စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၉)

အေျပာစြမ္းရည္ကို စစ္ေဆးေသာ စာေမးပဲြမ်ား (Speaking Exams) - ယခင္အပိုင္းမွ အဆက္

လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ စကားေျပာလုပ္ငန္းမ်ား (Typical Speaking Tasks)

Speaking exam ေတြဟာ အေျပာင္းအလဲမ်ားၿပီး သင့္အေနျဖင့္ လုပ္ရမဲ့ လုပ္ငန္းေတြကလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိပါတယ္။ Speaking exam မတိုင္ခင္ သင့္ကို ဘာလုပ္ခိုင္းမလဲဆိုတာကို တိတိက်က် သိႏိုင္ေအာင္ လုပ္ထားပါ။ တကယ့္ စာေမးပဲြရက္ႀကီးမတိုင္ခင္ စာေမးပဲြရဲ႕ အခ်ိဳ႕ေသာ က႑ေတြအတြက္ ျပင္ဆင္ထားႏိုင္ပါတယ္။ Speaking exam တစ္ခုမွာ သင့္အေနနဲ႔လုပ္ေကာင္းလုပ္ရမဲ့ ပံုမွန္လႈပ္ရွားမႈအခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။


သင့္အေၾကာင္းေျပာျခင္း (Talking about yourself)

ဒီလုပ္ငန္းကေတာ့ Speaking exam တစ္ခုရဲ႕ အစပိုင္းမွာ ေမးေလ့ေမးထရွိတဲ့ လုပ္ငန္းေလးတစ္ခုပါပဲ။ ဒီအေၾကာင္းကိုေတာ့ သင့္အိမ္မွာ ျပင္ဆင္ၿပီး ေလ့က်င့္ႏိုင္ပါတယ္။ ဘာေျပာရမလဲဆိုတာကို သိထားရင္ စာေမးပဲြရဲ႕ အစမွာ သင့္အေနနဲ႔ စိတ္သက္သက္သာသာႏွင့္ ယံုၾကည္မႈေတြရွိေနမွာျဖစ္ပါတယ္။


ေဆာင္ရန္

 • စာေမးပြဲမတိုင္ခင္ ေမးႏိုင္မဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေမးခြန္းပံုစံေတြကို စဥ္းစားထားပါ။ ေက်ာင္း၊ မိသားစု၊ အားလပ္ခ်ိန္၊ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းႏွင့္ အနာဂတ္အတြက္ အစီအစဥ္မ်ား အစရွိသည္တို႔သည္ ေမးေလ့ေမးထရွိတဲ့ ေခါင္းစဥ္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။
 • သင့္အေၾကာင္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ လြယ္ကူတဲ့ ေမးခြန္းေတြ ေျဖၾကားျခင္းကို ေလ့က်င့္ပါ။ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ေယာက္ႏွင့္ ေလ့က်င့္ပါ။ (သို႔) ကိုယ့္အသံကိုယ္သြင္းၿပီး ျပန္နားေထာင္ပါ။
 • ေမးခြန္းေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာ နားေထာင္ပါ။ နားမလည္တဲ့ ေမးခြန္းပါလာပါက ဆရာကို ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထပ္ေျပာခိုင္းပါ။
 • အေျဖေတြကို ျပည့္စံုတဲ့ ၀ါက်ျဖင့္ ေျဖပါ။
 • စစ္ေဆးသူ၏ မ်က္ႏွာကို ၾကည့္ပါ။ သူ႕မ်က္ႏွာက သင္ေျပာတာ လံုေလာက္ၿပီး ေနာက္ေမးခြန္း ေမးေတာ့မယ္ဆိုတာေတြကို ေဖာ္ျပႏိုင္ပါတယ္။


ေရွာင္ရန္

 • အေျဖမ်ားကို အလြတ္က်က္မထားပါႏွင့္။ ဘာေျပာရမယ္ဆိုတာကို အဆင္သင့္ စဥ္းစားထားတာ ေကာင္းေပမဲ့ ပံုမွန္ေမးခြန္းေတြအတြက္ ရွည္လ်ားတဲ့ အေျဖေတြကို အလြတ္က်က္ထားတာ မေကာင္းပါဘူး။
 • “ဟုတ္ပါတယ္” / “မဟုတ္ပါဘူး” လို႔ပဲ မေျဖပါႏွင့္။
 • မေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ ေမးခြန္း အေမးခံရရင္ မထိတ္လန္႔သြားပါႏွင့္။ ၄င္းကို မေျဖခင္ စဥ္းစားဖို႔ စကၠန္႔အနည္းငယ္ ယူပါ။


