စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၉)

ယခင္အပိုင္းမွ အဆက္

အမ်ားထဲမွ အေျဖမွန္ကို ေရြးထုတ္ျခင္း (Multiple Choice)

ေရြးခ်ယ္စရာေတြထဲမွာ ဆင္တူရိုးမွားအေျဖႏွစ္ခုပါေနပါက ဒီေမးခြန္းပံုစံမ်ိဳးဟာ လြယ္တယ္လို႔ ျမင္ရေပမဲ့ ခက္တတ္ပါတယ္။ ဒီေမးခြန္းပံုစံကို ေကာင္းေကာင္းေျဖဆိုႏိုင္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေလ့လာ ၾကည့္ပါ။

 • ေရြးခ်ယ္စရာေတြ (options) အားလံုးကို ေသခ်ာစြာ ဖတ္ၾကည့္ပါ။ ျဖစ္ႏိုင္ပါက သင္သိၿပီးသား အေၾကာင္း အရာေတြကို အသံုးျပဳၿပီးျဖစ္ႏိုင္ေခ် မရွိေသာ ေရြးခ်ယ္မႈေတြကို စဥ္းစားၾကည့္ပါ။
 • သင့္စိတ္ထဲမွာ မွားတယ္လို႔ ေသခ်ာေနတဲ့ options ေတြကို ပယ္လို္က္ပါ။
 • သင္လိုအပ္တဲ့ အခ်က္အလက္ပါတဲ့ စာပိုဒ္ရဲ႕ အပိုင္းကို ရွာပါ။ ဘယ္ option ဟာ မွန္တယ္ဆိုတာကို ေဖာ္ျပတဲ့ အဓိက စာလံုးေတြကို စာပိုဒ္ထဲမွာ ရွာပါ။
 • Always, never, might, may (သို႔) could ကဲ့သို႔ေသာ စကားလံုးေတြကို သတိထားၿပီး ၾကည့္ပါ။ option တစ္ခုဟာ မွန္သလား၊ မွားသလားဆိုတာကို ဆံုးျဖတ္တဲ့အခါမွာ ၄င္းစာလံုးမ်ားက အေထာက္အကူ ျပဳပါတယ္။


လြတ္လပ္ခြင့္ေပးထားေသာ ေမးခြန္းမ်ား (Open-ended questions)

ဒီလိုေမးခြန္းပံုစံကို ေျဖဆိုတဲ့အခါ သင့္အေရးအသားကိုလည္း ထည့္စဥ္းစားရပါမယ္။ အမွတ္မ်ားမ်ားရဖို႔ ဆိုရင္ စာလံုးေပါင္းနဲ႔ သဒၵါဟာ တိတိက်က် မွန္ကန္ဖို႔ လိုမလိုကို ႀကိဳတင္စံုစမ္းထားပါ။ စာေမးပဲြရဲ႕ ဒီအပိုင္းမွာ လက္ေရး မေသသပ္မႈေၾကာင့္ အမွတ္ေတြ ေလ်ာ့ႏိုင္ပါတယ္။

 • ေမးခန္းေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာ ဖတ္ပါ။
 • ေမးခြန္းရဲ႕အေျဖပါတဲ့ စာပိုဒ္ရဲ႕အပိုင္းကို ရွာပါ။
 • စာပိုဒ္ထဲက အခ်က္အလက္ကို ကိုးကားၿပီး သင့္အေျဖကို ျပည့္စံုတဲ့ ၀ါက်အျဖစ္ ေရးခ်ပါ။
 • နားလည္လြယ္တဲ့ တိုရွင္းေသာ ၀ါက်မ်ားကိုသာ အသံုးျပဳပါ။
 • အေျဖေရးတဲ့အခါမွာ သင့္ရဲ႕ ထင္ျမင္ခ်က္သက္သက္မဟုတ္ဘဲႏွင့္ စာပိုဒ္ထဲက အခ်က္အလက္ကို အၿမဲ တမ္းအသံုးျပဳပါ။
 • စာပိုဒ္ထဲကအတိုင္း ကူးမေရးပါႏွင့္။ သင့္စကားႏွင့္သင္ ေရးပါ။ စာပိုဒ္ထဲက ၀ါက်ကို အဓိပၸါယ္တူညီေသာ အျခား၀ါက်ပံုစံျဖင့္ ေရးသားပါ။

