စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၂၀)

အေျပာစြမ္းရည္ကို စစ္ေဆးေသာ စာေမးပဲြမ်ား (Speaking Exams) - ယခင္အပိုင္းမွ အဆက္

ကြက္လပ္တြင္ အခ်က္အလက္ျဖည့္ရေသာ လုပ္ငန္းမ်ား (Information gap activity)

အခ်က္အလက္ကြက္လပ္ျဖည့္ျခင္း (Information gap activities) သည္ ခက္ခဲႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီလိုမ်ိဳး speaking exam ပံုစံမွာ ထိပ္သီးအမွတ္ရႏိုင္ေစမဲ့ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။
အျခား ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ေယာက္ႏွင့္အတူ speaking exam ရွိရင္ သင့္အား အခ်က္အလက္ လြတ္လပ္ ျဖည့္ျခင္းလုပ္ငန္းကို လုပ္ခိုင္းႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ သင္နဲ႔သင့္အေဖာ္ကို မတူညီတဲ့အခ်က္ အလက္ေတြကို ၾကည့္ခိုင္းၿပီးေနာက္ အခ်င္းခ်င္း စကားေျပာရင္း အခ်က္အလက္ေတြကို ဖလွယ္ရမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။

ဒီလိုလုပ္ငန္းမ်ိဳးအတြက္ ေကာင္းေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။


ေဆာင္ရန္

 • ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြကို ဂ႐ုတစိုက္နားေထာင္ပါ။
 • သင္ ဘာလုပ္ရမယ္ဆိုတာကို ေသေသခ်ာခ်ာ နားမလည္ရင္ ဆရာကို ထပ္ေျပာခိုင္းပါ။
 • သင့္အေဖာ္ကို ၾကည့္ပါ။ သင္ေျပာတာေတြကို သူ နားလည္၊ မလည္ စစ္ေဆးပါ။
 • အေဖာ္က နားမလည္ဘူးဆိုရင္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထပ္ေျပာ / ရွင္းျပဖို႔အဆင္သင့္ျဖစ္ေနပါေစ။
 • သင့္အေဖာ္ရဲ႕ ေျဖၾကားခ်က္ကို ဂ႐ုစိုက္ နားေထာင္ၿပီး သူေျပာတာေတြကို စိတ္၀င္စားေၾကာင္း ျပပါ။
 • သင့္အေဖာ္ႏွင့္ အလွည့္က် ေဆာင္ရြက္ပါ။


ေရွာင္ရန္

 • သင့္အေဖာ္ထက္ စကားကို ပိုမေျပာပါႏွင့္။
 • သင့္အေဖာ္ေျပာတဲ့ စကားေတြကို မသိက်ိဳးကၽြန္ မျပဳပါႏွင့္။
 • သင္ႏွင့္ သင့္အေဖာ္တို႔သည္ အဂၤလိပ္စာ အဆင့္(english level) ခ်င္းမတူညီပါက စိတ္မပူပါႏွင့္။
 • သင့္အေဖာ္ရဲ႕ အေျဖလႊာကို ၾကည့္ၿပီး အေျဖေတြကို ကူးမခ်ပါႏွင့္။


အခ်က္အလက္ကြက္လပ္ျဖည့္ျခင္းအတြက္ ဥပမာမ်ား။ (Examples of information gap activities)

ဥပမာ (၁) အခ်က္အလက္ ဖလွယ္ျခင္း (Information Exchange)

Student A : ရပ္ကြက္႐ုပ္ရွင္႐ံုရွိ ႐ုပ္ရွင္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့အခ်က္အလက္ေတြကို ၾကည့္ပါ။ အဲဒီ အခ်က္ အလက္ေတြကို အသံုးျပဳၿပီး သင့္အေဖာ္ရဲ႕ ေမးခြန္းေတြကို ေျဖပါ။
Student B : ရပ္ကြက္႐ုပ္ရွင္႐ံုရွိ ႐ုပ္ရွင္ေတြနဲ႔ဆိုင္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို ၾကည့္ပါ။ ႐ုပ္ရွင္ေတြ အေၾကာင္း ပိုသိႏိုင္ရန္အတြက္ သင့္အေဖာ္ကို ေမးခြန္းေတြေမးပါ။


ဥပမာ (၂) ႐ုပ္ပံုကဲြလဲြခ်က္ (Picture difference)

