ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈက စာေမးပြဲတိုင္းမွာ ေအာင္ျမင္ဖို႕အတြက္လိုအပ္တာကိုေတာ့ လူတိုင္းသိျပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ နည္းစနစ္မွန္မ်ားကို ခ်င့္ခ်ိန္ ေရြးခ်ယ္အားထုတ္ရင္ေတာ့ ေအာင္ျမင္မႈကိုဆတက္တပိုး ရႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ စာေမးပြဲေျဖဆိုၾကမယ့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူတိုင္းအတြက္ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ LearnEnglish ဝက္ဗဆိုဒ္မွာ တင္ျပထားတဲ့ စာေမးပြဲဆိုင္ရာအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ဘာသာျပန္ဆိုထားျပီး အပိုင္း ၂၀ ခြဲကာ တင္ေပးထားပါတယ္။ စာေမးပြဲျပင္ဆင္ေနစဥ္ စားေသာက္ေနထိုင္နည္း၊ မွတ္စုထုတ္ယူနည္း၊ အခ်ိန္ကိုအသုံးခ်နည္း အပါအဝင္ လက္ေတြ႕အသုံးက်မည့္ နည္းလမ္းမ်ားစြာကို အက်ယ္တဝင့္ေရးသားထားျပီး အပိုင္း ၁ မွစ၍ အစဥ္လိုက္ဖတ္႐ႈရန္ ျဖစ္ပါတယ္။ 

Views: 902

Reply to This

Featured Discussions

© 2017   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service