စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၂)

သဒၵါႏွင့္ ေ၀ါဟာရဆိုင္ရာ စာေမးပဲြမ်ား (Grammar and vocabulary exams) - ယခင္အပိုင္းမွ အဆက္


၀ါက်ပံုစံေျပာင္းလဲျခင္း (Sentence transformation)

ဒီလိုေမးခြန္းပံုစံမ်ားမွာ၀ါက် ႏွစ္ေၾကာင္းေပးထားပါတယ္။ တစ္ေၾကာင္းက ျပည့္စံု (complete)ၿပီး က်န္တစ္ေၾကာင္းက မျပည့္စံု (incomplete)ပါ။ ဒုတိယ၀ါက်ကို ပထမစာေၾကာင္းႏွင့္ အဓိပၸါယ္တူညီေသာ ၀ါက်ျဖစ္ေအာင္ ျဖည့္စြက္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။


ဥပမာ - ေပးထားေသာ ၀ါက်မ်ားမွာ Steven Spielberg directed Jurrassic Park.
Jurrasic Park______________Steven Spielberg.
အေျဖကေတာ့ Jurrasic Park was directed by Steven Spielberg.

ဒီလိုေမးခြန္းပံုစံကို ေျဖဆိုရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမဲ့ အႀကံျပဳခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပလိုက္ ပါတယ္။

 • ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ေသေသခ်ာခ်ာဖတ္ပါ။
 • ဒုတိယ၀ါက်မွာ ထည့္သြင္းဖို႔ စကားလံုးတစ္လံုးလံုးေပးထားပါသလား?။ ဒါဆိုရင္ အဲဒီ စကားလံုးကို ပံုစံမေျပာင္းပစ္ပါႏွင့္။ ဒီအတိုင္းထားထားပါ။
 • ဒုတိယ၀ါက်ကို ျပည့္စံုေစရန္ ျဖည့္ရမဲ့ စကားလံုး ဘယ္ႏွလံုးခြင့္ျပဳထားပါသလဲ? တစ္ခါတေလ ခြင့္ျပဳထားတဲ့ စကားလံုးအေရအတြက္ အမ်ားဆံုးကို ညႊန္ၾကားခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
 • ေပးထားေသာ ၀ါက်ႏွစ္ေၾကာင္းစလံုးကို ေျဖးေျဖးနဲ႔ ေသေသခ်ာခ်ာ ဖတ္ပါ။
 • ပထမ၀ါက်ရဲ႕ ဘယ္အစိတ္အပိုင္းကို ဒုတိယ၀ါက်မွာ ျပန္လည္ျဖည့္ခိုင္းထားပါသလဲ?
 • သဒၵါရဲ႕ ဘယ္က႑ကို အသံုးျပဳဖို႔လိုပါသလဲ?
 • အေျဖမသိပါက မွန္းဆၾကည့္ပါ။ မွန္ေကာင္းမွန္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။
 • စာလံုးေပါင္းကို ဂ႐ုစိုက္စစ္ေဆးပါ။
 • ေျဖၿပီးပါက အေျဖမ်ားကို ေသေသခ်ာခ်ာ ျပန္လည္စစ္ေဆးပါ။
 • ၀ါက်ပံုစံကို ေျပာင္းလဲေပးရတဲ့ ေမးခြန္းေတြဟာ အမ်ားအားျဖင့္ တိုက္႐ိုက္စကားႏွင့္ သြယ္၀ိုက္စကား (direct and indirect speech)၊ ႏိႈင္းယွဥ္အဆင့္ႏွင့္ အျမင့္ဆံုးအဆင့္ (comparative and superlative forms)၊ ျပဳလုပ္ျခင္းျပႀကိယာႏွင့္ ခံရျခင္းျပႀကိယာ(active and passive forms)၊ တိုင္းတာမႈ၊ အေရ အတြက္ျပစကားလံုးမ်ား (quantifiers)၊ ႃခြင္းခ်က္သေဘာေဆာင္ေသာ၀ါက်မ်ား(conditionals)ႏွင့္ ႀကိယာ ပံုစံမ်ား(verb patterns)ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။


ေ၀ါဟာရအသစ္မ်ားကို သင္ယူျခင္း(Learning new words)

