Unit 4 မွာ restaurant reservation လက္ခံတာ၊ look forward to နဲ႔အလားတူ expression မ်ားအသံုးျပဳပံု၊ what time, when ေမးခြန္းပံုစံႏွစ္မ်ိဳးႏွင့္အခ်ိန္ေမးပံုေတြကိုေလ့လာခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီသင္ခန္းစာမွာေတာ့ ယဥ္ေက်းစြာရွင္းျပပံုကို ေလ့လာပါမယ္။

Unit 5 Polite explanation and apology (ယဥ္ေက်းစြာရွင္းျပေတာင္းပန္ျခင္း)

1.

Customer      : Can I book a double room for Tuesday night?

Staff             : I’m sorry, the hotel is full on Tuesday.

2.

Customer      : I’d like to reserve a table for Sunday lunch.

Staff             : Unfortunately, we are closed on Sundays.

3

Customer      : Could I book a family room for the Christmas weekend.

Staff             : I’m afraid we’re fully booked that weekend.

4

Customer      : Do you have a table for six tomorrow evening.

Staff             : I’m sorry, we don’t have anything left for tomorrow.

5

Customer      : Can I reserve a parking space for the weekend.

Staff             : Unfortunately, the car park’s full this weekend.

6

Customer      : I’d like to book a table for Monday lunch.

Staff             : I’m sorry, we only open in the evenings.

7

Customer      : Does the bathroom have a bath.

Staff             : I’m afraid there’s only a shower.

7

Customer      : Can I speak to Mr. Reeks in room 345.

Staff             : I’m sorry, there’s no answer from room 345.

ေလ့လာထားရမည့္ expression မ်ား

  •  I’m sorry, the hotel is full on Tuesday. ၀မ္းနည္းပါတယ္ရွင္။ ဟိုတယ္မွာအဂၤါေန႔အတြက္အခန္းျပည့္ေနပါၿပီ။
  • I’d like to reserve a table for Sunday lunch. တနဂၤေႏြေန႔ ေန႔လည္စာအတြက္ စားပြဲတစ္လံုးေနရာဦးခ်င္လို႔ပါ။
  • Unfortunately, we are close on Sundays. အခန္႔မသင့္လိုက္တာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔တနဂၤေႏြေန႔ေတြပိတ္ပါတယ္။
  • I’m afraid we’re fully booked that weekend. အားနာလိုက္တာ။ ဒီစေနတနဂၤေႏြအတြက္ အခန္းျပည့္ေနပါၿပီ။
  • I’m sorry, we don’t have anything left for tomorrow. ၀မ္းနည္းပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ မနက္ျဖန္အတြက္ေနရာမက်န္ေတာ့လို႔ပါ။
  • Does the bathroom have a bath. ေရခ်ိဳးခန္းမွာ ေရခ်ိဳးေၾကြဇလားရွိပါသလား။

 

ေလ့လာထားရမည့္ေ၀ါဟာရမ်ား

accept = လက္ခံသည္

left = ၾကြင္းက်န္သည္

bath = ေရခ်ိဳးေၾကြဇလား။ (ေရပူေရေအးျဖင့္ ဇိမ္ခံအနားယူေရခ်ိဳးႏိုင္ရန္)

apologize = ေတာင္းပန္သည္။ apology = ေတာင္းပန္စကား

 

ေလ့လာထားရမည့္၀ါက်တည္ေဆာက္ပံုမ်ား

Present simple (short forms)

စာေရးသားတဲ့အခါ စကားတိုင္းကို တစ္လံုးျခင္းေရးသားၾကတာျဖစ္ေပမယ့္ စကားေျပာတဲ့အခါမွာေတာ့ တစ္လံုးနဲ႔တစ္လံုးဆက္ကာ အတိုေကာက္အျဖစ္ေျပာင္း သြားတတ္ပါတယ္။

affirmative

Negative

long form

short form

long form

short form

I am

I’m

I am

I’m not

He is

He’s

He is

He isn’t

They are

They’re

They are

They aren’t

We are

we’re

We are

We aren’t

It is

It’s

It is

It isn’t

There is

There’s

There is

There isn’t

 

 

I cannot

I can’t

 

 

I do not

I don’t

 

* It’s နဲ႔ Its  ကိုမၾကာခဏေရာေထြးတတ္ၾကပါတယ္။ It’s က It is ရဲ႕အတိုေကာက္ျဖစ္ၿပီး Its က ”၄င္း၏” လို႔အဓိပၸါယ္ရတဲ့ possessive form တစ္ခုပါ။

* I amn’t လို႔သံုးလို႔မရပါဘူး။ ဗီြဒီယိုေတြထဲမွာ လမ္းသူရဲေတြ၊ African American ေတြ I ain’t လို႔ေျပာတာမၾကာခဏၾကားဖူးပါလိမ့္မယ္။ ဒါဟာ very informal ျဖစ္လို႔မသံုးသင့္ပါဘူး။

“I ain’t gonna use ‘ain’t’ anymore, ’cuz ‘ain’t ’ ain’t in the dictionary.” လို႔ေျပာတာၾကားရရင္ရယ္ၾကပါလိမ့္မယ္။

 

