ဤသင္ခန္းစာတြင္ English Language ၏ (functions) လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ "Suggestion" အၾကံေပးျခင္း/အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို dialogue တစ္ခုျဖင့္ နမူနာျပဳ၍ ေလ့လာၾကရေအာင္။

Exercise
Complete the dialogues with the correct phrase.

A ႏွင့္ B စကားေျပာဆိုၾကသည့္ dialogue တြင္ (blanks) ကြက္လပ္မ်ားရွိပါသည္။ ကြက္လပ္ျဖည့္ရန္ blank အစ (word) စာလုံးျဖည့္ရန္၊ clue အေနျဖင့္ letter တစ္လုံးစီေပးထားပါသည္။

ဥပမာ။
What would you like?
ကြက္လပ္ ႏွစ္ခုတြင္ "w" ကြက္လပ္၌ "would" ႏွင့္ "l" ကြက္လပ္တြင္ "like" ဟု ျဖည့္စြက္ေပးရပါသည္။

A မွ B သို႕
1. What would you like?
ဘာစားမလဲဟုေမးရာတြင္၊

B မွ A သို႕
I think I'll have the sandwich.
Sandwich စားမည္ဟု စိတ္ကူးသည္ဟု ေျဖပါသည္။

No. 2 မွ No. 6 ထိ ကြက္လပ္ျဖည့္ ေျဖဆိုၾကရေအာင္။

2. A: Have you finished? S____ w_____ l______ now?
B: Yes, I'm ready to leave.

3. A: The cake l_____ good.
B: Yes, let's have a piece.

4. A: Do you think you c____ d____ m_____ a favour?
B: It depends what it is!

5. A: I only want a salad, thanks.
B: A____ y_____ hungry?

6. A: Let's go to dinner tomorrow.
B: H_____ o______. I've got a better idea. Let's go to the cinema, then out to dinner.


Answer Key

2. Shall we leave
3. Looks
4. can do me
5. Aren't you
6. Hang on/ Hold on


ရွင္းလင္းေျဖဆိုခ်က္။

2. A: Have you finished? Shall we leave now?
A မွ B သို႕
မင္းျပီးျပီလား။ တို႕တေတြ သြားၾကရေအာင္။
" Shall we leave now? " သည္ suggestion ျဖစ္ပါသည္။

B: Yes. I'm ready to leave.
B မွ A ၏ (suggestion) ကို " ငါသြားဖို႕ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနပါျပီ " ဟု ျပန္ေျဖဆိုပါသည္။

3. A: That cake looks good.
A မွ B သို႕ ထိုကိတ္မုန္႕၏ ပံုပန္းသ႑ာန္မွာ ေကာင္းပံုေပၚသည္ဟု ေျပာဆိုျခင္းမွာ ျမန္မာဘာသာစကားတြင္လည္း " ေကာင္းပံုေပၚတယ္ေနာ္ " ဟု ေျပာဆိုေလ့ရွိပံုႏွင့္ တူပါသည္။

B ၏ ေျဖဆိုပံုမွာ
B: Yes, let's have a piece.
A ၏ ထင္ျမင္ခ်က္ " That cake looks good. " ကို "Yes" ဟု ေထာက္ခံျပီး "Let's have a piece." cake တစ္တုံးေလာက္စားၾကည့္ၾကရေအာင္ဟု A အား (suggest) အၾကံျပဳပါသည္။

4. A: Do you think you could do me a favour?
A က B အား " ငါ့ကို တစ္ခုေလာက္ကူညီပါ " ဟု (request) အကူအညီေတာင္းခံပါသည္။

B: It depends what it is!
B မွ A သို႕ (ကူညီမည္/မကူညီႏိုင္ပါဟု လက္ခံျခင္း (accept)၊ ျငင္းဆိုျခင္း (reject) မျပဳဘဲ) လိုအပ္ေနေသာ အကူအညီေပၚတြင္ မူတည္ပါမည္။ (ကူညီႏိုင္က ကူညီပါမည္ ဟူသည့္ သေဘာကို ေဆာင္ပါသည္။

5. A: I only want a salad, thanks.
( ဤဝါက်ကို ေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ setting မွာ A ႏွင့္ B တို႕သည္ စားေသာက္ဆိုင္တြင္ ရွိေနပံုျဖစ္ပါသည္။ A မွ waiter အား အသုတ္ (salad) မွ်သာ (order) မွာယူျခင္းျဖစ္ပါသည္။
A က (salad) အသုတ္မွ်သာ မွာျခင္းကို ေထာက္႐ႈ၍ B က A အား

B: Aren't you hungry?
မင္းမဆာလို႕လားဟု ေမးပါသည္။

6. A: Let's go out to dinner tomorrow.
A မွ B ကို
မနက္ျဖန္ (dinner) ညစာထြက္စားၾကရေအာင္ဟု (suggest) အၾကံျပဳပါသည္။
ထိုအခါ B က A ကို

B: Hang on/Hold on. I've got a better idea.
Hang on သို႕မဟုတ္ Hold on သည္ "Wait" "ေနအံုး" ဟု တုန္႕ဆိုင္း/ဟန္႕တားထားျခင္း (hesitation) ျဖစ္ပါသည္။ ထို႕ေနာက္မွ ဆက္လက္၍ "Let's go to the cinema, then out to dinner."
ရုပ္ရွင္သြားၾကည့္ၾကရေအာင္။ ျပီးမွ ညစာစားၾကရေအာင္ဟု (suggest) အၾကံျပဳပါသည္။

ဤသင္ခန္းစာကို ေလ့လာပါက၊ A ႏွင့္ B တို႕သည္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား သို႕မဟုတ္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကဲ့သို႕ ရင္းႏွီးသူမ်ား ျဖစ္ပံုေပၚျပီး ေျပာဆိုပံုမ်ားမွာ friendly/informal ျဖစ္ပါသည္။
Friendly and informal တရင္းတႏွီး (suggest) အၾကံျပဳရာတြင္ "Let's / Let's us + V-infinitive...... " သ႑ာန္ကို သုံးပါသည္။

ဤသင္ခန္းစာတြင္ friendly suggestion အၾကံေပးပံုမ်ားကို ေလ့လာ၍ သူငယ္ခ်င္းအေပါင္းအသင္းမ်ားကို အၾကံျပဳေသာအခါ "Let's ..." expression မ်ားကို အသုံးျပဳ၍ speaking skill မ်ား တိုးတက္ၾကပါေစ။

Reference: New English File Intermediate Workbook- page 43

Daw Tin Nwai Win
Retired Lecturer (English Department, Yangon University) Diploma in Teaching of English Overseas (Leeds University), M.A (T.E.F.L) Y.I.O.E


Views: 1441

Reply to This

Replies to This Discussion

Dear Teacher,

Thanks

Thank teacher

Thank teacher.

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service