English for Hotel and Catering Industry (Unit 27 - Applying for a Job - အလုပ္တစ္ခုေလွ်ာက္ထားျခင္း)

 

ဟိုတယ္နဲ႔စားေသာက္ဆုိင္လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အဂၤလိပ္စကားေျပာသင္ခန္းစာမ်ား ေလ့လာခဲ့သည္မွာၿပီးဆံုးေတာ့မည္။ ဒါေပမယ့္ အလုပ္ရမွ ဒီပညာေတြအသံုးခ်ရမွာျဖစ္ေတာ့ ေနာက္ဆံုးပိတ္သင္ခန္းစာႏွစ္ခုက အလုပ္ရွာေဖြျခင္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္စကားေျပာေတြ ျဖစ္ပါသည္။  ဒါေၾကာင့္အေရးႀကီးသည္ဆိုတာေတာ့ အထူးေျပာစရာလိုမည္မထင္ပါ။

 

Writing your CV

A: Hello, I’m here to register with the agency. Can you tell me a little bit about yourselves.

B: well, my name’s Caroline Davros. I was born in 1980. I’m single. I live in Geneva with my parents. I left school in 1998 with my baccalaureate professionale.

A: And what professional qualifications do you have?

B: I have my BP certificate in tourism and hospitality from City College.

A: And work experience?

B: During my college holidays, I worked in the hotel Central as a receptionist. It’s a small hotel in Geneva. I took reservations and run the reception desk during the day time.  When I left college, I worked in the Sun Hotel which is part of the Triad group. This is where I learned how to use the Fidelio system. After a year, I applied for a job at a large hotel in Singapore. I’m now a receptionist at the Sofitel.

A: I see. And what qualities do you bring to your work?

B: I love my work, I’m sociable and friendly, and I enjoy helping and advising people. I’m well organized and hardworking.

A: Do you have any references?

B: Yes, Mrs. Sarah Brown, the manager of the Sofitel.

 

ေလ့လာထားရမည့္ expression မ်ား

 

Formal letter ေရးရာတြင္ လက္ခံသည္ recipient ၏နာမည္ကိုမသိပါက

Dear Sir/Madam, . . . . ႏွင့္စာကိုစလွ်င္ . . . . Yours faithfully ႏွင္႔အဆံုးသတ္ပါ။

နာမည္သိပါက Dear /Mr./Mrs./Miss/Ms/  . . . .ဟုနာမည္တပ္ေခၚၿပီး . . . . Yours sincerely  နဲ႔အဆံုးသတ္ပါ။

Mr. ဦး  Mrs. ေဒၚ (အိမ္ေထာင္ရွိ)

Miss.  မ (အိမ္ေထာင္မရွိ)

Ms.  မ (အိမ္ေထာင္ရွိမရွိမသိရ)

 

I would like to apply for   . . . . အတြက္ေလွ်ာက္ထားခ်င္လို႔ပါ

With reference to . . . ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္္း၍၊  . . . ကိုရည္ညႊန္း၍

Would you please send me ...?      ကၽြန္မကို . . . ပို႔ေပးႏိုင္မလား

I enclose an s.a.e. (stamped addressed envelope)

 

ေလ့လာထားရမည့္ေ၀ါဟာရမ်ား

 

advert  ေၾကာ္ၿငာ

advise  အႀကံေပးသည္

apartment  တိုက္ခန္း

friendly  ေဖာ္ေရြေသာ

hard-working အလုပ္ႀကိဳးစားေသာ

hospitality ဧည့္ဝတ္ေက်ပြန္မႈ။ ပ်ဴငွာမႈ။ ဧည့္ခံျပဳစုျခင္း။

catering college  အစားအေသာက္တည္ခင္းဧည့္ခံမႈသင္တန္း

motorbike ဆိုင္ကယ္

driving licence  ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္

organized ဖြဲ႕စည္းသည္

experience  အေတြ႕အႀကံဳ၊

qualification အရည္အခ်င္း

qualities အရည္အေသြး

register မွတ္ပံုတင္သည္

responsibility တာ၀န္၀တၱရား

skill ကၽြမ္းက်င္မႈ

sociable ေဖာ္ေရြေသာ။ ဆက္ဆံေရးေကာင္းေသာ

tourism ခရီးသြားလုပ္ငန္း

 

ေလ့က်င့္ခန္း

၁။ ေအာက္ပါအလုပ္ေလ်ာက္ထားစာကို “ေလ့လာထားရမည့္ expression မ်ား” ထဲမွသင့္ေတာ္ရာႏွင့္ျဖည့္ပါ။

 

18 rue de Rousseau

1205 Geneva

 

 

SwissHotel Metropole

34 Quai General Guisan

1204 Geneva

 

24th May 2003

 

Dear  . . . . 1

RE: VACANCY FOR RECEPTIONIST

 

. . . . .2 the job of receptionist which you advertised in this month's Hotelkeeper.