သင့္အေၾကာင္း သင္ေျပာႏိုင္မဲ့ စကားအသံုးအႏႈန္းအခ်ိဳ႕ကို ဥပမာအျဖစ္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

 • My name’s…………………..(ကၽြန္ေတာ့္နာမည္ကေတာ့…………………..)
 • I’m from……………./ I live in………………….(………….က လာတာျဖစ္ပါတယ္။ / ……….မွာေနပါတယ္။)
 • I was born in……………..(……………..မွာ ေမြးဖြားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္)
 • I’m……………………years old. (အသက္………………………….ႏွစ္ရွိပါၿပီ)
 • I go to……………………school. (……………………ေက်ာင္းမွာ တက္ေနပါတယ္။)
 • I like…………………..because………….(………………ကို…………ေသာေၾကာင့္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ပါတယ္။)
 • I don’t like………………..because………..(……………..ကို…………..ေသာေၾကာင့္ မႀကိဳက္တာပါ။)
 • Im my free time / After school, I………..(အားလပ္ခ်ိန္ေတြမွာ / ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္…….)
 • My best friends are……………..because……….(…………….တို႔ဟာ ကၽြန္ေတာ့္အခ်စ္ဆံုး သူငယ္ခ်င္း ေတြပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့………….)
 • My favourite (school subject, actor, pop group, sport) is ………..because……………. (ကၽြန္ေတာ္ အႏွစ္သက္ဆံုး (ေက်ာင္းသင္ဘာသာရပ္၊ ႐ုပ္ရွင္မင္းသား၊ ေခတ္ေပၚေတးဂီတတီး၀ိုင္း၊ အားကစား)ကေတာ့ …………………… ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့………………………)
 • I have……………….brothers and sisters. (ကၽြန္ေတာ့္မွာ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ……………ရွိပါတယ္။)
 • In the future, I’d like to………….because…………...(အနာဂတ္မွာ ကၽြန္ေတာ္…………ျဖစ္ခ်င္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့………………….)


ဓာတ္ပံု (သို႔) ႐ုပ္ပံုကားခ်ပ္တစ္ခုခုကို သ႐ုပ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း (Describing a photo or a picture)

တခ်ိဳ႕ေသာ speaking exam ေတြမွာဆိုရင္ ဓာတ္ပံု (သို႔) ႐ုပ္ပံုကားခ်ပ္ထဲမွာပါတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ အေၾကာင္း ေျပာခိုင္းပါတယ္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ။ အႀကံျပဳခ်က္ေတြက ဒီလိုမ်ိဳးေမးခြန္းပံုစံကို ေကာင္း ေကာင္း ေျဖဆိုႏိုင္ေအာင္ ကူညီပါလိမ့္မယ္။


ေဆာင္ရန္

 • ႐ုပ္ပံုကားခ်ပ္ကို ေသေသခ်ာခ်ာၾကည့္ၿပီး စကားစ မေျပာခင္ စဥ္းစားဖို႔အခ်ိန္အနည္းငယ္ယူပါ။
 • သတ္မွတ္ထားတဲ့အခ်ိန္ အျပည့္ေျပာပါ။ ေျပာဖို႔အခ်ိန္ တစ္မိနစ္ရရင္ စကၠန္႔တိုင္းကို အသံုးျပဳပါ။
 • ႐ုပ္ပံုကားခ်ပ္ရဲ႕ ဘယ္အပိုင္းအေၾကာင္းကို ေျပာေနျခင္းျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ရွင္းျပရာ၌ အသံုး၀င္မဲ့ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စကားအသံုးအႏႈန္းတို႔ကို ေလ့က်င့္ပါ။


ေရွာင္ရန္

 • ပံုထဲမွာပါတဲ့ အရာအားလံုးအတြက္ စကားလံုးတိုင္းကို မသိရင္လည္း ထိတ္လန္႔မသြားပါႏွင့္။ သင့္အေနနဲ႔ စကားလံုးတိုင္းကို သိရန္ မလိုအပ္ပါ။ အေရးႀကီးတာကေတာ့ တိက်တဲ့ စကားလံုးကို မသိတဲ့အခါ ဘာေျပာရမလဲဆိုတာကို သင္သိေနျခင္းပါပဲ။
 • အာ႐ံုေျပာင္းသြားၿပီး တျခားအေၾကာင္းအရာ အေၾကာင္းကို စၿပီး မေျပာပါႏွင့္။ ဓာတ္ပံု (သို႔) ႐ုပ္ပံုကားခ်ပ္ ေပၚမွာပဲ အာ႐ံုထားပါ။ 
 • စိတ္ထဲမွာ လံုး၀ စဥ္းစားလို႔မရေတာ့ရင္ ထိတ္လန္႔မသြားပါႏွင့္။ အသက္ကို တစ္ခ်က္ ျပင္းျပင္းရွဴလိုက္ၿပီး ပံုကို ၾကည့္ၿပီး အစက ျပန္စပါ။


