စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၃)

[Zawgyi]­­­

အၾကားစြမ္းရည္စစ္ေဆးသည့္ စာေမးပဲြမ်ား (Listening Exams)

 

ဒီက႑မွာေတာ့ အၾကားစြမ္းရည္ကို စစ္ေဆးတဲ့ စာေမးပဲြမ်ား (listening exams)ႏွင့္ ပတ္သက္တဲ့ အႀကံျပဳခ်က္ေတြကို ေဖာ္ျပသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Listening exams ေတြေၾကာင့္ စိတ္ဖိစီးမႈခံစားႏိုင္သလို ၄င္းတို႔အတြက္ ျပင္ဆင္မႈကိုလည္း သိပ္မလုပ္ႏိုင္ဘူးလို႔ ခံစားႏိုင္ပါတယ္။ ဒီအႀကံျပဳခ်က္ေတြကို ေလ့လာၿပီးတဲ့ ေနာက္ ဒီလို listening exam ေတြကို ေျဖဆိုတဲ့အခါမွာ ပိုေကာင္းတဲ့ အမွတ္ေတြရေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမယ္ဆိုတဲ့ အႀကံဉာဏ္ေကာင္းေတြကို သိရွိလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

အေၾကာင္းအရာကို နားမေထာင္မီ (Before you listen)

မည္သည့္ listening exam မွာ မဆို သင္နားေထာင္ရမည့္ စာပိုဒ္ကို နားမေထာင္ခင္မွာ ျပင္ဆင္မႈမ်ားစြာ လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုျပင္ဆင္မႈေတြကို ေကာင္းေကာင္းလုပ္ထားပါက စာေမးပဲြကို ေကာင္းေကာင္း ေျဖဆိုႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

စိတ္ကိုၿငိမ္ၿငိမ္ထားပါ။ (Be calm)

Listening exam ကို ေျဖဆိုရတဲ့အခါ စိတ္လႈပ္ရွားတတ္ပါသလား။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အႀကံျပဳခ်က္ေတြကို ေလ့လာၿပီး စိတ္ကို ၿငိမ္ၿငိမ္ထားပါ။ စိတ္ကို ၿငိမ္ေအာင္ထားပါမွ နားလည္ႏိုင္စြမ္းျမင့္မားမွာျဖစ္ပါတယ္။

 • အထိတ္တလန္႔မျဖစ္ပါႏွင့္။ (Don’t panic)
 • အသက္ကို ျပင္းျပင္း ၃-၄ ခါ ရွဴသြင္းပါ။
 • သဘာ၀က်က် စဥ္းစားပါ။

 

ဘယ္ႏွႀကိမ္နားေထာင္ရမွာလဲ? (How many times will you listen?)

တိတ္ေခြထဲက စာပိုဒ္ကို ဘယ္ႏွႀကိမ္နားေထာင္ရမွာလဲဆိုတာကို ေသေသခ်ာခ်ာ သိထားဖို႔ရာ အေရးႀကီး တဲ့အတြက္ ဆရာ့ကို ေမးဖို႔ ေမေမ့ပါႏွင့္။

 • Listening exam အမ်ားစုမွာ စာပိုဒ္ကို တစ္ႀကိမ္မက ေပးနားေထာင္ပါတယ္။ ပထမတစ္ႀကိမ္မွာ ေတာ့ အၾကမ္းဖ်ဥ္း သေဘာေပါက္ေအာင္ပဲ နားေထာင္ပါ။ ဒုတိယအႀကိမ္က်ေတာ့မွသာ တိက်တဲ့ အခ်က္ အလက္ေတြ သိရွိႏိုင္ဖို႔ နားေထာင္ရပါမယ္။
 • တစ္ႀကိမ္ထက္ပိုနားေထာင္ရမယ္ဆိုရင္ ပထမအႀကိမ္မွာ အေျဖေတြ အားလံုးမၾကားလိုက္ရပါက စိတ္မပူပါ ႏွင့္။ စိတ္ကို ၿငိမ္ၿငိမ္ထားၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္မွာ အေျဖေတြကို ၾကားေအာင္ နားေထာင္ပါ။
 • အေျဖတစ္ခုခုကို မၾကားလိုက္ရင္ ထိတ္လန္႔ မသြားပါႏွင့္။ အဓိက အခ်က္အလက္ကို တစ္ခါတစ္ရံ တိတ္ေခြရဲ႕ အေနာက္ပိုင္းမွာ ထပ္ေက်ာ့တတ္ပါတယ္။
 • တစ္ႀကိမ္ပဲ နားေထာင္ရလို႔ အေျဖအားလံုးကို မၾကားလိုက္ပါက အေၾကာင္းအရာကို စဥ္းစားၿပီး ယုတၱရွိတဲ့ အေျဖကို ေရြးခ်ယ္ ေရးပါ။ မိမိရဲ႕ သဘာ၀က်က် စဥ္းစားဉာဏ္ (common-sense) ကို အသံုးျပဳၿပီး အေျဖကို မွန္းၾကည့္ပါ။ သင္ မွန္းဆလိုက္တဲ့ အေျဖဟာ မွန္ေကာင္းမွန္သြားႏိုင္ပါတယ္။

