ေရႀကီးျခင္းႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ေ၀ါဟာရမ်ား

ယခုအခါမွာ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေရၾကီးေနပါတယ္။ ေရၾကီးေနတဲ့အေၾကာင္းကို ေရးသားေဖာ္ျပရာမွာ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ ဒီသင္ခန္းစာကို တင္ေပးလိုက္တာပါ။ ေအာက္မွာ ေရႀကီးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေ၀ါဟာရအေတာ္မ်ားမ်ားနဲ႕ ၎တို႕ကို သုံးစြဲပံုေတြ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ မူရင္းသင္ခန္းစာမွာ Bangkok Post မွ ျဖစ္ပါတယ္။


Talking about floods (ေရလႊမ္းမုိးမႈမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးျခင္း)

A bad flood is a disaster because it has disastrous consequences. It is a tragedy for those who lose loved ones and an ordeal for those who have to live in the flooded areas.


ဆုိး၀ါးေသာ ေရႀကီးျခင္းကုိ ေဘးဒုကၡ ဟုေခၚပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ဒုကၡေရာက္ေစေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ား ကုိရရွိလုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါသည္။ ခ်စ္ခင္ရသူမ်ားကုိ ဆုံးရႈံးရေသာ သူမ်ားအတြက္ ၎သည္ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲဖြယ္ရာအျဖစ္ဆုိးႀကီး ျဖစ္၍ ေရႀကီးေသာေဒသမ်ားတြင္ ေနထုိင္ရသူမ်ားအတြက္ေတာ့ တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားဖြယ္ရာ အေတြ႕အႀကဳံ ျဖစ္ပါသည္။

 • Disaster (ေဘးဒုကၡ) = ဆုိး၀ါးေသာ မေတာ္တဆထိခုိက္မႈ၊ ေရလႊမ္းမုိးမႈ (သုိ႔) မီးေလာင္မႈ အစရွိေသာ လူအေျမာက္အမ်ားကုိ ေသေစေသာ (သုိ႔) ပ်က္စီဆုံးရႈံးမႈ အေျမာက္အမ်ားကုိျဖစ္ေစေသာ မေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ အျဖစ္အပ်က္။
 • Disastrous(ဒုကၡေရာက္ေစေသာ) = အလြန္႔အလြန္ ဆုိး၀ါးေသာ (သုိ႔) မေအာင္ျမင္ေသာ
 • Consequences (အက်ဳိးဆက္မ်ား) = တစ္စုံတစ္ရာ၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈေၾကာင့္ ရရွိေသာရလဒ္မ်ား
 • Tragedy (ကံဆုိးမုိးေမွာင္က်ျခင္း) = အလြန္ေၾကကြဲ ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာေကာင္းေသာ အေျခအေန။ အမ်ားအားျဖင့္ ေသဆုံးျခင္းႏွင့္ ႀကီးမားေသာ ဒုကၡခံစားရျခင္းတုိ႔ ပါ၀င္ေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။
 • Ordeal (ဒုကၡသုကၡ) = အလြန္တရာမႏွစ္ၿမဳိ႕စရာေကာင္းေသာ အေတြ႕အႀကဳံ။ အထူးသျဖင့္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ေတြ႕ႀကဳံခံစားေနရေသာအရာ။


Floods begin with heavy rain, often in the monsoon season which causes downpours, torrential rain and deluges.        


ေရလႊမ္းမုိးျခင္းမ်ားသည္ မုိးသည္ထန္စြာ ရြာျခင္းမွအစျပဳပါသည္။ အထူးသျဖင့္ မုတ္သုံရာသီတြင္းတြင္ ျဖစ္ပါသည္။ ၎ကမွတစ္ဆင့္ မုိးပုဆိန္ရြာျခင္း၊ ျပင္းထန္ေသာ မုိးရြာျခင္းႏွင့္ မုိးဒလေဟာရြာျခင္းတုိ႔ ျဖစ္လာပါသည္။

 • Monsoon (မုတ္သုံရာသီ) = ပူျပင္းေသာအာရွႏုိင္ငံမ်ား၏ ေႏြဥတု၏ မုိးသည္းထန္စြာရြာေသာအခ်ိန္။
 • Downpour (မုိးပုဆိန္) = အခ်ိန္တုိတြင္း၌ မုိးမ်ားျခင္း။ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာျခင္း။
 • Torrential (မုိးျပင္းထန္စြာရြာျခင္း) = တစ္ဟုန္ထုိးရြာသြန္းေသာ မုိး(သုိ႔)စီးဆင္းေသာေရ။
 • Deluge (မုိးဒလေဟာရြာျခင္း) = ရုတ္တရက္ မုိးဒလေဟာရြာျခင္း(သုိ႔)ရုတ္တရက္ ေရအေျမာက္အမ်ား စီးဆင္းျခင္း။


The excess water from the incessant rain soaks the ground, saturating it so that it can hold no more. The run-off flows into rivers which swell and overflow their banks, inundating the land around them, often submerging whole villages. Deforestation reduces the soil’s ability to absorb water and landslides and mudslides often result.


