စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၈)

[Zawgyi]

ယခင္အပိုင္းမွ အဆက္

စာပိုဒ္ဖတ္ေနစဥ္အတြင္း (While you read)

Reading exam မွာ စာဖတ္ပံု ဖတ္နည္းနဲ႔ မဂၢင္း၊ web page (သို႔) စာအုပ္တစ္အုပ္ကို ဖတ္ပံုဖတ္နည္းဟာ လြန္စြာမွ ကဲြျပားပါတယ္။ ယခုေဖာ္ျပမဲ့အခ်က္ေတြသည္ စာေမးပဲြက စာပိုဒ္ေတြကို မွန္ကန္တဲ့နည္းနဲ႔ ဖတ္ႏိုင္ေအာင္၊ အတတ္ႏိုင္ဆံုးအမွတ္ေကာင္းေကာင္းရႏိုင္ေအာင္ အေထာက္အပံ့ေပးမဲ့ အႀကံျပဳခ်က္ေတြျဖစ္ပါတယ္။
စာပိုဒ္ကို ဖတ္ပံုဖတ္နည္း (How to read the text)

စာပိုဒ္ကို ဖတ္ပံုဖတ္နည္းသည္ ၄င္းစာပိုဒ္ကို သင္သည္ ပထမအႀကိမ္၊ ဒုတိယအႀကိမ္(သို႔) တတိယအႀကိမ္ ဖတ္ေနတာလားဆိုတဲ့ အခ်က္ေပၚမွာ မူတည္ေနပါတယ္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ နည္းလမ္းေတြကို အသံုးျပဳၾကည့္ပါ။
အေပၚယံေသာ့ဖတ္ျခင္း (Skimming)

စာပိုဒ္ကို ပထမအႀကိမ္ စဖတ္တဲ့အခါ အၾကမ္းဖ်ဥ္း သေဘာေပါက္ေအာင္ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ဖတ္ပါ။
သင့္မ်က္လံုးက စာပိုဒ္အေပၚ အစမွအဆံုး ေရြ႕လ်ားသြားပါေစ။
စာပိုဒ္ထဲက အေၾကာင္းအရာဟာ ဘာလဲဆိုတာ သိရေအာင္ နိဒါန္း (introduction)ကို လ်င္ျမန္စြာ ေသာ့ဖတ္လိုက္ပါ။
ကပ်ာကယာဖတ္ျခင္း (Skimming)

 • ပထမအႀကိမ္စာပိုဒ္ကို ဖတ္တဲ့အခါ တိက်တဲ့အခ်က္အလက္ေတြ သိရွိေအာင္ ျမန္ျမန္ေလး ကပ်ာကယာ (scan)ဖတ္လိုက္ပါ။
 • သင့္မ်က္လံုးေတြဟာ စာပိုဒ္ေနရာအႏွံ႔ကို လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ေရြ႕လ်ားရပါမယ္။ ဘယ္မွညာသို႔ အထက္မွ ေအာက္သို႔။
 • အမည္ေတြ၊ ေနရာေတြ၊ ကိန္းဂဏန္းေတြ (သို႔) ရက္စဲြေတြကို ရွာရန္အတြက္ ကပ်ာကယာဖတ္(Scan) လုိက္ပါ။
 • စာပုိဒ္ကို ဖတ္ရင္းနဲ႔ ကိန္းဂဏန္းေတြ၊ ရက္စဲြေတြ၊ အမည္ေတြ အစရွိတာတို႔ကို ၀ိုင္း(circle) လိုက္ပါ။အေသးစိတ္၊ တိက်တဲ့အခ်က္အလက္အတြက္ ဖိတ္ျခင္း (Reading for detail / specific information)

 • ဒုတိယအႀကိမ္ စာပိုဒ္ကို ဖတ္တဲ့အခါက်ေတာ့မွ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ေတြ၊ တိက်တဲ့ အခ်က္အလက္ ေတြကို ရွာရန္အတြက္ ဖတ္ရပါမယ္။
 • ေျဖးျဖးႏွင့္ ေသေသခ်ာခ်ာ ဖတ္ပါ။
 • စာပိုဒ္ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းေတြကို ထပ္ခါ၊ ထပ္ခါ ျပန္ဖတ္ပါ။

ခက္ခဲေသာ ေမးခြန္းမ်ား (Difficult questions)