ေပးထားေသာ စာပိုဒ္ေတြကို အစီအစဥ္က်ေအာင္ စီစဥ္ျခင္း (Put the paragraphs into the correct order)

စာပိုဒ္ေတြကို အစီအစဥ္က်ေအာင္ ျပန္စီဖို႔ဆိုရင္ သင္ဟာ စံုေထာက္တစ္ေယာက္လိုပဲ သင့္ကို အေထာက္ အကူျပဳမဲ့ သဲလြန္စေတြကို ရွာရပါမယ္။ ဘယ္လိုရွာရမလဲဆိုတာကိုေတာ့ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ဖတ္ၾကည့္ပါ။
အစီအစဥ္အမွန္ကို မဆံုးျဖတ္ခင္ေပးထားေသာ စာပိုဒ္အားလံုးကို ဖတ္ပါ။

 • ေအာက္ပါတို႔ကို ေဖာ္ျပေနေသာ စကားဆက္မ်ား (linking words) ဆက္စပ္မႈကို ေဖာ္ျပေသာ အမွတ္ အသားမ်ား (discourse markers)တို႔ကို ရွာေဖြပါ။
 • တူညီေသာ သေဘာထားကို ေဖာ္ျပေသာ စကားလံုးမ်ား - ဥပမာ too, also, furthermore, in addition, what’s more….
 • မတူညီေသာ သေဘာထားကို ေဖာ္ျပေသာ အသံုးအႏႈန္း however, nevertheless, on the other hand, then again, while, whereas.
 • အေၾကာင္းျပခ်က္ႏွင့္ ရလဒ္ကို ေဖာ္ျပေသာ စကားလံုးမ်ား- so, as a result, consequently, for this reason, since, as, because of this, due to:
 • အစီအစဥ္ကို ေဖာ္ျပေသာ စကားလံုးမ်ား - firstly, first of all, initially, then, secondly, finally, eventually, in the end.


စာပိုဒ္ေတြၾကား ဆက္စပ္မႈကို ရွာၾကည့္ပါ။ ရည္ညႊန္းစကားလံုး (reference words)ေတြသည္ စာပိုဒ္အေရွ႕ပိုင္း မွ အရာေတြကို ေနာက္ျပန္သြား၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စာပိုဒ္ေနာက္ပိုင္းမွ အရာေတြကို ေရွ႕သို႔ ႀကိဳ၍ေသာ္လည္း ေကာင္း ခ်ိတ္ဆက္ေပးပါတယ္။ 

ပံုမွန္ရည္ညႊန္းစာလံုးမ်ားကေတာ့ နာမ္စား (pronouns)ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ-

 • ပုဂၢလနာမ္စားမ်ား (personal pronouns)- I, you, he, she, it
 • ပိုင္ဆိုင္ျခင္းနာမ္စားမ်ား (possessive pronouns they) – my, mine your, yours, his, her, hers, its, our, ours, their, theirs.
 • ညႊန္ျပနာမ္စားမ်ား (demonstrative pronouns) – this, that, these, those

လြတ္ေနေသာ ၀ါက်မ်ား (Missing sentences)

စာပိုဒ္မ်ားကို အစီအစဥ္တက် စီစဥ္ေပးရသလိုပဲ စာပိုဒ္ထဲမွာ လြတ္ေနတဲ့ ၀ါက်ေနရာမွာ ၀ါက်ေတြ ထည့္ေပးဖို႔ဆိုရင္ စံုေထာက္တစ္ေယာက္ကဲ့သို႔ပင္ သဲလြန္စမ်ားကို ရွာေဖြရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဥပမာႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ပါ။

Usually these streets were full of busy people. (လြတ္ေနေသာ ၀ါက်)

စာပိုဒ္ကေတာ့-

It was completely quiet on the streets outside. Guy thought it was strange. --------------------. Now they were completely empty. The snow that had fallen looked like a carpet. Outside looked like inside.

