စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၅)

သဒၵါႏွင့္ ေ၀ါဟာရဆိုင္ရာ စာေမးပဲြမ်ား (Grammar and vocabulary exams) - ယခင္အပိုင္းမွ အဆက္

အမ်ိဳးအစားခြဲျခင္း (Categories)

တစ္ခါတစ္ရံက်ေတာ့လည္း စကားလံုးေတြကို အမ်ိဳးအစားအလိုက္ အုပ္စုခြဲေပးရပါတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳး ေလ့က်င့္ခန္းပံုစံက အမ်ားအားျဖင့္ လြယ္ကူေလ့ရွိတဲ့အတြက္ ထိတ္လန္႔မေနဘဲ ေပးထားတဲ့ အႀကံျပဳခ်က္ေတြကို အသံုးျပဳၾကည့္ပါ။

 • ေလးေထာင့္ကြက္ထဲက စကားလံုးေတြႏွင့္အမ်ိဳးအစားေတြကို ဖတ္ၾကည့္ပါ။
 • သင္နားလည္တဲ့ စကားလံုးေတြကို အမ်ိဳးအစားအမွန္ထဲကို ေရးထည့္ပါ။
 • အမ်ိဳးအစားတစ္ခုမွာ စကားလံုး ဘယ္ႏွစ္လံုး ပါသလဲဆိုတာ သိပါသလား? သိတယ္ဆိုရင္ စကားလံုး အေရအတြက္ကို ေသေသခ်ာခ်ာေရပါ။
 • စကားလံုးတစ္လံုးလံုးကို မသိပါက ၄င္း၏ အမ်ိဳးအစားကို မွန္းဆၾကည့္လိုက္ပါ။ သင့္အေျဖ မွန္ေကာင္း မွန္သြားႏိုင္ပါတယ္။
 • အားလံုးၿပီးသြားတဲ့အခါ အေျဖေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာ ျပန္စစ္ပါ။


အံမ၀င္ဂြင္မက်ေသာ စကားလံုး (Odd one out)

ဒီေမးခြန္းပံုစံမ်ိဳးမွာေတာ့ တျခားစကားလံုး ၃-၄ လံုးႏွင့္ အံမ၀င္ဂြင္မက်တဲ့ စကားလံုးကို ေရြးထုတ္ေပးရမွာပါ။ အဲဒီလိုလုပ္ႏိုင္ဖို႔ရာ ေအာက္ပါအၾကံျပဳခ်က္ေတြကို ေလ့လာၾကည့္ပါ။

 • စကားလံုးေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာဖတ္ပါ။
 • ကြဲျပားေနတဲ့စကားလံုးကို ေရြးမထုတ္မီ စကားလံုးေတြရဲ႕ ဆက္စပ္မႈကို ရွာပါ။
 • အုပ္စုထဲက စကားလံုးတစ္လံုးလံုးကို နားမလည္ပါက ၄င္းသည္ အုပ္စုထဲရွိ တျခားစကားလံုးမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိေကာင္းရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သင္နားမလည္တဲ့စကားလံုး ျဖစ္ေနလို႔ မတူဘူးဆိုၿပီး ေရြး မထုတ္လိုက္ပါနဲ႔။ ဆက္စပ္မႈကို အရင္ရွာပါ။
 • တစ္ခါတစ္ရံက်ေတာ့လည္း သင္ေရြးထုတ္လိုက္တဲ့ စကားလံုးဟာ တျခားစကားလံုးေတြနဲ႔ ျခားနားရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းကို ေမးတတ္ပါတယ္။ ညႊန္ၾကားခ်က္ကို ေသေသခ်ာခ်ာဖတ္ပါ။
 • ကြဲျပားတဲ့စကားလံုးကို မေရြးခ်ယ္တတ္ပါက မွန္းၾကည့္လိုက္ပါ။ သင့္အေျဖမွန္ေကာင္း မွန္ႏိုင္ပါ တယ္။
 • ၿပီးတဲ့အခါ အေျဖမ်ားကို ေသေသခ်ာခ်ာ ျပန္စစ္ပါ။


စကားလံုးတည္ေဆာက္ျခင္း (Word Building)

ေပးထားတဲ့၀ါက်(သို႔)စာပိုဒ္ကို ဖတ္ၿပီး ကြက္လပ္ထဲကို ထည့္ရမယ့္ စကားလံုးသည္ ေပးရင္းစကားလံုးရဲ႕ သ႑ာန္မ်ားကို ေျပာင္းလဲၿပီး ထည့္ရတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။
ဥပမာ- The -------- was very nervous . (sing)

၀ါက်ကို ျပည့္စံုသြားေအာင္ 'singer' ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို ထည့္သြင္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေပးရင္း sing ကို ႀကိယာမွ 'singer' ဆုိတဲ့ noun သို႔ သ႑ာန္ေျပာင္းေပးလိုက္ရပါတယ္။ ဒီလိုေမးခြန္းမ်ိဳးကို ေကာင္းစြာ ေျဖႏိုင္ရန္ အတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို လိုက္နာၾကည့္ပါ။

