သင့္ရဲ႕ ေ၀ါဟာရကို ထိထိေရာက္ေရာက္ၾကြယ္၀ေစဖို႔ အဓိကက်တဲ့အခ်က္တစ္ခ်က္ကေတာ့ collocations လို႔ေခၚသည့္ စကားလံုးအတြဲမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ Collocation ၏ လြယ္ကူသည့္ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ကေတာ့ စကားလံုးမ်ားေပါင္းစည္းနည္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အေရးၾကီးသည့္ စကားလံုးအတြဲေတြကိုေတာ့ စီးပြားေရးမဂၢဇင္း၏ အေရွ႕ဆံုးစာမ်က္ႏွာမွ ေကာက္ႏႈတ္ ေဖာ္ျပလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။

 • Trade talks
  (ကုန္သြယ္မႈ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား)
 • Farm subsidies
  (စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး ေထာက္ပံေငြ)
 • Widespread pessimism
  (ပ်ံ႕ႏွ႔ံေနေသာ အဆိုးျမင္၀ါဒ)
 • Political will
  (ႏိုင္ငံေရးဆႏၵစိတ္)

သင္မွန္းဆတဲ့အတိုင္းပါပဲ။ အေၾကာင္းအရာကေတာ့ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕အစည္း (World Trade Organization) နဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေနပါတယ္။ အထက္မွာ မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့တဲ့ စကားလံုးအတြဲေတြဟာ ၾကိဳတင္မွန္းဆႏုိင္တဲ့ စကားလံုးေပါင္းစည္းမႈမ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ေျပာမယ္ဆိုလ်င္ ေဒသခံစကားေျပာသာ (native speaker) တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဒီစကားလံုးေတြဟာ ပံုမွန္အားျဖင့္ ေပါင္းစည္းေနက်ဆိုတာကို သိျမင္ႏိုင္ျပီး အတြဲထဲက တစ္လံုးကို ၾကားမိ၊ ဖတ္မိျပီဆိုလ်င္ က်န္တဲ့တစ္လံုး လာတြဲေတာ့မယ္ဆိုတာကို ေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္ (သို႔) ၾကိဳတင္မွန္းဆႏုိင္ပါတယ္။ ထိုသို႔ သိရွိႏုိင္ျခင္းသည္ အဖတ္ႏွင့္ အၾကားကို ပိုျပီး ျမန္ေစႏုိင္၊ ထိေရာက္ေစႏိုင္ပါသည္။

 

ဥပမာ - widespread နဲ႔ pessimism ကို အတူယွဥ္တြဲ သံုးေလ့ရွိျပီး အဲဒီလိုသံုးႏိုင္ျခင္းသည္ ဘာသာစကားကို ႏွံ႕ႏွံ႕စပ္စပ္သိေနတယ္ဆိုတာကို ေဖာ္ျပပါတယ္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဘယ္ႏွင့္ညာ စကားလံုးမ်ားကို ၾကည့္ျပီး စကားလံုးအတြဲမ်ားအျဖစ္ ယွဥ္တြဲၾကည့္ပါ။

 

 • Unfair        accountancy
 • Foot          dismissal
 • Creative     assets
 • Cash         handshake
 • Liquid        flow
 • Golden      the bill

 

ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ေအာင္ တြဲႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

 

 • Unfair dismissal
  (မတရားေသာ အလုပ္ထုတ္ပယ္ျခင္း)
 • Foot the bill
  (ဒကာခံသည္)
 • Creative accountancy
  (ျပဳျပင္ဖန္တီးႏုိင္ေသာ စာရင္းကိုင္ပညာ)
 • Liquid asset 
  (ေငြသားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲႏုိင္ေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈ)
 • Cash flow
  (ေငြအ၀င္အထြက္)
 • Golden handshake
  (အလုပ္မွထြက္တဲ့အခါ၊ ထြက္ေစခ်င္တဲ့အခါ ေပးေသာ ၾကီးမားတဲ့ ေငြပမာဏ)

 

ဒီစီးပြားေရး စကားလံုးတြဲမ်ားကို ထိေရာက္စြာ သင္ယူႏုိင္ဖို႔ဆိုရင္ ေဆာင္းပါးေတြထဲမွာ ဒီလိုမ်ိဳး စကားလံုးအတြဲမ်ားကို ေတြ႕ရင္ အေရာင္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ (highlight) ျခယ္ျပထားဖို႔လုိပါတယ္။ အခုေပးမယ့္ ဥပမာကေတာ့ (The Star)

သတင္းစာထဲကပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

 

Japanese electronics giant Sony reported yesterday a better-than-expected 68% jump in the full-year operating profit as it enjoyed a dramatic recovery in its fortune.

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရဲ႕ အင္အားၾကီးမားေသာ လွ်ပ္စစ္ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ဆိုနီသည္ သူတို႔၏ တစ္ႏွစ္လံုးအတြက္ ရရွိသည့္အျမတ္သည္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ၆၈% ထက္ ပိုမိုတိုးတက္ျမင့္မားခဲ့သည့္အတြက္ သူတို႔ရဲ႕ ေငြေၾကးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အံ့ၾသစရာေကာင္းေအာင္ နာလံထူ ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းကို ယမန္ေန႔က တင္ျပခဲ့ပါသည္။

 

At the same time however, restructuring costs weighed heavily on the group’s bottom line with net profit falling. ---AFP

ဒါေပမယ့္လည္း တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ကုမၸဏီကို အသစ္ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းတဲ့ စရိတ္ေတြက သူတို႔ရဲ႕ အျမတ္ေငြ ေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကေတာ့ အျမတ္ေငြေလ်ာ့သြားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