မရပ္မနားရြာေသာမုိးမွ မ်ားျပားေသာေရတုိ႔သည္ ေျမႀကီးထဲသုိ႔ စိမ့္၀င္သြားေသာေၾကာင့္ ေျမႀကီးသည္ မုိးေရတုိ႔ျဖင့္ ျပည့္၀သြားသည့္အတြက္ ေနာက္ထပ္မုိးေရကုိ လက္ခံႏုိင္ျခင္းမရွိေတာ့ပါ။ ထုိအခါ ပုိလွ်ံေသာ ေရမ်ားသည္ ျမစ္မ်ားထဲသုိ႔ စီး၀င္သြားကာ - ထုိျမစ္တုိ႔ထဲရွိေရကုိ နဂုိထက္ပုိျပည့္လာေစၿပီး ၎တုိ႔၏ ကမ္းပါးမ်ားကုိေရလွ်ံေစေသာ ေၾကာင့္ပတ္၀န္းက်င္ရွိ ေျမမ်ားကုိေရလႊမ္းမုိးေစကာ အမ်ားအားျဖင့္ ရြာလုံးကၽြတ္ေရျမွဳပ္ေစပါသည္။ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ သည္အေပၚယံေျမဆီလႊာ၏ ေရကုိစုပ္ယူႏုိင္စြမ္းကုိ ေလ်ာ့ပါးေစေသာေၾကာင့္ ေျမၿပဳိျခင္း၊ ရႊံ႕ၿပဳိျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚပါသည္။

 • excess (လြန္ကဲမႈ) = ပုံမွန္ထက္ႀကီးမားျခင္း၊ တစ္စုံတစ္ခုအလြန္မ်ားျပားျခင္း
 • incessant (မရပ္မနား) = အဆက္မျပတ္၊ မဆုံးႏုိင္ေသာ
 • soak (စုိစြတ္ေစသည္) = အလြန္တစ္ရာေရျဖင့္ စြတ္စုိေအာင္ျပဳလုပ္သည္
 • saturate (ျပည့္၀သည္) =   တစ္စုံတစ္ရာကုိ လုံး၀စုိရႊဲေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း
 • run-off (ပုိလွ်ံ၍စီးသြားေသာေရ) = ေရလႊမ္းမုိးျခင္းခံရေသာ နယ္ေျမမွေရမ်ားအေ၀းသုိ႔ စီးဆင္းသြားျခင္း
 • swell (ေမာက္တက္လာသည္) = နဂုိထက္ပုိႀကီးလာျခင္း (သုိ႔) ပုိျပည့္လာျခင္း
 • overflow (ျပည့္လွ်ံသည္) = အနားရွိေျမကုိ ျမစ္ေရလႊမ္းမုိးျခင္း
 • banks (ကမ္းပါး) = ျမစ္တစ္စင္း၏ နံေဘးတစ္ေလွ်ာက္ျမင့္ေနေသာေျမ။
 • inundate (လႊမ္းမုိးသြားသည္) = ေရလႊမ္းေစသည္။ ျမဳပ္ေစသည္။
 • submerge (ျမဳပ္သည္) =   ေရေအာက္ျမဳပ္ေစသည္။
 • deforestation (သစ္ေတာျပဳန္းတီးျခင္း) = ေဒသတစ္ခုတြင္းရွိ သစ္ပင္မ်ားကုိ ခုတ္ျခင္း(သို႔)မီးရႈိ႕ျခင္း။
 • soil (ေျမဆီလႊာ) = ေျမႀကီး၏အေပၚယံရွိ အပင္မ်ားေပါက္ႏုိင္ေသာအရာ
 • absorb (စုပ္ယူသည္) = ပတ္၀န္းက်င္ရွိ မ်က္ႏွာျပင္တစ္ခုခု(သုိ႔)ေနရာတစ္ခုခုမွ အရည္(သို႔) ဓာတ္ေငြ႕ကုိစုပ္ယူျခင္း
 • landslide (ေျမၿပဳိျခင္း) = ေတာင္(သုိ႔)ေတာင္ေစာင္းတစ္ခုခုမွ ေျမႀကီး၊ ရႊြံ႕(သုိ႔)ေက်ာက္ခဲ အမ်ား အျပားၿပဳိက်ျခင္း
 • mudslide (ရႊံ႕ၿပဳိျခင္း) = ေတာင္နံေဘးမွရႊံ႕အေျမာက္အမ်ား(သုိ႔)ေတာင္ေစာင္းမွ ေျမႀကီးအစုိ အေျမာက္အမ်ားၿပဳိက်လာၿပီး အပ်က္အစီးျဖစ္ေစျခင္း (သုိ႔) လူမ်ား ေသေစျခင္း


Lengthy rains can overwhelm the systems put in place to prevent flooding. Dams,reservoirs and other water retention sites fill, forcing the release of water. Dykes, levees and embankments often break from the surging water and raging currents, filling the surrounding land with swirling water.


ၾကာရွည္ရြာေသာ မုိးမ်ားက ေရႀကီးျခင္းကုိ ကာကြယ္ရန္အတြက္ထားရွိေသာ စနစ္မ်ားကုိ ပ်က္စီးေစႏုိင္ပါသည္။ ဆည္မ်ား၊ ေရေလွာင္ကန္မ်ားႏွင့္ တစ္ျခားေသာ ေရထိန္းသိမ္းေသာ ေနရာမ်ားသည္ ျပည့္လာၿပီးေရကုိ အရွိန္ျဖင့္ လႊတ္ထုတ္လုိက္ပါသည္။ ေရႏုတ္ေျမာင္းမ်ား၊ တာေပါင္ရုိးမ်ားႏွင့္တမံတုိ႔သည္ တရေဟာ တုိးထြက္လာေသာေရႏွင့္ ျပင္းထန္ေသာေရစီး ေၾကာင္းတုိ႔ေၾကာင့္ က်ဳိးပဲ့ကုန္ၿပီး ပတ္၀န္းက်င္ရွိ ေျမကုိလည္ေနေသာေရမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ ေစပါသည္။