Student A ႏွင့္ B : ႐ုပ္ပံုကို ၾကည့္ပါ။ သင့္အေဖာ္ကို ႐ုပ္ပံုအေၾကာင္း ေျပာျပလိုက္ပါ။ သင့္အေဖာ္က သူရရွိထားတဲ့ ႐ုပ္ပံုအေၾကာင္းေျပာတာကို နားေထာင္ပါ။ ႐ုပ္ပံု(၂)ခုၾကား ကဲြလြဲခ်က္ (၅)ခုကို ရွာပါ။


ဥပမာ (၃) သတ္မွတ္ထားေသာ ဇာတ္ေကာင္အျဖစ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ျခင္း (Role-play)

သင့္ရဲ႕ သ႐ုပ္ေဆာင္ကတ္ျပားေပၚရွိ အခ်က္အလက္ကို ဖတ္ၿပီး အေဖာ္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပါ။ ျပႆနာအတြက္ အေျဖရွာပါ။
Student A : သင္ဟာ ဟိုတယ္တစ္ခုမွာ တည္းေနတဲ့ ဧည့္သည္တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ ဟိုတယ္ရဲ႕ ၀က္(ဘ)ဆိုဒ္ ကေတာ့ ၄င္းဟိုတယ္ဟာ ဇိမ္ခံဟိုတယ္ျဖစ္တယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားေပမဲ့ သင့္အခန္းထဲက အိပ္ရာခင္းေတြနဲ႔ တဘက္ေတြဟာ ညစ္ပတ္ေနၿပီး ေရခ်ိဳးခန္းကလည္း က်ဥ္းလြန္းတဲ့အျပင္ အျပင္ဖက္လမ္းကလည္း ဆူညံေနပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ……..(သင့္အေနျဖင့္ ေနာက္ထပ္ျပႆနာ (၂)ခုကို ေရြးခ်ယ္ပါ။) သင့္အေနျဖင့္ ပိုေကာင္းတဲ့ အခန္းကို ေျပာင္းခ်င္တဲ့အျပင္ ေလွ်ာ့ေစ်း လည္းလိုခ်င္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႀကိဳဆိုလက္ခံေရးအမႈထမ္း (receptionist) နဲ႔ ေဆြးေႏြးၿပီး ျပႆနာကို ေျဖရွင္းပါ။
Student B : သင္ကေတာ့ ဟိုတယ္ရဲ႕ receptionist ျဖစ္ပါတယ္။ ဟိုတယ္မွာ အရာတိုင္းကို တိုင္တန္း ညည္းညဴေနတဲ့ ဧည့္သည္တစ္ဦးတည္းခိုေနပါတယ္။ အဲဒီဧည့္သည္က ျပႆနာမရွိတာကို ေတာင္မွ ျပႆနာလုပ္ေနတဲ့သူပါ။ သင့္အေနျဖင့္ ဧည့္သည္တစ္ေယာက္ကို အခန္းေျပာင္း ေပးပိုင္ခြင့္ရွိေပမဲ့ အခန္းရဲ႕ ေစ်းႏႈန္းကိုေတာ့ ေလွ်ာ့ေပးပိုင္ခြင့္မရွိပါ။ ဧည့္သည္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးၿပီး ျပႆနာကို ေျဖရွင္းပါ။


ပံုျပင္ (သို႔) ကိုယ္ေတြ႕ ျဖစ္ရပ္ေျပာျခင္း (Tell a story or personal anecdote)

တခ်ိဳ႕ speaking exams ေတြမွာ သင္ကိုယ္တိုင္ ဖန္တီးထားတဲ့ ပံုျပင္ (သို႔) ကိုယ္ေတြ႕ျဖစ္ရပ္ကို ေျပာေကာင္း ေျပာရပါလိမ့္မယ္။ ဒီလို ကိုယ္ေတြ႕ျဖစ္ရပ္ကို personal anecdote လို႔ ေခၚပါတယ္။