ဒီစာပုိဒ္ထဲမွာ လြတ္ေနတဲ့၀ါက်သည္ ေရွ႕ကစာပိုဒ္ကိုလည္း ျပန္လည္ေဖာ္ညႊန္းပါတယ္။ အညႊန္းစကားလံုး (these streets) ပါေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလြတ္ေနတဲ့၀ါက်ဟာ ေနာက္က၀ါက်နဲ႔လည္း ခ်ိတ္ဆက္ရွိပါ တယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ လြတ္ေနတဲ့ ၀ါက်အရ ပံုမွန္အားျဖင့္ အလုပ္မ်ားေသာ လူေတြနဲ႔ ျပည့္ ႏွက္ေနတဲ့ ဒီလမ္းေတြဟာ “အခုေတာ့ ၄င္းတို႔သည္ လံုး၀ လူမရွိပါ” ဆိုတဲ့ ေနာက္၀ါက်နဲ႔ ဆက္စပ္ေနပါတယ္။ ေနာက္၀ါက်မွ they ဆိုတဲ့ စကားလံုးကေတာ့ အမ်ားကိန္းနာမ္ (plural noun)ျဖစ္တဲ့ the streets ကို ျပန္လည္ေဖာ္ ညႊန္းတာျဖစ္ပါတယ္။

 • စာပိုဒ္ထဲကေန ထုတ္ထားေသာ ၀ါက်အားလံုးကို ဖတ္ပါ။
 • စာပိုဒ္ကို ဖတ္ၿပီးေနာက္ သင့္စိတ္ထဲမွာ ေသခ်ာၿပီလို႔ ေတြးထားတဲ့ ၀ါက်ကို လြတ္ေနေသာ ကြက္လပ္၌ျဖည့္ ေရးပါ။
 • ကြက္လပ္ရဲ႕ အေရွ႕ႏွင့္အေနာက္၌ရွိေသာ ၀ါက်မ်ားကို ေသေသခ်ာခ်ာဖတ္ပါ။ ဒီ၀ါက်ေတြနဲ႔ လြတ္ေနတဲ့ ၀ါက်ၾကားမွာ အၿမဲပဲ ခ်ိတ္ဆက္ရွိေနပါတယ္။


ေဖာ္ညႊန္းစကားလံုးေတြကို ရွာပါ။ ၄င္းတို႔သည္ ဘယ္အရာကို ရည္ညႊန္းေနတာလဲ? ပံုမွန္ရည္ညႊန္းစကားလံုးေတြ ကေတာ့-

 • ပုဂၢလနာမ္စားမ်ား (personal pronouns)ျဖစ္တဲ့ - I, you, he, she, it, we, they.
 • ပိုင္ဆိုင္မႈျပနာမ္စားမ်ား (possessive pronouns)ျဖစ္တဲ့ my, mine, your, yours, his, her, hers, its, their, theirs, our, ours
 • ညႊန္ျပနာမ္စားမ်ား (demonstrative pronouns)ျဖစ္တဲ့ this, that, these, those တို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
 • In addition, however, as a result, the - အစရွိတဲ့ ခ်ိတ္ဆက္မႈကို ျပတဲ့ စကားလံုးေတြ (discourse markers) ကို ရွာပါ။
 • ၀ါက်တစ္ခုကို ဘယ္ကြက္လပ္ထဲမွာ ျဖည့္ရမလဲဆိုတာကို မေသခ်ာရင္ ၄င္းကို ခ်န္ခဲ့ၿပီး ေရွ႕ဆက္သြားပါ။
 • ကြက္လပ္တစ္ခုတည္းအတြက္ အေျဖ(၂)ခု ရွိေနတယ္လို႔ထင္ရင္ အေျဖ (၂)ခု စလံုးကို ေရးခ်ၿပီးေနာက္မွ ျပန္စစ္ေဆးပါ။
 • ကြက္လပ္တစ္ခုအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အေျဖအားလံုးကို ေရးခ်ပါ။ စေျဖကတည္းက ေရြးခ်ယ္မႈ မွားသြားရင္ ေနာက္ပိုင္းအေျဖေတြကိုပါ ထိခိုက္ႏိုင္ပါတယ္။
 • စာပိုဒ္ကို အစဥ္အတိုင္း ဖတ္ရန္ မလိုပါ။ ေရွ႕ဖတ္လိုက္၊ ေနာက္ဖတ္လိုက္နဲ႔ တျခားစာပိုဒ္ေတြကိုလည္း ဖတ္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။
 • မလိုအပ္တဲ့ အပို၀ါက်ေတြလည္း ပါေကာင္းပါနိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စာပိုဒ္နဲ႔ လြတ္ေနတဲ့ ၀ါက်မွန္တို႔ၾကားမွာ ခ်ိတ္ဆက္မႈအၿမဲရွိေနတယ္ဆိုတာကိုေတာ့ မေမ့လိုက္ပါနဲ႔။


