စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၁)

သဒၵါႏွင့္ ေ၀ါဟာရဆိုင္ရာ စာေမးပဲြမ်ား (Grammar and vocabulary exams) - ယခင္အပိုင္းမွ အဆက္


အမ်ားထဲမွ အမွန္ကို ေရြးခ်ယ္ျခင္း (Choose the correct option)

၀ါက်ထဲမွ ကြက္လပ္တြင္ျဖည့္ရန္ ေပးထားေသာ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား (options)ထဲမွ မွန္ေသာ အေျဖကို ေရြးခ်ယ္ရပါတယ္။ ဒီလို ေလ့က်င့္ခန္းမ်ိဳးကို ေကာင္းစြာ ေျဖဆိုႏိုင္ရန္ ေအာက္ပါတို႔ကို အႀကံျပဳလိုက္ရပါတယ္။

 • ေရြးခ်ယ္မႈမျပဳမီ ကြက္လပ္ထဲကို option တစ္ခုခ်င္းစီကို ထည့္ၾကည့္ၿပီး ၀ါက်ကို ဖတ္ၾကည့္ပါ။
 • option တစ္ခုကို ေရြးလိုက္တဲ့အခါ ထို option ဘာေၾကာင့္ မွန္သလဲဆိုတာကို သိပါသလား? ဒီလို သိျခင္းသည္ သင့္အား ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္ေအာင္ အေထာက္အကူျပဳပါလိမ့္မယ္။
 • option တစ္ခုကို ေရးတဲ့အခါ က်န္တဲ့ option ေတြက ဘာေၾကာင့္မွားသလဲဆိုတာကို သင္သိပါသလား? ဒီလိုသိတာကလည္း သင့္အား ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ပါတယ္။
 • မွားတယ္လို႔ သင္သိေနတဲ့ option ကို ပယ္လိုက္ပါ။
 • ဘယ္ option ကို ေရြးခ်ယ္ရမလဲဆိုတာကို မေသခ်ာပါက သင့္ရဲ႕ အလိုလို ပင္ကိုယ္အသိစိတ္ (instinct)ကို အသံုးျပဳပါ။ ဘယ္ option က ပိုသင့္ေတာ္တယ္လို႔ ခံစားရလဲ?
 • အေျဖမွန္ကို မသိပါက မွန္းၾကည့္ပါ။ သင္မွန္းဆခ်က္ဟာ မွန္ေကာင္းမွန္ႏိုင္ပါတယ္။
 • ေျဖၿပီးတဲ့အခါ အေျဖမ်ားကို ေသေသခ်ာခ်ာျပန္စစ္ေဆးပါ။
 • ဒီလိုေရြးခ်ယ္ရတဲ့ ေမးခြန္းမ်ားဟာ အမ်ားအားျဖင့္ သင့္ကို ဆင္တူစကားလံုးမ်ား (similar words) အလြယ္တကူ ေရာေထြးႏိုင္ေသာ စကားလံုးမ်ား (easily confused words)၊ သမၺႏၶမ်ား (linking words)၊ ႀကိယာပုဒ္စုမ်ား (phrasal verbs) ႏွင့္ စကားလံုးအတဲြမ်ား (collocations)ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စစ္ေဆးတာ ျဖစ္ပါတယ္။


ကြက္လပ္ျဖည့္ျခင္း (Complete the gaps)

ဒီလိုေမးခြန္းပံုစံမွာေတာ့ ေပးထားတဲ့ စကားလံုးရဲ႕ ပံုစံကို ေျပာင္းၿပီး ကြက္လပ္ကိုျဖည့္မွသာ ၀ါက်က ျပည့္စံုၿပီး အဓိပၸါယ္ရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ

 • My dad __________(work) in a shop. (အေျဖ၊ works)
 • My sister ___________(not like) swimming. (အေျဖ၊ does not like)
 • This song is much__________(good) than that one. (အေျဖ၊ better)


