ေဘာလုံးအားကစားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေဝါဟာရမ်ား - အပိုင္း (၄)

The match  ျပိဳင္ပြဲ

၁။ warm-up - ေသြးပူေလ့က်င့္ျခင္း

ျပိဳင္ပြဲမစတင္ခင္ ကစားသမားမ်ား ျပဳလုပ္ရေသာ ေသြးပူေလ့က်င့္ခန္း ျဖစ္ပါသည္။ ျပိဳင္ပြဲမစခင္ ကစားသမားမ်ားက ကြင္းထဲတြင္ ေသြးပူေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ေလ့ရွိပါသည္။


၂။ toss-up - ေခါင္းပန္းလွန္ျခင္း

ျပိဳင္ပြဲမစခင္ ဒုိင္လူၾကီးမွ အေၾကြေစ့ျဖင့္ ေခါင္းပန္းလွန္ျခင္း လုပ္ရပါသည္။ အနုိ္င္ရသူ အသင္းေခါင္းေဆာင္မွ မိမိတို႔ ၾကိဳက္နွစ္သက္ရာ ကြင္းဘက္ျခမ္းကို ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ရွိပါသည္။


၃။ kick-off - စေပးေဘာ

ျပိဳင္ပြဲစတင္ရန္အတြက္ အသင္းတစ္သင္းမွ ကစားသမားက စတင္ကန္ေပးပို႔ေသာ ေဘာလံုးကို ေခၚပါသည္။ စေပးေဘာကို ကြင္းလည္ စည္းဝုိုင္းအလည္ရွိ အမွတ္အသားမွ စကန္ ရပါသည္။


၄။ first half - ပထမပို္င္း

ပထမကစားခ်ိန္ ၄၅ မိနစ္ကို ေခၚပါသည္။ သို႔ေသာ္ ပထမပို္င္းျပီးခ်ိန္တြင္ ထပ္ေဆာင္းအခ်ိန္ပို မိနစ္အနည္းငယ္ ထပ္ေပါင္းေလ့ ရွိပါသည္။


၅။ half-time - အားလပ္ခ်ိန္

ပထမပုိင္းအျပီး ကစားသမားမ်ား အနားယူရေသာ အခ်ိန္ကို ေခၚပါသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ အနားယူခ်ိန္မွာ ၁၅ မိနစ္ျဖစ္ပါသည္။


၆။ second half - ဒုတိယပို္င္း

ဒုတိယပို္င္း လက္က်န္ ၄၅ မိနစ္ကို ေခၚပါသည္။ ပထမပုိင္းအျပီး အနားယူခ်ိန္မွ ကစားသမားမ်ား ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသည္နွင့္ ဒုတိယပို္င္းကို စတင္ပါသည္။


ရ။ full-time - ပြဲခ်ိ္န္ျပည့္

သာမာန္ပြဲ ကစားခ်ိန္မိနစ္ ၉၀ ျပည့္ေသာ အခ်ိန္ကုိ ေခၚပါသည္။ သာမာန္ပြဲခ်ိန္အျပီးတြင္ အခ်ိန္ပို မိနစ္အနည္းငယ္ ထပ္ေဆာင္းေလ့ရွိပါသည္။


၈။ injury time - ထိခုို္က္ဒါဏ္ရာအတြက္ အခ်ိန္ပို

သာမာန္ပြဲကစားခ်ိန္အတြင္း (ထိခုိက္ဒါဏ္ရာေၾကာင့္) ပြဲရပ္နားခ်ိန္မ်ားကို အစားျပန္ျဖည့္ရန္ ပြဲခ်ိန္အျပီီး ထပ္ေဆာင္းေပးေသာ အခ်ိန္ပိုကို ေခၚပါသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ထိခိုက္ဒါဏ္ရာ  အခ်ိန္ပိုမွာ ၃ မိနစ္မွ ၄ မိနစ္ခန္႔အထိ ရွိတတ္ပါသည္။


၉။ final whistle - ပြဲသိမ္းခရာ

ဒု္ိင္လူၾကီးမွ ပြဲခ်ိန္အျပီး ပြဲျပီးဆံုးေၾကာင္း ခရာမႈတ္ အခ်က္ေပးျခင္းကို ေခၚပါသည္။


၁၀။ extra-time - အခ်ိ္န္ပို

ဖလားလုပြဲစသည့္ ျပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ အသင္း ၂ သင္း ပံုမွန္ ပြဲခ်ိန္အတြင္း သေရရလဒ္ ရရွိပါက (ဥပမာ - ၀ - ၀ / ၁ - ၁ ဂိုး) အခ်ိန္ပို မိနစ္ ၃၀ ထပ္မံကစားေစျခင္းကို ေခၚပါသည္။

ေဘာလုံးအားကစားနည္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ေဝါဟာရအေခၚအေဝၚမ်ားအား ဆက္လက္ေလ့လာလိုပါက http://premierskillsenglish.britishcouncil.org/words/football-vocab... တြင္သြားေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။  football phrasebook ႏွင့္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကိုလည္း အဆိုပါ ဝက္ဆိုဒ္တြင္ download ရယူႏိုင္ပါသည္။


Related Links:

ေဘာလုံးအားကစားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေဝါဟာရမ်ား - အပိုင္း (၁)

ေဘာလုံးအားကစားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေဝါဟာရမ်ား - အပိုင္း (၂)
ေဘာလုံးအားကစားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေဝါဟာရမ်ား - အပိုင္း (၃)
ေဘာလုံးအားကစားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေဝါဟာရမ်ား - အပိုင္း (၄)
ေဘာလုံးအားကစားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေဝါဟာရမ်ား - အပိုင္း (၅)
ေဘာလုံးအားကစားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေဝါဟာရမ်ား - အပိုင္း (၆)
ေဘာလုံးအားကစားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေဝါဟာရမ်ား - အပိုင္း (၇)
ေဘာလုံးအားကစားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေဝါဟာရမ်ား - အပိုင္း (၈)
ေဘာလုံးအားကစားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေဝါဟာရမ်ား - အပိုင္း (၉)
ေဘာလုံးအားကစားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေဝါဟာရမ်ား - အပိုင္း (၁၀)
ေဘာလုံးအားကစားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေဝါဟာရမ်ား - အပိုင္း (၁၁)
ေဘာလုံးအားကစားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေဝါဟာရမ်ား - အပိုင္း (၁၂)
ေဘာလုံးအားကစားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေဝါဟာရမ်ား - အပိုင္း (၁၃)
ေဘာလုံးအားကစားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေဝါဟာရမ်ား - အပိုင္း (၁၄)
ေဘာလုံးအားကစားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေဝါဟာရမ်ား - အပိုင္း (၁၅)
ေဘာလုံးအားကစားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေဝါဟာရမ်ား - အပိုင္း (၁၆)
ေဘာလုံးအားကစားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေဝါဟာရမ်ား - အပိုင္း (၁၇)

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


[ Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 657

Reply to This

Replies to This Discussion

so good, thank

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service