စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၇)

အေျပာစြမ္းရည္ကို စစ္ေဆးေသာ စာေမးပဲြမ်ား (Speaking Exams) - ယခင္အပိုင္းမွ အဆက္


ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား (Opinions)


သင့္ထင္ျမင္ခ်က္ကို ေျပာတဲ့အခါမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ သင့္အေဖာ္ရဲ႕ ထင္ျမင္ခ်က္ကို ေတာင္းခံရာမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ စကားအသံုးအႏႈန္းတခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။ ဒီအသံုးအႏႈန္းေတြကိုေတာ့ ေဆြးေႏြးရတဲ့လုပ္ငန္း ေတြမွာ (discussion activity) မွာ လိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။


သင့္ထင္ျမင္ခ်က္ကို ေပးတဲ့အခါ (Giving your opinin) ေအာက္ပါတို႔ကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

 • I think…………/I don’t think…………..(………………….လို႔ထင္ပါတယ္/မထင္ပါဘူး။)
 • I believe………./I don’t believe…………(……………….လို႔ ယံုပါတယ္/မယံုပါဘူး။)
 • In my opinion……………..(ကၽြန္ေတာ့္အျမင္မွာေတာ့……………….)
 • For me ……………..(ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ကေတာ့………………..)
 • Personally, I think…………………..(ကၽြန္ေတာ့္သေဘာအရဆိုရင္…………………လို႔ ထင္ပါတယ္။)


လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ထင္ျမင္ခ်က္ကို ေမးျခင္း (Asking for someone’s opinion)

 • Do you agree? (သေဘာတူပါသလား?)
 • What do you think? (ဘယ္လိုထင္ပါသလဲ?)
 • What do you think about……….(this)? (ဒါနဲ႔………….ပတ္သက္လို႔ဘယ္လိုထင္ပါသလဲ?)
 • Do you think that’s right? (အဲဒါ မွန္တယ္လို႔ ထင္ပါသလား?)
 • What’s your view? (ခင္ဗ်ား ဘယ္လိုထင္သလဲ?)
 • Are you Ok with that? (အဲဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔ သေဘာတူပါသလား?)


သေဘာတူျခင္းႏွင့္ သေဘာမတူျခင္း (Agreeing and disagreeing)

သေဘာတူျခင္း

 • That’s right! (အဲဒါ အမွန္ပဲ!)
 • Absolutely! (အျပည့္အ၀ပဲ!)
 • Exactly! (အတိအက်ပဲ!)
 • Me too! (ကၽြန္ေတာ္ေရာပဲ)
 • Yes, I agree! (ဟုတ္ကဲ့၊ ကၽြန္ေတာ္ သေဘာတူပါတယ္!)
 • I couldn’t agree more! (ဒီထက္ပိုၿပီး သေဘာတူႏိုင္စရာမရွိေတာ့ဘူး!)
 • I see exactly what you mean! (ခင္ဗ်ား ဘာကို ေျပာခ်င္တာလဲဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ အေသအခ်ာ သေဘာေပါက္ပါတယ္။)
 • You’re right. That’s a good point. (ခင္ဗ်ား မွန္တယ္။ အဲဒီအခ်က္က ထိထိမိမိရွိတယ္။)


သေဘာမတူျခင္း

 • I don’t agree! (ကၽြန္ေတာ္ သေဘာမတူဘူး!)
 • I totally disagree! (ကၽြန္ေတာ္ လံုး၀ သေဘာမတူဘူး!)
 • Absolutely not! (လံုး၀ပဲ!)
 • That’s not right! (အဲဒါ မမွန္ဘူး!)
 • I’m not sure about that. (အဲဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္ မေသခ်ာဘူး။)


တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း သေဘာတူျခင္း (partly agreeing)

 • I agree up to a point………………….(အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိေတာ့ သေဘာတူပါတယ္………)
 • I see your point……………………..(ခင္ဗ်ားဆိုလိုခ်က္ကို ကၽြန္ေတာ္ သေဘာေပါက္ပါတယ္……..)
 • That’s partly true, but………………(တစ္စိတ္တစ္ေဒသေတာ့ မွန္ပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့……..)
 • I’m not so sure about that……….(အဲဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္ သိပ္မေသခ်ာဘူး။)