 • overwhelm (လႊမ္းမုိးသည္) = တစ္စုံတစ္ခု (သုိ႔) လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိ အင္အား (သုိ႔) အရွိန္ျဖင့္ အႏုိင္ ယူျခင္း (သုိ႔) ရႈံးနိမ့္ေစျခင္း
 • dam (ဆည္) = ေရစီးျခင္းကုိ တားဆီးရန္ (သုိ႔) ေရကန္တစ္ခုတည္ေဆာက္ရန္ (သုိ႔) လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈကုိ အေထာက္အကူျပဳရန္အတြက္ ျမစ္တစ္ခုကုိ ျဖတ္၍ေဆာက္ထားေသာ တံတုိင္း
 • reservoir (ေရေလွာင္ကန္)  = ေရကုိသုိေလွာင္ထားေသာ သဘာ၀အေလ်ာက္ျဖစ္ေပၚေသာေရကန္ (သုိ႔) လူတုိ႔ကဖန္တီးထားေသာေရကန္
 • retention (ထိန္းသိမ္းျခင္း)  = တစ္စုံတစ္ရာကုိ ထိန္းသိမ္းထားျခင္း (သုိ႔) သုိေလွာင္ထားျခင္း
 • release (လႊတ္ထုတ္ျခင္း) = တစ္ေနရာရာမွ အရာတစ္ခုခုကုိ စီးထြက္ေစျခင္း
 • dyke (ေရႏုတ္ေျမာင္း) = ေဒသတစ္ခုခုကုိ ပင္လယ္ (သုိ႔) ျမစ္ကုိမွလႊမ္းမုိးျခင္း မခံရေအာင္ ကာကြယ္ရန္ေဆာက္ထားေသာ တံတုိင္း (သုိ႔) ေရကုိ ထုိေဒသမွ အေ၀းသုိ႔ စီးသြားေစရန္ တူးထားေသာေျမာင္းသြယ္
 • levee (တာေပါင္ရုိး) = ေရလႊမ္းမုိးျခင္းကုိ ကာကြယ္ရန္အတြက္ ျမစ္တစ္ခု၏ နံေဘး၌ ေဆာက္ထားေသာ တံတုိင္းနိမ့္နိမ့္
 • embankment (တမံ) = ေဒသတစ္ခုကုိ ျမစ္ေရ (သုိ႔) ပင္လယ္ေရလႊမ္းမုိးျခင္းမွာ ကာကြယ္ရန္ ထားရွိေသာ ေျမႀကီးျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ (သုိ႔) သဲအိတ္မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ ထားေသာ တံတုိင္းထူထူ
 • surging (တရေဟာတုိးသည္) = လွ်င္ျမန္စြာ တုိးပြားလာသည္။
 • raging (ထိန္းမႏုိင္သိမ္းမရေသာ) = မ်ားျပားလွေသာ အရွိန္ (သုိ႔) ျပင္းထန္မႈျဖင့္ ျဖစ္ပ်က္ျခင္း
 • current (ေရစီးေၾကာင္း) = ျမစ္မ်ား၊ ေရကန္မ်ား (သုိ႔) ပင္လယ္မွေရမ်ား၏ ပုံမွန္စီးဆင္းေသာ ေရ၏ေရႊ႕လ်ားမႈ
 • swirling (လန္းေနေသာ) = စက္၀ုိင္းပုံသ႑ာန္ျဖင့္ လ်င္ျမန္စြာေရြ႕လ်ားျခင္း


Villagers in areas of danger are urged to evacuate their homes, but not all can escape and some are stranded because roads become impassableRescue workers and volunteers do everything they can to reach them and to take the survivors to safety or to bring in relief supplies. The victims take shelter wherever they can, often in local schools or temples.


အႏၱရာယ္ရွိေသာ ေဒသမ်ားမွ ရြာသူရြာသားမ်ားကုိ အိမ္မ်ားကုိ စြန္႔လႊတ္ၿပီးေဘးကင္းရာသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းရန္တုိက္တြန္း ၾကပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အားလုံးကေတာ့ မလြတ္ေျမာက္ႏုိင္ပါ။ လမ္းမ်ားက ျဖတ္သန္းသြားလာရန္မျဖစ္ႏုိင္ေသာ ေၾကာင့္ တခ်ဳိ႕ကေသာင္တင္၍က်န္ခဲ့ပါသည္။ ကယ္ဆယ္ေရး၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ားက သူတုိ႔ထံေရာက္ရွိၿပီး အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူမ်ားကုိ ေဘးကင္းရာသုိ႔ေခၚသြားရန္ (သုိ႔) ကယ္ဆယ္ေရး အေထာက္အပံ့ ပစၥည္းမ်ား ေပးႏုိင္ရန္ အစြမ္းကုန္ႀကဳိးစားၾကပါသည္။ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ ျဖစ္ႏုိင္သည့္ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆုိ ခုိလႈံၾကပါသည္။မ်ားေသာအားျဖင့္ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း၊ ဘုရားေက်ာင္းမ်ား၌ ျဖစ္ၾကပါသည္။

