အဂၤလိပ္ဘာသာသင္ၾကားမႈႏွင့္ အဂၤလိပ္စကားေျပာ ပတ္၀န္းက်င္

ေယဘူယ်အားျဖင့္ အဂၤလိပ္စကားကို ပထမဘာသာစကားအျဖစ္ အသံုးမျပဳေသာ (သို႔) မ်ားစြာ အသံုးမျပဳေသာ ႏိုင္ငံမွ ေန၍ လံုး၀ ျခားနားၿပီး အဂၤလိပ္စကားကိုသာ အဓိကထားေသာ ႏိုင္ငံသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ေနထိုင္သူမ်ား၏ သင္ယူမႈ/ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ ရည္ၾကီးမားစြာ ျမင့္မားလာသည္ကိုေတြ့ရပါသည္။


ဥပမာအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေက်ာင္းသား (၂) ဦးကို နမူနာအျဖစ္ အသံုးျပဳပါမည္။ ေက်ာင္းသား A က ဩစေၾတးလ်ကို ေျပာင္းေရႊ႕သြားၿပီး အဂၤလိပ္စကားကို ေတာက္ေလွ်ာက္အသံုးျပဳရၿပီး ေက်ာင္းသား B ကေတာ့ ျမန္မာျပည္မွာျဖစ္ေစ ဩစေၾတးလ်မွာပဲ ျဖစ္ေစ သူ႕ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အဂၤလိပ္စကားကို သင္ရန္ မလိုသူျဖစ္သည္ ဆိုပါစို႕။

မိမိရဲ႕ ပံုမွန္၊ ရင္းႏွီးၿပီး သက္ေတာင့္သက္သာ ရွိသည့္ နယ္ေျမမွေနျပီး လံုး၀ ျခားနားေသာ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ေနထိုင္မႈပံုစံ၊ ဘာသာစကား၊ အစားအေသာက္အစရွိေသာ ႏိုင္ငံသစ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရသည့္အခါ ေက်ာင္းသား A သည္ အေျခအေနအမ်ားစုတြင္ လ်င္ျမန္စြာ လိုက္ေလ်ာညီေထြေအာင္ ေျပာင္းလဲရၿပီး အဂၤလိပ္စာကို အသံုးျပဳရန္အတြက္လည္း အားေပးမႈ ပိုမိုရရွိပါသည္။

ေက်ာင္းသား A က စားေသာက္ဆိုင္တြင္ အစားအေသာက္မွာသည့္အခါ၊ ကုန္တိုက္တြင္ ေစ်း၀ယ္သည့္္အခါ (သို႔) ေလွ်ာက္သြားႏိုင္ရန္ လမ္းေမးသည့္အခါ သူသည္ အဂၤလိပ္စကားကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး (သို႔) broken English (အဂၤလိပ္ စကားပ်က္) ကို မလြဲမေသြ အသံုးျပဳပါသည္။ Native English speaker ေတြႏွင့္ ပိုထိေတြ႕ေလေလ၊ ဆက္သြယ္ေရးအတြက္ အဂၤလိပ္စကားေျပာရန္လိုအပ္သည့္အေျခအေန ပိုမ်ားေလေလ ၎၏ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရည္ ပိုတိုးတက္လာေလေလျဖစ္သည္။

အကယ္၍ ေက်ာင္းသား B သည္ ဩစေၾတးလ်သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ေသာ္လည္း ျမန္မာလူမ်ိဳးရပ္ကြက္အတြင္းတြင္္ အခ်ိန္အမ်ားဆံုးေနရျခင္း (သို႔) ျမန္မာစကားကိုသာေျပာသည့္ မိသားစုႏွင့္ ေနထိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ထိုေက်ာင္းသားသည္ အဂၤလိပ္စကားကို ေလ့က်င့္၍ရမည္မဟုတ္ပါ။ ေက်ာင္းသား B ၏ တိုးတက္မႈ၊ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ခိုင္ၿမဲမႈ / ျပန္ေက်ာ့ႏိုင္မႈတို႔သည္ ေက်ာင္းသား A ကဲ့သို႕ ျမန္ဆန္ျခင္း (သို႔) သိသာျခင္းရွိ မည္မဟုတ္။ ေက်ာင္းသား B ထံတြင္ ဆက္သြယ္ေရးအတြက္ အဂၤလိပ္စကားလိုအပ္မည့္ အခြင့္အေရး / အေျခအေန နည္းေနမည္ျဖစ္သည္။ အသံုးမခ်ဘူးဆိုလွ်င္ ေပ်ာက္ဆံုးပင္ ေပ်ာက္ဆုံးသြားႏိုင္ပါသည္။