 

ေဆာင္ရြက္ရမဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ ဖတ္ပါ။ (Read the task carefully)

Listening exams ေတြမွာ စာဖတ္တာ (reading) ကလည္း အေရးပါ ပါတယ္။ အေၾကာင္းအရာကို နားမေထာင္ခင္ သင့္မွာ ရွိေနတဲ့ အခ်ိန္ေတြကို ေမးခြန္းေတြ ဖတ္ရန္အတြက္ အသံုးျပဳလိုက္ပါ။

 • အၿမဲပဲ ေမးခြန္းေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာဖတ္ပါ။
 •  ေမးခြန္းထဲမွာပါတဲ့ အဓိက အခ်က္အလက္ကို မ်ဥ္းသားပါ။
 •  ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား (options) ရွိပါက ထိုေရြးစရာအားလံုးကို ေသေသခ်ာခ်ာ ဖတ္ပါ။
 •  ေမးခြန္းေတြ (သို႔) ေရြးစရာေတြ (options) မွာ ကိန္းဂဏန္းေတြ (numbers) ေန႔စဲြေတြ (dates) (သို႔) အဓိက စာလံုးေတြ (key words)ပါေနလွ်င္ ၄င္းတို႔ကို ကိုယ္တိုင္ ရြတ္ဆိုၾကည့္ပါ။ ဒီလိုရြတ္ဆို ၾကည့္ျခင္း အားျဖင့္ ၄င္းတို႔ ဘာကို ဆိုလိုတယ္ဆိုတာကို စဥ္းစားၾကည့္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 •  ေရြးခ်ယ္စရာေတြဟာ ႐ုပ္ပံုေတြျဖစ္ေနပါက ၄င္းတို႔ကို ေသေသခ်ာခ်ာ ၾကည့္ၿပီး ထို႐ုပ္ပံုေတြကို သ႐ုပ္ေဖာ္ျပ ရန္ အတြက္ အဂၤလိပ္စကားလံုးေတြကို စဥ္းစားပါ။ ဒီလိုျပဳလုပ္ျခင္းသည္ သင္ နားေထာင္ရမဲ့ စာပိုဒ္ထဲမွာ ပါလာႏိုင္တဲ့ စကားလံုးေတြအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရာ ေရာက္ပါတယ္။

(ဒီေနရာမွာ လုပ္ငန္းဆိုတာကေတာ့ ေမးခြနး္ပံုစံကို ေျပာျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။)

 

လုပ္ငန္းကို နားလည္ျခင္း (Understand the task)

Listening exam ေတြနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ မတူညီေသာ လုပ္ငန္း၊ အမ်ိဳးအစားမ်ားစြာရွိပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ စာေမးပဲြမစခင္မွာ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြကို နားလည္ေအာင္ ဖတ္ထား ရပါမယ္။

 • သင့္အေနနဲ႔ တိတိက်က် ဘာကို လုပ္ရမွာပါလဲ? အေျဖမွန္ကို အမွတ္ျခစ္ေပးရမွာပါလား? ႐ုပ္ပံုေတြကို အစီအစဥ္တက် စီစဥ္ေပးရမွာပါလား? ကြက္လပ္ျဖည့္ရမွာပါလား?
 •  ေဆာင္ရြက္ရမဲ့ လုပ္ငန္းကို နားမလည္ပါက စာပိုဒ္ပါတဲ့ တိတ္ေခြကို နားမေထာင္ခင္ ဆရာကို ေမးပါ။
 • နားေထာင္ေနစဥ္ အေတာအတြင္း သင့္အာ႐ံုကို နားေထာင္တဲ့လုပ္ငန္းထဲမွာပဲ ႏွစ္ျမႇဳပ္ထားရပါမယ္။ “ငါ ဘာလုပ္ရမလဲ” ဆိုတာကို စဥ္းစားေနရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

 

သင္ ဘာေတြကို သိၿပီးသားျဖစ္ေနပါသလဲ? ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းၾကည္ပါ။ (What do you already know? Predict!)

