ဆံစ မွ ေျခဖ်ားထိ ေဝါဟာရမ်ား အပိုင္း - ၁၁ (Face)

မ်က္ႏွာ(Face) ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေဝါဟာရ အသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဆံစမွ ေျခဖ်ားအထိ ေဝါဟာရအသံုးအႏႈန္းမ်ားတြင္ ယခုတစ္ပတ္အတြက္ မ်က္ႏွာ (Face) ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဝါဟာရ အသံုးအႏႈန္းမ်ားကို ဆက္လက္ မွ်ေဝလိုက္ပါသည္။

မ်က္ႏွာ(Face)ကို နာမ္(noun) အျဖစ္သံုးေသာ ေဝါဟာရပံုစံမ်ား

Face (n) - မ်က္ႏွာ

A pretty/ handsome face

Go and wash your face.

He was so ashamed that he hid his face in his hand. (သူရွက္လြန္းလို႔ မ်က္ႏွာကို လက္နဲ႔ ကြယ္ထားတယ္)

The ball hit him his face.

 

Face (n) - မ်က္ႏွာထား

A sad face/ smiling face

She had a face like thunder (ေဒါသအလြန္ထြက္ေနသည္ကို ဆိုလိုသည္)

 

Face (n) - မ်က္ႏွာျပင္၊ တစ္စံုတစ္ခု၏ မ်က္ႏွာျပင္

A diamond has many faces.

The face of the clock

He put the cards face down on the table. (ဖဲခ်ပ္ေတြကို ေမွာက္ၿပီး စားပြဲေပၚတင္ လိုက္တယ္)

 

Face (n) - ႐ႈေထာင့္၊ ႐ႈေထာင့္စံု

The many faces of criminal activity

 

Face (n) - အျပင္ပန္းသ႑န္

The face of the town

 

Face (n) - သေဘာသဘာဝ

Developments that have changed the face of society

 

မ်က္ႏွာ(Face)ကို ႀကိယာ(verb) အျဖစ္သံုးေသာ ေဝါဟာရပံုစံမ်ား

Face (v) - မ်က္ႏွာမူသည္၊ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္သည္။

Turned round and face me.

They sat facing each other. (သူတို႔ေတြ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ထိုင္ၾကသည္)

The garden faces south. (ဥယ်ာဥ္က ေတာင္ဘက္ကို မ်က္ႏွာမူထားတယ္)

He couldn’t face his mother after he’d crashed the car. (ယဥ္တိုက္မႈျဖစ္ၿပီးေတာ့ သူ သူ႔အေမကို မ်က္ႏွာခ်င္း မဆိုင္ရဲဘူး)

 

Face (v) - ရင္ဆိုင္သည္၊ ရင္ဆို္င္ရသည္။

You must face the facts – there is nothing you can do. (မင္းဒီကိစၥေတြကို ရင္ဆိုင္ရမယ္ တျခားလုပ္စရာ ဘာမွ မရွိဘူး)

She refuses to face the truth. (အမွန္တရားကို ရင္ဆိုင္ဖို႔ သူျငင္းဆန္တယ္)

Several problems face the government. (အစိုးရက ျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာ ရင္ဆိုင္ေနရတယ္)

The company is facing heavy losses. (ကုမၸဏီ က အ႐ႈံးေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရတယ္)

We are faced with tricky decision. (ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပရိယာယ္မ်ားတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ရင္ဆိုင္ရတယ္)

 

Face (with sth) (v) - မ်က္ႏွာျပင္ကို လိမ္းက်ံသည္။

Face a wall with plaster. (နံရံကို သရြတ္ကိုင္သည္)

 

မ်က္ႏွာ(Face)ကို အီဒီယမ္ အျဖစ္သံုးေသာ ေဝါဟာရပံုစံမ်ား

one’s face fall [IDM] – မ်က္ႏွာ ပ်က္သြားသည္

Her face fell when she heard the news. (ဒီသတင္းကိုၾကားေတာ့ သူ႔မ်က္ႏွာပ်က္သြားတယ္)