ဒီက႑မွာေတာ့ ေ၀ါဟာရအသစ္ေတြကို ဘယ္လို သင္ယူရမလဲဆိုတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အႀကံျပဳခ်က္ေတြ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဘာသာစကားအသစ္တစ္ခုခုကို သင္ယူတဲ့အခါ ေ၀ါဟာရၾကြယ္၀ေစရန္အတြက္ စကားလံုးသစ္ေတြကို သင္ယူျခင္းဟာ အေရးႀကီးလွပါတယ္။ ေ၀ါဟာရအသစ္ေတြကို သင္ယူတဲ့အခါ ၄င္းကို အျမန္ဆံုး အသံုးခ်ႏိုင္ပါမွ သင့္ရဲ႕ အသံုးခ်တဲ့ ေ၀ါဟာရ (active vocabulary)ရဲ႕ စာရင္းရဲ႕ အစိတ္ အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေ၀ါဟာရအသစ္တစ္လံုးကို မွန္ကန္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔ဆိုရင္ အနည္းဆံုး (၅)ႀကိမ္ေလာက္ေတာ့ ျမင္ေတြ႕ထားဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီ ၀က္(ဘ)ဆိုဒ္ေပၚမွာ ေ၀ါဟာရအသစ္ေတြကို သင္ယူႏိုင္ဖို႔အခြင့္အလမ္းေတြအမ်ားႀကီးရွိတဲ့အျပင္ ဒီဆိုဒ္မွာပဲ သံုးသပ္ခ်က္ေတြ ေရးသားျခင္းျဖင့္ သင့္ရဲ႕ ေ၀ါဟာရအသစ္ေတြကို လက္ေတြ႕အသံုးျပဳႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီ၀က္(ဘ)ဆိုဒ္ေပၚက ေ၀ါဟာရေလ့က်င့္ခန္းေတြ (vocabulary exercises)ကိုလည္း ေ၀ါဟာရသစ္ သင္ယူရာတြင္ အသံုးခ်ဖို႔ မေမ့ပါႏွင့္။ ဒါ့အျပင္ အဂၤလိပ္စာကို တတ္ႏိုင္သမွ် ဖတ္ျခင္း၊ အဂၤလိပ္စကားကို တတ္ႏိုင္သမွ် နားေထာင္ေပးျခင္းျဖင့္ သင့္ရဲ႕ေ၀ါဟာရေတြဟာ ပိုၾကြယ္၀လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။


ဘာအဓိပၸါယ္လဲ? (What does it mean?)

ေ၀ါဟာရကို စစ္ေဆးတဲ့ စာေမးပဲြေတြ၊ စစ္ေဆးမႈေတြဟာ ခက္ခဲႏိုင္ပါတယ္။ ေ၀ါဟာရေတြကို ၀ါက်ထဲမွ ေဖာ္ျပထားတာဆိုရင္ေတာ့ ၄င္းရဲ႕ အဓိပၸါယ္ကို စကားစပ္မွ မွန္းဆႏိုင္ပါတယ္။ ေ၀ါဟာရေတြကို သင့္ ဘာသာစကားမွ အဂၤလိပ္စကားသို႔ ဘာသာျပန္ေပးရတာဆိုရင္ေတာ့ စာေမးပဲြမတိုင္မီ ထိုစကားလံုးေတြကို အခ်ိန္ေပးၿပီးေတာ့ သင္ယူျခင္း၊ ျပန္လွန္ေလ့က်င့္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ရပါမယ္။ ဒီက႑မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ အႀကံျပဳ ခ်က္ေတြကို အသံုးျပဳၿပီးေတာ့ သင့္ရဲ႕ မွတ္ႏိုင္အားကို ျမႇင့္တင္ေပးပါက vocabulary test ေတြအတြက္ ျပင္ဆင္ ရာတြင္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

 • ေ၀ါဟာရရဲ႕ အဓိပၸါယ္ကို သင္နားလည္ပါလား?
 • ထိုေ၀ါဟာရကို စာလံုးေပါင္းတတ္ပါသလား? စာေမးပဲြမွ စာလံုးေပါင္းျခင္းဟာ အေရးပါေနပါလား?
 • ထိုေ၀ါဟာရသည္ တျခားေသာ ေ၀ါဟာရတစ္လံုးလံုးနဲ႔ ဆင္တူ႐ိုးမားျဖစ္ေနပါသလား?
 • ဒီစကားလံုးမွာ အဓိပၸါယ္တစ္ခုမက ရွိေနပါလား?
  ဥပမာ watch : a verb (ႀကိယာ)၊ အရာတစ္ခုခုကို ၾကည့္သည္။
  watch : a noun(နာမ္)၊ အခ်ိန္ေျပာရန္အတြက္ အသံုးျပဳေသာ အရာ၀တၳဳ။


ဘယ္စကားလံုးအမ်ိဳးအစားလဲ? (What form is it?)

ေ၀ါဟာရအသစ္ေတြကို သင္ယူတဲ့အခါမွာ သင့္ကိုယ္သင္ ေအာက္ပါတို႔ကို ေမးၾကည့္ပါ။

အဲဒီစကားလံုးဟာ

 • နာမ္(noun)လား?
 • ႀကိယာ(verb) လား?
 • နာမ၀ိေသသန(adjective) လား?
 • ႀကိယာေထာက္(adverb) လား?
 • ၀ိဘတ္(preposition) လား?
 • ႀကိယာပုဒ္စု (phrasal verb) လား?

စာပိုဒ္ရဲ႕ စကားစပ္ကေနၿပီး ဘာစကားလံုးအမ်ိဳးအစားလဲဆိုတာ မသိႏိုင္ပါက အဘိဓာန္ကို ကိုးကားပါ။ သင့္ရဲ႕ ေ၀ါဟာရမွတ္စုစာအုပ္မွာ ေ၀ါဟာရအသစ္ေတြကို ေရးသြင္းတဲ့အခါ ၄င္းတို႔နံေဘးမွာ စကားလံုးအမ်ိဳးအစားကိုပါ ေရးထားပါ။

ဥပမာ - v= verb, n=noun, adj= adjective, adv, adverb, prep = preposition,
know(v), music(n), big(adj), slowly(adv), between(prep)

Read more:

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၂)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၃)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၄)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၅)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၆)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၇)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၈)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၉)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၀)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၁)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၂)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၃)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၄)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၅)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၆)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၇)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၈)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၉)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၂၀)

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


[ Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 837

Reply to This

Replies to This Discussion

Thanks for your Exam advice

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service