စာပိုဒ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ၀ါက်မ်ားကိုၿပီးျပည့္စံုေအာင္ ျဖည့္စြက္ေပးျခင္း (complete the sentences about the text)

စာပိုဒ္ႏွင့္သက္ဆိုင္တဲ့ ၀ါက်ေတြကို ၿပီးျပည့္စံုေအာင္ ျဖည့္ေပးရတဲ့ ေမးခြန္းေတြကေတာ့ ခက္ခဲတတ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ဒီက႑မွာ ေဖာ္ျပသြားမဲ့ အႀကံျပဳခ်က္ေတြက အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ေပးထားတဲ့ နမူနာပံုစံေလးကို ေလ့လာၿပီးမွ အႀကံျပဳခ်က္ေတြကို ဖတ္ၾကည့္ပါ။


Read the text and complete the sentences in your own words (စာပိုဒ္ကို ဖတ္ၿပီး ၀ါက်ေတြကို သင့္စကားႏွင့္ၿပီးျပည့္စံုေအာင္ ျဖည့္စြက္ပါ။)

The next day the psychiatrist told her to put the spider in her living room. My friend put it on top of the television. At first she thought the spider was watching her, and she felt afraid. Then she told herself that it was only a plastic spider.


ေပးထားသည့္ မျပည့္စံုေသာ ၀ါက်မွာ

My friend felt frightened when------------------------------------------------.
အေျဖ(Ans;) she first put the spider on top of the television. ေပးထားတဲ့ မျပည့္စံုတဲ့၀ါက်ကို ေဖာ္ညႊန္းတဲ့ အပိုင္းကို စာပိုဒ္ထဲမွာ ရွာပါ။

 • အေျဖကို ေျဖဆိုရာတြင္ သင့္ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ထင္ျမင္ခ်က္ (သို႔) အေတြးေအခၚမ်ား မဟုတ္ဘဲ စာပိုဒ္ထဲက အခ်က္အလက္ကို အသံုးျပဳပါ။
 • ၀ါက်ကို စာပိုဒ္ထဲမွ တိုက္႐ိုက္မကူးခ်ပါႏွင့္။ ၀ါက်ပါစကားလံုးေတြရဲ႕ ပံုစံကို ေျပာင္းခ်င္ေျပာင္းေပးရပါလိမ့္ မယ္။ ဥပမာ-စာပိုဒ္ထဲက နာမ္(noun)ကို အေျဖေရးတဲ့အခါ ႀကိယာ (verb)ပံုစံသို႔ ေျပာင္းၿပီး ေရးခ်င္ေရးရပါ လိမ့္မယ္။
 • အေျဖကို ျဖည့္စြက္ရာတြင္ လိုအပ္တဲ့အခ်က္အလက္အားလံုး ပါ၀င္ေအာင္ ေျဖဆိုပါ။ သင့္အေျဖမွန္ရဲ႕လား။ သဒၵါ၊ စကား အစိတ္အပိုင္းမ်ား (parts of speech)၊ စာလံုးေပါင္းႏွင့္ ပုဒ္ျဖတ္ပုဒ္ရပ္ တို႔ကို ျပန္လည္ စစ္ေဆးပါ။


