က်ေနာကေတာ့ #entrepreneurship ဆိုတဲ႕စကားလုးံကိုစိတ္ဝင္စားလာတာ ၁ ေက်ာ္ ၂ႏွစ္ ထဲေရာက္လာခဲ႕ပါျပီ ၊ ကိုယ္တိုင္လဲ ဒီ လုပ္ငန္းကိုလုပ္ခ်င္ပါတယ္ ၊ အရင္းအႏွီးလဲ လုံေလာက္ေအာင္မရွိပါဘူး ၊ online ကေနလဲ social media networking management ကိုလည္း freelance အေနနဲ႕ေလ့လာသင္ယူေနတာလဲ ၄ႏွစ္နီးပါးရွိခဲ႕ပါျပီ၊ တကိုယ္ေတာ္ပရဟိတ လုပ္ငန္းေတြကိုလည္းစိတ္ဝင္စားပါတယ္ ၊ အားလုးံျခဳံျပီးေနာက္ဆုးံရလာတဲ႕ရလဒ္အလုပ္ကေတာ့ online ရဲ႕ facebook မွာ page ေထာင္ျပီး အလုပ္အကိုင္သတင္းေတြကို အခမဲ႕ျဖန္႔ေဝတဲ႕အလုပ္လုပ္ျဖစ္ခဲ႕ပါတယ္…
ေနာက္ဆုးံအေနနဲ႕ Entrepreneur ျဖစ္ဖို႕ဆိုတာ စဥ္းစားျကံစည္၊ေတြးေတာ၊အျကံထုတ္ျပီးမိမိကိုယ္ပိုင္အရည္အခ်င္း၊ အရည္အေသြးနဲ႕ ေပါင္းစပ္ျပီး၊ ဘယ္စီးပြားေရးနယ္ပယ္
မွာ ဘယ္သူေတြနဲ႕ပူေပါင္းေဆာင္ရႊက္ရမလဲသိဖို႕ အေရးျကီးတာပါဘဲ …

Views: 95

Reply to This

Replies to This Discussion

ဖတ္မွတ္သြားတယ္အကိုေရ

RSS

Featured Discussions

© 2018   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service