 • evacuate (ေဘးကင္းရာသုိ႔ေျပာင္းေရႊသည္) = လုံၿခဳံမႈမရွိေသာေၾကာင့္ေနရာတစ္ေနရာကုိ စြန္႔ခြာရျခင္း
 • stranded (ေသာင္တင္ေနသည္) = တစ္ျခားေနရာသုိ႔သြားရန္ နည္းလမ္းမရွိေသာေၾကာင့္ ေနရာ တစ္ေနရာ၌ က်န္ေနသည္
 • impassable (ျဖတ္သန္းသြားလာရန္ျဖစ္ႏုိင္ေသာ) = လမ္းမ (သုိ႔) လူသြားလမ္းတစ္ခုကုိ ပိတ္ဆုိ႔ေနျခင္းေၾကာင့္ (သုိ႔) ဆုိး၀ါးေသာ ရာသီဥတုအေျခအေနေၾကာင့္ သြားလာ၍မရေသာ
 • rescue (ကယ္ဆယ္သည္)  = အႏၱရာယ္ရွိေသာ (သုိ႔) မႏွစ္ၿမဳိ႕စရာေကာင္းေသာ အေျခအေနမွ တစ္စုံတစ္ေယာက္ကုိ ကယ္ဆယ္ျခင္း
 • volunteer (ေစတနာ့၀န္ထမ္း) = အခေၾကးေငြမယူပဲ အလုပ္လုပ္ေပးေသာသူ
 • survivor (ေသကံမေရာက္သက္မေပ်ာက္ပဲ) =  အသက္ဆုံးရႈံးႏုိင္ေစေသာ (သုိ႔) ပ်က္စီးေစႏုိင္ေသာ ျဖစ္ရပ္ က်န္ရစ္သူ။ တစ္ခုျဖစ္ၿပီးေနာက္ အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူ
 • relief (ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္း) = သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ခဲ့ေသာေနရာမ်ား၊ စစ္ျဖစ္ေသာေနရာမ်ားမွ လူမ်ားကုိကူညီရန္အတြက္ ေပးေသာ ေငြ၊ အစားအစာ၊ ေဆး၀ါး၊ အစရွိသည္တုိ႔။
 • victims (ဒုကၡသည္မ်ား) = မေတာ္တဆထိခုိက္မႈ၊ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္၊ ရာဇ၀တ္မႈတုိ႔ ေၾကာင့္ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ အသက္ဆုံးရႈံးခဲ့ရေသာ၊ အနာတရ ျဖစ္ခဲ့ေသာ (သုိ႔) ထိခုိက္ဒဏ္ရာရခဲ့ေသာသူမ်ား
 • shelter (ခုိလႈံရာေနရာ) = အႏၱရာယ္ (သုိ႔) ဆုိး၀ါးေသာ ရာသီဥတုတုိ႔မွ လူေတြကုိ အကာ အကြယ္ေပးေသာ ေနရာ


When the rains subside, the flood waters begin to recede, revealing the devastationthey have caused. Debris is everyway as is rubble from collapsed buildings and broken roads. Reconstruction efforts are slow and expensive and, unfortunately, they are often unfinished when the next round of flooding arrives.


မုိးစဲသြားေသာအခါ ေရမ်ားလည္းျပန္ဆင္းသြားၿပီး ေရၾကီးမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ႀကီးမားသည့္အပ်က္အစီးမ်ားကုိ ျမင္ေစပါသည္။ ေနရာတုိင္းတြင္ အက်ဳိးအပဲ့အပ်က္အစီး အစအနမ်ား၊ ထုိ႔အတူေနရာအႏွံ႔တြင္ ၿပဳိက်ေသာ အေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္ က်ဳိးပဲ့ေသာလမ္းမ်ားမွ အုတ္က်ဳိးအုတ္ပဲ့မ်ား ရွိေနပါသည္။ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး အားထုတ္မႈမွာ ေႏွးေကြးၿပီး စရိတ္ႀကီးပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ကံမေကာင္းလွ်င္ ၎လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေရႀကီးျခင္းေနာက္တစ္ေက်ာ့ ျပန္လာသည့္အခ်ိန္အထိ မ်ားေသာအားျဖင့္ မၿပီးတတ္ေသးပါ။

 • subside (စဲသည္) = အဆင့္နိမ့္ဆင္းသြားျခင္း၊ ျပန္သြားျခင္း၊ ေလ်ာ့ပါးသြားျခင္း
 • recede (က်သြားသည္) = ေနာက္ျပန္သြားျခင္း၊ အလွမ္းကြာေသာေနရာရွိ အေ၀းသုိ႔ ေရြ႕သြားျခင္း၊ ေလ်ာ့ပါးျခင္း
 • devastation (ႀကီးမားေသာအပ်က္အစီး) = က်ယ္ေျပာေသာနယ္ေျမ (သုိ႔) မ်ားျပားေသာ လူမ်ားတုိ႔ အေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိေသာ ပ်က္စီးမႈအတုိင္းအတာ (သုိ႔) အပ်က္အစီး
 • debris (အက်ဳိးအပဲ့၊ အပ်က္အစီးအစအန) = ႀကီးမားေသာအရာတစ္ခုခု ပ်က္စီးသြားေသာအခါ က်န္ခဲ့ေသာ အက်ဳိးအပဲ့အပုိင္းအစမ်ား
 • rubbles (အုတ္ႀကဳိးအုတ္ပဲ့မ်ား) = ဖ်က္ဆီးျခင္းခံခဲ့ရေသာ အေဆာက္အဦးမ်ား၊ တံတုိင္းမ်ားမွ က်န္ခဲ့ေသာ ေက်ာက္ခဲႏွင့္ အုတ္ခဲအပုိင္းအစမ်ား
 • collapse (ၿပဳိက်သည္) = ရုတ္တရက္ၿပဳိက်ျခင္း၊ ရုတ္တရက္ပ်က္သြားျခင္း၊ ရုတ္တရက္ မွန္ကန္စြာဆက္လက္မျပဳႏုိင္ျခင္း (သုိ႔) အလုပ္မလုပ္ႏုိင္ျခင္း။
 • reconstruction (ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း) = ဖ်က္စီးျခင္း (သုိ႔) ေျခမႈန္းျခင္းခံခဲ့ရေသာအရာတစ္ခုကုိ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ျခင္း (သုိ႔) ဖန္တီးျခင္း