ေဆာင္ရန္မ်ား

 • စကားစၿပီး မေျပာခင္ ေမးခြန္းႏွင့္ ပံုျပင္အေၾကာင္းကို စဥ္းစားဖို႔အခ်ိန္ယူပါ။
 • ႀကိယာရဲ႕ ကာလေတြကို ႐ိုး႐ိုးအတိတ္ကာလ (simple past tense)၊ အတိတ္ဆက္လုပ္ကာလ (past continuous tense)၊ အတိတ္ၿပီးစီးကာလ (past perfect tense) အစရွိတဲ့ ဇာတ္ေၾကာင္းျပန္တဲ့ ႀကိယာေတြကို သံုးပါ။
 • ပံုျပင္ကို စိတ္၀င္စားဖြယ္ျဖစ္ေအာင္ နာမ၀ိေသသနမ်ား (adjectives)ႏွင့္ ႀကိယာေထာက္မ်ား(adverbs)ကို သံုးပါ။
 • First of all, then, after that, later on, finally, in the end, အစရွိတဲ့ အစီအစဥ္ျပစကားလံုး (sequencing words) ေတြကို သံုးပါ။
 • သင့္ပံုျပင္မွာ နိဒါန္းပါပါေစ။ နိဒါန္းထဲမွာ သင့္ပံုျပင္ရဲ႕ အတိုခ်ဳပ္ကို ေျပာျပပါ။
 • သင့္ျဖစ္ရပ္ရဲ႕ ေနာက္ခံအေၾကာင္းေျပာပါ။ ဒီဇာတ္လမ္းဟာ ဘယ္အခ်ိန္က ဘယ္ေနရာမွာျဖစ္ပ်က္ခဲ့ၿပီး အဲဒီအခ်ိန္္မွာ သင္ဘာလုပ္ေနလဲဆိုတာကို ေျပာျပပါ။
 • ဘာျဖစ္ခဲ့တယ္ဆိုတာကို တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ေျပာျပပါ။ so, because, ႏွင့္ although ကဲ့သို႔ေသာ စကားလံုးမ်ားကို သံုးၿပီး ျဖစ္ရပ္ၿပီးဆံုးတဲ့အထိ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးပါ။
 • လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ဆက္တိုက္ လႈပ္ရွားေနပါေစ။
 • ဒီပံုျပင္ (သို႔) ကိုယ္ေတြ႕ျဖစ္ရပ္ဟာ ဘာေၾကာင့္ သင့္အတြက္ အေရးႀကီးတယ္(သို႔) အမွတ္တရျဖစ္ေစတယ္ဆို တာကို ရွင္းျပရင္းႏွင့္ သင့္ရဲ႕ပံုျပင္ (သို႔) ကိုယ္ေတြ႕ျဖစ္ရပ္ေျပာျခင္းကို နိဂံုးခ်ဳပ္လိုက္ပါ။
 • နားေထာင္ေနသူမ်ားကို ၾကည့္ပါ။


ေရွာင္ရန္

 • ပံုကို အခ်ိန္အၾကာႀကီး စဲြမေျပာပါႏွင့္။ သို႔မဟုတ္က နားေထာင္သူေတြ ညည္းေငြ႕သြားပါလိမ့္မယ္။
 • ေလးတဲြ႕ေသာ (သို႔) ညည္းေငြ႕ဖြယ္ရာေကာင္းေသာ အသံျဖင့္ မေျပာပါႏွင့္။
 • ေအာက္သို႔ ငံု႔ၾကည့္ျခင္း (သို႔) အခန္းရဲ႕ ဟိုဟိုသည္သည္ကို ေရွာက္ၾကည့္ျခင္းတို႔ကို ေရွာင္က်ဥ္ပါ။

နမူနာပံုေျပာလုပ္ငန္းမ်ား (Examples of storytelling tasks)

 • သင္ႀကံဳဘူးတဲ့ အေပ်ာ္ခရီး (holiday) အေၾကာင္းေျပာပါ။ (Tell me about a holiday you had.)
 • သင္ႀကံဳဘူးတဲ့ ခက္ခဲတဲ့ ခရီးတစ္ခုအေၾကာင္းေျပာပါ။ (Tell me about a difficult journey you had.)
 • သင္ႀကံဳဘူးတဲ့ အဆင္ေျပဆံုးေန႔တစ္ေန႔အေၾကာင္း ေျပာျပပါ။ (Tell me about a perfect day you’ve had.)
 • သင့္ဘ၀မွာ ႀကံဳဘူးတဲ့ အထူးျဖစ္ရပ္တစ္ခုအေၾကာင္း ေျပာျပပါ။ (Tell me about a special event in your life.)
 • သင့္အမွတ္ရေနေသးတဲ့ ေမြးေန႔အေၾကာင္း ေျပာျပပါ။ (Tell me about a birthday you remember.)
 • သင့္အတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ ပစၥည္းတစ္ခုခုကို ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ရတဲ့အခ်ိန္အေၾကာင္း ေျပာျပပါ။ (Tell me about a time when you lost something important.)
 • တစ္စံုတစ္ဦးကို သင္က အံ့ၾသသြားေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးတဲ့အခ်ိန္အေၾကာင္း ေျပာျပပါ။ (Tell me about a time when you gave someone a surprise.)