တစ္နည္းအားျဖင့္ ေရကူးကန္ထဲသို႕ ခ်ခံရေသာ ေက်ာင္းသားႏွစ္ဦးႏွင့္ တူပါသည္။

ေက်ာင္းသား A - ေရကူးကန္ရဲ႕ အနက္ဆံုးအပိုင္းထဲသို႔ ပစ္ခ်ခံရ / ဒိုင္ဗင္ထိုးခ် - ကူးရင္ကူး မကူးရင္ ျမဳပ္။ အျမန္ဆုံးတတ္ေျမာက္မည္။
ေက်ာင္းသား B - ေရကူးကန္၏ တိမ္ေသာအပိုင္းမွ စလမ္းေလွ်ာက္ၿပီး အနက္ဆံုးအပိုင္းသို႔ ကိုယ့္သေဘာနဲ႔ကို ေနာက္ဆံုးေတာ့ ေရာက္သြားေကာင္း ေရာက္သြားမည္။ သိပ္အလ်င္မလိုေသာေၾကာင့္ နစ္မည္ကို စိုးရိမ္ရန္ မလိုေသာေၾကာင့္ ပိုၾကာသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ အဂၤလိပ္စကားေျပာေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုမွ လူမ်ားသည္ လူမ်ိဳးျခား ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေက်ာင္းသားမ်ား၏ မိခင္ဘာသာစကားနဲ႔ ျပန္ဆက္သြယ္ႏိုင္မည့္ အေျခအေနမွာ လြန္စြာ နည္းပါသည္။ ထိုေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္စကားနဲ႔ပတ္သက္၍ ရရွိႏိုင္ေသာ အေရးၾကီးသည့္ အကူအညီမွာ မိတ္ေဆြဖဲြ႕ထားသည့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ ဆရာမ်ား၊ အဂၤလိပ္စာ ဆရာ/ဆရာမမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ မည္သူမွ် အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ မေျပာလွ်င္၊ ေက်ာင္းသားမ်ားမွလည္း အျခားသူမ်ားအား အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေျပာဆိုဆက္ဆံျခင္းမျပဳလွ်င္ ေလ့က်င့္မႈမရႏိုင္သကဲ့သို႕ ထိေတြ႕မႈလည္း ရႏိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။

ႏိုင္ငံျခားတြင္ ပညာသင္ၾကားေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အတန္းေတြထဲတြင္ရွိသည့္ ေက်ာင္းသားအားလံုးကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစေသာ မိတ္ေဆြျဖစ္ႏိုင္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား လုပ္ငန္းမ်ားအတူတကြ လုဎ္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳသည္။ ေျပာဆိုဆက္သြယ္ရန္ ခက္ခဲေကာင္းခက္ခဲမည္ျဖစ္သည့္တိုင္ေအာင္ ခင္မင္မႈႏွင့္ စာနာနားလည္မႈမ်ား ရွိေသးပါလားဆိုသည့္ ေကာင္းမြန္သည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။ native speaker ေက်ာင္းသားမ်ား ကမၻာႀကီးအေၾကာင္း ပိုမိုသိလာမွာျဖစ္ျပီး native speaker မဟုတ္သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ ပိုၿပီးပါ၀င္ပတ္သက္လာသည္ဟု ခံစားရၿပီး စာသင္ၾကားရာတြင္ စိတ္သက္ေတာင့္သက္သာရွိမည္ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ တခ်ိဳ႕ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ ရွက္သည့္အတြက္ (သို႔) စာ အေပၚသာ အာ႐ံုစူးစိုက္ရလြန္းသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ မေရာပဲ ကိုယ့္အုပ္စု (သို႔) အဖဲြ႕ႏွင့္ပဲ ေနၾကသည္။ ထိုအခ်က္မွာ မွားယြင္းသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။

ကၽြန္ေတာ္ ေျပာခ်င္တဲ့ ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ စာေမးပဲြေအာင္ ႐ံုသက္သက္အတြက္ မဟုတ္ဘဲ ေပ်ာ္ရႊင္မႈအတြက္ (သို႔) တျခားေသာ အေၾကာင္းရင္းအတြက္ သင္ယူလိုေသာ ဆႏၵပင္ ျဖစ္ပါသည္။

တိုးတက္ေစရန္ စိတ္ဓါတ္ျပင္းျပမႈႏွင့္ဆႏၵ

သင္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ႏွစ္သက္တဲ့ ဘာသာရပ္တစ္ခုခု (သို႔) သင္ယူေနတဲ့ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုအေပၚ အလြန္စိတ္၀င္စားၿပီး စဲြလန္းေနပါက ပန္းတိုင္ကို ေရာက္ရန္ ႀကိဳးစားၿပီး တိုးတက္ေအာင္ ဆက္လုပ္ေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သင္လည္း အေႏွာက္အယွက္တခ်ိဳ႕နဲ႔ ရင္ဆိုင္ရတဲ့အခါ ျပန္ေကာက္ထႏိုင္မွာ ျဖစ္ၿပီး ဆက္လက္၍ ႀကိဳးစားသြားမွာျဖစ္သည္။
စာေမးပဲြေအာင္႐ံုသက္သက္ ေက်ာင္းတက္ေန (သို႔) သင္ယူေနေသာ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးသည္ အမ်ားအား ျဖင့္ စိတ္ဓါတ္ျပင္းျပမႈ (သို႔) အာ႐ံုစူးစိုက္မႈေပ်ာက္ဆံုးသြားၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ သူတို႔သင္ၿပီးသားစာမ်ားကိုပင္ ေမ့သြားႏိုင္သည္။ သူငယ္တန္း (သို႔) မူလတန္းေက်ာင္းတြင္ သင္ခဲ့ရသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဘယ္သူက မွတ္မိပါသနည္း။ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ ကစားကြင္းမွာ ရခဲ့ေသာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား၊ ကိုယ္ရွိေနခဲ့သည့္ ေနရာမ်ားကိုသာ အမ်ားဆံုး မွတ္မိေနသည္မဟုတ္ပါေလာ။