၀ါက်တစ္ခုလံုးကို အစမွ အဆံုးဖတ္ပါ။ စမေျဖခင္ ၀ါက် တစ္ခုလံုးရဲ႕ အဓိပၸါယ္ကို သေဘာေပါက္ေနဖို႔ လိုပါတယ္။
ကြက္လပ္မွာ သင္ျဖည့္ရမဲ့ စကားလံုးသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ႀကိယာျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုျဖစ္ေနရင္ေတာ့ သင့္ကိုယ္သင္ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကို ေမးၾကည့္ပါ။

 • ဒီႀကိယာဟာ ပစၥဳပၸန္(present)၊ အတိတ္(past) (သို႔ ) အနာဂတ္(future) ကာလကို ညႊန္းပါသလား?
 • ႐ိုး႐ိုး(simple) သို႔မဟုတ္ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္မႈ (continuous) ပံုစံကို ျဖည့္ရမွာပါလား?
 • အကူႀကိယာ(auxiliary verb)လိုအပ္ပါသလား?
 • ႀကိယာရဲ႕ ေနာက္မွာ 's' ထည့္ဖို႔ လိုပါသလား?
 • ခံရျခင္းျပႀကိယာပံုစံ (passive form) လိုတာပါလား? (be + past participle)


တစ္ခါတစ္ရံက်ေတာ့ လိုအပ္တဲ့ စကားလံုးဟာ နာမ၀ိေသန (adjective) ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ ေအာက္ပါ ေမးခြန္းမ်ားကို ေမးၾကည့္ပါ။

 • နာမ၀ိေသသနရဲ႕ ႏိႈင္းယွဥ္တဲ့ပံုစံ (comparative form) ကို လိုအပ္တာပါလား?
 • ပံုမွန္(regular) (သို႔) ပံုမမွန္ (irregular) နာမ၀ိေသသနပံုစံလား?
 • နာမ၀ိေသသနရဲ႕ အျမင့္ဆံုး (superlative) ပံုစံကို လိုအပ္တာလား?
 • ပံုမွန္(သို႔) ပံုမမွန္ပံုစံလား?


နာမ၀ိေသနေတြမွာ အမ်ားကိန္းသ႑ာန္ (plural forms) မရွိဘူးဆိုတာကို သတိထားပါ။
ဥပမာ

 • Your shoes are nices. (အမွား)
 • Your shoes are nice. (အမွန္)


တစ္ခါတစ္ရံက်ေတာ့ ျဖည့္ရမဲ့ စကားလံုးဟာ ႀကိယာေထာက္ (adverb) ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ၄င္းတို႔အတြက္ ေမးရမဲ့
ေမးခြန္းေတြကေတာ့ -

 • ၄င္းရဲ႕ နာမ၀ိေသသနပံုစံက ဘာလဲ?
 • နာမ၀ိေသသနရဲ႕ေနာက္မွာ 'ly'ကို ထည့္ရမွာပါလား?
  ဥပမာ slow + ly = slowly
 • ပံုမမွန္ပံုစံျဖစ္ေနလား? ဥပမာ - fast, hard - တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုကြက္လပ္ျဖည့္ရတဲ့ ေမးခြန္းပံုစံမ်ိဳးမွာ အမွတ္မ်ားမ်ားလိုခ်င္ရင္ေတာ့ ေအာက္ပါ အႀကံျပဳခ်က္တို႔ကို မေမ့ပါႏွင့္။

 • အေျဖမွန္ကို မသိရင္ မွန္းဆၾကည့္ပါ။ မွန္ေကာင္း မွန္သြားႏိုင္ပါတယ္။
 • စာလံုးေပါင္းကို ေသေသခ်ာခ်ာ စစ္ေဆးပါ။
 • ေျဖလို႔ၿပီးသြားရင္ အေျဖမ်ားကို ေသေသခ်ာခ်ာျပန္စစ္ပါ။


စကားလံုးတည္ေဆာက္မႈ (Word formation)

