စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၈)

ယခင္အပိုင္းမွ အဆက္

စာပိုဒ္ဖတ္ေနစဥ္အတြင္း (While you read)

Reading exam မွာ စာဖတ္ပံု ဖတ္နည္းနဲ႔ မဂၢင္း၊ web page (သို႔) စာအုပ္တစ္အုပ္ကို ဖတ္ပံုဖတ္နည္းဟာ လြန္စြာမွ ကဲြျပားပါတယ္။ ယခုေဖာ္ျပမဲ့အခ်က္ေတြသည္ စာေမးပဲြက စာပိုဒ္ေတြကို မွန္ကန္တဲ့နည္းနဲ႔ ဖတ္ႏိုင္ေအာင္၊ အတတ္ႏိုင္ဆံုးအမွတ္ေကာင္းေကာင္းရႏိုင္ေအာင္ အေထာက္အပံ့ေပးမဲ့ အႀကံျပဳခ်က္ေတြျဖစ္ပါတယ္။
စာပိုဒ္ကို ဖတ္ပံုဖတ္နည္း (How to read the text)

စာပိုဒ္ကို ဖတ္ပံုဖတ္နည္းသည္ ၄င္းစာပိုဒ္ကို သင္သည္ ပထမအႀကိမ္၊ ဒုတိယအႀကိမ္(သို႔) တတိယအႀကိမ္ ဖတ္ေနတာလားဆိုတဲ့ အခ်က္ေပၚမွာ မူတည္ေနပါတယ္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ နည္းလမ္းေတြကို အသံုးျပဳၾကည့္ပါ။
အေပၚယံေသာ့ဖတ္ျခင္း (Skimming)

စာပိုဒ္ကို ပထမအႀကိမ္ စဖတ္တဲ့အခါ အၾကမ္းဖ်ဥ္း သေဘာေပါက္ေအာင္ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ဖတ္ပါ။
သင့္မ်က္လံုးက စာပိုဒ္အေပၚ အစမွအဆံုး ေရြ႕လ်ားသြားပါေစ။
စာပိုဒ္ထဲက အေၾကာင္းအရာဟာ ဘာလဲဆိုတာ သိရေအာင္ နိဒါန္း (introduction)ကို လ်င္ျမန္စြာ ေသာ့ဖတ္လိုက္ပါ။
ကပ်ာကယာဖတ္ျခင္း (Skimming)

 • ပထမအႀကိမ္စာပိုဒ္ကို ဖတ္တဲ့အခါ တိက်တဲ့အခ်က္အလက္ေတြ သိရွိေအာင္ ျမန္ျမန္ေလး ကပ်ာကယာ (scan)ဖတ္လိုက္ပါ။
 • သင့္မ်က္လံုးေတြဟာ စာပိုဒ္ေနရာအႏွံ႔ကို လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ေရြ႕လ်ားရပါမယ္။ ဘယ္မွညာသို႔ အထက္မွ ေအာက္သို႔။
 • အမည္ေတြ၊ ေနရာေတြ၊ ကိန္းဂဏန္းေတြ (သို႔) ရက္စဲြေတြကို ရွာရန္အတြက္ ကပ်ာကယာဖတ္(Scan) လုိက္ပါ။
 • စာပုိဒ္ကို ဖတ္ရင္းနဲ႔ ကိန္းဂဏန္းေတြ၊ ရက္စဲြေတြ၊ အမည္ေတြ အစရွိတာတို႔ကို ၀ိုင္း(circle) လိုက္ပါ။အေသးစိတ္၊ တိက်တဲ့အခ်က္အလက္အတြက္ ဖိတ္ျခင္း (Reading for detail / specific information)

 • ဒုတိယအႀကိမ္ စာပိုဒ္ကို ဖတ္တဲ့အခါက်ေတာ့မွ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ေတြ၊ တိက်တဲ့ အခ်က္အလက္ ေတြကို ရွာရန္အတြက္ ဖတ္ရပါမယ္။
 • ေျဖးျဖးႏွင့္ ေသေသခ်ာခ်ာ ဖတ္ပါ။
 • စာပိုဒ္ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းေတြကို ထပ္ခါ၊ ထပ္ခါ ျပန္ဖတ္ပါ။

