆာက္ပံုမ်ား

Linking and contrasting

ေအာက္ပါ structure သံုးခုကိုလြယ္လြယ္ကူကူ ေပးထားတဲ့ျမန္မာအဓိပၸါယ္နဲ႔ပဲသံုးႏိုင္ပါတယ္။

so, but, both . . . and တို႔ဟာ conjunction ေတြျဖစ္ပါတယ္။ တည္ေဆာက္ပံုတူတဲ့၀ါက်ေတြကိုခ်ိတ္ဆက္ရာမွာသံုးပါတယ္။

so … ရန္အလို႔ငွာ၊ ႏႈိင္ေအာင္၊ အတြက္ေၾကာင့္၊ ထို႔ေၾကာင့္

both ….  and,    . . .ႏွင့္ . . . ႏွင့္ ၊ ႏွစ္ခုစလံုး

but ဒါေပမယ့္

၀ါက် ၁ အေၾကာင္း                  ၀ါက် ၂ အက်ိဳး

All rooms have Internet access. You can send emails.

All rooms have Internet access so you can send emails.

အီးေမးလ္ပို႔ႏိုင္ေအာင္ အခန္းတိုင္းမွာအင္တာနက္ရွိတယ္။

၀ါက် ၁ ႏွင့္ ၂ တူညီ

The minibar is standard in all rooms. The electronic safe is standard in all rooms.

Both the minibar and the electronic safe are standard in all rooms. (subject အမ်ားျဖစ္သြားတဲ့အတြက္ verb ပံုစံေျပာင္းသြားသည္ကိုသတိျပဳပါ)

ဘားအငယ္စားနဲ႔လွ်ပ္စစ္မီးခံေသတၱာႏွစ္ခုစလံုးအခန္းတိုင္းမွာစံပါ၀င္ပါတယ္။

 

၀ါက် ၁ ႏွင့္၀ါက် ၂ မတူညီကြဲျပားသည္

Internet access is in the rooms. Fax facilities are in the business centre.

Internet access is in the rooms but fax facilities are in the business centre.

အင္တာနက္ဆက္သြယ္မႈကအခန္းထဲမွာရွိေပမယ့္ ဖက္စ္၀န္ေဆာင္မႈကေတာ့ စီးပြားေရးဌာန မွာပဲရွိပါတယ္။

 

ေလ့က်င့္ခန္း

၁။ both  . . . and, so,  but တို႔ကိုသံုး၍ေအာက္ပါ၀ါက်မ်ားကိုတစ္ေၾကာင္းစီျဖစ္ေအာင္ ခ်ိတ္ဆက္ပါ။

1 The hair salon is open during the week. It’s closed at weekends.

2 The restaurant is fully booked. We can’t take any more bookings.

3 The hotel has a fitness centre. The leisure centre has a fitness centre.

4 The chef is ill. The sous chef is in charge.

5 The table was booked for eight o’clock. The guests clicln’t arrive until 9.00.

6 Petra finishes her work placement next week. Dirk finishes his next week.

၂။ မွန္သည့္၀ါက်တို႔တြဲပါ။

 1. I’d like some shins washed.
 2. I want to send a fax.
 3. l need to make a copy of a document.
 4. We’d like our children looked after this evening.
 5. I need to print out some documents from my laptop.
 6. Where can I get Internet access?
 7. Can I get something to eat in the middle of [he night?
 8. I need to check my email quickly.

 

 1. Yes. We have 24-hour room service.
 2. There's TV Internet access in your room.
 3. I'll send the laundry service to your room.
 4. The photocopier is in the business centre on the ground floor.
 5. I'll ask our babysitting service to contact you.
 6. The fax machine is in the business centre behind reception.
 7. Come and use broadband in the business centre.
 8. There’s a printer in our business centre.

Answers

၁။

1 The hair salon is open during the week but it’s closed at weekends.

2 The restaurant is fully booked so we can’t take any more bookings.

3 Both the hotel  and the leisure centre have a fitness centre.

4 The chef is ill so the sous chef is in charge.

5 The table was booked for eight o’clock but the guests didn’t arrive until 9.00.

6 Both Petra and Dirk finish their work placement next week.

 

၂။ a. 3, b.6, c.4, d.5, e.8, f.7, g.1, h.7

 

 

ဇာနည္(MyWay!)

 

 

 

Read more:

English for Hotel and Catering Industry (Unit 1 Taking a phone call)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 2 - Giving Information)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 3 - Taking Reservation)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 4 Taking Restaurant B...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 5 - Polite Explanatio...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 6 - Receiving Guests)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 7 Serving in the bar)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 8 - Instructions)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 9 - Taking a food order)
English for Hotel and Catering Industry(Unit 10 Desserts and Cheese)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 11 - Talking about Wine)
English for Hotel and Catering Industry(Unit 12 Dealing with request)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 13 - Describing dishes )
English for Hotel and Catering Industry (Unit 14 - Dealing with Com...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 15 - Jobs and Workpla...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 16 - Explaining and I...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 17 - Taking telephone...
English for Hotel and Catering Industry(Unit 18 Taking difficult ph...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 19 - Health and safet...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 20 Giving directions ...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 21 - Giving direction...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 22 Facilities for Business Travellers)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 23 Offering Help and ...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 24 Dealing with Probl...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 25 Paying Bills)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 26 Payment Queries)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 27 - Applying for a Job)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 28 - The Interview)

 

 

Views: 1783

Reply to This

Replies to This Discussion

ေက်းဇူး အမ်ားၾကီးတင္ပါတယ္ ကိုဇာနည္ :)ညီမေလးလည္း  ေတာ္ေတာ္ ေလးကို ၀ါက်ဖြဲ့ ၾကည့္လိုက္တယ္ ေနာက္လည္း ထပ္တင္ေပးပါအုန္း ေနာ္ :)

everyday i learn lesson so thank brother
သင္ယူေလ့လာခြင့္ေပးလို႔ေက်းဇူးပါခင္ဗ်ာ

Thanks

အခုလိုေလ့လာရလို႕ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ေနာက္ထပ္ၿပီးလည္း ေလ့လာခြင့္ေလးပါေပးေစလိုပါတယ္

Thanks a lot..

Thank u ever

thanks

Thank you so much.

ဟုတ္ကဲ့ကိုဇာနည္ခင္ဗ်ာ

 ဘယ္လို save ရလဲမသိလို႕ကူညီပါအံုး

File > save page as နဲ႔မရဘူးလားခင္ဗ်ား။

:)

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service