ႏႈတ္ျဖင့္ တင္ဆက္မႈ (Oral presentation)

Speaking exam တစ္ခု၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ႏႈတ္ျဖင့္ တင္ဆက္မႈသည္ တကယ့္ကို ေၾကာက္စရာ ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားက အကူအညီေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသား (၂)ဦး တင္ဆက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ပံုကို ၾကည့္ၿပီးမွ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ဖတ္ၾကည့္ပါ။ ဘယ္အႀကံျပဳခ်က္ေတြကို သူတို႔လိုက္နာ ခဲ့ၾကပါသလဲ? ဘယ္အႀကံျပဳခ်က္ေတြကို မလိုက္နာပါဘူးလဲ? ေကာင္းတဲ့ တင္ဆက္မႈျပဳလုပ္ႏိုင္ဖို႔က မလြယ္ကူေသာ္လည္း ဒီအႀကံျပဳခ်က္ေတြက သင့္အား အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဆာင္ရန္မ်ား

 • စီစဥ္ေရးဆဲြခ်ိန္ (planning time)ကို သင္ဘာေျပာမယ္ဆိုတာကို ျပင္ဆင္ပါ။
 • မွတ္စုကတ္ျပား (note card) သံုးခြင့္ျပဳပါက အခ်က္ပံုစံျဖင့္ မွတ္စုတိုေလးေတြေရးပါ။
 • ပို၍ ခန္႔ေသာ ဘာသာစကား (formal language)ကို သံုးပါ။
 • သင့္အေတြးအေခၚေတြကို ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပႏိုင္ဖို႔ တိုၿပီး ႐ိုးရွင္း (short and simple)ေသာ ၀ါက်မ်ားကို အသံုးျပဳပါ။
 • မၾကာခဏ နား(pause)ပါ။ စကားကို အရမ္းျမန္ျမန္မေျပာပါႏွင့္။ ဒီလိုျပဳလုပ္ပါက သင့္ကို နားေထာင္ေနသူ မ်ားက သင္ တင္ျပမႈကို နားလည္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ အေတြးတစ္ခုကို တင္ျပၿပီးတိုင္း နားပါ။
 • ၾကည္လင္ျပတ္သားၿပီး သင့္ေတာ္ေသာ အသံအတိုးအက်ယ္ ပမာဏျဖင့္ ေျပာပါ။
 • ေမ့သြားမွာစိုးရင္ လိုရမယ္ရ မွတ္စုမ်ားကို အဆင္သင့္ေဆာင္ထားပါ။
 • သင့္တင္ဆက္မႈကို ေလ့က်င့္ပါ။ ျဖစ္ႏိုင္ပါက အသံဖမ္းၿပီး ျပန္နားေထာင္ပါ။ အသံမစမ္းႏိုင္ရင္ သူငယ္ခ်င္း တစ္ဦးဦးကို နားေထာင္ခိုင္းပါ။ နားေထာင္ေပးတဲ့ သူငယ္ခ်င္းက သင္ေျပာတာကို နားလည္ရဲ႕လား?
 • သင့္ထင္ျမင္ခ်က္ေတြကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေဖာ္ျပပါ။ ထင္ျမင္ခ်က္ကို ေဖာ္ျပတဲ့ စကားအသံုးအႏႈန္းေတြကို အသံုးျပဳပါ။ 
 • သင့္ကို နားေထာင္ေနသူမ်ားကို ၾကည့္ပါ။


ေရွာင္ရန္မ်ား

 • တင္ဆက္မႈတစ္ခုလံုးကို ေရးခ်ၿပီး -၏၊ သည္မလဲြ- အကုန္မက်က္ပါႏွင့္။
 • တင္ဆက္မႈတစ္ခုလံုးကို ေရးခ်ၿပီး ဖတ္မျပပါႏွင့္။
 • အရမ္းအရပ္ဆန္တဲ့ စကားအသံုးအႏႈန္း (informal language) မသံုးပါႏွင့္။
 • မွတ္စုကတ္ျပားကိုပဲ ၾကည့္မေနပါႏွင့္။ စကားေျပာေနတဲ့အခါ နားေထာင္ေနသူေတြကို ၾကည့္ဖို႔ရာ အေရးႀကီး ပါတယ္။