ခက္ခဲေသာ ေမးခြန္းမ်ား (Difficult questions)

စာေမးပဲြတိုင္းမွာ ခက္ခဲတဲ့ ေမးခြန္းတစ္ပုဒ္၊ ႏွစ္ပုဒ္ေတာ့ ပါစၿမဲပါ။ ဒါေၾကာင့္ နားမလည္ေသာ (သို႔) အေျဖရွာမေတြ႕ေသာ ေမးခြန္းမ်ိဳးကို ႀကံဳေတြ႕ပါက ထိတ္လန္႔မသြားပါႏွင့္။

 • သင္ မေျဖႏိုင္တဲ့ ေမးခြန္းတစ္ပုဒ္ပါလာပါသလား? ခ်န္ခဲ့လိုက္ပါ။ အားလံုးေျဖၿပီးမွ တစ္ေက်ာ့ျပန္လာပါ။
 • မျဖႏိုင္တဲ့ ေမးခြန္းခက္ခက္ေတြအတြက္ အခ်ိန္ေတြအမ်ားႀကီး မျဖဳန္းပါႏွင့္။


အေျဖရွာပါ။ (Find the answer)

Reading exam ေတြရဲ႕ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္ကေတာ့ အေျဖရွာဖို႔ပါပဲ။ ေအာက္ပါ အႀကံျပဳခ်က္ေတြရဲ႕ အကူအညီျဖင့္ အေျဖမ်ားကို ရွာၾကည့္ပါ။

 • အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ ေမးခြန္းဆိုတာကေတာ့ စာပိုဒ္ထဲမွာပါတဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြကို ေရွ႕ေနာက္ အစီအစဥ္အတိုင္း စီစဥ္ထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို ရည္ညႊန္းျခင္း၊ ေမးျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ ပထမေမးခြန္းသည္ စာပိုဒ္ရဲ႕ အစမွာပါတဲ့ အခ်က္ကို ညႊန္းတာျဖစ္သကဲ့သို႔ ဒုတိယေမးခြန္းသည္ စာပိုဒ္ရဲ႕ ေနာက္တစ္ပိုင္းက အခ်က္အလက္ကို ညႊန္းျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
 • ေမးခြန္းႏွင့္ဆက္စပ္မႈရွိတဲ့ အပိုဒ္ကို စာပိုဒ္ထဲမွာ ရွာၾကည့္ပါ။ ေမးခြန္းကို ျပန္ဖတ္ၿပီးေနာက္ စာပိုဒ္ကို တစ္ေက်ာ့ျပန္ၾကည့္ၿပီး အေျဖကို ရွာပါ။
 • အေျဖကို တိတိက်က် ရွာေဖြႏိုင္ရန္ႏွင့္ အာ႐ံုစူးစိုက္ရန္အတြက္ အေထာက္အပံ့ေပးတဲ့ စာပိုဒ္ထဲက စာသားေတြကို မ်ဥ္းသားပါ (သို႔) highlight လုပ္ပါ။
 • စာပိုဒ္ထဲမွာ မလည္တဲ့ စကားလံုးေတြပါေနတာကေတာ့ ထံုးစံပါပဲ။ အေရးႀကီးတာက ဒီနားမလည္တဲ့ စာလံုးေတြကို ဘယ္လို ေကြ႕ပတ္ၿပီးဖတ္(read around)ရမလဲဆိုတဲ့ အခ်က္ပါပဲ။ အဲဒီလိုလုပ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ေဖာ္ျပပါ အႀကံျပဳခ်က္ေတြက အေထာက္အကူျပဳပါလိမ့္မည္။
 • ခက္ခဲတဲ့ေ၀ါဟာရေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စိတ္မပူပါနဲ႔။
 • စကားစပ္ကို အသံုးျပဳၿပီး အဓိပၸါယ္ကို နားလည္ေအာင္ လုပ္ပါ။ ထိုမသိတဲ့ စကားလံုးပါေနတဲ့၀ါက်ကို အစအဆံုးၿပီး ၄င္း၏ ေရွ႕ေနာက္၌ရွိေသာ ၀ါက်မ်ားကိုလည္းဖတ္ပါ။
 • စကားလံုးရဲ႕ အမ်ိဳးအစားဟာ ဘာလဲ? နာမ္(noun)လား? ႀကိယာ (verb)လား၊ နာမ၀ိေသသန(adjective) လား? ႀကိယာေထာက္ (adverb)လား။?
 • အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ (positive) စကားလံုးလား (သို႔) ျငင္းဆိုတဲ့ သေဘာ(negative)ပါတဲ့ စကားလံုး လား?
 • စာပိုဒ္ထဲက ထိုစကားလံုးနဲ႔ ေၾကာင္းတူ သံကဲြတဲ့ စကားလံုး (Synonyms) ေတြကို ရွာၾကည္ပါ။ စာပိုဒ္ေကာင္းတစ္ပုဒ္မွာ စကားလံုးတစ္မ်ိဳးတည္းကိုပဲ ထပ္ခါထပ္ခါ ျပန္သံုးမဲ့အစား ေၾကာင္းတူသံကဲြ စကားလံုးမ်ားကို အသံုးျပဳတတ္တယ္၊ သင္မသိတဲ့ စကားလံုးဟာ စာပိုဒ္ထဲမွာပါတဲ့ တျခားစကားလံုး တစ္လံုးရဲ႕ synonym ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေနႏိုင္ပါတယ္။
 • စာပိုဒ္ထဲမွာပါတဲ့ အေၾကာင္းအရာအေၾကာင္းကို စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ သင္သိၿပီးသား စကားလံုးေတြထဲမွာ ထို အေၾကာင္းအရာႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ စကားလံုးေတြပါေနပါသလား?
 • စာပိုဒ္ထဲက သင္မသိတဲ့ ေ၀ါဟာရသည္ သင္သိၿပီးသား စကားလံုးတစ္ခုခုနဲ႔ တူေနပါသလား?
 • သင့္ဘာသာစကားထဲက စကားလံုးတစ္ခုခုနဲ႔ ေရာဆင္တူေနပါသလား?


စာဖတ္ျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား (Reading tasks)

Reading exam မွ ေျဖဆိုရမဲ့ ေမးခြန္းပံုစံေတြကို ရင္းႏွီးၿပီးသားျဖစ္ေနမယ္ဆိုရင္ စာေမးပဲြေျဖဆိုတဲ့အခါ အံ့ၾသစရာမရွိေတာ့ဘူးေပါ့။ ဒီက႑မွာ ေဖာ္ျပမဲ့ အႀကံျပဳခ်က္ေတြကေတာ့ ေမးခြန္းပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေျဖဆိုႏိုင္ရန္ အေထာက္အပ့့ံေပးပါလိမ့္မည္။
စာပိုဒ္ႏွင့္ေခါင္းစဥ္ကို တဲြေပးျခင္း (Matching the headings with the paragraphs)

ဒီလိုေမးခြန္းပံုစံကို ေကာင္းေကာင္းေျဖႏိုင္ဖို႔ဆိုရင္ စာပိုဒ္တစ္ပိုဒ္ခ်င္းစီရဲ႕ အက်ဥ္းခ်ဳပ္(gist) သို႔မဟုတ္ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြကို နားလည္ရပါမယ္။ ေအာက္ပါအခ်က္ေတြကေတာ့ ဒီလို ေမးခြန္းပံုစံကို ေကာင္းေၾကာင္း ေျဖႏိုင္ဖို႔ ေပးထားတဲ့ အႀကံျပဳခ်က္ေတြျဖစ္ပါတယ္။

