စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၄)

သဒၵါႏွင့္ ေ၀ါဟာရဆိုင္ရာ စာေမးပဲြမ်ား (Grammar and vocabulary exams) - ယခင္အပိုင္းမွ အဆက္

ေ၀ါဟာရမ်ားကို မွတ္မိႏိုင္ေစမည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား (Tips to remember words)

ေ၀ါဟာရမ်ားကို မွတ္မိႏိုင္ေစမည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

 • စနစ္က်ေသာ ေ၀ါဟာရ မွတ္စုစာအုပ္ကိုထားပါ။
 • ထိုေ၀ါဟာရမ်ားကို (၂၄)နာရီၾကာၿပီး၊ ရက္သတၱ(၁)ပတ္ၾကာၿပီး၊ တစ္လၾကာၿပီးတဲ့အခါမွာ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ျပန္ၾကည့္ပါ။
 • ဖတ္ၿပီးရင္း ဖတ္ပါ။ ေ၀ါဟာရတစ္လံုးကို အႀကိမ္မ်ားမ်ားျမင္ေလ မွတ္မိလြယ္ေလျဖစ္ပါတယ္။
 • ေ၀ါဟာရအသစ္ေတြကို အသံုးျပဳပါ။ ေ၀ါဟာရအသစ္တစ္လံုးကို မွတ္မိဖို႔ဆိုရင္ အရင္ဆံုး(၁၀)ႀကိမ္ေလာက္ အသံုးျပဳရပါတယ္။
 • crosswords, anagrams, wordsearches အစရွိတဲ့ စကားလံုးမ်ားပါ၀င္တဲ့ ပေဟဠိမ်ား၊ ကစားနည္းမ်ားကို ကစားပါ။
 • စကားလံုးကတ္ျပားမ်ား (word cards) မ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး သင္ႏွင့္အတူ သြားေလရာယူသြားပါ။ ဘတ္(စ)ကား ေပၚမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ သူငယ္ခ်င္းေတြကို ေစာင့္ေနရတဲ့အခါမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ထိုကတ္ျပားမ်ားကို ထုတ္ဖတ္ပါ။
 • သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ေယာက္ႏွင့္အတူတူ စကားလံုးသစ္မ်ားကို က်က္မွတ္ပါ။ သင္တစ္ေယာက္တည္း မဟုတ္ဘဲ အေဖာ္တစ္ဦးဦးနဲ႔ က်က္မွတ္ရတာ ပိုၿပီး ေပ်ာ္စရာေကာင္းသလို ပိုၿပီးလည္း မွတ္မိလြယ္ပါတယ္။
 • အဘိဓာန္သံုးစဲြနည္းကို သင္ယူပါ။ အဘိဓာန္ထဲမွာပါတဲ့ စကားလံုးတစ္လံုးေဘးမွာ ဘယ္လိုအခ်က္အလက္ ေတြေပးထားလဲ? ကဲြျပားတဲ့ အဘိဓာန္အမ်ိဳးအစားေတြကို သင္သိပါသလား?
 • တစ္ေန႔ကို ေ၀ါဟာရအနည္းငယ္သာ က်က္မွတ္ပါ။ အမ်ားႀကီး မက်က္ပါနဲ႔။ တစ္ေန႔ေ၀ါဟာရ (၈)လံုးဆိုရင္ သင့္ေတာ္ပါတယ္။
 • My Wordbook ကဲ့သို႔ေသာ အသံုးခ် software ကို အသံုးျပဳၿပီး ေ၀ါဟာရအသစ္မ်ားကို သင္ယူက်က္ မွတ္ပါ။


ေ၀ါဟာရေတြကို မွတ္တမ္းျပဳစုထားျခင္း (Recording Vocabulary)

ေဝါဟာရအသစ္ေတြကို သင္ယူက်က္မွတ္ရင္းနဲ႔ မွတ္တမ္းျပဳစုထားတာကလည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒီလို မွတ္တမ္းျပဳစုႏိုင္တဲ့ နည္းေတြအမ်ားအျပားရွိပါတယ္။ ဒီက႑မွာေတာ့ ဘယ္လိုမွတ္တမ္းျပဳစုႏိုင္တယ္ဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အႀကံျပဳခ်က္ေတြေပးသြားမွာပါ။ လူတစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ အသံုးျပဳရန္ အဆင္ေျပမဲ့ နည္းမတူႏိုင္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ ေအာက္ပါအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို စမ္းၾကည့္ၿပီး သင္နဲ႔ အဆင္ေျပမဲ့ အႀကံျပဳခ်က္ေတြကို ေရြးၿပီး အသံုးျပဳၾကည့္ပါ။


