စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၀)


သဒၵါႏွင့္ ေ၀ါဟာရဆိုင္ရာ စာေမးပဲြမ်ား (Grammar and vocabulary exams)

ဒီက႑မွာေတာ့ သဒၵါ(Grammar)ႏွင့္ ေ၀ဟာရဆိုင္ရာ စာေမးပဲြမ်ား ေျဖဆိုရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ပံု၊ ျပင္ဆင္နည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္လို႔ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား တင္ျပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေ၀ါဟာရသစ္မ်ား သင္ယူပံု၊ သဒၵါတည္ေဆာက္မႈမ်ား သင္ယူပံုႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအျပင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စာေမးပဲြႏွင့္ စစ္ေဆးမႈ မ်ားအတြက္ သီးျခားအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ သဒၵါႏွင့္ ေ၀ါဟာရဆိုင္ရာ စာေမးပဲြမ်ားအတြက္ ေလ့က်င့္ရန္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္း ထားပါတယ္။ ဒီက႑ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေလ့လာသြားျခင္းျဖင့္ ေနာက္ေျဖဆိုရမည့္ Grammar and vocabulary exam မွာ အမွတ္ေကာင္းေကာင္းရႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။


သဒၵါအသစ္ကို သင္ယူျခင္း (Learning new grammar)

သင္ဟာ သဒၵါဥပေဒသ အသစ္ေတြကို သင္ယူရတာကို ႏွစ္သက္တဲ့ လူစားမ်ိဳးလား?၊ ဒါမွ မဟုတ္ သဒၵါ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား လုပ္ရတာကို မႏွစ္သက္တဲ့ လူစားမ်ိဳးလား?။ ႀကိဳက္ႀကိဳက္၊ မုန္းမုန္း သဒၵါကို သင္ယူၿပီး ေလ့က်င့္ျခင္းသည္ သင့္ရဲ႕ အဂၤလိပ္စကားအေျပာစြမ္းရည္ကိုေရာ၊ အေရးစြမ္းရည္ကိုပါ တိုးတက္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
သဒၵါကို မွန္မွန္ကန္ကန္ အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္းသည္ သူတစ္ပါး အထင္ႀကီးစရာ ေကာင္းသလို စာေမးပဲြေအာင္ႏိုင္ ေရးကိုလည္း အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သဒၵါသင္ယူႏိုင္ရန္အတြက္ အေကာင္းဆံုးေသာ အႀကံျပဳ ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