 

Bangkokpost.com မွ TERRY FREDRICKSON ၏ Flood-related vocabulary ကို ကိုးကားဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။


မူရင္းေဆာင္းပါးကို ဤေနရာတြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။


LESSONS FROM OUR ARCHIVE


အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - 
http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

[Unicode]


ယခုအခါမှာ တစ်နိုင်ငံလုံး နေရာတော်တော်များများမှာ ရေကြီးနေပါတယ်။ ရေကြီးနေတဲ့အကြောင်းကို ရေးသားဖော်ပြရာမှာ အသုံးပြုနိုင်ရန် ဒီသင်ခန်းစာကို တင်ပေးလိုက်တာပါ။ အောက်မှာ ရေကြီးခြင်းနှင့် ပတ်သက်သော ဝေါဟာရအတော်များများနဲ့ ၎င်းတို့ကို သုံးစွဲပုံတွေ ဖော်ပြထားပါတယ်။ မူရင်းသင်ခန်းစာမှာ Bangkok Post မှ ဖြစ်ပါတယ်။


Talking about floods (ရေလွှမ်းမိုးမှုများအကြောင်း ဆွေးနွေးခြင်း)


A bad flood is a disaster because it has disastrous consequences. It is a tragedy for those who lose loved ones and an ordeal for those who have to live in the flooded areas.


ဆိုးဝါးသော ရေကြီးခြင်းကို ဘေးဒုက္ခ ဟုခေါ်ပါသည်။ အကြောင်းမှာ ဒုက္ခရောက်စေသော အကျိုးဆက်များ ကိုရရှိလို့ပဲ ဖြစ်ပါသည်။ ချစ်ခင်ရသူများကို ဆုံးရှုံးရသော သူများအတွက် ၎င်းသည် ဝမ်းနည်းကြေကွဲဖွယ်ရာအဖြစ်ဆိုးကြီး ဖြစ်၍ ရေကြီးသောဒေသများတွင် နေထိုင်ရသူများအတွက်တော့ တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားဖွယ်ရာ အတွေ့အကြုံ ဖြစ်ပါသည်။


Disaster (ဘေးဒုက္ခ) = ဆိုးဝါးသော မတော်တဆထိခိုက်မှု၊ ရေလွှမ်းမိုးမှု (သို့) မီးလောင်မှု အစရှိသော လူအမြောက်အများကို သေစေသော (သို့) ပျက်စီဆုံးရှုံးမှု အမြောက်အများကိုဖြစ်စေသော မမျှော်လင့်ထားသည့် အဖြစ်အပျက်။
Disastrous(ဒုက္ခရောက်စေသော) = အလွန့်အလွန် ဆိုးဝါးသော (သို့) မအောင်မြင်သော
Consequences (အကျိုးဆက်များ) = တစ်စုံတစ်ရာ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့် ရရှိသောရလဒ်များ
Tragedy (ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျခြင်း) = အလွန်ကြေကွဲ ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာကောင်းသော အခြေအနေ။ အများအားဖြင့် သေဆုံးခြင်းနှင့် ကြီးမားသော ဒုက္ခခံစားရခြင်းတို့ ပါဝင်သော ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
Ordeal (ဒုက္ခသုက္ခ) = အလွန်တရာမနှစ်မြို့စရာကောင်းသော အတွေ့အကြုံ။ အထူးသဖြင့် အချိန်ကြာမြင့်စွာ တွေ့ကြုံခံစားနေရသောအရာ။

Floods begin with heavy rain, often in the monsoon season which causes downpours, torrential rain and deluges.        


ရေလွှမ်းမိုးခြင်းများသည် မိုးသည်ထန်စွာ ရွာခြင်းမှအစပြုပါသည်။ အထူးသဖြင့် မုတ်သုံရာသီတွင်းတွင် ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းကမှတစ်ဆင့် မိုးပုဆိန်ရွာခြင်း၊ ပြင်းထန်သော မိုးရွာခြင်းနှင့် မိုးဒလဟောရွာခြင်းတို့ ဖြစ်လာပါသည်။


Monsoon (မုတ်သုံရာသီ) = ပူပြင်းသောအာရှနိုင်ငံများ၏ နွေဥတု၏ မိုးသည်းထန်စွာရွာသောအချိန်။
Downpour (မိုးပုဆိန်) = အချိန်တိုတွင်း၌ မိုးများခြင်း။ မိုးသည်းထန်စွာ ရွာခြင်း။
Torrential (မိုးပြင်းထန်စွာရွာခြင်း) = တစ်ဟုန်ထိုးရွာသွန်းသော မိုး(သို့)စီးဆင်းသောရေ။
Deluge (မိုးဒလဟောရွာခြင်း) = ရုတ်တရက် မိုးဒလဟောရွာခြင်း(သို့)ရုတ်တရက် ရေအမြောက်အများ စီးဆင်းခြင်း။

The excess water from the incessant rain soaks the ground, saturating it so that it can hold no more. The run-off flows into rivers which swell and overflow their banks, inundating the land around them, often submerging whole villages. Deforestation reduces the soil’s ability to absorb water and landslides and mudslides often result.