စာေမးပဲြတိုင္းမွာ ခက္ခဲတဲ့ ေမးခြန္းတစ္ပုဒ္၊ ႏွစ္ပုဒ္ေတာ့ ပါစၿမဲပါ။ ဒါေၾကာင့္ နားမလည္ေသာ (သို႔) အေျဖရွာမေတြ႕ေသာ ေမးခြန္းမ်ိဳးကို ႀကံဳေတြ႕ပါက ထိတ္လန္႔မသြားပါႏွင့္။

 • သင္ မေျဖႏိုင္တဲ့ ေမးခြန္းတစ္ပုဒ္ပါလာပါသလား? ခ်န္ခဲ့လိုက္ပါ။ အားလံုးေျဖၿပီးမွ တစ္ေက်ာ့ျပန္လာပါ။
 • မျဖႏိုင္တဲ့ ေမးခြန္းခက္ခက္ေတြအတြက္ အခ်ိန္ေတြအမ်ားႀကီး မျဖဳန္းပါႏွင့္။


အေျဖရွာပါ။ (Find the answer)

Reading exam ေတြရဲ႕ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္ကေတာ့ အေျဖရွာဖို႔ပါပဲ။ ေအာက္ပါ အႀကံျပဳခ်က္ေတြရဲ႕ အကူအညီျဖင့္ အေျဖမ်ားကို ရွာၾကည့္ပါ။

 • အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ ေမးခြန္းဆိုတာကေတာ့ စာပိုဒ္ထဲမွာပါတဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြကို ေရွ႕ေနာက္ အစီအစဥ္အတိုင္း စီစဥ္ထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို ရည္ညႊန္းျခင္း၊ ေမးျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ ပထမေမးခြန္းသည္ စာပိုဒ္ရဲ႕ အစမွာပါတဲ့ အခ်က္ကို ညႊန္းတာျဖစ္သကဲ့သို႔ ဒုတိယေမးခြန္းသည္ စာပိုဒ္ရဲ႕ ေနာက္တစ္ပိုင္းက အခ်က္အလက္ကို ညႊန္းျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
 • ေမးခြန္းႏွင့္ဆက္စပ္မႈရွိတဲ့ အပိုဒ္ကို စာပိုဒ္ထဲမွာ ရွာၾကည့္ပါ။ ေမးခြန္းကို ျပန္ဖတ္ၿပီးေနာက္ စာပိုဒ္ကို တစ္ေက်ာ့ျပန္ၾကည့္ၿပီး အေျဖကို ရွာပါ။
 • အေျဖကို တိတိက်က် ရွာေဖြႏိုင္ရန္ႏွင့္ အာ႐ံုစူးစိုက္ရန္အတြက္ အေထာက္အပံ့ေပးတဲ့ စာပိုဒ္ထဲက စာသားေတြကို မ်ဥ္းသားပါ (သို႔) highlight လုပ္ပါ။
 • စာပိုဒ္ထဲမွာ မလည္တဲ့ စကားလံုးေတြပါေနတာကေတာ့ ထံုးစံပါပဲ။ အေရးႀကီးတာက ဒီနားမလည္တဲ့ စာလံုးေတြကို ဘယ္လို ေကြ႕ပတ္ၿပီးဖတ္(read around)ရမလဲဆိုတဲ့ အခ်က္ပါပဲ။ အဲဒီလိုလုပ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ေဖာ္ျပပါ အႀကံျပဳခ်က္ေတြက အေထာက္အကူျပဳပါလိမ့္မည္။
 • ခက္ခဲတဲ့ေ၀ါဟာရေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စိတ္မပူပါနဲ႔။
 • စကားစပ္ကို အသံုးျပဳၿပီး အဓိပၸါယ္ကို နားလည္ေအာင္ လုပ္ပါ။ ထိုမသိတဲ့ စကားလံုးပါေနတဲ့၀ါက်ကို အစအဆံုးၿပီး ၄င္း၏ ေရွ႕ေနာက္၌ရွိေသာ ၀ါက်မ်ားကိုလည္းဖတ္ပါ။
 • စကားလံုးရဲ႕ အမ်ိဳးအစားဟာ ဘာလဲ? နာမ္(noun)လား? ႀကိယာ (verb)လား၊ နာမ၀ိေသသန(adjective) လား? ႀကိယာေထာက္ (adverb)လား။?
 • အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ (positive) စကားလံုးလား (သို႔) ျငင္းဆိုတဲ့ သေဘာ(negative)ပါတဲ့ စကားလံုး လား?
 • စာပိုဒ္ထဲက ထိုစကားလံုးနဲ႔ ေၾကာင္းတူ သံကဲြတဲ့ စကားလံုး (Synonyms) ေတြကို ရွာၾကည္ပါ။ စာပိုဒ္ေကာင္းတစ္ပုဒ္မွာ စကားလံုးတစ္မ်ိဳးတည္းကိုပဲ ထပ္ခါထပ္ခါ ျပန္သံုးမဲ့အစား ေၾကာင္းတူသံကဲြ စကားလံုးမ်ားကို အသံုးျပဳတတ္တယ္၊ သင္မသိတဲ့ စကားလံုးဟာ စာပိုဒ္ထဲမွာပါတဲ့ တျခားစကားလံုး တစ္လံုးရဲ႕ synonym ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေနႏိုင္ပါတယ္။
 • စာပိုဒ္ထဲမွာပါတဲ့ အေၾကာင္းအရာအေၾကာင္းကို စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ သင္သိၿပီးသား စကားလံုးေတြထဲမွာ ထို အေၾကာင္းအရာႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ စကားလံုးေတြပါေနပါသလား?
 • စာပိုဒ္ထဲက သင္မသိတဲ့ ေ၀ါဟာရသည္ သင္သိၿပီးသား စကားလံုးတစ္ခုခုနဲ႔ တူေနပါသလား?
 • သင့္ဘာသာစကားထဲက စကားလံုးတစ္ခုခုနဲ႔ ေရာဆင္တူေနပါသလား?


