Unit 25 Paying Bills (ေငြေခ်ျခင္း)

ဟိုတယ္ေတြမွာ outlet လို႔ေခၚတဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုေရာင္းတဲ့ဌာနေတြရွိပါတယ္။ ဥပမာ Andaman club resort hotel မွာဆိုရင္ pool side bar, Mingala bar, Victoria coffee shop, Chinese restraunt, Karaoke and snooker, Spa, Beauty saloon, စတဲ့ outlet ေတြရွိပါတယ္။ အဲဒီေနရာေတြမွာ ဧည့္သည္က တစ္ခုခုသံုးေဆာင္ၿပီသြားရင္ တစ္ခ်ိဳ႕က ေငြသား cash နဲ႔ေပးေခ်တတ္ေပမယ့္ အမ်ားစုက သူ႔ရဲ႕ room bill ထဲမွာပဲ သူစားသမွ်၊ သံုးသမွ်၊ ၀ယ္သမွ်ကို ေပါင္းထည့္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မလို႔ Would you like to add this to your (room) bill? လို႔ေမးၾကရပါတယ္။ ဒီသင္ခန္းစာကေတာ့ ေငြေခ်ျခင္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေျပာဆိုပံုေတြကိုေလ့လာၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

Could we have our bill, please? (ေငြေခ်လို႔ရၿပီလား)

dialogue 1

Guest: Hello, we’re checking out for now. Could we have the bill for room 234  please. I asked for my bill to be prepared.

 

Staff:  Yes, your bill’s ready for you Mrs De Canio. Here you are. Everything’s alright tomorrow- your room, meals, telephone calls, pay per view and the mini-bar. Services and VAT  are included. How would you like to pay?

 

Guest: With VISA, use my card.

 

Staff:  Could you sign here please? Thank you. Here’s your receipt and your VISA slip copy. Thank you very much. We hope to see you again.

 

Guest: Thank you.

 

dialogue 2

 

Guest: Excuse me, we are leaving now. Could you bring us the bill please?

Staff : Certainly madam.

Guest: Have you included the drinks from the bar?

Staff : Yes, I’ve included them here.

Guest: Err, is service included? 

Staff: No madam, how are you paying?

Guest: I’m paying in cash. Do you accept euros?

Staff : Yes, we do. The total in euros is just there. Would you like to get VAT receipt.

Guest: No thanks. This is fine.

 

ေလ့လာထားရမည့္ expression မ်ား

I asked for my bill to be prepared  ကၽြန္မက်သင့္ေငြေတာင္းခံလႊာအသင့္ျပင္ထားဖို႔ ေျပာထားပါတယ္။

Your bill ’s ready for you. လူႀကီးမင္းရဲ႕ေငြေတာင္းခံလႊာအဆင္သင့္ျဖစ္ပါၿပီ။

How would you like to pay? ဘယ္လိုနည္းလမ္းနဲ႔ေငြေပးေခ်ျခင္ပါသလဲ။

Could you sign here, please? ဒီေနရာမွာ လက္မွတ္ထိုးေပးႏိုင္မလား။

ls service included? ၀န္ေဆာင္ခေပါင္းထည့္ထားၿပီးလား။

How are you paying? ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ေပးမွာလဲ။

The total in euros is just here. ယူ႐ိုေငြနဲ႔စုစုေပါင္းက်သင့္ေငြေဟာဒီမွာပါ။

Would you like a VAT receipt? VAT ျဖတ္ပိုင္းယူဦးမလားခင္ဗ်ား။

VAT ဆိုတာ value added text ကိုေခၚတာပါ။ ဥေရာပႏိုင္ငံေတြမွာ ထုတ္ကုန္ေတြအေပၚ ေနာက္ဆံုးစားသံုးသူက ေပးေဆာင္ရတဲ့စားသံုးခြန္ျဖစ္ပါတယ္။

 

ေလ့လာထားရမည့္ေ၀ါဟာရမ်ား

card (Visa) ဗီဇာကတ္ (အေၾကြး၀ယ္ကတ္)

change (n) က်န္ေငြ။ ျပန္အမ္းေငြ

debit card ေငြေခ်ကတ္ (ႀကိဳတင္ေငြျဖည့္ထားရသည့္ေငြေခ်ကတ္တစ္မ်ိဳး)

directly  တိုက္႐ိုက္

hope ေမွ်ာ္လင့္သည္

included ထည့္သြင္းထားသည္

invoice  ေငြေတာင္းခံလႊာ

total စုစုေပါင္း

traveller’s cheque ခရီးေဆာင္ခ်က္လက္မွတ္

Visa slip     Visa card အသံုးျပဳၿပီးေနာက္ ေပးသည့္စလစ္

Voucher ေဘာင္ခ်ာ

 

ေလ့လာထားရမည့္ ၀ါက်တည္ေဆာက္ပံုမ်ား

Present Continuous

The Present Continuous ကို လက္ရွိျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကိုေျပာဆိုတဲ့အခါ သံုးပါတယ္။

We’re leaving now.