မရပ်မနားရွာသောမိုးမှ များပြားသောရေတို့သည် မြေကြီးထဲသို့ စိမ့်ဝင်သွားသောကြောင့် မြေကြီးသည် မိုးရေတို့ဖြင့် ပြည့်ဝသွားသည့်အတွက် နောက်ထပ်မိုးရေကို လက်ခံနိုင်ခြင်းမရှိတော့ပါ။ ထိုအခါ ပိုလျှံသော ရေများသည် မြစ်များထဲသို့ စီးဝင်သွားကာ - ထိုမြစ်တို့ထဲရှိရေကို နဂိုထက်ပိုပြည့်လာစေပြီး ၎င်းတို့၏ ကမ်းပါးများကိုရေလျှံစေသော ကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ မြေများကိုရေလွှမ်းမိုးစေကာ အများအားဖြင့် ရွာလုံးကျွတ်ရေမြှုပ်စေပါသည်။ သစ်တောပြုန်းတီးမှု သည်အပေါ်ယံမြေဆီလွှာ၏ ရေကိုစုပ်ယူနိုင်စွမ်းကို လျော့ပါးစေသောကြောင့် မြေပြိုခြင်း၊ ရွှံ့ပြိုခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။


excess (လွန်ကဲမှု) = ပုံမှန်ထက်ကြီးမားခြင်း၊ တစ်စုံတစ်ခုအလွန်များပြားခြင်း
incessant (မရပ်မနား) = အဆက်မပြတ်၊ မဆုံးနိုင်သော
soak (စိုစွတ်စေသည်) = အလွန်တစ်ရာရေဖြင့် စွတ်စိုအောင်ပြုလုပ်သည်
saturate (ပြည့်ဝသည်) =   တစ်စုံတစ်ရာကို လုံးဝစိုရွှဲအောင်ပြုလုပ်ခြင်း
run-off (ပိုလျှံ၍စီးသွားသောရေ) = ရေလွှမ်းမိုးခြင်းခံရသော နယ်မြေမှရေများအဝေးသို့ စီးဆင်းသွားခြင်း
swell (မောက်တက်လာသည်) = နဂိုထက်ပိုကြီးလာခြင်း (သို့) ပိုပြည့်လာခြင်း
overflow (ပြည့်လျှံသည်) = အနားရှိမြေကို မြစ်ရေလွှမ်းမိုးခြင်း
banks (ကမ်းပါး) = မြစ်တစ်စင်း၏ နံဘေးတစ်လျှောက်မြင့်နေသောမြေ။
inundate (လွှမ်းမိုးသွားသည်) = ရေလွှမ်းစေသည်။ မြုပ်စေသည်။
submerge (မြုပ်သည်) =   ရေအောက်မြုပ်စေသည်။
deforestation (သစ်တောပြုန်းတီးခြင်း) = ဒေသတစ်ခုတွင်းရှိ သစ်ပင်များကို ခုတ်ခြင်း(သို့)မီးရှို့ခြင်း။
soil (မြေဆီလွှာ) = မြေကြီး၏အပေါ်ယံရှိ အပင်များပေါက်နိုင်သောအရာ
absorb (စုပ်ယူသည်) = ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ မျက်နှာပြင်တစ်ခုခု(သို့)နေရာတစ်ခုခုမှ အရည်(သို့) ဓာတ်ငွေ့ကိုစုပ်ယူခြင်း
landslide (မြေပြိုခြင်း) = တောင်(သို့)တောင်စောင်းတစ်ခုခုမှ မြေကြီး၊ ရွှွံ့(သို့)ကျောက်ခဲ အများ အပြားပြိုကျခြင်း
mudslide (ရွှံ့ပြိုခြင်း) = တောင်နံဘေးမှရွှံ့အမြောက်အများ(သို့)တောင်စောင်းမှ မြေကြီးအစို အမြောက်အများပြိုကျလာပြီး အပျက်အစီးဖြစ်စေခြင်း (သို့) လူများ သေစေခြင်း

Lengthy rains can overwhelm the systems put in place to prevent flooding. Dams,reservoirs and other water retention sites fill, forcing the release of water. Dykes, levees and embankments often break from the surging water and raging currents, filling the surrounding land with swirling water.