Written Apologies

ဧည့္သည္ကေတာင္းဆိုလာခ်က္မ်ားကိုကိုယ္ကျဖည့္ဆည္းမေပးႏိုင္သည့္အခါေတြလည္းရွိတတ္ပါတယ္။ ဒီလိုအခါမ်ိဳးမွာ ယဥ္ေက်းစြာနဲ႔တဘက္သားလက္ခံလာေအာင္အက်ိဳးသင့္အေၾကာင္း သင္ရွင္းျပေတာင္းပန္ တတ္ရပါမယ္။ ဒီမွာအပိုင္းႏွစ္ပိုင္းရွိပါတယ္။ ပထမဦးစြာ ဧည့္သည္၏ေတာင္းဆိုမႈကို ျဖည့္ဆည္းမေပးႏိုင္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ၀မ္းနည္းေၾကာင္းေျပာျခင္းနဲ႔ မလုပ္ေပးႏိုင္သည့္အေၾကာင္းအရင္းကို ရွင္းျပျခင္းတို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ေအာက္ပါ၀ါက်မ်ားကိုေလ့လာၾကည့္ပါ။

1. We regret that we cannot confirm your reservation. Unfortunately, the hotel is fully booked on Saturday.

2. We regret that we cannot reserve you a table for four on Sunday evening.

3. I regret that the restaurant is closed all day on Wednesday.

4. I regret that we cannot reserve you a double room this evening. Unfortunately, we only have single rooms  left.

5. We regret that there aren't any single rooms left on Monday night.

 

ေလ့က်င့္ခန္း

၁။ ေအာက္ပါ၀ါက်မ်ားကို အတိုေကာက္သံုးၿပီးျပန္ေရးပါ။

1. I am sorry, but we are closed in January.

2. We do not have a reservation for tonight.

3. I am afraid I cannot reserve you a table.

4. He is the hotel manager.

5. They are not open on Mondays.

6. She cannot work today. She is not in town.

7. He does not want a single room.

8. I am sorry, we do not have a table for tomorrow.

9. Here is you room key. You are in room 409.

၂။ ေအာက္ပါေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ျငင္းပယ္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ ကြင္းအတြင္းမွအေၾကာင္းခ်က္တို႔ကိုအသံုးျပဳ၍   short form ျဖင့္ျပန္လည္ေရးသားပါ။

Example - Can I reserve a table for tomorrow night? (no tables)

I'm sorry, we don't have any tables.

1. I'd like to book a family room for the Easter weekend. (fully booked)

2. Can I have a parking space, please? (full)

3. Can I reserve a table for four for Tuesday? (closed on Tuesdays)

4. I'd like to speak to Mr Keane in room 248, please. (no answer)

5. I'd like to book a table for Sunday lunch. (only open evening.

3။ ေလ့က်င့္ခန္း၂ မွ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ေတာင္းပန္လႊာ written apology ျပန္ေရးပါ။

Example

I regret that we can't reserve you a table for tomorrow night. Unfortunately, there's no tables left for tomorrow night. 

ဒီသင္ခန္းစာမွာေတာ့အဓိကေလ့လာစရာေ၀ါဟာရနဲ႔ structure သိပ္မ်ားမ်ားစားစားမရွိပါဘူး။ be, can, do တို႔ရဲ႕ contracted forms ေလးေတြကိုပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ျဖစ္ေအာင္က်ိဳးစားဖို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။

 

Never ruin an apology with an excuse.
- Kimberly Johnson

ေတာင္းပန္တာကို ဆင္ေျခေၾကာင့္မပ်က္စီးေစနဲ႔။

An apology is the superglue of life. It can repair just about anything.
- Lynn Johnston

ေတာင္းပန္တယ္ဆိုတာဘ၀ရဲ႕ဆင္ေကာ္ပါပဲ။ သူကအရာအားလံုးလိုလိုကိုျပန္ျပင္ေပးႏုိင္တယ္။

 

ဇာနည္(MyWay!)

Read more:

English for Hotel and Catering Industry (Unit 1 Taking a phone call)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 2 - Giving Information)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 3 - Taking Reservation)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 4 Taking Restaurant B...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 5 - Polite Explanatio...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 6 - Receiving Guests)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 7 Serving in the bar)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 8 - Instructions)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 9 - Taking a food order)
English for Hotel and Catering Industry(Unit 10 Desserts and Cheese)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 11 - Talking about Wine)
English for Hotel and Catering Industry(Unit 12 Dealing with request)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 13 - Describing dishes )
English for Hotel and Catering Industry (Unit 14 - Dealing with Com...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 15 - Jobs and Workpla...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 16 - Explaining and I...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 17 - Taking telephone...
English for Hotel and Catering Industry(Unit 18 Taking difficult ph...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 19 - Health and safet...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 20 Giving directions ...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 21 - Giving direction...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 22 Facilities for Business Travellers)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 23 Offering Help and ...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 24 Dealing with Probl...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 25 Paying Bills)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 26 Payment Queries)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 27 - Applying for a Job)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 28 - The Interview)

Views: 2843

Reply to This

Replies to This Discussion

Thank you so much Saya Zar Ni.

Thanks a lot
Thanks
I like your lessons sir, pls go ahead m waiting the next lessons of you. Thank you so much for knowledge.

It is really your goodwill.

I would like to thank you very much indeed.

Thank you Sir.

thank u so much, u r so kind...

thank you very much this lesson

ေလ့လာသင္ယူခြင့္ေပးတဲ႔အတြက္ေက်းဇူးပါပဲခင္ဗ်ာ

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service