Her face fell when she heard he wasn't coming. (သူမလာေတာ့ဘူးဆိုတာ ၾကားေတာ့ သူ႔မ်က္ႏွာ ပ်က္သြားတယ္)

 

face the music [IDM] – ကိုယ္လုပ္ကိုယ္ခံ

You’ve been caught cheating – now you must face the music. (မင္းအလိမ္ေပၚသြားၿပီ မင္းလုပ္တာ မင္းခံေပေတာ့)

 

face to face (with sb/ sth) [IDM] – ေတ့ေတ့ဆိုင္ဆိုင္၊ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္

I always admired her acting would love to meet her face to face. (သူ႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို ကၽြန္ေတာ္ တကယ္ေလးစားတယ္၊ အျပင္မွာ ေတ့ေတ့ဆိုင္ဆိုင္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေတြ႔ခ်င္လိုက္တာ)

We are sitting face to face. (ကၽြန္ေတာ္တို႔ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ထိုင္ေနၾကသည္)

Seing Gay Har (Pyay road) and Tawin Center are face to face. (ျပည္လမ္း စိန္ေဂဟာ နဲ႔ ေတာ္ဝင္စင္တာ က မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္)

 

have the face (to do sth) [IDM] – မ်က္ႏွာေျပာင္တိုက္ရဲသည္။

I don’t know how you face to ask for money when you do so little work. (အလုပ္နည္းနည္းေလးပဲလုပ္ရေသးတယ္ သူဘယ္လိုမ်ား မ်က္ႏွာေျပာင္တိုက္ၿပီး ပိုက္ဆံေတာင္းလဲ မသိပါဘူး)

 

in the face of sth [IDM] – (အခက္အခဲ၊ အႏၱရာယ္မ်ား ႏွင့္)ရင္ဆိုင္ရေသာ္လည္း

He overcomes in the face of the danger. ( အႏၱရာယ္ေတြၾကားထဲက သူ ျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္ခဲ့တယ္)

He continued in the face of criticism. (ေဝဖန္မႈေတြၾကားထဲက သူဆက္လုပ္ခဲ့တယ္)

 

in the face of sth [IDM] – (အတိုက္အခိုက္တစ္ခုခု ႏွင့္)ရင္ဆိုင္ရေသာအခါ

We are powerless in the face of such a threat. (ဒီလို ၿခိမ္းေျခာက္မႈနဲ႔ ေတြ႔တဲ့အခါ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အင္အားေလ်ာ့သြားတယ္)

 

on the face of it [IDM] – အျပင္ပန္းအရ၊ အေပၚယံအားျဖင့္

On the face of it, he seems to be telling the truth thought I suspect he is hiding something. (အျပင္ပန္းအရေတာ့ သူက အမွန္ေတြေျပာေနပံုပဲ ဒါေပမဲ့လည္း ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ တစ္ခုခု ဖံုးကြယ္ ေနတယ္လို႔ သံသယ ရိွတယ္)

It’s a wonderful offer on the face of it. ( အေပၚယံအားျဖင့္ေတာ့ တကယ္ကို အံ့ၾသဖို႔ေကာင္းတဲ့ ကမ္းလွမ္းခ်က္ပဲ)

 

pull/ make faces/ a face (at sb) [IDM] – မဲ့ရြဲ႕ျပသည္။

He pulled a funny face behind the teacher’s back. (ဆရာ့ေနာက္ကြယ္မွာ သူက မ်က္ႏွာကို ရယ္စရာေကာင္းေအာင္ မဲ့ရြဲ႕ျပတယ္)

If I am late my work, my boss will pull the long face. (ကၽြန္ေတာ္ ႐ုံးေနာက္က်ရင္ သေ႒းက မ်က္ႏွာ ရွစ္ေခါက္ခ်ိဳး ျဖစ္ေနလိမ့္မယ္)

 

put a bold, brave, good etc face on sth [IDM] – မ်က္ႏွာမပ်က္၊ ဣေျႏၵမပ်က္

Her exam results were disappointing but she tried to put a brave face on it.