ေ၀ါဟာရကတ္ျပားမ်ား (Word cards)

ေ၀ါဟာရကတ္ျပားဆိုတာကေတာ့ ေ၀ါဟာရေတြကို သင္မွတ္မိရန္ အေထာက္အကူျပဳတဲ့ ကတ္ျပားေသးေသး ေလးေတြပါ။ ေ၀ါဟာရကတ္ျပားေတြ အစံုလိုက္ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖင့္ ေ၀ါဟာရေတြကို လြယ္လင့္တကူ ျပန္လွန္ေလ့ က်င့္ႏိုင္ပါတယ္။ Word card ျပဳလုပ္ပံု အဆင့္ဆင့္ကို ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

 • ကတ္ျပားရဲ႕ တစ္ဖက္မွာ စကားလံုး၊ ၄င္း၏ အသံထြက္၊ ဖိေျပာရမဲ့ ၀ဏၰႏွင့္ စကားလံုးအမ်ိဳးအစားတို႔ကို ေရးပါ။ ဥပမာ noun, verb စသျဖင့္။
 • က်န္တစ္ဖက္မွာေတာ့ ထိုေ၀ါဟာရရဲ႕ အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္ (သို႔) ထိုေ၀ါဟာရပါ၀င္တဲ့ ၀ါက်ကို ေရးပါ။ ထို ေ၀ါဟာရကို ဘာသာျပန္ထားတဲ့ စကားလံုး (သို႔) ပံုကိုလည္း ဆဲြႏိုင္ပါတယ္။
 • ကတ္ျပားေတြကို သင့္အိတ္ထဲထည့္ၿပီး ကိုယ္ႏွင့္မကြာ သယ္ေဆာင္သြားပါ။ bus car ေပၚမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ သင့္မွာ အခ်ိန္(၅)မိနစ္ေလာက္ပဲရရင္ေတာင္မွ ကတ္ျပားကိုထုတ္ၿပီး ေ၀ါဟာရကို ၾကည့္ၿပီးေတာ့ အဓိပၸါယ္ သတ္မွတ္ခ်က္ကို မွတ္မိႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။
 • ၿပီးလွ်င္ ကတ္ျပားရဲ႕ အျခားတစ္ဖက္ကို ၾကည့္ၿပီး သင္မွန္ မမွန္ စစ္ေဆးပါ။ ဒီလိုမွ မဟုတ္ရင္ အဓိပၸါယ္သတ္ မွတ္ခ်က္ကို ဖတ္ၿပီး ေ၀ါဟာရကို မွတ္မိႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။
 • စာရြက္ေပၚမွ ေ၀ါဟာရေတြကို ခ်ေရးရတာဟာ သင္နဲ႔ အဆင္မေျပရင္ေတာ့ ေ၀ါဟာရစာရင္းကို သင့္ရဲ႕ ကြန္ပ်ဴတာ(သို႔) လက္ကိုင္ဖံုးထဲမွာ ထည့္ထားပါ။ သင့္ေ၀ါဟာရၾကြယ္၀မႈကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္တဲ့ mobile phone apps ေတြအမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။


စိတ္ကူးျဖင့္ ပံုေဖာ္ျခင္း (Mind Maps)

Mind maps မ်ားသည္ မ်က္ျမင္ ျမင္ေတြ႕ရတဲ့အတြက္ သင့္ရဲ႕ မွတ္ႏိုင္အားကို အေထာက္အကူျပဳပါတယ္။

 • Mind maps ေတြကို အခ်င္းခ်င္း အဆက္အစပ္ရွိတဲ့ စကားလံုးအုပ္စုေတြအတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။
 • စက္၀ိုင္းထဲမွ အဓိက ေ၀ါဟာရကို ေရးပါ။ ဥပမာ fruit
 • စက္၀ိုင္းကေန ထြက္လာတဲ့ မ်ဥ္းေၾကာင္းမ်ားဆဲြၿပီး၊ ၄င္းမ်ဥ္းေၾကာင္းေတြရဲ႕ ထိပ္မွာ အဓိက စာလံုးႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ စကားလံုးမ်ားကို ေရးပါ။ ဥပမာ apple, banana, strawberry, cherry, pear, pineapple.