သင့္ရဲ႕ ထင္ျမင္ခ်က္ေတြကို အၿမဲပဲ အက်ိဳးသင့္အေၾကာင္းသင့္ ေျပာျပတာဟာ ေကာင္းတဲ့ အေတြးအေခၚျဖစ္ပါတယ္။ “သေဘာတူပါတယ္။” (I agree) လို႔ တံုးတိတိမေျပာဘဲ “ကၽြန္ေတာ္ သေဘာတူရတဲ့အေၾကာင္း ရင္းကေတာ့………………………….ေၾကာင့္ပဲျဖစ္ပါတယ္။” (I agree because I think that………………) လို႔ ေျပာရင္း အေၾကာင္းရင္းကို ရွင္းျပပါ။


စိတ္၀င္စားမႈကို ျပသျခင္း (Showing interest)

သင့္အေဖာ္ေျပာေနတဲ့ အေၾကာင္းအရာကို စိတ္၀င္စားမႈ ျပတာကလည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ ေဖာ္ျပမဲ့ အသံုးအႏႈန္းေတြကိုသံုးၿပီး သင့္စိတ္၀င္စားမႈကို ေဖာ္ျပပါ။ အရမ္းစိတ္၀င္စားတဲ့အခါ (သို႔) အံ့ၾသတဲ့အခါ အသံဟာ ျမင့္တက္ သြားၿပီး က်ယ္လာတယ္ဆိုတာကိုေတာ့ မေမ့ပါႏွင့္။


သာမန္တုံ႔ျပန္မႈ (Normal Response)

 • Uh - huh! (အင္း-အင္း)
 • That’s interesting. (အဲဒါ စိတ္၀င္စားဖို႔ ေကာင္းသားပဲ။)
 • Oh, I see. (ေအာ္ သေဘာေပါက္ၿပီ။)
 • Right! (ဟုတ္တာေပါ့)


ပုိ၍ျပင္းထန္ေသာ တံု႔ျပန္မႈ (Stronger response)

 • Really? (တကယ္?)
 • Wow! That’s amazing! (အိုး၊ အဲဒါကေတာ့ အံ့ၾသစရာပဲ။)
 • That’s incredible! (အဲဒါက မယံုႏိုင္ေလာက္ေအာင္ပါပဲ)
 • No way! (ဘယ္နည္းနဲ႔မွ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး)
 • Your’e joking! (ခင္ဗ်ား ေနာက္ေနျပန္ပါၿပီ။)


သင္နားလည္ပါရဲ႕လား (Do you undersland?)

သင္နဲ႔ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္နဲ႔ စကားေျပာၾကတဲ့အခါမွာ တစ္ေယာက္ေျပာတာကို တစ္ေယာက္က နားလည္ဖို႔ လိုပါတယ္။ တစ္စံုတစ္ရာကို နားမလည္ပါက ဘာကို ဆိုလိုခ်င္တာလည္းဆိုတာ ရွင္းျပခိုင္းပါ။ သူတို႔ကလည္း သင့္ကို နားမလည္ဘူးဆိုရင္ သင္ဘာေျပာခ်င္တာလည္းဆိုတာကို ရွင္းျပလိုက္ပါ။ ဒီလိုေမးတဲ့ ရွင္းတဲ့အခါ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အသံုးအႏႈန္းတို႔ကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။


သင္ နားမလည္ေသာအခါ (when you don’t understand)

 • I don’t understand. (ကၽြန္ေတာ္ နားမလည္ပါဘူး။)
 • Could you repeat that? (အဲဒါကို ထပ္ေျပာႏိုင္မလား?)
 • Could you say that again? (အဲဒါကို ေနာက္တစ္ႀကိမ္ျပန္ေျပာႏိုင္မလား?)
 • What do you mean, exactly? (တိတိက်က် ဘာကို ေျပာခ်င္တာလဲ?)
 • I’m not sure what you mean. (ခင္ဗ်ား ဘာကို ဆုိလိုတာလဲ ကၽြန္ေတာ္ မေသခ်ာဘူး။)
 • Can you explain that? (အဲဒါကို ရွင္းျပႏိုင္မလား?)


သင္ဆိုလိုတာကို ရွင္းျပျခင္း (Explain what you mean)

 • What I mean is…………………..(ကၽြန္ေတာ္ဆိုလိုတာကေတာ့…………………………)
 • In other words…………………..(တစ္နည္းေျပာရရင္ေတာ့……………………….)


မွတ္ခ်က္။ "စကားလံုးအတိအက် မသိေသာအခါ" ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ပါရွိတဲ့ အႀကံျပဳခ်က္ေတြကိုလည္း အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

Read more:

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၂)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၃)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၄)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၅)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၆)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၇)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၈)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၉)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၀)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၁)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၂)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၃)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၄)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၅)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၆)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၇)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၈)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၉)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၂၀)

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


[ Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 470

Reply to This

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service