(သူ႔ရဲ႕ စာေမးပြဲ အေျဖက စိတ္ပ်က္ဖို႔ေကာင္းေပမဲ့ သူက ဣေျႏၵမပ်က္ဘူး)

set one’s face against sb/sth [IDM] – ဆန္႔က်င္ရန္ သႏၶိ႒ာန္ခ်ထား၊ ဘူးဆို ဖ႐ံု မသီးဘူး

The government appears set his face against any reduction in taxes. (အစိုးရက အခြန္ေလ်ာ့ဖို႔ကိစၥကို မလိုက္ေလ်ာဖို႔ လံုးဝ သႏၶိ႒ာန္ခ်ထားပံုရတယ္)

 

to sb’s face [IDM] – မ်က္ႏွာ ေစ့ေစ့ၾကည့္ၿပီး ေျဗာင္ေျပာသည္။

I was very angry and said to his face. (ကၽြန္ေတာ္ ေတာ္ေတာ္ စိတ္ဆိုးလို႔ သူကို မ်က္ႏွာေစ့ေစ့ ၾကည့္ၿပီး ေျပာပစ္လိုက္တယ္)

They call him ‘Fatty’, but never to his face. (သူတို႔က သူ႔ကို “ဖက္တီး” လို႔ေခၚၾကတယ္၊ ဒါေပမဲ့ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေရွ႕မွာေတာ့ မဟုတ္ဘူး)

 

take sth at (its) face value [IDM] – မ်က္ျမင္အတိုင္း အဟုတ္အမွန္ဟု ေျပာသည္ကို ယံုၾကည္သည္။

Taken it face value, the figures look very encouraging (ဒီအခ်က္အလက္ေတြက သိပ္ကို အားတက္ဖို႔ေကာင္းတယ္လို႔ အျမင္အတိုင္း အမွန္တကယ္ ယံုၾကည္တယ္)

You shouldn’t take anything she says at face value. (သူေျပာတာေတြကို မ်က္ျမင္အတိုင္း အမွန္ေျပာတယ္လို႔ မင္းမထင္သင့္ဘူး)

 

မ်က္ႏွာ (Face)ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အျခား အသံုးအႏႈန္းမ်ား

Facebook                - အင္တာနက္လူမႈဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္တစ္ခုအမည္ (မ်က္ႏွာစာအုပ္)

Facecloth                - မ်က္ႏွာသုတ္ပုဝါ

Face cream             - မ်က္ႏွာေခ်ာေမြ႔ေအာင္ လိမ္းသည့္အရာ (fair & lovely)

Face powder            - မ်က္ႏွာလိမ္း ေပါင္ဒါ

Face-lift                  - ႏုပ်ိဳေအာင္ ခြဲစိတ္ကုသမႈ

                             She looks young because she’s had a face-lift.

                             - အေဆာက္အအံုစသည္ကို ျပဳျပင္ မြမ္းမံျခင္း

                             This house certainly needs a face-lift.

Face-pack               - မ်က္ႏွာေခ်ာေမြ႔ေစသည့္ လိမ္းစရာ (လိမ္းၿပီးေနာက္ သုတ္ပစ္ရသည္။)

Face value               - (ေငြ၊ တံဆိပ္ေခါင္း) တန္ဖိုးရင္း

Face saving (adj)      - အသေရဆည္ေသာ (a face saving formula)

 

Pizza face                - ဝက္ၿခံ၊ ေက်က္ေပါက္မ်ား ျပည့္ေနေသာ မ်က္ႏွာ

Rock face                - ေတာင္ကမ္းပါး၏ ေက်ာက္သားျပင္

Straight face            - မ်က္ႏွာတည္တည္

 

အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ေလ့လာသူတိုင္း ေဝါဟာရ ၾကြယ္ဝကာ လိုသလို အသံုးျပဳႏိုင္ၾကပါေစ ……

 

ေအာင္ကိုဦး(UMK)

Phone: (95) 9 421752568

siraungkou.umk@gmail.com

www.siraungkou-umk.blogspot.com

 

Views: 338

Reply to This

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service