စာေမးပဲြမွာ ဓာတ္ပံု (သို႔) ႐ုပ္ပံုကားခ်ပ္အေၾကာင္း ေျပာခိုင္းရင္ သင့္အတြက္ အသံုး၀င္မဲ့ စကား အသံုးအႏႈန္း အခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

႐ုပ္ပံုထဲမွာ ဘာပါသလဲ? (What is in the picture?)

 • In the picture I can see…………(႐ုပ္ပံုထဲမွာ………………ကၽြန္ေတာ္ ျမင္ရပါတယ္။)
 • There’s / There are………………(………………..ထဲမွာ………….တစ္ခု/မ်ားရွိပါတယ္။)
 • There isn’t a / There aren’t any………….(…………..ထဲမွာ တစ္ခု / မ်ားမရွိပါ။)


ပစၥဳပၸန္ကာလ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္မႈ (V-ing)ကို အသံုးျပဳ၍ ဘာျဖစ္ေနသလဲဆိုတာကို ေျပျပျခင္း (Say what is happening with the present continuous)

 • The man is…………………ing. (ထိုသူသည္………………….ေနပါတယ္။)
 • The people are……………………ing. (လူေတြဟာ………………….ေနၾကပါတယ္။)
 • It’s raining. (မိုးရြာေနပါတယ္။)


႐ုပ္ပံုထဲက ဘယ္ေနရာမွာလဲ? (Where in the picture?)

 • At the top / bottom of the picture………….(႐ုပ္ပံုရဲ႕ ထိပ္/ ေအာက္ေျခမွာ……………..)
 • In the middle of the picture………………(႐ုပ္ပံုရဲ႕ အလယ္ေခါင္မွာ………)
 • On the left / right of the picture………………..(႐ုပ္ပံုရဲ႕ ဘယ္/ညာမွာ………..)
 • next to (ေဘးကပ္လ်က္မွာ)
 • in front of (အေရွ႕မွာ)
 • behind (ေနာက္မွာ)
 • near (အနီးအနားမွာ)
 • on top of (အေပၚမွာ)
 • under (ေအာက္မွာ)


တစ္စံုတစ္ရာ မရွင္းလင္းတဲ့အခါ (If something isn’t clear)

 • It looks like a ……….(အဲဒါက …………………..ႏွင့္တူသလိုလိုပဲ။)
 • It might be a ……….(အဲဒါကေတာ့……………………ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မယ္။)
 • He would be………………ing (သူ………………..ေနတာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။)
 • Maybe it’s a ……………………..(အဲဒါကေတာ့……………ျဖစ္ႏိုင္စရာရွိတယ္။)


ေဆြးေႏြးျခင္း (Discussion)

Speaking exam ေတြမွာဆိုရင္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခိုင္းၿပီး သင့္ရဲ႕ ထင္ျမင္ခ်က္ ကို ေတာင္းခံႏိုင္ပါတယ္။ တျခားေက်ာင္းသားေတြ ဒီလိုလုပ္ငန္းမ်ိဳးလုပ္ေဆာင္ေနတာကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ သင္လည္း လုပ္တတ္လာပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ video ေခြကို အရင္ၾကည့္ၿပီး ေပးထားတဲ့ အႀကံျပဳခ်က္ေတြကို ဖတ္ၾကည့္ မယ္ဆိုရင္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ စာေမးပဲြမွာ ရမွတ္ေကာင္းေကာင္း ထြက္လာႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။