စာဖတ္ျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား (Reading tasks)

Reading exam မွ ေျဖဆိုရမဲ့ ေမးခြန္းပံုစံေတြကို ရင္းႏွီးၿပီးသားျဖစ္ေနမယ္ဆိုရင္ စာေမးပဲြေျဖဆိုတဲ့အခါ အံ့ၾသစရာမရွိေတာ့ဘူးေပါ့။ ဒီက႑မွာ ေဖာ္ျပမဲ့ အႀကံျပဳခ်က္ေတြကေတာ့ ေမးခြန္းပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေျဖဆိုႏိုင္ရန္ အေထာက္အပ့့ံေပးပါလိမ့္မည္။
စာပိုဒ္ႏွင့္ေခါင္းစဥ္ကို တဲြေပးျခင္း (Matching the headings with the paragraphs)

ဒီလိုေမးခြန္းပံုစံကို ေကာင္းေကာင္းေျဖႏိုင္ဖို႔ဆိုရင္ စာပိုဒ္တစ္ပိုဒ္ခ်င္းစီရဲ႕ အက်ဥ္းခ်ဳပ္(gist) သို႔မဟုတ္ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြကို နားလည္ရပါမယ္။ ေအာက္ပါအခ်က္ေတြကေတာ့ ဒီလို ေမးခြန္းပံုစံကို ေကာင္းေၾကာင္း ေျဖႏိုင္ဖို႔ ေပးထားတဲ့ အႀကံျပဳခ်က္ေတြျဖစ္ပါတယ္။

 • ဦးစြာ ေခါင္းစဥ္အားလံုးကို ဖတ္ပါ။
 • ထို႔ေနာက္ စာပိုဒ္ေတြကို ဖတ္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ သင့္စိတ္ထဲမွာ ေသခ်ာေနၿပီျဖစ္တဲ့ စာပိုဒ္ႏွင့္ ေခါင္းစဥ္ကို တဲြလိုက္ပါ။
 • မေသခ်ာတဲ့ ေခါင္းစဥ္ကို ခ်န္ခဲ့ၿပီး ေနာက္တစ္ခုကို ဆက္သြားပါ။ မေသခ်ာတဲ့အတဲြေတြကို ေနာက္ဆံုးက် ဖယ္ရွားေသာ နည္းျဖင့္ တဲြႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
 • အပိုေပးထားတဲ့ ေရြးစရာေတြ (options)ကို သတိထားပါ။ ဆိုလိုတာကေတာ့ စာပိုဒ္(၄)ခု ေပးထားေပမဲ့ ေခါင္းစဥ္က်ေတာ့ (၆)ခု ေပးထားတတ္ပါတယ္။ ဒါဆို ေရြးစရာ (၂)ခုက ပိုေနတာေပါ့။