I’m paying in cash.

အဓိကအားျဖင့္ The Present Continuous ဟာ Subject + be(am/is/are) + Ving + the rest of the sentence. ပံုစံနဲ႔ျဖစ္ပါတယ္။

 

 

ေလ့က်င့္ခန္း

၁။ ေအာက္ပါေမးခြန္း၏အေျဖတို႔ကိုခ်ေရးၾကည့္ပါ။

I What are you doing now?

2 Who are you sitting next to?

3 Where are you studying?

4 What are you wearing?

5 What’s your teacher doing?

6 What are your friends doing?

 

Object pronouns ၾကားနာသူနမ္စား

အေျပာခံရသူကိုညႊန္းတဲ့အခါ object pronouns ေတြျဖစ္တဲ့

me, you, him, her, it, (singular) you, us, them (plural) တို႔ကိုသံုးပါတယ္။

 

ေအာက္ပါဥပမာတို႔ကိုၾကည့္ပါ။

Could you bring us the bill, please?

I’ve included them here.

 

၂။ မွန္ကန္သည့္ object pronouns မ်ားႏွင့္ျဖည့္ပါ။

1 A.  Where’s your bag?

   B.  I gave .....it..... .. to the porter.

 

2 A.  Where did you put the pillows?

   B.  I put .......... .. in room 201.

 

3 A.  Did you tell Mrs Dupont her husband called?

   B.  Yes. I gave . . . . . . . . . . the message.

 

4 A.  Wlhere’s Franco?

   B.  I saw . . . . . . . . . . . . a moment ago.

 

5 A.  I hope you and your family enjoyed your stay.

   B.  We did, thank you. You looked after .......... .. very well.

 

6 A.  Goodbye.

   B.  Goodbye. We hope to see .......... .. again soon

 

၃. ေအာက္ပါ စကားစုတစ္ခုစီကို ၀ါက်တစ္ေၾကာင္းျပည့္ေစရန္စီပါ။

cash receipt                      Visa                        payment                credit card VAT                                    debit card               company                 vouchers Mastercard                             traveller's cheques

 

1.  Most hotels accept . . . payment . . . . by credit card.

2.  Customers have up to fifty days to pay their ……………. card company.

3.  …………. payments are taken  directly from the customer's bank account.

4.  ………….  and …………. are two of the most widely-used credit cards.

5.  People couldn’t usually carry large amounts of …………. on holiday.

6.  ………….  can soon be replaced if they are lost or stolen.

7. In business travel, the ………….  usually pays for the room and meals.

8. Business travellers need a …………. for their accounts department.

9. …………. is usually included in hotel bills.

10. Travellers sometimes have pre-paid …………. for their accommodation.

 

Answers

 

၂။ 2. them, 3. her, 4. him, 5. us, 6. you

 

၃။ 2.credit card 3. debit card, 4. Visa, master, 5. Cash, 6. travellers’ cheques,  7. Company, 8.cash receipt, 9. VAT , 10. Vouchers

 

 

ဇာနည္(MyWay!)

Read more:

English for Hotel and Catering Industry (Unit 1 Taking a phone call)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 2 - Giving Information)

English for Hotel and Catering Industry (Unit 3 - Taking Reservation)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 4 Taking Restaurant B...

English for Hotel and Catering Industry (Unit 5 - Polite Explanatio...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 6 - Receiving Guests)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 7 Serving in the bar)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 8 - Instructions)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 9 - Taking a food order)
English for Hotel and Catering Industry(Unit 10 Desserts and Cheese)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 11 - Talking about Wine)
English for Hotel and Catering Industry(Unit 12 Dealing with request)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 13 - Describing dishes )

English for Hotel and Catering Industry (Unit 14 - Dealing with Com...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 15 - Jobs and Workpla...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 16 - Explaining and I...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 17 - Taking telephone...
English for Hotel and Catering Industry(Unit 18 Taking difficult ph...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 19 - Health and safet...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 20 Giving directions ...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 21 - Giving direction...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 22 Facilities for Business Travellers)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 23 Offering Help and ...

English for Hotel and Catering Industry (Unit 24 Dealing with Probl...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 25 Paying Bills)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 26 Payment Queries)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 27 - Applying for a Job)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 28 - The Interview)

Views: 2400

Reply to This

Replies to This Discussion

thanks

thank a lot
thanks a lot
thanks
thank you

Thanks! the topic is great !

However, I think there's a typing error. When you mean "VAT" (VAT ဆိုတာ value added text ကိုေခၚတာပါ။), I am sure you are talking about "Value Added Tax" not "Value Added Text".

---April

million thanks

thanks a lot, sir ^_^

Wow!

So Many Link

Thanks sir!

:)

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service