ပညာသင္ယူရာတြင္ (သို႔) လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုခုကို လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ သင့္ထံတြင္ ကိုယ္ပိုင္ႀကီးမားသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ရွိခဲ့ပါက သြားလိုရာ (သို႔) သံဒိ႒ာန္ခ်ထားေသာ ပန္းတိုင္ကို အမ်ားအားျဖင့္ ေရာက္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႕ႀကီးမားသည့္ အားထုတ္မႈအတြက္ သင္ယူၾကိဳးပမ္းရာတြင္ အခက္အခဲေတြ႕သည့္ အခ်ိန္ မိမိကိုယ္ကို ပန္းတိုင္ေရာက္လွ်င္ မည္သို႕ခံစားရမည္ကို ၾကိဳေတြးလိုက္ပါ။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ တက္က်မ္းဂု႐ုၾကီး Tony Robbins က "လူေတြက ပ်င္းတာမဟုတ္ပါ။ သူတို႔မွာ ထိထိေရာက္ေရာက္ စြမ္းေဆာင္မႈမေပးႏိုင္တဲ့ ပန္းတိုင္ေတြရွိေနလို႔ပါ။ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ သူတို႔ ပန္းတိုင္ေတြက သူတို႔ကို လံႈ႕ေဆာ္မႈ မေပးႏိုင္လို႔ပါ။" ဟု ေျပာထားသည္ကို မွတ္သားရပါသည္။


ျပန္ၿပီး အက်ဥ္းခ်ဳပ္ရပါလွ်င္

  • Native English speakers မ်ားႏွင့္ (သို႔) အဂၤလိပ္ဘာသာစကားႏွင့္ပို၍ ထိေတြ႕ေလေလ ေက်ာင္းသား၏ အဂၤလိပ္ဘာသာအရည္အေသြး ပိုမို တိုးတက္ေလျဖစ္သည္။
  • ကၽြမ္းက်င္မႈတစ္ခုခုကို အသံုးမျပဳဘဲ ရပ္လိုက္ပါက ထိုကၽြမ္းက်င္မႈ ေပ်ာက္ဆံုးသြားႏိုင္ပါသည္။
  • အကယ္၍ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံမွ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္က လိႈက္လွဲစြာ ႀကိဳဆိုပါက ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ Native English speaker မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရျခင္းကို ပိုမို ယံုၾကည္မႈရွိ လာမည္ျဖစ္သည္။
  • သင္ယူရေသာ တစ္ခုတည္းေသာ အေၾကာင္းရင္းက စာေမးပဲြေအာင္ရန္ ျဖစ္ေနပါက သင္ယူျခင္းသည္ ႏွစ္သက္စရာ သိပ္မရွိေတာ့မည္ျဖစ္သည့္အျပင္ သင္ခန္းစာမ်ားအား စာသင္ခန္းျပင္ပသို႔ ယူေဆာင္အသုံးခ်ရန္ အလားအလာလည္း ေလ်ာ့နည္းမွာ ျဖစ္သည္။
  • သဒၵါႏွင့္ ဖတ္စာအုပ္မ်ားသည္ သင္ယူရန္အတြက္ ေကာင္းေသာ္လည္း ဖတ္စာအုပ္မ်ားက ျပန္၍ စကားမေျပာပါ။ ထို႔ျပင္ သင္ အဂၤလိပ္ဘာသာသင္ၾကားရာတြင္ ေတြ႕ႀကံဳေနရသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေျဖမ်ားကို ေပးမည္ မဟုတ္ပါ။
  • သဒၵါႏွင့္ပတ္သက္၍ သင့္ေတာ္ေအာင္ႏွင့္ မွန္ကန္ေအာင္ လုပ္ျခင္းထက္ စကားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းနဲ႔ လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ ေျပာျခင္းသည္ ပိုမိုမွန္ကန္သည့္ နည္းလမ္းျဖစ္သည္။ အမွားလုပ္ႏိုင္မည့္ ဖိအားနည္းေလေလ သင့္ကိုယ္သင္အဂၤလိပ္စကား ျဖင့္ ေဖာ္ျပႏိုင္ေသာ နည္းသစ္မ်ားကို ဆက္လက္၍ ႀကိဳးစားႏိုင္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းမ်ားေလေလ၊ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈမ်ားရဖို႔ အခြင့္အလမ္းမ်ားေလေလႏွင့္ တိုးတက္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုရေလေလျဖစ္ပါသည္။


www.quora.com မွ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ဆီေလွ်ာ္သလို ဘာသာျပန္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။


အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 1961

Reply to This

Replies to This Discussion

good
Excellent!

very good

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service