 

ဒီလို စာပိုဒ္တိုတုိေလးထဲမွာေတာင္မွ စကားလံုးအတြဲအေရအတြက္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ပါတတ္ပါတယ္။ ဒီစကားလံုးအတြဲမ်ားသည္ အထက္ပါစာပိုဒ္ရွိ ဥပမာမ်ားအတုိင္း noun+noun (နာမ္+နာမ္)၊ verb+noun (ၾကိယာ+နာမ္)၊ adj+noun (နာမ၀ိေသသန+နာမ္)၊ verb+adverb (ၾကိယာ+ၾကိယာ၀ိေသသန) အစရွိတဲ့ပံုစံမ်ားျဖင့္ တြဲႏိုင္ပါတယ္။

 

ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ဒီစကားလံုးအတြဲေတြကို ခ်က္ခ်င္း ျပန္လည္ထုတ္ယူသံုးႏိုင္ရန္အတြက္ ကြ်မ္းက်င္ပိုင္ႏုိင္စြာ မွတ္မိဖို႔ဆုိရင္ ၎တို႔ကို highlight ျပဳလုပ္ျခင္း (အေရာင္မ်ားျဖင့္ မွတ္သားထားျခင္း)၊ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးပါ။ စီးပြားေရးတြင္ job (အလုပ္) ကဲ့သုိ႔ အဓိကက်ေသာစကားလံုးတြင္ တြဲႏုိင္တဲ့ အတြဲအားလံုး မ်ိဳးမ်ိဳး ရွိပါသည္။

 

ဥပမာ - apply for (ေလွ်ာက္သည္)၊ create (ဖန္တီးသည္)၊ get (ရရွိသည္)၊ hold (စြဲကိုင္ထားသည္)၊ hunt for (ရွာေဖြသည္)၊ lose (ျပဳတ္သည္)၊ take up (စတင္ေဆာင္ရြက္သည္)

 

ေ၀ါဟာရရဲ႕ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းတဲ့ ေနာက္နယ္ပယ္တစ္ခုကေတာ့ စီးပြားေရးအတြက္ အဂၤလိပ္စာမွာ ဥပမာစကား (သို႔) တင္စားမႈမ်ား (metaphors) အသံုးျပဳျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ - Liquid (အရည္) ရဲ႕ ဂုဏ္သတၱိေတြနဲ႔ဆုိင္တဲ့ တင္စားမႈေတြကို အသံုးအမ်ားေလ့ရွိပါတယ္။ ေအာက္ပါ၀ါက်ေတြကို ၾကည့္၍ ကြက္လပ္ကို အရည္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ စကားလံုးျဖင့္ ျဖည့္ပါ။

 

 • Without selling some of his assets, there could be no improvements in his cash ( ).
  သူ၏ပိုင္ဆိုင္မႈအခ်ိဳ႕ကို မေရာင္းဘဲႏွင့္ သူ၏ေငြ (အ၀င္အထြက္) တြင္ တိုးတက္မႈ မရွိႏိုင္ပါ။
 • If we ( ) our resources, we can by that land.
  ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ အရင္းအျမစ္မ်ားကို (စုေပါင္းထည့္၀င္) ၾကလွ်င္ အဲဒီေျမကြက္ကို ၀ယ္ႏိုင္မွာပါ။
 • The concept that reducing the taxes of the wealthy will cause wealth to ( ) down to the poor is controversial.
  ႄကြယ္၀ခ်မ္းသာသူမ်ားကို အခြန္ေလွ်ာ့ျခင္းျဖင့္ ေငြေၾကးမ်ားသည္ ဆင္ရင္းသူမ်ားထံသို႔ (တစိမ့္စိမ့္စီး ဆင္း)သြားမယ္ဆိုတဲ့ ယူဆခ်က္ဟာ အျငင္းပြားေစႏိုုင္ပါသည္။
 • Recently, the market has been ( ) with imitation branded goods.
  မၾကာေသးမီက ေစ်းကြက္ထဲတြင္ တံဆိပ္အတု တပ္ဆင္ထားေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ (ျပည့္လွ်ံ) ေနသည္။
 • The cost of his mortage was a ( ) on his resources.
  ေခ်းေငြေတြ ျပန္ဆပ္ရျခင္းသည္ သူ၏ဥစၥာဓနကို (ကုန္ခမ္း) ေစသည္။

 

အေျဖေတြကေတာ့ flow, pool, trickle, flooded ႏွင့္ drain တို႔ပင္ျဖစ္ပါသည္။

 

ဒီလိုစကားလံုးအတြဲမ်ားကို အာ႐ံုစိုက္၍ မွတ္ထားျပီး တင္စားမႈမ်ားကို စဥ္းစားျခင္းျဖင့္ သင္၏ ေ၀ါဟာရကို က်ယ္ျပန္႔ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။


 
(Guy Perring ၏ Find a Partner အားဆီေလ်ာ္သလိုဘာသာျပန္ဆိုထားပါသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင္ ေရးသားထားေသာ မူလေဆာင္းပါးႏွင့္ အျခားစိတ္ဝင္စားဖြယ္ေဆာင္းပါးမ်ားအား ဤေနရာတြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။)

အထက္ပါ ေဆာင္းပါးအားကူးယူ၍ အျခား website ႏွင့္ blog မ်ားတြင္ တင္မည္ဆိုပါက www.myanmar-network.net/forum/topics/find-a-partner-by-guy-perring မွကူးယူေၾကာင္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးပါရန္။


Views: 4189

Reply to This

Replies to This Discussion

Thank you so much.

Thanks you

Thanks

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service