ေဆာင္ရန္

 • ေဆြးေႏြးပဲြ မစခင္ သင့္ရဲ႕ ထင္ျမင္ခ်က္ေတြကို စဥ္းစားထားပါ။
 • အေၾကာင္းအရာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သင့္ရဲ႕ တကယ့္ထင္ျမင္ခ်က္ကို အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ ရွင္းလင္းတင္ျပပါ။
 • သင့္အေဖာ္ ဘာေျပာလဲ နားေထာင္ၿပီး သေဘာတူ၊ မတူကို ေျပာပါ။
 • သေဘာတူေၾကာင္းႏွင့္ မတူေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပတဲ့ စကားအသံုးအႏႈန္းေတြကို သိေအာင္ လုပ္ထားဖို႔ကို မေမ့ပါႏွင့္။
 • သေဘာမတူေၾကာင္း ယဥ္ေက်းစြာ ေျပာပါ။
 • သင့္အေဖာ္ရဲ႕ ယူဆခ်က္ကို ေတာင္းခံပါ။
 • လုပ္ငန္းအတြက္ သတ္မွတ္ထားတဲ့အခ်ိန္ရဲ႕ စကၠန္႔တိုင္းကို အသံုးခ်ပါ။
 • သင္ေျပာခဲ့သမွ် အေၾကာင္းအရာေတြရဲ႕ အခ်ဳပ္ကို တင္ျပရင္း ေဆြးေႏြးမႈကို အဆံုးသတ္ပါ။


ေရွာင္ရန္

 • သင့္ရဲ႕ထင္ျမင္ခ်က္ကိုပဲ မေပးဘဲႏွင့္ သင့္အေဖာ္ကိုလည္း တုံ႔ျပန္မႈေပးပါ။
 • သင့္အေဖာ္ႏွင့္ သေဘာမတူရင္ စိတ္မပူပါႏွင့္။ ဒါဟာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။
 • ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ ဆက္စပ္မႈမရွိေသာ အေၾကာင္းအရာေတြကို မေျပာပါႏွင့္။
 • ေဆြးေႏြးပဲြကို မရပ္ပါေစႏွင့္။ ဆက္လက္ၿပီး ေဆြးေႏြးသြားပါ။


"Communication Strategies" ဆိုတဲ့ က႑ ေအာက္မွာ ေဆြးေႏြးရာတြင္ သေဘာတူျခင္း၊ မတူျခင္းကို ေဖာ္ျပႏိုင္တဲ့ စကားအသံုးအႏႈန္းမ်ား အႀကံျပဳထားပါသည္။


ေဆြးေႏြးရမည့္ ေခါင္းစဥ္ ဥပမာမ်ား (Example discussion to pics)


သင့္အား အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ရွိေသာ (သို႔) အက်ိဳးအျပစ္ရွိေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ားေပးေကာင္း ေပးႏိုင္ပါ တယ္။ ေအာက္တြင္ ေခါင္းစဥ္တခ်ိဳ႕ကို ဥပမာအျဖစ္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

 • အင္တာနက္မွတစ္ဆင့္ ေစ်း၀ယ္ျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ (The internet is the best way to do your shopping)
 • အသက္(၁၅)ႏွစ္ေအာက္ လူငယ္မ်ားသည္ လက္ကိုင္ဖုန္း မသံုးသင့္ပါ။ (Young people under 15 shouldn’t use mobile phones.)
 • လူငယ္လူရြယ္တိုင္းသည္ အသက္(၁၈)ႏွစ္ျပည့္သည္အထိ ေက်ာင္းတက္သင့္သည္။ (All young people should stay at school until they are 18).
 • ႐ုပ္ျမင္သံၾကားတြင္ ကေလးမ်ားအတြက္ အစီအစဥ္ေတြထဲမွာ ေၾကျငာမျပသင့္ပါ။ (There shouldn’t be any advertising on TV during children’s programmes)
 • ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ သူမ်ားသည္ paparazzi (သတင္းႀကီးသူမ်ားေနာက္ တေကာက္ေကာက္လိုက္ေနေသာ သတင္းေထာက္)မ်ားက သူတို႔ကို ဓာတ္ပံုေန႔တိုင္း႐ိုက္ရင္ေတာင္မွ ညည္းညဴျခင္းမျပဳသင့္ပါ။ (Famous celebrities shouldn’t complain if the paparazzi take photos of them everyday.)
 • အသက္အရြယ္ႀကီးလာတဲ့ မိဘေတြကို ေစာင့္ေရွာက္ရမည္မွာ သားသမီးေတြရဲ႕ တာ၀န္ပင္ျဖစ္သည္။ (It is the children’s responsibility to look after their parents when they get old.)
 • ေခြမ်ားကို ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၌ ရွိေနျခင္းကို တားျမစ္သင့္သည္။ (Dogs should be banned from cities)

Read more:

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၂)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၃)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၄)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၅)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၆)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၇)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၈)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၉)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၀)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၁)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၂)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၃)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၄)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၅)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၆)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၇)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၈)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၉)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၂၀)

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


[ Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 412

Reply to This

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service