အီးေမးလ္မ်ားေရးသည့္အခါ ပံုံုစံသံုးမ်ိဳးျဖင့္အသံုးျပဳႏုိင္သည္

ေပါ့ပါးသည့္ပံုစံ (Informal)  - ရင္းႏွီးသည့္မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ား အၾကားေပးပို႔ေသာအီးေမးလ္မ်ားတြင္အသံုးျပဳျပီး

ေလးနက္သည့္ပံုစံ ( formal) - ေရးသည့္အေၾကာင္းအရာသည္ေလးနက္သည့္အေၾကာင္းအရာျဖစ္ပါကအသံုးျပဳရန္

အလယ္အလတ္ပ့ံုစံ(Neutral)- အလုပ္သေဘာဆိုင္ရာအီးေမးလ္မ်ားတြင္အသံုးျပဳရန္ျဖစ္သည္

ေပါ့ပါးသည့္ပံုစံ                                                             အလယ္အလတ္ပံုစံ/ေလးနက္သည့္ပံုစံ

1. What do you need                                 1.Please let us know your requirements.

2.Thanks for the email of 12 Feb               2. Thank you for your email received 12 February

3. Shall I                                                    3. Would you like me to...?

4. I'm sorry to tell you that                         4. We regret to advise you that..

5. I promise                                                5.I can assure you that.....

6. Don't forget                                            6.We would like to remind you that...

7.See you next week                                 7.I look forward to meeting you next week.

8.I'm sorry for                                             8.Please accept our apologize for.......

9.Please could you.....                                9. I was wondering if you could....

10.I need to                                                10. It is necessary for me to....                                         

Views: 659

Reply to This

Replies to This Discussion

thanking you

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service