ကြာရှည်ရွာသော မိုးများက ရေကြီးခြင်းကို ကာကွယ်ရန်အတွက်ထားရှိသော စနစ်များကို ပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။ ဆည်များ၊ ရေလှောင်ကန်များနှင့် တစ်ခြားသော ရေထိန်းသိမ်းသော နေရာများသည် ပြည့်လာပြီးရေကို အရှိန်ဖြင့် လွှတ်ထုတ်လိုက်ပါသည်။ ရေနုတ်မြောင်းများ၊ တာပေါင်ရိုးများနှင့်တမံတို့သည် တရဟော တိုးထွက်လာသောရေနှင့် ပြင်းထန်သောရေစီး ကြောင်းတို့ကြောင့် ကျိုးပဲ့ကုန်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ မြေကိုလည်နေသောရေများဖြင့် ပြည့်နှက် စေပါသည်။


overwhelm (လွှမ်းမိုးသည်) = တစ်စုံတစ်ခု (သို့) လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကို အင်အား (သို့) အရှိန်ဖြင့် အနိုင် ယူခြင်း (သို့) ရှုံးနိမ့်စေခြင်း
dam (ဆည်) = ရေစီးခြင်းကို တားဆီးရန် (သို့) ရေကန်တစ်ခုတည်ဆောက်ရန် (သို့) လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်မှုကို အထောက်အကူပြုရန်အတွက် မြစ်တစ်ခုကို ဖြတ်၍ဆောက်ထားသော တံတိုင်း
reservoir (ရေလှောင်ကန်)  = ရေကိုသိုလှောင်ထားသော သဘာဝအလျောက်ဖြစ်ပေါ်သောရေကန် (သို့) လူတို့ကဖန်တီးထားသောရေကန်
retention (ထိန်းသိမ်းခြင်း)  = တစ်စုံတစ်ရာကို ထိန်းသိမ်းထားခြင်း (သို့) သိုလှောင်ထားခြင်း
release (လွှတ်ထုတ်ခြင်း) = တစ်နေရာရာမှ အရာတစ်ခုခုကို စီးထွက်စေခြင်း
dyke (ရေနုတ်မြောင်း) = ဒေသတစ်ခုခုကို ပင်လယ် (သို့) မြစ်ကိုမှလွှမ်းမိုးခြင်း မခံရအောင် ကာကွယ်ရန်ဆောက်ထားသော တံတိုင်း (သို့) ရေကို ထိုဒေသမှ အဝေးသို့ စီးသွားစေရန် တူးထားသောမြောင်းသွယ်
levee (တာပေါင်ရိုး) = ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကို ကာကွယ်ရန်အတွက် မြစ်တစ်ခု၏ နံဘေး၌ ဆောက်ထားသော တံတိုင်းနိမ့်နိမ့်
embankment (တမံ) = ဒေသတစ်ခုကို မြစ်ရေ (သို့) ပင်လယ်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းမှာ ကာကွယ်ရန် ထားရှိသော မြေကြီးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော (သို့) သဲအိတ်များဖြင့် ပြုလုပ် ထားသော တံတိုင်းထူထူ
surging (တရဟောတိုးသည်) = လျှင်မြန်စွာ တိုးပွားလာသည်။
raging (ထိန်းမနိုင်သိမ်းမရသော) = များပြားလှသော အရှိန် (သို့) ပြင်းထန်မှုဖြင့် ဖြစ်ပျက်ခြင်း
current (ရေစီးကြောင်း) = မြစ်များ၊ ရေကန်များ (သို့) ပင်လယ်မှရေများ၏ ပုံမှန်စီးဆင်းသော ရေ၏ရွှေ့လျားမှု
swirling (လန်းနေသော) = စက်ဝိုင်းပုံသဏ္ဍာန်ဖြင့် လျင်မြန်စွာရွေ့လျားခြင်း

Villagers in areas of danger are urged to evacuate their homes, but not all can escape and some are stranded because roads become impassable. Rescue workers and volunteers do everything they can to reach them and to take the survivors to safety or to bring in relief supplies. The victims take shelter wherever they can, often in local schools or temples.


အန္တရာယ်ရှိသော ဒေသများမှ ရွာသူရွာသားများကို အိမ်များကို စွန့်လွှတ်ပြီးဘေးကင်းရာသို့ ရွှေ့ပြောင်းရန်တိုက်တွန်း ကြပါသည်။ သို့သော် အားလုံးကတော့ မလွတ်မြောက်နိုင်ပါ။ လမ်းများက ဖြတ်သန်းသွားလာရန်မဖြစ်နိုင်သော ကြောင့် တချို့ကသောင်တင်၍ကျန်ခဲ့ပါသည်။ ကယ်ဆယ်ရေးဝန်ထမ်းများနှင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်းများက သူတို့ထံရောက်ရှိပြီး အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူများကို ဘေးကင်းရာသို့ခေါ်သွားရန် (သို့) ကယ်ဆယ်ရေး အထောက်အပံ့ ပစ္စည်းများ ပေးနိုင်ရန် အစွမ်းကုန်ကြိုးစားကြပါသည်။ ဒုက္ခသည်များသည် ဖြစ်နိုင်သည့် မည်သည့်နေရာတွင်မဆို ခိုလှုံကြပါသည်။များသောအားဖြင့် ကျောင်းများနှင့် ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ဘုရားကျောင်းများ၌ ဖြစ်ကြပါသည်။