 • ဦးစြာ ေခါင္းစဥ္အားလံုးကို ဖတ္ပါ။
 • ထို႔ေနာက္ စာပိုဒ္ေတြကို ဖတ္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ သင့္စိတ္ထဲမွာ ေသခ်ာေနၿပီျဖစ္တဲ့ စာပိုဒ္ႏွင့္ ေခါင္းစဥ္ကို တဲြလိုက္ပါ။
 • မေသခ်ာတဲ့ ေခါင္းစဥ္ကို ခ်န္ခဲ့ၿပီး ေနာက္တစ္ခုကို ဆက္သြားပါ။ မေသခ်ာတဲ့အတဲြေတြကို ေနာက္ဆံုးက် ဖယ္ရွားေသာ နည္းျဖင့္ တဲြႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
 • အပိုေပးထားတဲ့ ေရြးစရာေတြ (options)ကို သတိထားပါ။ ဆိုလိုတာကေတာ့ စာပိုဒ္(၄)ခု ေပးထားေပမဲ့ ေခါင္းစဥ္က်ေတာ့ (၆)ခု ေပးထားတတ္ပါတယ္။ ဒါဆို ေရြးစရာ (၂)ခုက ပိုေနတာေပါ့။


မွား၊ မွန္ေရြးျခင္း (True or false)

မွား၊ မွန္ေရြးရတဲ့ ေမးခြန္းေတြဟာ နည္းနည္းေတာ့ ခက္ခဲတတ္ေပမဲ့ ေအာက္ပါ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳပါက အလြယ္တကူ ေျဖႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 • ေလ့က်င့္ခန္းထဲက ၀ါက်ေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာဖတ္ပါ။ ေပးထားတဲ့စာပိုဒ္ကို မဖတ္ခင္ သင္သိထားတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို အသံုးျပဳၿပီး ၀ါက်ေတြဟာ မွန္လား၊ မွားလားဆိုတာကို စဥ္းစားပါ။ သင္ စဥ္းစားထားတာသည္ ဟုတ္မဟုတ္ ေသခ်ာေအာင္ စာပိုဒ္ကို ဖတ္ပါ။
 • အေျဖအတြက္ အခ်က္အလက္ေတြပါသည့္ စာပိုဒ္၏ အပိုင္းကို မ်ဥ္းသားပါ။ ၀ါက် မွန္၊ မမွန္ကို ဆံုးျဖတ္ေပးမဲ့ သက္ေသေတြကို စာပိုဒ္ထဲမွ ရွာယူပါ။ မွား၊ မွန္ေမးခြန္းအားလံုးကို ေျဖပါ။ တစ္ခုမွ မေျဖဘဲ မထားခဲ့ပါႏွင့္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သင့္အေျဖဟာ မွန္ႏိုင္ဖို႔ ၅၀% အခြင့္အလမ္းရွိပါတယ္။
 • မွားတဲ့၀ါက်ေတြကို အမွန္ျပင္ေပးရပါသလား?
 • တစ္ခါတရံက်ေတာ့ မွန္၊ မွား မေဖာ္ျပထားပါ (doesn’t say)ဆိုၿပီး ေရြးစရာသံုးမ်ိဳးေပးထားတတ္ပါတယ္။ “မေဖာ္ျပထားပါ” ဆိုတဲ့ ေရြးစရာက အမ်ားအားျဖင့္ ပိုၿပီး ခက္ခဲေပမဲ့လည္း ပါ၀င္တဲ့ အႀကိမ္ကေတာ့ နည္းပါတယ္။

 

Read more:

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၂)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၃)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၄)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၅)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၆)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၇)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၈)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၉)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၀)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၁)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၂)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၃)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၄)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၅)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၆)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၇)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၈)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၉)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၂၀)

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


[ Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 975

Reply to This

Replies to This Discussion

thank you

RSS

Featured Discussions

© 2018   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service