မွား၊ မွန္ေရြးျခင္း (True or false)

မွား၊ မွန္ေရြးရတဲ့ ေမးခြန္းေတြဟာ နည္းနည္းေတာ့ ခက္ခဲတတ္ေပမဲ့ ေအာက္ပါ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳပါက အလြယ္တကူ ေျဖႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 • ေလ့က်င့္ခန္းထဲက ၀ါက်ေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာဖတ္ပါ။ ေပးထားတဲ့စာပိုဒ္ကို မဖတ္ခင္ သင္သိထားတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို အသံုးျပဳၿပီး ၀ါက်ေတြဟာ မွန္လား၊ မွားလားဆိုတာကို စဥ္းစားပါ။ သင္ စဥ္းစားထားတာသည္ ဟုတ္မဟုတ္ ေသခ်ာေအာင္ စာပိုဒ္ကို ဖတ္ပါ။
 • အေျဖအတြက္ အခ်က္အလက္ေတြပါသည့္ စာပိုဒ္၏ အပိုင္းကို မ်ဥ္းသားပါ။ ၀ါက် မွန္၊ မမွန္ကို ဆံုးျဖတ္ေပးမဲ့ သက္ေသေတြကို စာပိုဒ္ထဲမွ ရွာယူပါ။ မွား၊ မွန္ေမးခြန္းအားလံုးကို ေျဖပါ။ တစ္ခုမွ မေျဖဘဲ မထားခဲ့ပါႏွင့္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သင့္အေျဖဟာ မွန္ႏိုင္ဖို႔ ၅၀% အခြင့္အလမ္းရွိပါတယ္။
 • မွားတဲ့၀ါက်ေတြကို အမွန္ျပင္ေပးရပါသလား?
 • တစ္ခါတရံက်ေတာ့ မွန္၊ မွား မေဖာ္ျပထားပါ (doesn’t say)ဆိုၿပီး ေရြးစရာသံုးမ်ိဳးေပးထားတတ္ပါတယ္။ “မေဖာ္ျပထားပါ” ဆိုတဲ့ ေရြးစရာက အမ်ားအားျဖင့္ ပိုၿပီး ခက္ခဲေပမဲ့လည္း ပါ၀င္တဲ့ အႀကိမ္ကေတာ့ နည္းပါတယ္။

 

Read more:

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၂)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၃)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၄)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၅)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၆)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၇)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၈)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၉)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၀)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၁)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၂)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၃)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၄)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၅)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၆)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၇)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၈)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၉)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၂၀)

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons

[Unicode]

ယခင်အပိုင်းမှ အဆက်

စာပိုဒ်ဖတ်နေစဉ်အတွင်း (While you read)

Reading exam မှာ စာဖတ်ပုံ ဖတ်နည်းနဲ့ မဂ္ဂင်း၊ web page (သို့) စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ဖတ်ပုံဖတ်နည်းဟာ လွန်စွာမှ ကွဲပြားပါတယ်။ ယခုဖော်ပြမဲ့အချက်တွေသည် စာမေးပွဲက စာပိုဒ်တွေကို မှန်ကန်တဲ့နည်းနဲ့ ဖတ်နိုင်အောင်၊ အတတ်နိုင်ဆုံးအမှတ်ကောင်းကောင်းရနိုင်အောင် အထောက်အပံ့ပေးမဲ့ အကြံပြုချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။
စာပိုဒ်ကို ဖတ်ပုံဖတ်နည်း (How to read the text)

စာပိုဒ်ကို ဖတ်ပုံဖတ်နည်းသည် ၎င်းစာပိုဒ်ကို သင်သည် ပထမအကြိမ်၊ ဒုတိယအကြိမ်(သို့) တတိယအကြိမ် ဖတ်နေတာလားဆိုတဲ့ အချက်ပေါ်မှာ မူတည်နေပါတယ်။ အောက်ဖော်ပြပါ နည်းလမ်းတွေကို အသုံးပြုကြည့်ပါ။
အပေါ်ယံသော့ဖတ်ခြင်း (Skimming)