evacuate (ဘေးကင်းရာသို့ပြောင်းရွှေသည်) = လုံခြုံမှုမရှိသောကြောင့်နေရာတစ်နေရာကို စွန့်ခွာရခြင်း
stranded (သောင်တင်နေသည်) = တစ်ခြားနေရာသို့သွားရန် နည်းလမ်းမရှိသောကြောင့် နေရာ တစ်နေရာ၌ ကျန်နေသည်
impassable (ဖြတ်သန်းသွားလာရန်ဖြစ်နိုင်သော) = လမ်းမ (သို့) လူသွားလမ်းတစ်ခုကို ပိတ်ဆို့နေခြင်းကြောင့် (သို့) ဆိုးဝါးသော ရာသီဥတုအခြေအနေကြောင့် သွားလာ၍မရသော
rescue (ကယ်ဆယ်သည်)  = အန္တရာယ်ရှိသော (သို့) မနှစ်မြို့စရာကောင်းသော အခြေအနေမှ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ကယ်ဆယ်ခြင်း
volunteer (စေတနာ့ဝန်ထမ်း) = အခကြေးငွေမယူပဲ အလုပ်လုပ်ပေးသောသူ
survivor (သေကံမရောက်သက်မပျောက်ပဲ) =  အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်စေသော (သို့) ပျက်စီးစေနိုင်သော ဖြစ်ရပ် ကျန်ရစ်သူ။ တစ်ခုဖြစ်ပြီးနောက် အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူ
relief (ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်း) = သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခဲ့သောနေရာများ၊ စစ်ဖြစ်သောနေရာများမှ လူများကိုကူညီရန်အတွက် ပေးသော ငွေ၊ အစားအစာ၊ ဆေးဝါး၊ အစရှိသည်တို့။
victims (ဒုက္ခသည်များ) = မတော်တဆထိခိုက်မှု၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်၊ ရာဇဝတ်မှုတို့ ကြောင့် တစ်နည်းနည်းဖြင့် အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသော၊ အနာတရ ဖြစ်ခဲ့သော (သို့) ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့သောသူများ
shelter (ခိုလှုံရာနေရာ) = အန္တရာယ် (သို့) ဆိုးဝါးသော ရာသီဥတုတို့မှ လူတွေကို အကာ အကွယ်ပေးသော နေရာ

When the rains subside, the flood waters begin to recede, revealing the devastationthey have caused. Debris is everyway as is rubble from collapsed buildings and broken roads. Reconstruction efforts are slow and expensive and, unfortunately, they are often unfinished when the next round of flooding arrives.


မိုးစဲသွားသောအခါ ရေများလည်းပြန်ဆင်းသွားပြီး ရေကြီးမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော ကြီးမားသည့်အပျက်အစီးများကို မြင်စေပါသည်။ နေရာတိုင်းတွင် အကျိုးအပဲ့အပျက်အစီး အစအနများ၊ ထို့အတူနေရာအနှံ့တွင် ပြိုကျသော အဆောက်အဦးများနှင့် ကျိုးပဲ့သောလမ်းများမှ အုတ်ကျိုးအုတ်ပဲ့များ ရှိနေပါသည်။ ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး အားထုတ်မှုမှာ နှေးကွေးပြီး စရိတ်ကြီးပါသည်။ ထို့အပြင် ကံမကောင်းလျှင် ၎င်းလုပ်ငန်းများသည် ရေကြီးခြင်းနောက်တစ်ကျော့ ပြန်လာသည့်အချိန်အထိ များသောအားဖြင့် မပြီးတတ်သေးပါ။


subside (စဲသည်) = အဆင့်နိမ့်ဆင်းသွားခြင်း၊ ပြန်သွားခြင်း၊ လျော့ပါးသွားခြင်း
recede (ကျသွားသည်) = နောက်ပြန်သွားခြင်း၊ အလှမ်းကွာသောနေရာရှိ အဝေးသို့ ရွေ့သွားခြင်း၊ လျော့ပါးခြင်း
devastation (ကြီးမားသောအပျက်အစီး) = ကျယ်ပြောသောနယ်မြေ (သို့) များပြားသော လူများတို့ အပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသော ပျက်စီးမှုအတိုင်းအတာ (သို့) အပျက်အစီး
debris (အကျိုးအပဲ့၊ အပျက်အစီးအစအန) = ကြီးမားသောအရာတစ်ခုခု ပျက်စီးသွားသောအခါ ကျန်ခဲ့သော အကျိုးအပဲ့အပိုင်းအစများ
rubbles (အုတ်ကြိုးအုတ်ပဲ့များ) = ဖျက်ဆီးခြင်းခံခဲ့ရသော အဆောက်အဦးများ၊ တံတိုင်းများမှ ကျန်ခဲ့သော ကျောက်ခဲနှင့် အုတ်ခဲအပိုင်းအစများ
collapse (ပြိုကျသည်) = ရုတ်တရက်ပြိုကျခြင်း၊ ရုတ်တရက်ပျက်သွားခြင်း၊ ရုတ်တရက် မှန်ကန်စွာဆက်လက်မပြုနိုင်ခြင်း (သို့) အလုပ်မလုပ်နိုင်ခြင်း။
reconstruction (ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်း) = ဖျက်စီးခြင်း (သို့) ခြေမှုန်းခြင်းခံခဲ့ရသောအရာတစ်ခုကို ပြန်လည် တည်ဆောက်ခြင်း (သို့) ဖန်တီးခြင်း
 

Bangkokpost.com မှ TERRY FREDRICKSON ၏ Flood-related vocabulary ကို ကိုးကားဘာသာပြန်ဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။


မူရင်းဆောင်းပါးကို ဤနေရာတွင်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။

Views: 5339

Reply to This

Replies to This Discussion

Thanks. It is very useful.
Thanks so much! It's very useful for us.
Thx q very much!
Thanks a lot. It very useful.
Thank you.
Thanks a lot as it is very helpful
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးနဲ႔ ပတ္သတ္တဲ့ ေဝါဟာရေတြကိုလည္း တင္ေပးပါဦးရွင္
It´s helpful for me

Thank you, very increase vocabulary for me.

Thanks

Thank a lot.

make improve a vocabulary!thanks

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service