Listening test သည္ သင္ သိၿပီးသားအေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္တဲ့ ေခါင္းစဥ္ျဖစ္ေနပါက ဒီအခ်က္ကို သင့္အတြက္ အက်ိဳးရွိေအာင္ အသံုးခ်ပါ။

 •  ေမးခြန္းေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာပါ။ နားေထာင္ရမည့္ စာပိုဒ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သင္ ဘာသိထားသလဲ? ထိုအေၾကာင္းအရာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မိခင္ဘာသာစကားနဲ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ သင္သိထားတဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားဟာ သင့္အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။
 • ႐ုပ္ပံုေတြ (သို႔) ေခါင္းစဥ္ကို ေသေသခ်ာခ်ာၾကည္ပါ။ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မည္သည့္အခ်က္ အလက္ကို ေဖာ္ျပေနပါသလဲ?
 • အေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဘယ္ေ၀ါဟာရေတြကို သင္သိထားပါသလဲ? သင္နားေထာင္ရမည့္ အေၾကာင္းအရာထဲမွာ ပါ၀င္ႏိုင္မဲ့စကားလံုးေတြကို ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းၾကည့္ပါ။
 • ဖြင့္ျပမည့္စာပုိဒ္ (အဂၤလိပ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္၊ သင့္ဘာသာစကားနဲ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္)ကို နားမေထာင္ခင္မွာ သင့္မွာ စဥ္းစား ထားတဲ့ စိတ္ကူးေတြရွိပါက ၄င္းတို႔သည္ စာပိုဒ္ နားလည္ႏိုင္စြမ္းကို အားျဖည့္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။
 • အေၾကာင္းအရာကို နားမေထာင္ခင္မွာ သင့္ကို အကူအညီေပးႏိုင္မည့္ သဲလြန္စမ်ားကို အၿမဲတေစ ရွာေဖြ ၾကည့္ပါ။ တတ္ႏိုင္သမွ် ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါ။ မိမိရဲ႕ခန္႔မွန္းခ်က္ေတြ ပါ-မပါကို အတည္ျပဳ ႏိုင္ေအာင္ နားေထာင္ပါ။

 

စကားေျပာသူမ်ား (Speakers)

သင္နားေထာင္ရမည့္ စာပုိဒ္ထဲမွာ အသံဘယ္ႏွစ္သံပါသလဲ? စကားေျပာသူဘယ္ႏွစ္ဦးပါလဲ? ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို သိထားျခင္းသည္ သင္ႀကိဳတင္ၿပီးျပဳလုပ္မည့္ ျပင္ဆင္မႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံက်ေတာ့ ေမးခြန္းေတြထဲမွာ ဘယ္သူေတြ စကားေျပာေနတယ္ဆိုတာကို သိသာေစတဲ့ အခ်က္အလက္ပါတဲ့အတြက္ သင့္အေနနဲ႔ ဇာတ္ကြက္ကို စိတ္မွန္းႏွင့္ ပံုေဖာ္ၾကည့္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 • စကားေျပာသူ ဘယ္ႏွေယာက္ပါသလဲ? ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ေလ့လာပါ။ အျပန္အလွန္စကားေျပာ (dialogue)လား? တစ္ဦးတည္းက ေျပာေနေသာ စကား (monologue)လား?
 • ဖြင့္ျပေပးမဲ့ တိတ္ေခြထဲကစာပိုဒ္သည္ လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း (interview)လား? ဟုတ္တယ္ဆိုရင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းသူရဲ႕ ေမးခြန္းေတြနဲ႔ သင့္ေမးခြန္းေတြက တူေကာင္းတူႏိုင္ပါတယ္။ တူေနပါက သင့္ကို အေျဖအတြက္ နားေထာင္တဲ့ ေနရာမွာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါလိမ့္မယ္။

 

နားမေထာင္ခင္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား (Before you listen: exercises)

စာေမးပဲြမွာ စာပိုဒ္ကို နားမေထာင္ခင္ ဘာေတြကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရမလဲဆိုတဲ့ အႀကံျပဳခ်က္ေတြကို ဖတ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားလုပ္ျခင္းျဖင့္ နားလည္ မလည္ကို စစ္ေဆးၾကည့္ပါ။

