သင္၏ အေရးအသားကို ပိုမိုေျပာင္ေျမာက္ေစမည့္ စာေရးနည္းမ်ား

သင့္အေရးအသားကုိ ေရးနည္းေရးဟန္အမ်ဳိးမ်ဳိးသုံး၍ တုိးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ သင့္ အေရးအသားသည္ပုိ၍ ပညာသားပါလာၿပီး ဖတ္ရတာလည္း ပုိၿပီးႏွစ္သက္စရာေကာင္းလာပါလိမ့္မည္။ ဒီလုိအမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ေရးနည္းပုံစံေတြက သင့္ရဲ႕ေရးသားဟန္ကုိ ဘယ္လုိအေထာက္အကူျပဳႏုိင္သလဲဆုိတာကုိ သင္နားလည္ႏုိင္ရန္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္အေနျဖင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုစီအတြက္ ၀ါက်တစ္ေၾကာင္းထဲကုိသာ အသုံးျပဳၿပီး ၎၀ါက်ကုိအနည္းငယ္မွ်သာေျပာင္းျခင္းျဖင့္ သင္အသုံးျပဳႏုိင္ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤသင္ခန္းစာကို သင္ေနာက္တြင္ ျပန္လည္ မွီျငမ္းႏိုင္ရန္ bookmark ျပဳလုပ္ျပီး သိမ္းဆည္းထားႏိုင္ပါသည္။


၁။ ဆန္႔က်င္ဘက္(သုိ႔)မတူညီခ်က္ကုိေဖာ္ျပျခင္း (Showing Opposition or Contrasting)

ဆန္႔က်င္ဘက္(သုိ႔)မတူညီခ်က္ကုိေဖာ္ျပျခင္းဆုိသည္မွာ - အေကာင္းျမင္ေသာသေဘာႏွင့္ အပ်က္သေဘာတုိ႔ကုိ စာေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္းထဲတြင္ တြဲဖက္ေရးသားျခင္းျဖစ္ပါသည္။


ဂုဏ္ရည္တူဆက္စကားဆက္ (Coordinating Conjunction)


The musical was excellent, but/yet we felt it was too long.
ဂီတဇာတ္ျမဴးက ေျပာင္ေျမာက္ေပမယ့္ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ ရွည္လြန္းတယ္လုိ႔ထင္ပါတယ္။


မွီခုိစကားဆက္ (Subordinating Conjunction)

Though/ Although/ Even though we felt the musical was too long, it was excellent.
The musical was excellent although / even though/ though we felt it was too long.
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ဂီတဇာတ္ျမဴးကုိ ရွည္လြန္းတယ္လုိ႔ ထင္ၾကေသာ္လည္း ၎ကအရမ္းေျပာင္ေျမာက္ပါတယ္။


ပုဒ္ဆက္နာမ၀ိေသသန / စကားဆက္မ်ား (Conjunctive Adverb / Linking Words)

The musical was excellent. However, / On the other hand, / In contrast, we felt it was too long.
ဂီတဇာတ္ျမဴးထူးကဲလွပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ ရွည္လြန္းတယ္လုိ႔ထင္မိပါတယ္။


၀ိဘတ္ (Preposition)

Despite / In spite of the musical's length, we felt it was excellent.
The musical was excellent in spite of / despite its length.
ဂီတဇာတ္ျမဴးက ရွည္လ်ားေသာ္ျငားလည္း ေျပာင္ေျမာက္တယ္လုိ႔ခံစားရပါတယ္။


၂။ ရလဒ္ကုိေဖာ္ျပျခင္း (Showing a Result)

ရလဒ္ေဖာ္ျပျခင္းကုိ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုေၾကာင့္ဘာျဖစ္ေနသည္/ ဘာျဖစ္လာမည္/ ဘာျဖစ္ခဲ့သည္ - ဆုိသည့္အေၾကာင္း ကုိေရးျခင္းေျပာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။


ဂုဏ္ရည္တူဆက္စကားဆက္ (Coordinating Conjunction)

The students needed to improve their writing skills, so they took English composition.
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သူတုိ႔၏အေရးစြမ္းရည္မ်ား တုိးတက္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူကအဂၤလိပ္စာ - စာစီစာကုံး ေရးသားနည္းကုိ သင္ယူခဲ့ၾကပါတယ္။


မွီခုိစကားဆက္ (Subordinating Conjunction)

The students took English composition so that they could improve their writing skills.
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သူတုိ႔ရဲ႕အေရးစြမ္းရည္တုိးတက္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီးအဂၤလိပ္စာ - စာစီစာကုံးေရးသားနည္းကုိ သင္ယူခဲ့ၾကပါ။


