ေဘာလုံးအားကစားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေဝါဟာရမ်ား - အပိုင္း (၁၇)

Stoppages  ပြဲရပ္နားျခင္းမ်ား

၁။ goal kick - ဂိုးသမား ကန္တင္ေဘာ

တစ္ဖက္အသင္း တုိ္က္စစ္မႈး ကန္ေသာေဘာလံုး ဂုိးစည္းကို ေက်ာ္၍ ကြင္းအျပင္သုိ႔ ေရာက္ရွိပါက ပြဲရပ္ရျပီး ဂုိးသမားက ေျခာက္ဂိုက္စည္းအတြင္း ေဘာလံုးကို တည္ကန္၍ ပြဲကို ျပန္စတင္ရသည္။


၂။ penalty - ပင္နယ္တီ

ပင္နယ္တီ ဧရိယာအတြင္း တုိက္ရုိက္ကန္သြင္းေသာ ျပစ္ဒါဏ္ေဘာ ျဖစ္ပါသည္။ ေဘာလံုးကို ပင္နယ္တီကန္ရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ အမွတ္အသားေပၚတြင္ တည္၍ ကန္ရပါသည္။


၃။ restart - ျပန္စတင္ျခင္း

တစ္ခုခုေၾကာင့္ ပြဲရပ္ျပီးတုိင္း ပြဲကို ျပန္စတင္ျခင္းကို ေခၚပါသည္။


၄။ sending-off - ထုတ္ပယ္ျခင္း

ဒိုင္လူၾကီးက အနီကဒ္ျပား ျပသအေရးယူျခင္းကို ျပိဳင္ပြဲမွ ထုတ္ပယ္ျခင္းဟု ေခၚပါသည္။ ကစားသမားက ကြင္းအတြင္းမွ ထြက္ခြာရပါမည္။


၅။ substitution - လူစားလဲျခင္း

ကြင္းအတြင္းတြင္ ကစားသမားတစ္ဦးအစား ေနာက္တစ္ဦး အစားထုိး လဲလွယ္ ကစားေစျခင္းကို ေခၚပါသည္။ ကစားပြဲမ်ားတြင္ ကစားသမား ၃ ဦး အထိ လူစားလဲခြင့္ ရွိပါသည္။


၆။ throw-in - လက္ပစ္ေဘာ

ေဘာလံုးက ကြင္းေဘးစည္းကို ေက်ာ္လြန္ျပီး အျပင္ထြက္သြားပါက လက္ပစ္ေဘာျဖင့္ ျပန္လည္ စတင္ရပါသည္။ ကစားသမားက လက္ပစ္ေဘာကို ကြင္းေဘးစည္း အျပင္မွေန၍ ကြင္းအတြင္းသုိ႔ ပစ္သြင္းရပါသည္။


၇။ injury - ဒါဏ္ရာအနာတရ

ကစားသမားတစ္ဦး ထိခိုက္ဒါဏ္ရာ ရရွိ၍ ေဆးဝါး ကုသေပးျခင္းကိုိ ေခၚပါသည္။ ေဆးအဖဲြ႕မွ ကြင္းအတြင္း ဝင္ေရာက္ ျပဳစုေပးေနစဥ္ ကစားပြဲကို ရပ္နားထားရပါသည္။


၈။ booking - သတိေပးျခင္း

ကစားသမားကို သတိေပးတားျမစ္ျခင္းကို ေခၚပါသည္။ ထုိသို႔ ျပဳလုပ္သည့္အခါ ဒိုင္လူၾကီးမွ ကစားသမား၏ အမည္ကို သူ၏ မွတ္စုစာအုပ္တြင္ ေရးမွတ္ေလ့ ရွိပါသည္။


၉။ corner kick - ေထာင့္ကန္ေဘာ

မိမိအသင္းဘက္ရွိ ဂုိးစည္းကို ေက်ာ္လြန္ေအာင္ ေဘာလံုးကို ကန္ထုတ္မိေသာအခါ တစ္ဖက္အသင္းကို ေထာင့္ကန္ေဘာကန္ခြင့္ ေပးရပါသည္။ ေထာင့္ကန္ေဘာကို ကြင္းေထာင့္ရွိ အလံတုိင္ နားမွေန၍ ကန္တင္ရပါသည္။


၁၀။ free kick - ဖရီးကစ္ (ျပစ္ဒါဏ္ေဘာ)

ဖရီးကစ္ ျပစ္ဒါဏ္ေဘာကို ကစားပြဲ ျပန္လည္စတင္ရာတြင္ ကန္ၾကရပါသည္။ ဖရီးကစ္တြင္ တုိ္္က္ရိုက္ သုိ႔မဟုတ္ သြယ္ဝို္က္ျပစ္ဒါဏ္ေဘာဟူ၍ ၂ မ်ိဳးရွိပါသည္။ 

ေဘာလုံးအားကစားနည္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ေဝါဟာရအေခၚအေဝၚမ်ားအား ဆက္လက္ေလ့လာလိုပါက http://premierskillsenglish.britishcouncil.org/words/football-vocab... တြင္သြားေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။  football phrasebook ႏွင့္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကိုလည္း အဆိုပါ ဝက္ဆိုဒ္တြင္ download ရယူႏိုင္ပါသည္။


Related Links:

ေဘာလုံးအားကစားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေဝါဟာရမ်ား - အပိုင္း (၁)

ေဘာလုံးအားကစားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေဝါဟာရမ်ား - အပိုင္း (၂)
ေဘာလုံးအားကစားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေဝါဟာရမ်ား - အပိုင္း (၃)
ေဘာလုံးအားကစားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေဝါဟာရမ်ား - အပိုင္း (၄)
ေဘာလုံးအားကစားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေဝါဟာရမ်ား - အပိုင္း (၅)
ေဘာလုံးအားကစားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေဝါဟာရမ်ား - အပိုင္း (၆)
ေဘာလုံးအားကစားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေဝါဟာရမ်ား - အပိုင္း (၇)
ေဘာလုံးအားကစားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေဝါဟာရမ်ား - အပိုင္း (၈)
ေဘာလုံးအားကစားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေဝါဟာရမ်ား - အပိုင္း (၉)
ေဘာလုံးအားကစားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေဝါဟာရမ်ား - အပိုင္း (၁၀)
ေဘာလုံးအားကစားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေဝါဟာရမ်ား - အပိုင္း (၁၁)
ေဘာလုံးအားကစားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေဝါဟာရမ်ား - အပိုင္း (၁၂)
ေဘာလုံးအားကစားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေဝါဟာရမ်ား - အပိုင္း (၁၃)
ေဘာလုံးအားကစားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေဝါဟာရမ်ား - အပိုင္း (၁၄)
ေဘာလုံးအားကစားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေဝါဟာရမ်ား - အပိုင္း (၁၅)
ေဘာလုံးအားကစားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေဝါဟာရမ်ား - အပိုင္း (၁၆)
ေဘာလုံးအားကစားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေဝါဟာရမ်ား - အပိုင္း (၁၇)

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


[ Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 405

Reply to This

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service