ဇယားမ်ား (Tables)

စကားလံုးေတြကို အုပ္စုအလိုက္စီစဥ္တဲ့အခါ ဇယားမ်ားက အသံုး၀င္ပါတယ္။ အထက္က ဥပမာမ်ားတြင္ ေခါင္းစဥ္ အလိုက္ ေရးဆဲြထားတဲ့ ဇယားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္စကားလံုးမ်ားအလိုက္ ဆဲြထားေသာ ဇယားတို႔ကို ေတြ႔ရ တာျဖစ္ပါတယ္။

ေ၀ါဟာရႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေလ့က်င့္ခန္းအမ်ိဳးအစားမ်ား (Vocabulary exercise types)


သင္ယူသူတစ္ဦးအေနျဖင့္ ေ၀ါဟာရဘယ္ေလာက္ ၾကြယ္၀သလဲဆိုတာကို ဆန္းစစ္ရန္အတြက္ ေ၀ါဟာရကို စစ္ေဆးတဲ့ စစ္ေဆးမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ႐ုပ္ပံုႏွင့္ စကားလံုးကို ယွဥ္တဲြျခင္း၊ ကြက္လပ္ျဖည့္ျခင္း အစရွိသည္တို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီက႑မွာေတာ့ ေနာက္စာေမးပဲြတြင္ အမွတ္မ်ားမ်ား ရရွိႏိုင္ေစမဲ့ အဓိက ေမးခြန္းပံုစံမ်ား၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ေလ့က်င့္ရန္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို ေဖာ္ျပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။


ကြက္လပ္ျဖည့္ျခင္း (Complete the gaps)

ဒီေမးခြန္းပံုစံမ်ိဳး အတြက္ ကြက္လပ္တြင္ မွန္ေသာ စကားလံုးကို ျဖည့္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္ပါ အႀကံျပဳခ်က္ မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ပါ။

 • ကြက္လပ္၏ ေရွ႕ ႏွင့္ေနာက္တြင္ရွိေသာ စာပိုဒ္ပါအေၾကာင္းအရာကို ေသေသခ်ာခ်ာဖတ္ပါ။ ဒီလို ဖတ္ျခင္းသည္ အေျဖမွန္ကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါတယ္။
 • အမ်ားအားျဖင့္ စကားလံုးေတြကို ေလးေထာင့္အကြက္ထဲတြင္ ေပးထားပါတယ္။ တစ္ခါတရံ စာလံုးအေရအတြက္သည္ ကြက္လပ္အေရအတြက္ထက္ မ်ားေနတတ္တာကို သတိထားပါ။
 • စကားလံုးေတြကို ေလးေထာင့္အကြက္ထဲမွာ ေပးမထားရင္ေတာ့ စာလံုးေပါင္းကို ဂ႐ုစိုက္ပါ။
 • သင္သိတဲ့ စကားလံုးေတြကို စအသံုးျပဳပါ။ အသံုးျပဳၿပီးေၾကာင္း သိသာရန္ ၄င္းစကားလံုးတို႔ကို ျခစ္ပစ္လိုက္ပါ။
 • အေျဖမွန္ကို မသိပါက ေ၀ါဟာရတစ္ခုခုကို ေရးသာထည့္လိုက္ပါ။ မွန္ေကာင္း မွန္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။
 • ကြက္လပ္ကို မွားျဖည့္မိပါက ေလ့က်င့္ခန္းပါ တျခားကြက္လပ္တစ္ခုခုမွာလည္း မွားႏိုင္ပါတယ္။
 • ျဖည့္ၿပီးတဲ့အခါ အေျဖမ်ားကို ေသေသခ်ာခ်ာ ျပန္စစ္ပါ။ စာပိုဒ္တစ္ခုလံုးျပန္ဖတ္ၿပီး ဘယ္လိုေနသလဲဆိုတာ ကို နားေထာင္ၾကည့္ပါ။


စကားလံုးမ်ားကို ရုပ္ပံုႏွင့္ယွဥ္တြဲျခင္း (Match the words and the pictures)

ဒီေလ့က်င့္ခန္းမ်ိဳးမွာ ေပးထားတဲ့စကားလံုးေတြကို ေပးထားတဲ့ပံုေတြနဲ႕ ဆိုင္ရာဆိုင္ရာကို ယွဥ္တဲြေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လြယ္ေတာ့လြယ္ေပမယ့္ အမွတ္ျပည့္ရေအာင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အႀကံျပဳခ်က္ေလး ေတြကို ေလ့လာၾကည့္ပါ။