ပုဒ္ဆက္ႀကိယာ၀ိေသသန/ စကားဆက္မ်ား (Conjunctive Adverb / Linking Words)

The students took English composition. Consequently, / As a result,/ Therefore, they improved their writing skills.
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အဂၤလိပ္စာ စာစီစာကုံးေရးသားနည္းကုိ သင္ယူခဲ့ၾကပါတယ္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သူတုိ႔ရဲ႕ အေရး စြမ္းရည္မ်ားတုိးတက္ခဲ့ပါတယ္။


၃။ အေၾကာင္းျပခ်က္ေပးျခင္း (Providing the Reason)

အေၾကာင္းျပခ်က္ေပးျခင္းကုိ တစ္စုံတစ္ခုက ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ေနရသည့္/ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္လာႏုိင္သည့္/ ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္ခဲ့ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းကုိေဖာ္ျပရန္ အသုံးျပဳပါသည္။


ဂုဏ္ရည္တူဆက္စကားဆက္ (Coordinating Conjunction)

Our CEO decided to close the factory in Taiwan, for it hasn't been making a profit.
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ CEO ကထုိင္၀မ္ရွိစက္ရုံကုိပိတ္ဖုိ႔ဆုံးျဖတ္ခဲ့တယ္။ အေၾကာင္းမွာ ၎မွအျမတ္မရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါ တယ္။


မွီခုိစကားဆက္ (Subordinating Conjunction)

Our CEO decided to close the factory in Taiwan because/ since/ as it wasn't making money.
As / Because/ Since the factory wasn't making money, our CEO decided to close it.
၀င္ေငြမရရွိေသာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ CEO ကထုိင္၀မ္ရွိ စက္ရုံကုိပိတ္ဖုိ႔ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။


Due to / Because of / As a result of the factory losing money, our CEO decided to close it.
Our CEO decided to close the factory in Taiwn due to / because of / as a result of its losing money.
အရႈံးေပၚေနေသာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ CEO ကထုိင္၀မ္ရွိစက္ရုံကုိ ပိတ္ဖုိ႔ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။


၄။ အပုိအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္စြက္ေပးျခင္း (Providing Additional Information)

ဤပုံစံမ်ားသည္ သင့္အာေဘာ္တြင္ အခ်က္အလက္ထပ္ျဖည့္ေသာအခါ အသုံးျပဳပါသည္။


ဂုဏ္ရည္တူဆက္စကားဆက္ (Coordinating Conjunction)

The car gets good mileage, and it has an excellent guarantee.
ဒီကားက ခရီးမုိင္ေပါင္းေကာင္းေကာင္းသြားႏုိင္ၿပီးေတာ့ အာမခံခ်က္လည္းေကာင္းေကာင္းရွိပါတယ္။


မီွခုိစကားဆက္ (Subordinating Conjunction)

Just as the car gets good mileage, it has an excellent guarantee.
ကားက ခရီးမုိင္ေပါင္းေကာင္းသလုိပဲ အာမခံခ်က္ကလည္းေကာင္းပါတယ္။


The car gets good mileage. Also/ In addition, / Moreover, it has an excellent guarantee.
ကားက ခရီးမုိင္ေပါင္းေကာင္းေကာင္းသြားႏုိင္သည့္အျပင္ အာမခံခ်က္ေကာင္းေကာင္းလည္းရွိပါတယ္။


၅။ အေျခအေနမ်ားကုိေဖာ္ျပျခင္း (Stating Conditions)

တစ္စုံတစ္ခုသည္ တျခားတစ္စုံတရာေၾကာင့္ျဖစ္ပ်က္လာမည္ကုိ ေဖာ္ျပျခင္းသည္ အေျခအေနမ်ားကုိ ေဖာ္ျပျခင္းဟု ဆုိပါသည္။


ဂုဏ္ရည္တူဆက္စကားဆက္ (Coordinating Conjunction)

Come to the presentation, or you might have problems on the test.
တင္ဆက္မႈကုိလာခဲ့ပါ။ ဒါမွမဟုတ္ စာေမးပြဲမွာ ခင္ဗ်ားျပႆနာရွိႏုိင္သည္။


မွီခုိစကားဆက္ (Subordinating Conjunction)

Unless you come to the presentation, you might have problems on the test.
You might have problems on the test unless you come to the presentation.
ခင္ဗ်ားတင္ဆက္မႈကုိ မလာျဖစ္ခဲ့လွ်င္ စာေမးပြဲမွာျပႆနာရွိႏုိင္တယ္။


If you don't come to the presentation, you might have problems on the test.
You might have problems on the test if you don't come to the presentation.
ခင္ဗ်ားတင္ဆက္မႈကုိ မလာဘဲေနလွ်င္ စာေမးပြဲမွာ ျပႆနာရွိႏုိင္တယ္။