စာပိုဒ်ကို ပထမအကြိမ် စဖတ်တဲ့အခါ အကြမ်းဖျဉ်း သဘောပေါက်အောင် လျင်လျင်မြန်မြန်ဖတ်ပါ။
သင့်မျက်လုံးက စာပိုဒ်အပေါ် အစမှအဆုံး ရွေ့လျားသွားပါစေ။
စာပိုဒ်ထဲက အကြောင်းအရာဟာ ဘာလဲဆိုတာ သိရအောင် နိဒါန်း (introduction)ကို လျင်မြန်စွာ သော့ဖတ်လိုက်ပါ။
ကပျာကယာဖတ်ခြင်း (Skimming)
ပထမအကြိမ်စာပိုဒ်ကို ဖတ်တဲ့အခါ တိကျတဲ့အချက်အလက်တွေ သိရှိအောင် မြန်မြန်လေး ကပျာကယာ (scan)ဖတ်လိုက်ပါ။
သင့်မျက်လုံးတွေဟာ စာပိုဒ်နေရာအနှံ့ကို လျင်လျင်မြန်မြန် ရွေ့လျားရပါမယ်။ ဘယ်မှညာသို့ အထက်မှ အောက်သို့။
အမည်တွေ၊ နေရာတွေ၊ ကိန်းဂဏန်းတွေ (သို့) ရက်စွဲတွေကို ရှာရန်အတွက် ကပျာကယာဖတ်(Scan) လိုက်ပါ။
စာပိုဒ်ကို ဖတ်ရင်းနဲ့ ကိန်းဂဏန်းတွေ၊ ရက်စွဲတွေ၊ အမည်တွေ အစရှိတာတို့ကို ဝိုင်း(circle) လိုက်ပါ။


အသေးစိတ်၊ တိကျတဲ့အချက်အလက်အတွက် ဖိတ်ခြင်း (Reading for detail / specific information)
ဒုတိယအကြိမ် စာပိုဒ်ကို ဖတ်တဲ့အခါကျတော့မှ အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေ၊ တိကျတဲ့ အချက်အလက် တွေကို ရှာရန်အတွက် ဖတ်ရပါမယ်။
ဖြေးဖြးနှင့် သေသေချာချာ ဖတ်ပါ။
စာပိုဒ်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကို ထပ်ခါ၊ ထပ်ခါ ပြန်ဖတ်ပါ။
ခက်ခဲသော မေးခွန်းများ (Difficult questions)

စာမေးပွဲတိုင်းမှာ ခက်ခဲတဲ့ မေးခွန်းတစ်ပုဒ်၊ နှစ်ပုဒ်တော့ ပါစမြဲပါ။ ဒါကြောင့် နားမလည်သော (သို့) အဖြေရှာမတွေ့သော မေးခွန်းမျိုးကို ကြုံတွေ့ပါက ထိတ်လန့်မသွားပါနှင့်။
သင် မဖြေနိုင်တဲ့ မေးခွန်းတစ်ပုဒ်ပါလာပါသလား? ချန်ခဲ့လိုက်ပါ။ အားလုံးဖြေပြီးမှ တစ်ကျော့ပြန်လာပါ။
မဖြနိုင်တဲ့ မေးခွန်းခက်ခက်တွေအတွက် အချိန်တွေအများကြီး မဖြုန်းပါနှင့်။

အဖြေရှာပါ။ (Find the answer)