 . . . . . 3 an application form?  I . . . . 4 an s.a.e.

 

 

Yours faithfully

 

Caroline Davros

 

 

၂။ စာေရးသားရာတြင္လိုက္နာရမည့္အခ်က္မ်ားသံုး၍ေအာက္ပါေမးခြန္းတို႔ကိုေျဖပါ။

1. How would you begin a letter to a woman whose name you don’t know?

    Dear Madam

 

2. How would you end it?

.......................

3. How would you begin a letter to a Mr Pons?

Dear .......................

 

4. How would you end it?

.......................

 

5.How would you begin a letter to Mr Pons’ wife?

Dear .......................

 

6. How would you begin a letter to their daughter? You don’t know if she is married or single.

   Dear .......................

 

7. How would you begin a letter asking for a job application form? You don’t know the name of the person responsible.

Dear .......................

 

8. How would you ask for confirmation of a reservation in writing?

Would you confirmation

 

9. How would you begin a letter responding to a job advertisement?

With .......................

 

10. How would you begin a letter applying for a job?

I would .......................

 

 

အလုပ္ေလ်ာက္ထားရာတြင္ မပါမျဖစ္စာရြက္စာတမ္းႏွစ္ခုကေတာ့ ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္ (curriculum vitae) ႏွင့္ မိတ္ဆက္စာ (cover letter) တို႔ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ေတြကေတာ့ resume လို႔ေခၚၾကပါတယ္။ cover letter ဟာ ကိုယ့္ရဲ႕ selling point ေတြကိုထုတ္ႏႈတ္ေဖာ္ျပတဲ့ေၾကျငာလို႔ေတာင္ေျပာလို႔ရပါတယ္။ CV format ေတြမ်ားစြာကို MS Word ထဲမွာရွာေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာပံုစံတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ထားၿပီးကိုယ့္ရဲ႕ CV ကိုေသေသခ်ာခ်ာျပင္ဆင္ထားသင့္ပါတယ္။

Answers:

 

၁။ 1. sir, 2. With reference to, 3. Would you please send me, 4. enclosed

၂။

2.Yours faithfully

3. Dear Mr Pens 

4. Yours sincerely

5. Dear Mrs Pans 

6. Dear Ms Pans

7. Dear Sir/Madam 

8.Would you please  send confirmation of your reservation in writing?

9. With reference to your advertisement in the . . .

10. I would like to apply for . ..

 

 

ဇာနည္(MyWay!)

Read more:

English for Hotel and Catering Industry (Unit 1 Taking a phone call)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 2 - Giving Information)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 3 - Taking Reservation)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 4 Taking Restaurant B...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 5 - Polite Explanatio...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 6 - Receiving Guests)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 7 Serving in the bar)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 8 - Instructions)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 9 - Taking a food order)
English for Hotel and Catering Industry(Unit 10 Desserts and Cheese)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 11 - Talking about Wine)
English for Hotel and Catering Industry(Unit 12 Dealing with request)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 13 - Describing dishes )
English for Hotel and Catering Industry (Unit 14 - Dealing with Com...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 15 - Jobs and Workpla...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 16 - Explaining and I...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 17 - Taking telephone...
English for Hotel and Catering Industry(Unit 18 Taking difficult ph...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 19 - Health and safet...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 20 Giving directions ...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 21 - Giving direction...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 22 Facilities for Business Travellers)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 23 Offering Help and ...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 24 Dealing with Probl...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 25 Paying Bills)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 26 Payment Queries)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 27 - Applying for a Job)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 28 - The Interview)

Views: 2707

Reply to This

Replies to This Discussion

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ဆရာ ^_^

thanks sir.

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ရွင္ ။ ကူးလည္းကူးယူလိုက္ပါတယ္ရွင္ ။

Very thanks!
Thank u.

Thanks so much Sir!

:)

Thanks a Lot

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service