Read more:

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၂)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၃)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၄)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၅)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၆)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၇)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၈)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၉)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၀)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၁)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၂)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၃)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၄)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၅)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၆)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၇)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၈)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၉)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၂၀)

 

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons

[Unicode]

အကြားစွမ်းရည်စစ်ဆေးသည့် စာမေးပွဲများ (Listening Exams)

ဒီကဏ္ဍမှာတော့ အကြားစွမ်းရည်ကို စစ်ဆေးတဲ့ စာမေးပွဲများ (listening exams)နှင့် ပတ်သက်တဲ့ အကြံပြုချက်တွေကို ဖော်ပြသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Listening exams တွေကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှုခံစားနိုင်သလို ၎င်းတို့အတွက် ပြင်ဆင်မှုကိုလည်း သိပ်မလုပ်နိုင်ဘူးလို့ ခံစားနိုင်ပါတယ်။ ဒီအကြံပြုချက်တွေကို လေ့လာပြီးတဲ့ နောက် ဒီလို listening exam တွေကို ဖြေဆိုတဲ့အခါမှာ ပိုကောင်းတဲ့ အမှတ်တွေရအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ အကြံဉာဏ်ကောင်းတွေကို သိရှိလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။


အကြောင်းအရာကို နားမထောင်မီ (Before you listen)

မည်သည့် listening exam မှာ မဆို သင်နားထောင်ရမည့် စာပိုဒ်ကို နားမထောင်ခင်မှာ ပြင်ဆင်မှုများစွာ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုပြင်ဆင်မှုတွေကို ကောင်းကောင်းလုပ်ထားပါက စာမေးပွဲကို ကောင်းကောင်း ဖြေဆိုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။

စိတ်ကိုငြိမ်ငြိမ်ထားပါ။ (Be calm)

Listening exam ကို ဖြေဆိုရတဲ့အခါ စိတ်လှုပ်ရှားတတ်ပါသလား။ အောက်ဖော်ပြပါ အကြံပြုချက်တွေကို လေ့လာပြီး စိတ်ကို ငြိမ်ငြိမ်ထားပါ။ စိတ်ကို ငြိမ်အောင်ထားပါမှ နားလည်နိုင်စွမ်းမြင့်မားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အထိတ်တလန့်မဖြစ်ပါနှင့်။ (Don’t panic)
အသက်ကို ပြင်းပြင်း ၃-၄ ခါ ရှူသွင်းပါ။
သဘာဝကျကျ စဉ်းစားပါ။

ဘယ်နှကြိမ်နားထောင်ရမှာလဲ? (How many times will you listen?)

တိတ်ခွေထဲက စာပိုဒ်ကို ဘယ်နှကြိမ်နားထောင်ရမှာလဲဆိုတာကို သေသေချာချာ သိထားဖို့ရာ အရေးကြီး တဲ့အတွက် ဆရာ့ကို မေးဖို့ မေမေ့ပါနှင့်။
Listening exam အများစုမှာ စာပိုဒ်ကို တစ်ကြိမ်မက ပေးနားထောင်ပါတယ်။ ပထမတစ်ကြိမ်မှာ တော့ အကြမ်းဖျဉ်း သဘောပေါက်အောင်ပဲ နားထောင်ပါ။ ဒုတိယအကြိမ်ကျတော့မှသာ တိကျတဲ့ အချက် အလက်တွေ သိရှိနိုင်ဖို့ နားထောင်ရပါမယ်။
တစ်ကြိမ်ထက်ပိုနားထောင်ရမယ်ဆိုရင် ပထမအကြိမ်မှာ အဖြေတွေ အားလုံးမကြားလိုက်ရပါက စိတ်မပူပါ နှင့်။ စိတ်ကို ငြိမ်ငြိမ်ထားပြီး ဒုတိယအကြိမ်မှာ အဖြေတွေကို ကြားအောင် နားထောင်ပါ။
အဖြေတစ်ခုခုကို မကြားလိုက်ရင် ထိတ်လန့် မသွားပါနှင့်။ အဓိက အချက်အလက်ကို တစ်ခါတစ်ရံ တိတ်ခွေရဲ့ အနောက်ပိုင်းမှာ ထပ်ကျော့တတ်ပါတယ်။
တစ်ကြိမ်ပဲ နားထောင်ရလို့ အဖြေအားလုံးကို မကြားလိုက်ပါက အကြောင်းအရာကို စဉ်းစားပြီး ယုတ္တရှိတဲ့ အဖြေကို ရွေးချယ် ရေးပါ။ မိမိရဲ့ သဘာဝကျကျ စဉ်းစားဉာဏ် (common-sense) ကို အသုံးပြုပြီး အဖြေကို မှန်းကြည့်ပါ။ သင် မှန်းဆလိုက်တဲ့ အဖြေဟာ မှန်ကောင်းမှန်သွားနိုင်ပါတယ်။