Reading exam တွေရဲ့ အဓိက ရည်မှန်းချက်ကတော့ အဖြေရှာဖို့ပါပဲ။ အောက်ပါ အကြံပြုချက်တွေရဲ့ အကူအညီဖြင့် အဖြေများကို ရှာကြည့်ပါ။
အများအားဖြင့်တော့ မေးခွန်းဆိုတာကတော့ စာပိုဒ်ထဲမှာပါတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေကို ရှေ့နောက် အစီအစဉ်အတိုင်း စီစဉ်ထားတဲ့ အချက်အလက်တွေကို ရည်ညွှန်းခြင်း၊ မေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ ပထမမေးခွန်းသည် စာပိုဒ်ရဲ့ အစမှာပါတဲ့ အချက်ကို ညွှန်းတာဖြစ်သကဲ့သို့ ဒုတိယမေးခွန်းသည် စာပိုဒ်ရဲ့ နောက်တစ်ပိုင်းက အချက်အလက်ကို ညွှန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
မေးခွန်းနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိတဲ့ အပိုဒ်ကို စာပိုဒ်ထဲမှာ ရှာကြည့်ပါ။ မေးခွန်းကို ပြန်ဖတ်ပြီးနောက် စာပိုဒ်ကို တစ်ကျော့ပြန်ကြည့်ပြီး အဖြေကို ရှာပါ။
အဖြေကို တိတိကျကျ ရှာဖွေနိုင်ရန်နှင့် အာရုံစူးစိုက်ရန်အတွက် အထောက်အပံ့ပေးတဲ့ စာပိုဒ်ထဲက စာသားတွေကို မျဉ်းသားပါ (သို့) highlight လုပ်ပါ။
စာပိုဒ်ထဲမှာ မလည်တဲ့ စကားလုံးတွေပါနေတာကတော့ ထုံးစံပါပဲ။ အရေးကြီးတာက ဒီနားမလည်တဲ့ စာလုံးတွေကို ဘယ်လို ကွေ့ပတ်ပြီးဖတ်(read around)ရမလဲဆိုတဲ့ အချက်ပါပဲ။ အဲဒီလိုလုပ်နိုင်ရန် အတွက် ဖော်ပြပါ အကြံပြုချက်တွေက အထောက်အကူပြုပါလိမ့်မည်။
ခက်ခဲတဲ့ဝေါဟာရတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး စိတ်မပူပါနဲ့။
စကားစပ်ကို အသုံးပြုပြီး အဓိပ္ပါယ်ကို နားလည်အောင် လုပ်ပါ။ ထိုမသိတဲ့ စကားလုံးပါနေတဲ့ဝါကျကို အစအဆုံးပြီး ၎င်း၏ ရှေ့နောက်၌ရှိသော ဝါကျများကိုလည်းဖတ်ပါ။
စကားလုံးရဲ့ အမျိုးအစားဟာ ဘာလဲ? နာမ်(noun)လား? ကြိယာ (verb)လား၊ နာမဝိသေသန(adjective) လား? ကြိယာထောက် (adverb)လား။?
အပြုသဘောဆောင်တဲ့ (positive) စကားလုံးလား (သို့) ငြင်းဆိုတဲ့ သဘော(negative)ပါတဲ့ စကားလုံး လား?
စာပိုဒ်ထဲက ထိုစကားလုံးနဲ့ ကြောင်းတူ သံကွဲတဲ့ စကားလုံး (Synonyms) တွေကို ရှာကြည်ပါ။ စာပိုဒ်ကောင်းတစ်ပုဒ်မှာ စကားလုံးတစ်မျိုးတည်းကိုပဲ ထပ်ခါထပ်ခါ ပြန်သုံးမဲ့အစား ကြောင်းတူသံကွဲ စကားလုံးများကို အသုံးပြုတတ်တယ်၊ သင်မသိတဲ့ စကားလုံးဟာ စာပိုဒ်ထဲမှာပါတဲ့ တခြားစကားလုံး တစ်လုံးရဲ့ synonym ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။
စာပိုဒ်ထဲမှာပါတဲ့ အကြောင်းအရာအကြောင်းကို စဉ်းစားကြည့်ပါ။ သင်သိပြီးသား စကားလုံးတွေထဲမှာ ထို အကြောင်းအရာနှင့်ဆက်နွယ်နေတဲ့ စကားလုံးတွေပါနေပါသလား?
စာပိုဒ်ထဲက သင်မသိတဲ့ ဝေါဟာရသည် သင်သိပြီးသား စကားလုံးတစ်ခုခုနဲ့ တူနေပါသလား?
သင့်ဘာသာစကားထဲက စကားလုံးတစ်ခုခုနဲ့ ရောဆင်တူနေပါသလား?

စာဖတ်ခြင်းနှင့်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းများ (Reading tasks)

Reading exam မှ ဖြေဆိုရမဲ့ မေးခွန်းပုံစံတွေကို ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် စာမေးပွဲဖြေဆိုတဲ့အခါ အံ့သြစရာမရှိတော့ဘူးပေါ့။ ဒီကဏ္ဍမှာ ဖော်ပြမဲ့ အကြံပြုချက်တွေကတော့ မေးခွန်းပုံစံအမျိုးမျိုးကို ဖြေဆိုနိုင်ရန် အထောက်အပံ့ပေးပါလိမ့်မည်။
စာပိုဒ်နှင့်ခေါင်းစဉ်ကို တွဲပေးခြင်း (Matching the headings with the paragraphs)