စာပိုဒ္တစ္ခုထဲက ေ၀ါဟာရမ်ား(Vocabulary in a text)

တစ္ခါတရံက်ေတာ့ reading exams ေတြမွာ ေ၀ါဟာရသက္သက္ကိုပဲ ေမးတဲ့ေမးခြန္းပံုစံပါႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုေမးခြန္းကို အလြယ္တကူေျဖႏိုင္ၿပီး အမွတ္ေကာင္းေကာင္းရႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပခ်က္ေလးေတြကို ေလ့လာၾကည့္ပါ။


ျဖစ္ႏိုင္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားမွာ
“------------“ လို႔ အဓိပၸါယ္ရေသာ စကားလံုးကို စာပိုဒ္ထဲက ရွာပါ။ (အဓိပၸါယ္ကို ေပးထားပါတယ္)
“X” စကားလံုးရဲ႕ အဓိပၸါယ္အမွန္ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။ (ေရြးခ်ယ္စရာ အဓိပၸါယ္အခ်ိဳ႕ကို ေပးထားပါလိမ့္ မယ္)
“X” အဓိပၸါယ္ကို ေဖာ္ျပပါ။ (သင့္စကား ႏွင့္သင္ ေရးပါ။)

၄င္းေ၀ါဟာရပါေသာ ၀ါက်ႏွင့္ ၄င္း၀ါက်၏ ေရွ႕ႏွင့္ေနာက္၌ရွိေသာ ၀ါက်ေတြကိုပါ ေသေသခ်ာခ်ာဖတ္ပါ။ စကားစပ္မွ တဆင့္ ထိုေ၀ါဟာရ၏ အဓိပၸါယ္ကို နားလည္ေအာင္ျပဳလုပ္ပါ။

 • စာပိုဒ္ရဲ႕အေၾကာင္းအရာက ဘာလဲ? ထိုအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ေ၀ါဟာရတို႔သည္ ဆက္စပ္မႈရွိေနပါသလား?
 • ထိုေ၀ါဟာရသည္ ဘယ္စကားအမ်ိဳးအစားလဲ? နာမ္(noun)လား? ႀကိယာ (verb)လား? နာမ၀ိေသသန (adjective) လား၊ ႀကိယာေထာက္(adverb)လား?
 • ၄င္းမွာ un-, in-, dis- အစရွိတဲ့ စကားလံုးေတြကို မဟုတ္သေဘာေဆာင္ေစတဲ့ “ေရွ႕ဆက္” (prefix) ပါေနသလား။ prefix”re” ရဲ႕ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ “ထပ္ခါ” လို႔ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။
 • ၄င္းမွာ - -tion, -sion, -ment အစရွိတဲ့ နာမ္ေတြမွာ အသံုးျပဳတဲ့ “ေနာက္ဆက္” (suffix) (သို႔) နာမ ၀ိေသသနေတြမွာ အသံုးျပဳတဲ့ -ive, -able, -ful အစရွိတဲ့ေနာက္ဆက္ေတြပါသလား?
 • ၄င္းေ၀ါဟာရသည္ သင္သိၿပီးသား အျခားေ၀ါဟာရတစ္ခုခုနဲ႔ ခပ္ဆင္ဆင္(similar)ျဖစ္ေနပါသလား? ဥပမာ - birth ႏွင့္ birthday
 • ၄င္းေ၀ါဟာရသည္ သင့္ဘာသာစကားထဲက ေ၀ါဟာရတစ္လံုးလံုးနဲ႔ ခပ္ဆင္ဆင္ (similar) ျဖစ္ေနပါလား? ဥပမာ- circuit သည္ စပိန္ဘာသာ (Spanish) မွ “circuito” ႏွင့္ ဆင္ပါသည္။
 • ထိုစကားလံုးႏွင့္ အဓိပၸါယ္တူေသာ တျခားစကားလံုး စာပိုဒ္ထဲမွာ ရွိပါသလား? စကားလံုးေတြ မထပ္ရေလ ေအာင္ စာပိုဒ္ေတြထဲမွာေၾကာင္းတူသံကဲြ စကားလံုး (synonyms) ေတြကို အသံုးျပဳၾကပါတယ္။
 • သင္ေရြးခ်ယ္လိုက္တဲ့ အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္(သို႔) အေျဖသည္စာပိုဒ္ထဲရွိ မူရင္းစကားလံုးႏွင့္ စကားအစိတ္ အပိုင္း (part of speech) တူေၾကာင္းစစ္ေဆးပါ။
 • ေ၀ါဟာရအသစ္တစ္လံုးကို သင္ယူတဲ့အခါမွာ ၄င္း၏ မိသားစု၀င္ စကားလံုးေတြကိုပါ ခ်ေရးပါ။ ဥပမာ possible ကို သင္ယူတဲ့အခါ possibility (noun) impossible(prefix), possible(adv) စသည့္ စကားလံုးမ်ားကိုပါ ေရးခ်ပါ။