ဆောင်ရွက်ရမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကို သေသေချာချာ ဖတ်ပါ။ (Read the task carefully)

Listening exams တွေမှာ စာဖတ်တာ (reading) ကလည်း အရေးပါ ပါတယ်။ အကြောင်းအရာကို နားမထောင်ခင် သင့်မှာ ရှိနေတဲ့ အချိန်တွေကို မေးခွန်းတွေ ဖတ်ရန်အတွက် အသုံးပြုလိုက်ပါ။
အမြဲပဲ မေးခွန်းတွေကို သေသေချာချာဖတ်ပါ။
မေးခွန်းထဲမှာပါတဲ့ အဓိက အချက်အလက်ကို မျဉ်းသားပါ။
ရွေးချယ်စရာများ (options) ရှိပါက ထိုရွေးစရာအားလုံးကို သေသေချာချာ ဖတ်ပါ။
မေးခွန်းတွေ (သို့) ရွေးစရာတွေ (options) မှာ ကိန်းဂဏန်းတွေ (numbers) နေ့စွဲတွေ (dates) (သို့) အဓိက စာလုံးတွေ (key words)ပါနေလျှင် ၎င်းတို့ကို ကိုယ်တိုင် ရွတ်ဆိုကြည့်ပါ။ ဒီလိုရွတ်ဆို ကြည့်ခြင်း အားဖြင့် ၎င်းတို့ ဘာကို ဆိုလိုတယ်ဆိုတာကို စဉ်းစားကြည့်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရွေးချယ်စရာတွေဟာ ရုပ်ပုံတွေဖြစ်နေပါက ၎င်းတို့ကို သေသေချာချာ ကြည့်ပြီး ထိုရုပ်ပုံတွေကို သရုပ်ဖော်ပြ ရန် အတွက် အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတွေကို စဉ်းစားပါ။ ဒီလိုပြုလုပ်ခြင်းသည် သင် နားထောင်ရမဲ့ စာပိုဒ်ထဲမှာ ပါလာနိုင်တဲ့ စကားလုံးတွေအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရာ ရောက်ပါတယ်။
(ဒီနေရာမှာ လုပ်ငန်းဆိုတာကတော့ မေးခွန်းပုံစံကို ပြောခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။)

လုပ်ငန်းကို နားလည်ခြင်း (Understand the task)

Listening exam တွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ မတူညီသော လုပ်ငန်း၊ အမျိုးအစားများစွာရှိပါတယ်။ ထို့ကြောင့် စာမေးပွဲမစခင်မှာ ထိုလုပ်ငန်းများအတွက် ညွှန်ကြားချက်တွေကို နားလည်အောင် ဖတ်ထား ရပါမယ်။
သင့်အနေနဲ့ တိတိကျကျ ဘာကို လုပ်ရမှာပါလဲ? အဖြေမှန်ကို အမှတ်ခြစ်ပေးရမှာပါလား? ရုပ်ပုံတွေကို အစီအစဉ်တကျ စီစဉ်ပေးရမှာပါလား? ကွက်လပ်ဖြည့်ရမှာပါလား?
ဆောင်ရွက်ရမဲ့ လုပ်ငန်းကို နားမလည်ပါက စာပိုဒ်ပါတဲ့ တိတ်ခွေကို နားမထောင်ခင် ဆရာကို မေးပါ။
နားထောင်နေစဉ် အတောအတွင်း သင့်အာရုံကို နားထောင်တဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာပဲ နှစ်မြှုပ်ထားရပါမယ်။ “ငါ ဘာလုပ်ရမလဲ” ဆိုတာကို စဉ်းစားနေရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။

သင် ဘာတွေကို သိပြီးသားဖြစ်နေပါသလဲ? ကြိုတင်ခန့်မှန်းကြည်ပါ။ (What do you already know? Predict!)

