စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၃)

သဒၵါႏွင့္ ေ၀ါဟာရဆိုင္ရာ စာေမးပဲြမ်ား (Grammar and vocabulary exams) - ယခင္အပိုင္းမွ အဆက္


ဘယ္လိုစာလံုးေပါင္းသလဲ ? (How do you spell it)

Vocabulary exam ေတြမွာ စာလံုးေပါင္းမွန္ျခင္းဟာလည္း အမွတ္ပိုရႏိုင္ေစပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ပါ အဂၤလိပ္စကား လံုးေတြကို ေပါင္းရတာဟာခဲရာခဲဆစ္ (tricky)ႏိုင္တတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႕လို႕  ေ၀ါဟာရေတြကို သင္ယူရင္းနဲ႕  တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ သူတို႔ရဲ႕  စာလံုးေပါင္းေတြကို ပါက်က္မွတ္ပါ။

စာလံုးေပါင္းသင္ယူတဲ့အခါ ၾကည့္(look), ဖံုး(cover), ေရး(write), စစ္(check) ဆိုတဲ့နည္းကို အသံုးျပဳပါ။ ေျပာခ်င္တာကေတာ့-

 • ၾကည့္ (look) ဆိုတာကေတာ့ ေ၀ါဟာရနဲ႕   ၄င္း၏စာလံုးေပါင္းကို ၾကည့္ပါ။
 • ဖံုး (cover) ဆိုတာကေတာ့ ထိုေ၀ါဟာရကို လက္ျဖင့္ ဖံုးအုပ္ထားပါ။
 •  ေရး (write) ဆိုတာကေတာ့ ေ၀ါဟာရကို ေရးခ်ပါ။
 • စစ္ (check) ဆိုတာကေတာ့ ေရးၿပီးတဲ့အခါ ဖံုးထားတဲ့လက္ကို ဖယ္ၿပီး စာလံုးေပါင္းကို မွန္မမွန္ စစ္ေဆး ပါ။


စာလံုးေပါင္းအေရးႀကီးတဲ့ စာေမးပြဲေတြမွာ အမွတ္မ်ားမ်ားရခ်င္ရင္ေတာ့ အခုေဖာ္ျပမဲ့အႀကံျပဳခ်က္ေတြကိုလိုက္နာ ၾကည့္ပါ။

 • ၀ဏၰ (syllables) တိုင္းဟာ သရသံလိုတယ္ဆုိတာကို သတိျပဳပါ။
 • သရသံဟာ တခါတရံက်ေတာ့ သရသံ (၂)သံကို တြဲထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
  ဥပမာ- `ee` (သို႕ ) `ea`
 • ေဝါဟာရထဲမွာ စာလံုး ၂ လံုးထပ္ေနတာမ်ိဳး (double letters) ပါပါသလား။ အဂၤလိပ္စာမွာ ထပ္ေလ့ထပ္ ထရွိတဲ့ စာလံုးေတြကေတာ့ - ss, ee, tt, ff, ll, mm, oo- အစရွိတာေတြျဖစ္ပါတယ္။
 • စကားလံုးတစ္လံုးရဲ႕ ေနာက္ပိတ္ဆံုးစာလံုးေတြကေတာ့ အမ်ားအားျဖင့္ - e,s,t,d,n,r တို႕ ပဲျဖစ္ပါတယ္။
 • တစ္ခ်ိဳ႕  ေသာအမ်ားကိန္းပံုစံ (plurals)ေတြကပံုမွန္မဟုတ္တဲ့ စလံုးေပါင္းရွိတယ္ ဆိုတာကို မေမ့ပါနွင့္။ ဥပမာ : child - children, tooth - teeth,mouse - mice ႏွင့္ tomato - tomatoes

သင္ သင္ယူေနတဲ့ေ၀ါဟာရအသစ္ေတြမွာ သီးသန္႕  ပုဒ္ျဖတ္ပုဒ္ရပ္သေကၤတေတြ (punctuation marks) ေတြ ပါေနရင္လည္း မွတ္ထားဖို႔ မေမ့ပါႏွင့္။တခ်ိဳ႕  အဂၤလိပ္စကားလံုးေတြဟာ အဂၤလိပ္စာလံုးအႀကီးႏွင့္ စတတ္ၾကပါ တယ္။ ဥပမာအားျဖင့္- အမည္နာမေတြ (names)၊ ေန႕ရက္ေတြ (days)၊ လေတြ(months)၊ ဘာသာစကား (languages)ႏွင့္ တိုင္းျပည္ေတြ (countries)- တို႔ျဖစ္ပါတယ္။


ေရွ႕ ဆက္၊ ေနာက္ဆက္စကားလံုးေတြပါပါသလား? (Does it have a prefix or suffix?)