 • သင္သ႑ာန္ေျပာင္းေပးရမယ့္ စကားလံုးကို ၾကည့္ပါ။ ၄င္းႏွင့္တစ္အုပ္စုတည္းရွိ တျခား ဘယ္စကားလံုး ေတြကို သင္သိထားပါသလဲ?
 • စကားလံုးရဲ႕ အစဟာ တသမတ္တည္းရွိေနၿပီး စကားလံုးရဲ႕ အေနာက္ကသာ ေျပာင္းလဲ ေလ့ရွိပါ တယ္။
 • စကားလုံးအသစ္ဟာ ဘယ္အခ်ိဳးအစားျဖစ္ပါသလဲ? Verb လား?၊ Noun လား?၊ Adjective လား?၊ adverb လား? ဆိုတာကို ခြဲျခားႏိုင္ရပါမယ္။
 • နာမ္(nouns)ေတြဟာ -ment,-ion,-ness,-ity အစရွိေသာ စကားလံုးမ်ားျဖင့္ အဆံုးသတ္ ေလ့ရွိပါတယ္။
 • လူပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ နာမ္ေတြကေတာ့ -er,-or,-ist,-ian တို႔ျဖင့္ အဆံုးသတ္ တတ္ၾကပါတယ္။
 • -able,-ible,-ive,-al,-ic,-ed,-ing တို႔ကေတာ့ အသံုးမ်ားတဲ့ နာမ၀ိေသသနေတြရဲ႕ အဆံုးသတ္ စကားလံုးမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။
 • တစ္ခ်ိဳ႕ ေသာ ႀကိယာေတြကေတာ့ -ise, -ate, -en တို႔နဲ႕ အဆံုးသတ္ၾကပါတယ္။
 • ႀကိယာေထာက္အမ်ားစုကေတာ့ -ly ျဖင့္ အဆံုးသတ္တတ္ၾကပါတယ္။
 • ေ၀ါဟာရေတြကို မွတ္တမ္းတင္ရင္ စကားလံုးအုပ္စုအလိုက္ ဇယားဆြဲပါ။
 • သ႑ာန္ေျပာင္းလိုက္တဲ့ စကားလံုးကို မသိရင္ မွန္းၾကည့္ပါ။ မွန္ေကာင္းမွန္ႏိုင္ပါတယ္။
 • ေျဖဆိုၿပီးတဲ့အခါ ေသေသခ်ာခ်ာ ျပန္စစ္ပါ။


စကားလံုုးတြဲမ်ား (Words that go together)

ဒီလိုေလ့က်င့္ခန္းပံုစံမ်ိဳးမွာေတာ့ လိုက္ဖက္တဲ့စကားလံုး (၂)လံုုးကို ယွဥ္တြဲေပးရမွာျဖစ္ပါ တယ္။
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳၾကည့္ပါ။

 • ေ၀ါဟာရအုပ္စု(၂)ခု ေပးထားပါက တစ္ခုက စကားလံုးတစ္လံုးကို ၄င္းႏွင့္လိုက္ဖက္ေသာ စကားလံုး တစ္လံုးကို အျခား အုပ္စုမွ ေရြးထုတ္ၿပီး ယွဥ္တြဲေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 • တခါတရံ က်ေတာ့ လိုက္ဖက္တဲ့ စကားလံုးအတြဲေတြ (collocations)ကို ဖြဲ႕စည္းေပးရပါတယ္။ ဥပမာ- ႀကိယာ(verb)+နာမ္(noun): - make + friends,do+your homework)
 • တခါတရံက်ေတာ့လည္း နာမ္ေပါင္းစပ္ပုဒ္မ်ား(compound nouns)အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းေပးရပါတယ္။ ဥပမာ- snow+boarding , wind+ surfing,mountain+ biking
 • တခါတရံက်ျပန္ေတာ့လည္း ႀကိယာ(verb)(သို႔) နာမ၀ိေသသန(adjective)ကို ၀ိဘတ္ (preposition) ႏွင့္ တြဲေပးရပါတယ္။ ဥပမာ- listen+to, look + at, agree + with, good + at , interested + in.
 • သင္သိၿပီးသား လိုက္ဖက္ညီတဲ့ စကားလံုးေတြကို စေရြးပါ။
 • ဘယ္စလံုးေတြကို တြဲရမလဲဆိုတာကို မသိပါက မွန္းၾကည့္ပါ။ မွန္ေကာင္းမွန္သြားႏုိင္ပါတယ္။
 • အားလံုးတြဲၿပီးပါက ေသေသခ်ာခ်ာ ျပန္စစ္ေဆးပါ။

Read more:

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၂)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၃)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၄)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၅)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၆)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၇)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၈)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၉)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၀)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၁)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၂)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၃)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၄)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၅)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၆)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၇)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၈)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၉)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၂၀)

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


[ Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 519

Reply to This

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service