Listening test သည် သင် သိပြီးသားအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်တဲ့ ခေါင်းစဉ်ဖြစ်နေပါက ဒီအချက်ကို သင့်အတွက် အကျိုးရှိအောင် အသုံးချပါ။
မေးခွန်းတွေကို သေသေချာချာ လေ့လာပါ။ နားထောင်ရမည့် စာပိုဒ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး သင် ဘာသိထားသလဲ? ထိုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး မိခင်ဘာသာစကားနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် သင်သိထားတဲ့ အချက်အလက်များဟာ သင့်အတွက် အထောက်အကူဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ရုပ်ပုံတွေ (သို့) ခေါင်းစဉ်ကို သေသေချာချာကြည်ပါ။ အကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်ပြီး မည်သည့်အချက် အလက်ကို ဖော်ပြနေပါသလဲ?
အကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်ပြီးတော့ ဘယ်ဝေါဟာရတွေကို သင်သိထားပါသလဲ? သင်နားထောင်ရမည့် အကြောင်းအရာထဲမှာ ပါဝင်နိုင်မဲ့စကားလုံးတွေကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းကြည့်ပါ။
ဖွင့်ပြမည့်စာပိုဒ် (အင်္ဂလိပ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သင့်ဘာသာစကားနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်)ကို နားမထောင်ခင်မှာ သင့်မှာ စဉ်းစား ထားတဲ့ စိတ်ကူးတွေရှိပါက ၎င်းတို့သည် စာပိုဒ် နားလည်နိုင်စွမ်းကို အားဖြည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
အကြောင်းအရာကို နားမထောင်ခင်မှာ သင့်ကို အကူအညီပေးနိုင်မည့် သဲလွန်စများကို အမြဲတစေ ရှာဖွေ ကြည့်ပါ။ တတ်နိုင်သမျှ ကြိုတင်ခန့်မှန်းမှုများပြုလုပ်ပါ။ မိမိရဲ့ခန့်မှန်းချက်တွေ ပါ-မပါကို အတည်ပြု နိုင်အောင် နားထောင်ပါ။

စကားပြောသူများ (Speakers)

သင်နားထောင်ရမည့် စာပိုဒ်ထဲမှာ အသံဘယ်နှစ်သံပါသလဲ? စကားပြောသူဘယ်နှစ်ဦးပါလဲ? ဆိုတဲ့ အချက်ကို သိထားခြင်းသည် သင်ကြိုတင်ပြီးပြုလုပ်မည့် ပြင်ဆင်မှုကို အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံကျတော့ မေးခွန်းတွေထဲမှာ ဘယ်သူတွေ စကားပြောနေတယ်ဆိုတာကို သိသာစေတဲ့ အချက်အလက်ပါတဲ့အတွက် သင့်အနေနဲ့ ဇာတ်ကွက်ကို စိတ်မှန်းနှင့် ပုံဖော်ကြည့်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စကားပြောသူ ဘယ်နှယောက်ပါသလဲ? ညွှန်ကြားချက်များကို လေ့လာပါ။ အပြန်အလှန်စကားပြော (dialogue)လား? တစ်ဦးတည်းက ပြောနေသော စကား (monologue)လား?
ဖွင့်ပြပေးမဲ့ တိတ်ခွေထဲကစာပိုဒ်သည် လူတွေ့မေးမြန်းခြင်း (interview)လား? ဟုတ်တယ်ဆိုရင် တွေ့ဆုံမေးမြန်းသူရဲ့ မေးခွန်းတွေနဲ့ သင့်မေးခွန်းတွေက တူကောင်းတူနိုင်ပါတယ်။ တူနေပါက သင့်ကို အဖြေအတွက် နားထောင်တဲ့ နေရာမှာ အထောက်အကူဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။

နားမထောင်ခင်လေ့ကျင့်ခန်းများ (Before you listen: exercises)

စာမေးပွဲမှာ စာပိုဒ်ကို နားမထောင်ခင် ဘာတွေကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမလဲဆိုတဲ့ အကြံပြုချက်တွေကို ဖတ်ပြီးတဲ့နောက် လေ့ကျင့်ခန်းများလုပ်ခြင်းဖြင့် နားလည် မလည်ကို စစ်ဆေးကြည့်ပါ။

Read more:

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၁)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၂)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၃)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၄)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၅)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၆)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၇)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၈)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၉)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၁၀)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၁၁)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၁၂)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၁၃)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၁၄)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၁၅)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၁၆)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၁၇)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၁၈)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၁၉)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၂၀)

အခြားသင်ခန်းစာများ ဖတ်ရှု လေ့လာရန် link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-l...


[ Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp


[ Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 1732

Reply to This

Replies to This Discussion

Thank's

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service