 • အမွားလုပ္မိမွာကို မစိုးရိမ္ပါႏွင့္။ တစ္စံုတစ္ေယာက္က သင့္အမွားကို အမွန္ျပင္ေပးတိုင္း သင့္အေနျဖင့္ အေၾကာင္းအရာအသစ္ တစ္စံုတစ္ခုကို သင္ယူလိုက္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။
 • သင္အမ်ားဆံုးျပဳလုပ္တတ္တဲ့ အမွားေတြနဲ႔ သင္ကဲ့သို႔ေသာ အဂၤလိပ္စကားေျပာသူမ်ား မွားေလ့မွားထရွိတဲ့ အမွားေတြကို သိထားပါသလား?။ ဒီလိုဆိုရင္ အဲဒီအမွားေတြကို စာရင္းျပဳစုထားၿပီး အထူးဂ႐ုစိုက္ပါ။
 • စိတ္ရွည္ပါ။ ေလ့က်င့္ရန္ ေပးထားေသာ သဒၵါေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကိုသင့္အေနျဖင့္ လုပ္ေကာင္းလုပ္ႏိုင္ပါလိမ့္ မယ္။ ဒါေပမဲ့ စကားေျပာတဲ့အခါမွာေတာ့ သဒၵါမွန္ မမွန္ကို စဥ္းစားဖို႔ အခ်ိန္မရွိပါ။ အဲဒီအခါမ်ိဳးမွာ စိတ္မပူပါ ႏွင့္။ ဒါဟာ ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္ပါပဲ။ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ သင့္အား ေရကူးပံုကူးနည္းကို ရွင္းျပေပးၿပီးတာနဲ႔ ခ်က္ခ်င္းပဲ ဘာေလ့က်င့္မႈမွ မလုပ္ဘဲ ေရထဲဆင္းၿပီး ေရကူးလို႔ရပါ့မလား? ဘယ္ရမလဲ။ သဒၵါသင္ယူတဲ့အခါ လည္း ဒီလိုပဲေပါ့။ မ်ားမ်ားေလ့က်င့္မွ ပိုကၽြမ္းက်င္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။
 • တတ္ႏိုင္သမွ် အဂၤလိပ္စာကို ဖတ္ပါ၊ နားေထာင္ပါ။ ဒီလိုဖတ္တဲ့အခါ နားေထာင္တဲ့အခါမွာ သဒၵါအေၾကာင္း စဥ္းစားပါ။ သင္ဖတ္တဲ့ (သို႔) နားေထာင္ေနတဲ့ စာပိုဒ္ထဲမွာ ဘာေၾကာင့္ ဒီသဒၵါတည္ေဆာက္ပံုကို အသံုးျပဳ ရသလဲဆိုတာကို သိပါသလား?။ အဂၤလိပ္စကားနဲ႔ သင့္ဘာသာစကားတို႔ရဲ႕ ကြာဟခ်က္ေတြကိုေရာ သတိထားမိပါသလား။ ဘယ္တည္ေဆာက္ပံုေတြကိုသံုးၿပီး ဘာေတြက ကဲြလဲြေနသလဲဆိုတာေတြကို သိထားျခင္းက သင့္သဒၵါမွန္ကန္ေအာင္ အေထာက္အပံ့ေပးထားပါတယ္။
 • Learn English Teens မွာ ပါ၀င္တဲ့ Grammar snacks က႑ကို အသံုးျပဳၿပီး သဒၵါကို ျပန္လွန္လ့က်င့္ပါ။ video ေတြကို ၾကည့္ပါ။ Snack ေတြကို ဖတ္ၿပီးမွ ေလ့က်င့္ခန္းေတြကို ေျဖၾကည့္ပါ။
 • ေလ့က်င့္ၿပီးရင္း ထပ္ေလ့က်င့္ပါ။ သင္…သင္ယူလိုက္တဲ့ သဒၵါအသစ္ေတြကို ခ်က္ခ်င္း အသံုးျပဳၾကည့္ပါ။ ေလ့က်င့္ဖို႔ေပးထားတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းေတြကို ေျဖႏိုင္ၿပီဆိုရင္ ကိုယ္ပိုင္၀ါက် တည္ေဆာက္ၾကည့္ပါ။ ေနာက္ တစ္ႀကိမ္စကားေျပာတဲ့အခါ ထိုသဒၵါကို အသံုးခ်ၾကည့္ပါ။ ဒီလိုလုပ္ျခင္းက သင္ယူလိုက္တဲ့ သဒၵါအသစ္ေတြ ကို ေကာင္းေကာင္း နားလည္ေအာင္ အေထာက္အကူျပဳမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Learn English Teens မွာ မွတ္ပံု တင္ရင္ (register) ဆိုဒ္(site)ေပၚမွာ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား ေရးႏိုင္မွာ ျဖစ္တဲ့အျပင္ ဒီဆိုဒ္ကို အသံုးျပဳေသာ တျခားသူမ်ား၊ moderators (စိစစ္ေရးအဖဲြ႕၀င္မ်ား)ႏွင့္ ဆက္သြယ္ရတဲ့အတြက္ သင့္ရဲ႕ အဂၤလိပ္စာကို ေန႔တိုင္း လက္ေတြ႕ အသံုးျပဳရာ ေရာက္ပါတယ္။