 • ညႊန္ၾကားးခ်က္မ်ားကို ေသေသခ်ာခ်ာစစ္ေဆးပါ။
 • စကားလံုးကေနၿပီး ရုပ္ပံုဆီကို မ်ဥ္းဆဲြရမွာပါလား? ဒီလိုဆိုရင္ ထင္ရွားေျဖာင့္တန္းတဲ့ မ်ဥ္္းေတြကို ဆြဲပါ။
 • ရုပ္ပံုေအာက္မွာ စကားလံုးကိုေရးရမွာပါလား? ဒီလိုဆိုရင္ေတာ့ စကားလံုးကို မွန္မွန္ ကန္ကန္ ကူးယူၿပီး စာလံုးေပါင္းကို စစ္ေဆးပါ။
 • သင္သိၿပီးသား စကားလံုးေတြနဲ႕ စပါ။
 • စကားလံုးတစ္လံုးလံုးကို မသိပါက မွန္းၾကည့္ပါ။ မွန္ေကာင္းမွန္သြားႏိုင္ပါတယ္။
 • အားလံုးယွဥ္တြဲၿပီးသြားရင္ အေျဖေတြက ေသေသခ်ာခ်ာျပန္စစ္ပါ။


ေ၀ါဟာရမ်ားကို အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္တြဲျခင္း။ (Match the words with the definitions)

ဒီလိုမ်ားေလ့က်င့္ခန္းမွာေတာ့ စကားလံုးေတြကို သက္ဆိုင္ရာ အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္တြဲ ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမယ့္ အႀကံဳျပဳခ်က္တစ္ခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

 • အဓိပၸါယ္သက္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေသေသခ်ာခ်ာဖတ္ပါ။
 • သင္သိၿပီးသား စကားလံုးနဲ႕ စေျဖပါ။
 • ဆင္တူရိုးမားျဖစ္ေနတဲ့စကားလံုးေတြပါေနပါသလား?
  ပါေနတယ္ဆိုရင္ ထိုစကားလံုးေတြကို သက္ဆိုင္ရာ မွန္ကန္တဲ့ အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ ယွဥ္တြဲေပးႏိုင္ေအာင္ ေသေသခ်ာခ်ာ လုပ္ပါ။
 • အေျဖမသိရင္ မွန္းၾကည့္ပါ။ သင့္မွန္းဆခ်က္မွန္ေကာင္း မွန္ႏိုင္ပါတယ္။
 • အားလံုးတြဲၿပီးတဲ့အခါ အေျဖမ်ားကို ေသေသခ်ာခ်ာ ျပန္လည္ စစ္ေဆးပါ။


မွန္တဲ့စကားလံုးကိုေရြးပါ။ (Choose the correct Word)

ဒီလိုေလ့က်င့္ခန္းမ်ိဳးမွာေတာ့ ေပးထားတဲ့ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိတဲ့ အေျဖ (၂)ခု (သို႔) (၃)ခုထဲက အေျဖမွန္ကို ေရြးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဖာ္ျပထားတဲ့ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို လိုက္နာၾကည့္ပါ။

 • ေပးထားတဲ့ စကားလုံးရဲ႕ ေရွ႕ ေနာက္မွာရွိေနတဲ့ ၀ါက်ကို ေသေသခ်ာခ်ာဖတ္ပါ။
 • စာပိုဒ္ရဲ႕ အဓိပၸါယ္ကို ေသေသခ်ာခ်ာစဥ္းစားပါ။
 • သင့္အေနနဲ႕ မွန္တယ္လို႕ ယူဆတဲ့ စကားလံုးကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
 • မွားတယ္လို႔ ထင္တဲ့ စကားလံုးေတြကို ပယ္လိုက္ပါ။
 • တစ္ခ်ိဳ႕ စကားလံုးေတြဟာ အဓိပၸါယ္တူသေယာင္ေယာင္ရွိေပမယ့္ တကယ္ေတာ့ ျခားနားပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႔ say ႏွင့္ tell,make ႏွင့္ do,rob ႏွင့္ steal, fun ႏွင့္ funny တို႔ ကြာျခားပံု ကိုသိပါသလား?
 • တစ္ခါတစ္ရံက်ေတာ့ စာလံုးေပါင္းမွားေနတဲ့အတြက္ ေရြးခ်ယ္မႈကလည္း မွားေနတတ္ပါတယ္။
 • အေျဖမသိရင္ စကားလံုးတစ္လံုးလံုးကိုသာ ေရြးခ်ယ္လိုက္ပါ။ မွန္ေကာင္း မွန္သြားႏိုင္ပါတယ္။
 • ေျဖလို႔ၿပီးသြားရင္ ေသေသခ်ာခ်ာ ျပန္စစ္ေဆးပါ။

Read more:

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၂)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၃)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၄)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၅)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၆)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၇)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၈)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၉)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၀)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၁)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၂)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၃)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၄)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၅)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၆)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၇)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၈)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၉)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၂၀)

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


[ Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 806

Reply to This

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service