တင္ဆက္မႈျပဳလုပ္ရာတြင္ အသံုး၀င္ေသာ စကားအသံုးအႏႈန္း (Useful language for presentations)

တင္ဆက္မႈအစ၌ သင္ ဘာအေၾကာ္းတင္ဆက္မွာလဲဆိုတာကို ရွင္းျပပါ။ (Explain what your presentation is about at the beginning)

 • I'm going to talk about…………….(ကၽြန္ေတာ္ တင္ဆက္မွာကေတာ့…………အေၾကာင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။)
 • I’d like to talk about………………(ကၽြန္ေတာ္…………..အေၾကာင္းကို တင္ျပလိုပါတယ္။)
 • The main focus of this presentation is ………(ယခုတင္ဆက္မႈရဲ႕ အဓိကဆဲြေဆာင္ခ်က္ကေတာ့..…)


သင့္စိတ္ကူးမ်ား အစီအစဥ္က်ေစမည့္ စကားအသံုးအႏႈန္းမ်ား (Expressions to order your ideas)

 • First of all,…………. (ပထမဦးဆံုး…………….……….)
 • Firstly,…………. (ပထမအေနျဖင့္……..………….)
 • Then,…………. (ထို႔ေနာက္……………………….)
 • Secondly,…………. (ဒုတိယအေနျဖင့္……………….)
 • Next,…………. (ထို႔ေနာက္……………………….)
 • Finally, …………. (ေနာက္ဆံုးပိတ္…………………)
 • Lastly,…………. (ေနာက္ဆံုး…………….…………)
 • To sum up,…………. (ျပန္ၿပီး အက်ဥ္း႐ံုးရရင္ေတာ့………….)
 • In conclusion,…………. (နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္……….………)


အျမင္တူတဲ့ စိတ္ကူးမ်ားထပ္ျဖည့္ရာတြင္ သံုးေသာ စကားအသံုးအႏႈန္းမ်ား (Expressions to add more ideas from the same point of view)

 • In addition,………..(…………………..အျပင္…………………)
 • What’s more,……………..(ၿပီးေတာ့………………………….)
 • Also,…………………………….(……………………..ဒါ့အျပင္……………..)
 • Added to this, ……………..(ထပ္ၿပီးျဖည့္ရမယ္ဆိုရင္……………………..)


ဆန္႔က်င္ဖက္အျမင္တင္ျပရာတြင္ သံုးေသာ စကားအသံုးအႏႈန္း (Expressions to introduce the opposite point of view)

 • However,………………………(…………………..ေပမဲ့လည္း……………………..)
 • On the other hand,…………..(……………………သို႔ေသာ္ျငားလည္း………………..)
 • Then again,…………………..(ဒါေပမဲ့……………………………….)


နမူနာတင္ဆက္မႈေခါင္းစဥ္မ်ား (Example presentation topics)

 • Violent computer games should be banned. (ျပင္းထန္ေသာ ကြန္ပ်ဴတာဂိမ္း(ခ)မ်ားကို ပိတ္ပင္သင့္ပါတယ္။)
 • The sale of cigarettes should be made illegal. (ေဆးလိပ္ေရာင္းခ်ျခင္းကို တရားမ၀င္ဟု သတ္မွတ္ သင့္ပါတယ္။)
 • Home work should be limited to just two nights a week. (အိမ္စာကို တစ္ပတ္ကို (၂)ညပဲ ကန္႔သတ္သင့္ပါတယ္။)
 • Should school students be required to wear a school uniform? (ေက်ာင္းသားေတြဟာ ေက်ာင္း ၀တ္စံု၀တ္ဖို႔ လိုအပ္ပါသလား?)
 • How to become the most popular teen in school. (ေက်ာင္းမွာ ေရပန္းအစားဆံုးေသာ (most popular) ဆယ္ေက်ာ္သက္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ပံုလုပ္နည္း။)
 • Dogs should be banned from cities. (ေခြးမ်ားကို ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားမွာ ရွိျခင္းကို တားျမစ္သင့္သည္။)Read more:

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၂)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၃)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၄)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၅)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၆)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၇)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၈)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၉)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၀)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၁)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၂)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၃)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၄)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၅)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၆)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၇)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၈)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၉)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၂၀)

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


[ Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 500

Reply to This

Replies to This Discussion

Good luck

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service