ေ၀ါဟာရတစ္လံုးရဲ႕  အဓိပၸါယ္ကို နားလည္ႏိုင္ရန္ ၄င္း၏ေရွ႕  ဆက္(သို႔) ေနာက္ဆက္စာလံုးေတြက အေထာက္ အပ့ံေပးပါတယ္။ ၄င္းတို႕ဟာ အဲဒီေ၀ါဟာရနဲ႕  ပတ္သက္တဲ့ အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္အလက္ေတြကို ေဖၚျပေနပါ တယ္။တခ်ိဳ႕ ေသာ ေရွ႕  ဆက္ေတြက နာမ၀ိေသသနေတြကို ဆန္႔က်င္ဘက္အဓိပၸါယ္ (opposite) ေပးပါတယ္။

ဥပမာ-  un + happy = unhappy
            im + possible = impossible
            dis + satisfied = dissatisfied
            ir + regular = irregular
            il + legal = illegal

တျခားေသာေရွ႕  ဆက္ေတြကေတာ့ စကားလံုးတစ္လံုးကို အပ်က္သေဘာ (negative)ကို ေဆာင္ေစပါ တယ္။

ဥပမာ    anti + social = antisocial
            non + profit = nonprofit

ေနာက္ဆက္ (suffix)ေတြကေတာ့ ဘယ္စကားလံုးအမ်ိဳးအစား ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ေဖာ္ျပတတ္ၾကပါတယ္။

ဥပမာ- နာမ္ေတြဟာ အမ်ားအားျဖင့္ - ment (enjoyment),- ness (happiness) (သို႔) - ion (education) တို႔နဲ႔ အဆံုးသတ္ၾကပါတယ္။


နာမ္မ်ားအတြက္ အသံုးမ်ားေသာ ေနာက္ဆက္တို႕  ကုိ ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

 • ment - management / arrangement
 • ism - racism / communism
 • ness - happiness / sadness
 • ship - friendship / relationship
 • er/-or - teacher / director
 • tion - communication / education


ႀကိယာမ်ားအတြက္ အသံုးမ်ားေသာ ေနာက္ဆက္မ်ား

 • ate - create / activate
 • ify - verify / solidify
 • ise/-ize - authorize / categorise


နာမ၀ိေသသနမ်ားအတြက္ အသံုးမ်ားေသာ ေနာက္ဆက္မ်ား

 • able - reliable / capable
 • al - accidental / universal
 • ful - helpful / wonderful
 • ous/ious - dangerous / nervous / religious
 • ive - creative / sensitive

ဘယ္လို အသံထြက္သလဲ? (How do you pronounce it?)

ေဝါဟာရအသစ္ေတြရဲ႕ အဓိပၸါယ္ကို က်က္မွတ္တဲ့အျပင္ ၄င္းတို႔ရဲ႕ အသံထြက္ကိုလည္း သင္ယူသင့္ပါတယ္။ တစ္ခုထက္ပိုတဲ့ ၀ဏၰ (syllable) ရွိတဲ့ ေ၀ါဟာရတိုင္းမွာ ဖိေျပာရ (stress)တဲ့ စကားလံုးေတြ ပါပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ မိခင္ ဘာသာစကားမွာမရွိတဲ့ အသံေတြအတြက္က်ေတာ့ အဲဒီစကားလံုးရဲ႕ အသံထြက္ဟာ ခက္ခဲပါတယ္။ သင့္အတြက္ ခက္ခဲတဲ့ အသံထြက္ေတြကို မွတ္စုျပဳလုပ္ထားပါ။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဥပမာမ်ားကို ေလ့လာပါ။

၀ ၀ O ၀

O ၀ ၀

O

O ၀

e-du-ca-tion

co-mmu-ni-ty

tra-gic

a-ston-ished

tran-spor-ta-tion

ri-di-cu-lous

free-zing

di-rec-tor

[ '၀' လံုးေလးတစ္လံုးသည္ ၀ဏၰ (syllable)တစ္ခုကို ညႊန္းပါတယ္။ ၀လံုးကို ႀကီး(၀)ျပထားရင္ ထို၀ဏၰကို ဖိ(stress)ေျပာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ education တြင္ ၀ဏၰ(၄)လံုး (four syllables)ပါရွိၿပီး၊ တတိယေျမာက္ ၀ဏၰကို ဖိေျပာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ]

ေ၀ါဟာရအသစ္တစ္လံုးကို သင္ယူၿပီး မွတ္စုစာအုပ္ထဲမွာ ေရးသြင္းတဲ့အခါ ဖိေျပာရတဲ့ ၀ဏၰကို အမွတ္အသား ျပထားပါ။ အဘိဓာန္ေကာင္းတစ္အုပ္က ဘယ္၀ဏၰကို ဖိေျပာရမယ္ဆိုတာကို ေဖာ္ျပေလ့ရွိပါတယ္။ စကားေျပာတဲ့ အခါမွာလည္း အေရးႀကီးတဲ့ စကားလံုးေတြကို ဖိေျပာေလ့ရွိပါတယ္။ ေအာက္ပါ ဥပမာတို႔ကို ေလ့လာပါ။

ဥပမာ

 1. What do you do? (စာလံုးအမည္းျဖင့္ ေရးထားေသာ စကားလံုးတို႔ကို ဖိေျပာရပါမယ္။)
 2. What time does the bus arrive? (စာလံုးအမည္းျဖင့္ ေရးထားေသာ စကားလံုးတို႔ကို ဖိေျပာရပါမယ္။)

Read more:

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၂)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၃)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၄)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၅)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၆)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၇)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၈)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၉)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၀)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၁)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၂)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၃)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၄)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၅)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၆)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၇)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၈)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၉)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၂၀)

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


[ Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 521

Reply to This

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service