သဒၵါေလ့က်င့္ခန္းအမ်ိဳးအစားမ်ား (Grammar exercise types)

သင့္ရဲ႕ သဒၵါအဆင့္ (level) ကို စစ္ေဆးရန္အတြက္ စာေမးပဲြအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါတယ္။ ဒီက႑မွာေတာ့ လူသိ မ်ားေသာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ိဳးကို ေဖာ္ျပမွာျဖစ္ၿပီး သဒၵါစစ္ေဆးေသာ စာေမးပဲြမ်ားတြင္ အမွတ္ေကာင္းေကာင္း ရေစမဲ့ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိုလည္း တင္ျပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို ေျဖျခင္းျဖင့္ သဒၵါကို ေလ့က်င့္ရာလည္း ေရာက္ပါတယ္။ ဒီအႀကံျပဳခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သင့္ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကိုလည္း မွ်ေ၀ေစလိုပါတယ္။


စာပိုဒ္တစ္ပိုဒ္ကို ၿပီးျပည့္စံုေအာင္ ျဖည့္စြက္ျခင္း (Write words to complete a text)

ေပးထားတဲ့ စာပိုဒ္တစ္ပုိဒ္ကို ျပည့္စံုေအာင္ စကားလံုးမ်ားကို ျဖည့္ေရးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

 • စာပိုဒ္တစ္ခုလံုးကို အစအဆံုး ဖတ္ပါ။ ဘာအေၾကာင္းေရးထားတယ္ဆိုတာကို နားလည္ဖို႔ အေရးႀကီးပါ တယ္။
 • ကြက္လပ္ရဲ႕ ေရွ႕-ေနာက္ရွိ ၀ါက်မ်ားကို ဖတ္ပါ။
 • ေရြးခ်ယ္စရာေတြ (options)ကို မၾကည့္ခင္ လြတ္ေနတဲ့ စကားလံုးရဲ႕ အမ်ိဳးအစားကို သိပါသလား?။ နာမ္(noun)လား? ႀကိယာ(verb)လား? ၀ိဘတ္ (preposition)လား?
 • ၀ါက်မွာ သင္ ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ စကားလံုးကို ထည့္ၿပီး ဖတ္ၾကည့္ပါ။ အဲဒီစကားလံုးဟာ ၀ါက်ထဲမွာ အဓိပၸါယ္ ရွိရဲ႕လား?
 • သင္ထည့္လိုက္တဲ့ စကားလံုးဟာ ၀ါက်ထဲမွာ သဒၵါနည္းအရ မွန္ကန္မႈရွိ မရွိကို စစ္ေဆးပါ။
 • အေျဖမသိပါက မွန္းၾကည့္ပါ။ မွန္ေကာင္းမွန္ႏိုင္ပါတယ္။
 • ၿပီးတဲ့အခါ အေျဖေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာ ျပန္စစ္ပါ။
 • ကြက္လပ္မွာ ျဖည့္ဖို႔လိုေနတဲ့ စကားလံုးေတြဟာ မ်ားေသာအားျဖင့္ အကူႀကိယာမ်ား(auxiliary verbs)၊ နာမ္စားမ်ား(pronouns)၊ အညႊန္းနာမ္စားမ်ား(relative pronouns)၊ အညႊန္းစကားလံုးမ်ား(articles)၊ အေရအတြက္ကို ေဖာ္ျပေသာ စကားလံုးမ်ား (quantifiers)၊ ၀ိဘတ္မ်ား(prepositions)၊ ႀကိယာပုဒ္စု မ်ား(phrasel verbs)၊ နယႀကိယာမ်ား(modals)ႏွင့္ သမၺႏၶ (linking words) စသည္တို႔ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

Read more:

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၂)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၃)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၄)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၅)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၆)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၇)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၈)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၉)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၀)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၁)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၂)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၃)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၄)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၅)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၆)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၇)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၈)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၉)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၂၀)

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


[ Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 978

Reply to This

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service