ေပးထားတဲ့ ၀ါက်(သို႔)စာပိုဒ္တစ္ပိုဒ္ကို အဓိပၸါယ္ျပည့္စံုေအာင္ ကြက္လပ္မွာ ထည့္ရမဲ့ စကားလံုးကို နာမ္ (noun)မွ နာမ၀ိေသသန (adjective) (သို႔) ႀကိယာ(verb) မွ နာမ္ (noun) သို႔ ပံုစံေျပာင္းေပးရပါတယ္။

ဥပမာ - The __________was very nervous. (sing)
ကြက္လပ္မွာ ျဖည့္ရမဲ့ စကားလံုးကေတာ့ singer ပဲျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေနရာမွာ ႀကိယာျဖစ္တဲ့ sing ကို နာမ္ျဖစ္တဲ့ singer သို႔ ပံုစံေျပာင္းေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

 • သင္ပံုစံေျပာင္းၿပီး ကြက္လပ္မွာ ျဖည့္ေပးရမဲ့ စကားလံုးကို ေသေသခ်ာခ်ာ ၾကည့္ပါ။ ၄င္းႏွင့္ စကားလံုးအုပ္စု တစ္စု (word family) တည္းမွာရွိတဲ့ တျခားဘယ္စကားလံုးေတြကို သိပါသလဲ?
 • စကားလံုးရဲ႕ အေရွ႕ပိုင္းက အမ်ားအားျဖင့္ ေျပာင္းလဲျခင္း မရွိဘဲ ေနာက္ပိုင္းကသာ ေျပာင္းလဲေလ့ရွိ ပါတယ္။
 • စကားလံုးသစ္ဟာ ဘယ္စကားလံုးအမ်ိဳးအစားျဖစ္သြားလဲ? ႀကိယာလား? နာမ္လား? နာမ၀ိေသသနလား? ႀကိယာေထာက္လား?
 • နာမ္မ်ားသည္ -ment, -ion, -ness, -ity အစရွိေသာ ေနာက္ဆက္မ်ားျဖင့္ အဆံုးသတ္တတ္ၾကပါတယ္။
 • လူပုဂၢိဳလ္ကို ေဖာ္ျပတဲ့ နာမ္မ်ားကေတာ့ -er, -or, -ist, -ian အစရွိတဲ့ ေနာက္ဆက္ေတြနဲ႔ အဆံုးသတ္ ေလ့ရွိပါတယ္။
 • နာမ၀ိေသသနေတြရဲ႕ အဆံုးသတ္ေတြကေတာ့- -able, -ive, -al, -ic, -ed, -ing စသည္တို႔ျဖစ္ပါတယ္။
 • တခ်ိဳ႕ေသာ ႀကိယာေတြကေတာ့ - -ise, -ate, -en တို႔ျဖင့္ အဆံုးသတ္တတ္ပါတယ္။
 • ႀကိယာေထာက္ေတြကေတာ့ အမ်ားအားျဖင့္ -ly နဲ႔ အဆံုးသတ္ပါတယ္။
 • ကြက္လပ္္မွာ ျဖည့္ရမဲ့ စကားလံုးအသစ္က မဟုတ္တဲ့ သေဘာ (negative) ကို ေဆာင္ပါသလား? ဒါဆိုရင္ ေရွ႕ဆက္ (prefix) ကိုလိုေကာင္းလိုပါလိမ့္မယ္။ ဥပမာ - un- (unhappy), im-(impolite)_, in-(inexperienced), dis-(dishonest) ….စသည္တို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။
 • ကြက္လပ္မွာ ထည့္ရမဲ့ စကားလံုးအသစ္ကို မသိပါက မွန္းၾကည့္ပါ။ မွန္ေကာင္းမွန္သြားႏိုင္ပါတယ္။
 • ေျဖၿပီးတဲ့အခါ အေျဖမ်ားကို ေသေသခ်ာခ်ာျပန္စစ္ပါ။

Read more:

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၂)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၃)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၄)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၅)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၆)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၇)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၈)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၉)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၀)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၁)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၂)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၃)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၄)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၅)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၆)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၇)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၈)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၉)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၂၀)

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


[ Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 677

Reply to This

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service