ဒီလိုမေးခွန်းပုံစံကို ကောင်းကောင်းဖြေနိုင်ဖို့ဆိုရင် စာပိုဒ်တစ်ပိုဒ်ချင်းစီရဲ့ အကျဉ်းချုပ်(gist) သို့မဟုတ် အဓိက ရည်ရွယ်ချက်တွေကို နားလည်ရပါမယ်။ အောက်ပါအချက်တွေကတော့ ဒီလို မေးခွန်းပုံစံကို ကောင်းကြောင်း ဖြေနိုင်ဖို့ ပေးထားတဲ့ အကြံပြုချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။
ဦးစွာ ခေါင်းစဉ်အားလုံးကို ဖတ်ပါ။
ထို့နောက် စာပိုဒ်တွေကို ဖတ်ပါ။ ပြီးလျှင် သင့်စိတ်ထဲမှာ သေချာနေပြီဖြစ်တဲ့ စာပိုဒ်နှင့် ခေါင်းစဉ်ကို တွဲလိုက်ပါ။
မသေချာတဲ့ ခေါင်းစဉ်ကို ချန်ခဲ့ပြီး နောက်တစ်ခုကို ဆက်သွားပါ။ မသေချာတဲ့အတွဲတွေကို နောက်ဆုံးကျ ဖယ်ရှားသော နည်းဖြင့် တွဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အပိုပေးထားတဲ့ ရွေးစရာတွေ (options)ကို သတိထားပါ။ ဆိုလိုတာကတော့ စာပိုဒ်(၄)ခု ပေးထားပေမဲ့ ခေါင်းစဉ်ကျတော့ (၆)ခု ပေးထားတတ်ပါတယ်။ ဒါဆို ရွေးစရာ (၂)ခုက ပိုနေတာပေါ့။

မှား၊ မှန်ရွေးခြင်း (True or false)

မှား၊ မှန်ရွေးရတဲ့ မေးခွန်းတွေဟာ နည်းနည်းတော့ ခက်ခဲတတ်ပေမဲ့ အောက်ပါ အကြံပြုချက်များကို အသုံးပြုပါက အလွယ်တကူ ဖြေနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လေ့ကျင့်ခန်းထဲက ဝါကျတွေကို သေသေချာချာဖတ်ပါ။ ပေးထားတဲ့စာပိုဒ်ကို မဖတ်ခင် သင်သိထားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို အသုံးပြုပြီး ဝါကျတွေဟာ မှန်လား၊ မှားလားဆိုတာကို စဉ်းစားပါ။ သင် စဉ်းစားထားတာသည် ဟုတ်မဟုတ် သေချာအောင် စာပိုဒ်ကို ဖတ်ပါ။
အဖြေအတွက် အချက်အလက်တွေပါသည့် စာပိုဒ်၏ အပိုင်းကို မျဉ်းသားပါ။ ဝါကျ မှန်၊ မမှန်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးမဲ့ သက်သေတွေကို စာပိုဒ်ထဲမှ ရှာယူပါ။ မှား၊ မှန်မေးခွန်းအားလုံးကို ဖြေပါ။ တစ်ခုမှ မဖြေဘဲ မထားခဲ့ပါနှင့်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သင့်အဖြေဟာ မှန်နိုင်ဖို့ ၅၀% အခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်။
မှားတဲ့ဝါကျတွေကို အမှန်ပြင်ပေးရပါသလား?
တစ်ခါတရံကျတော့ မှန်၊ မှား မဖော်ပြထားပါ (doesn’t say)ဆိုပြီး ရွေးစရာသုံးမျိုးပေးထားတတ်ပါတယ်။ “မဖော်ပြထားပါ” ဆိုတဲ့ ရွေးစရာက အများအားဖြင့် ပိုပြီး ခက်ခဲပေမဲ့လည်း ပါဝင်တဲ့ အကြိမ်ကတော့ နည်းပါတယ်။

Read more:

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၁)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၂)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၃)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၄)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၅)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၆)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၇)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၈)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၉)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၁၀)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၁၁)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၁၂)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၁၃)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၁၄)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၁၅)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၁၆)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၁၇)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၁၈)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၁၉)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၂၀)

အခြားသင်ခန်းစာများ ဖတ်ရှု လေ့လာရန် link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-l...


[ Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 1198

Reply to This

Replies to This Discussion

thank you

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service