စာေရးသူ၏ ထင္ျမင္ခ်က္ (သို႔) စာဖတ္သူ၏ တုံ႔ျပန္မႈ (The writer’s) opinion or reader’s response)

အဆင့္ျမင့္ (higher level) စာေမးပဲြေတြမွာေတာ့ စာပိုဒ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ စာေရးသူရဲ႕အျမင္ (သို႔) သင့္ရဲ႕ ထင္ျမင္ခ်က္ကို ေမးတတ္ပါတယ္။ ေအာက္ပါ အႀကံျပဳခ်က္ေတြကို ေလ့လာၾကည့္ပါ။

 • စာပုိဒ္အမ်ိဳးအစားက စာေရးသူ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို နားလည္ရန္ အေထာက္အကူျပဳပါသလား? ဥပမာ- စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းတဲ့ ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္လား၊ အႀကံေပးတဲ့ လက္ကမ္းစာေဆာင္လား? သတင္း အခ်က္အလက္ေပးတဲ့ အစီရင္ခံစာလား?
 • စာေရးသူရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေဖာ္ျပေနတဲ့ အေရးအသားမ်ိဳးကို စာပိုဒ္ထဲမွာ ရွာပါ။ ဥပမာ “We should use…….” (----------ကၽြန္ေတာ္တို႔အသံုးျပဳသင့္တယ္။) “Experts warn us that….” (………လို႔ ပညာရွင္မ်ားက သိေပးပါတယ္။)
 • စာေရးသူ၏ ထင္ျမင္ခ်က္ကို ေဖာ္ျပေနတဲ့ အေရးအသားကိုလည္း စာပိုဒ္ထဲမွာ ရွာပါ။ ဥပမာ - In my view….., (ကၽြန္ေတာ့္အျမင္မွာေတာ့……“I refuse to believe that……”…….ကို မယံုၾကည္ႏိုင္ပါဘူး။)
 • သင့္ထင္ျမင္ခ်က္ကို ေဖာ္ျပရာ “In my view…….., “I believe……” အစရွိတဲ့ အသံုးအႏႈန္းေတြကို အသံုးျပဳပါ။
 • စာပိုဒ္ထဲပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သင့္အေနနဲ႔ သေဘာတူပါသလား? (သို႔) ဘာေၾကာင့္လဲဆိုတာကို “I agree that……because….” အစရွိေသာ အသံုးအႏႈန္းကို သံုးၿပီး သင့္စကားႏွင့္သင္ ရွင္းျပပါ။

Read more:

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၂)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၃)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၄)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၅)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၆)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၇)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၈)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၉)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၀)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၁)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၂)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၃)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၄)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၅)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၆)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၇)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၈)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၉)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၂၀)

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


[ Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 827

Reply to This

Replies to This Discussion

thank you

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service