ပုဒ္ဆက္ႀကိယာ၀ိေသသန/ စကားဆက္မ်ား (Conjunctive Adverb/ Linking Words)

Come to the presentation. Otherwise, you might have problems on the test.
တင္ဆက္မႈကုိလာပါ။ ဒါမွမဟုတ္လွ်င္ စာေမးပြဲမွာ ခင္ဗ်ားျပႆနာရွိႏုိင္တယ္။


၆။ ဥပမာမ်ားေပးျခင္း (Giving Examples)

အေရးအသားတြင္တိက်ေသာ ဥပမာမ်ားေရးရန္ ဤပုံစံ(၂)မ်ဳိးကုိသုံးပါသည္။


ပုဒ္ဆက္ႀကိယာ၀ိေသသန/ စကားဆက္မ်ား (Conjunctive Adverb/ Linking Words)

Alison likes all kinds of sweets. For examples, she loves cake and cookies.
Alison က အခ်ဳိမွန္သမွ်ကုိ ႀကဳိက္ပါတယ္။ ဥပမာ- သူမကကိတ္မုန္႔နဲ႔ ကြတ္ကီဆုိအရမ္းခုံမင္ႏွစ္သက္ပါတယ္။


၀ိဘတ္ (Preposition)

Alison likes all kinds of sweets such as / like cake and cookies.
Alison သည္ ကိတ္မုန္႔ကြတ္ကီးကဲ့သုိ႔ေသာ အခ်ဳိမွန္သမွ်ကုိႀကဳိက္ႏွစ္သက္တယ္။


၇။ Stating When something Happened (တစ္စုံတစ္ရာဘယ္တုန္းကျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္ကုိေဖာ္ျပျခင္း)

ဤပုံစံမ်ားသည္ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုကုိ ေနာက္တစ္ခုႏွင့္ အခ်ိန္အားျဖင့္ဆက္စပ္ေပးရာ၌ အသုံးျပဳပါသည္။ တစ္နည္းေျပာရ မည္ဆုိလွ်င္ ၎တုိ႔သည္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၏အစီအစဥ္ကုိ ေဖာ္ျပပါသည္။


ဂုဏ္ရည္တူဆက္စကားဆက္ (Coordinating Conjunction)

The construction company finished the building, and the grand opening celebration was held.
ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီက အေဆာက္အအုံကုိ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးခဲ့ေသာအခါ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကုိ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။


မွီခုိစကားဆက (Subordinating Conjunction)

After / When / As soon as the construction company finished the building, the grand opening celebration was held.
The grand opening celebration was held after/ when/ as soon as the construction company finished the building.
ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီက အေဆာက္အဦကုိေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးတာနဲ႕ တစ္ၿပဳိင္နက္ဖြင့္ပြဲက်င္းပခဲ့ပါတယ္။


Before the grand opening celebration was held, the construction company finished the building.
The construction company finished the building before the grand opening celebration was held.
ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားမက်င္းပခင္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီက အေဆာက္အအုံကုိ ေဆာက္လုပ္ၿပီးခဲ့ပါတယ္။


ပုဒ္ဆက္ႀကိယာ၀ိေသသန / စကားဆက္မ်ား (Conjunctive Adverb / Linking Words)

First, the construction company finished the building. Second, Next, After that, the grand opening celebration was held.
ဦးစြာေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီက အေဆာက္အဦကုိၿပီးေအာင္ေဆာက္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္မွ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကုိ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။


၀ိဘတ္ (Preposition)

Upon / After finishing the building, the grand opening celebration was held.
အေဆာက္အအုံကုိ အၿပီးေဆာက္ၿပီးလွ်င္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကုိက်င္းပခဲ့ပါတယ္။


ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ အေရးအသားတြင္ ဆင္တူပုံစံမ်ားအသုံးျပဳရာ၌ အကူအညီေပးလုိေသာ ဆရာမမ်ားအေနျဖင့္ ဤစာစီ စာကုံးေရးပုံေရးနည္းသင္ခန္းစာကုိ စမ္းၾကည့္ႏုိင္ပါသည္။

Esl.about.com ရဲ့  Examples of Using Equivalent Forms for Writing ကို ကိုးကားဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

မူရင္းေဆာင္းပါးကို ဤေနရာတြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


[ Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 3456

Reply to This

Replies to This Discussion

Thanks

Thanks you so much

Thanks million

I get many knowledge. So thank a lot.

I am very glad to learn this post. It will greatly contribute my writing consequently. Thank you so much and credit the original post.

Thsnk you
Okay

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service