ဘာသာေဗဒ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ David Crystal သည္ သင္တန္းမ်ားပုိ႔ခ်ရန္အတြက္ ရုရွားႏိုင္ငံသုိ႔ ေရွာက္ရွိေနစဥ္တြင္ ေမာ္စကုိၿမဳိ႕ရွိ လူူသားမ်ားအတြက္ ရုရွားႏုိင္ငံေတာ္တကၠသုိလ္၌ ျပဳလုပ္ေသာ ယူေက-ရုရွား ဘာသာေဗဒ စာတမ္းဖတ္ပြဲတြင္ သူသည္ ‘အဂၤလိပ္ဘာသာစကားမ်ား၏ အနာဂတ္’ ႏွင့္ ကမၻာအႏွံ႔တြင္ အဂၤလိပ္စကားအမ်ဳိးအစားမ်ား ဆင့္ကဲ ေျပာင္းလဲေနမႈတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တင္ျပခဲ့သည္။ အဆိုပါ တင္ျပခ်က္မ်ားကို ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ (႐ုရွားႏိုင္ငံရုံးခြဲ) မွ Keira Ives-Keeler က ေအာက္ပါအတိုင္း ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။Advertising campaigns (ေၾကာ္ျငာစာစည္းရုံးမႈ လုပ္ငန္းမ်ား) သည္ ဘာသာစကားမ်ား မည္ကဲ့သုိ႔ ဆင့္ကဲေျပာင္းလဲသည္ကုိ အတြင္းက်က် ေဖာ္ျပေပးသည္

ေၾကာ္ျငာမ်ားက ဘာသာစကားမ်ား ဆင့္ကဲေျပာင္းလဲရာတြင္ ဘယ္အခန္းက႑က ပါ၀င္ၿပီးေတာ့ ဘာသာ စကားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအသိ၏ ဆက္သြယ္ခ်က္ကေရာ ဘာမ်ားပါလဲ? လူသိမ်ားလွသည့္ Heineken ၏ ေၾကာ္ျငာေဆာင္ပုဒ္ ျဖစ္သည့္ "Heineken refreshes the parts other beers cannot reach (Heineken က အျခားဘီယာမ်ား မေရာက္ႏုိင္သည့္ အစိတ္အပုိင္းမ်ားဆီသုိ႔ လန္းဆန္းမႈေပးသည္)" ကို ဥပမာအျဖစ္ အသုံးျပဳ၍ ဤကနဦးစာေၾကာင္းေလးသည္ စကားလံုးမ်ား၏ အေျပာင္းအလဲျဖင့္ မည္ကဲ့သုိ႔ ဆင့္ကဲေျပာင္းလဲသြားသည္ကုိ David Crystal က ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ အႏွစ္ ၃၀ ေက်ာ္ ‘parts’ (အစိတ္အပုိင္း) ဆုိသည့္ စာလုံးေလးကို ‘parrots’ (ၾကက္တူေရြးမ်ား) ‘pilots’ (ေလယာဥ္မွဳးမ်ာ) ‘poets’ (စာဆုိမ်ား) စသည္တုိ႔ႏွင့္ အစားထုိးျခင္းျဖင့္ ဤစာေၾကာင္းေလးသည္ ေၾကာ္ျငာစည္းရုံးေရးလုပ္ငန္း အမ်ဳိးကြဲေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္ကို ပုံစံတူစာေၾကာင္းျဖင့္ ကုိယ္စားျပဳေပးပါသည္။ကြဲျပားသည့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကုိ သိရွိနားလည္ျခင္းျဖင့္ ကြဲျပားသည့္ ဘာသာစကားမ်ားကို နားလည္ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳေပးသည္

David Crystal က ဂ်ပန္လူမ်ဳိး အဂၤလိပ္စာဆရာမ်ားကုိ Heineken ၏ေၾကျငာလုပ္ငန္း၏ အဓိပၸါယ္ကုိရွင္းျပသည့္အခါတြင္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ အခက္အခဲမ်ားကို ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သူတို႔သည္ ယူေကသို႔ ေလ့လာေရးခရီးျဖင့္ ေရာက္ေနသည့္အခိုက္ ထုိေၾကျငာကို လမ္းေဘးေၾကာ္ျငာဆုိင္းဘုတ္တစ္ခုတြင္ အမွတ္မထင္ ေတြ႔ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထုိဆရာမ်ား၏ ဇေ၀ဇ၀ါျဖစ္သြားျခင္းသည္ ဘာသာစကားမ်ားကို နားလည္ရန္အတြက္ ယဥ္ေက်းမႈကိုု နားလည္ျခင္းသည္လည္း အေရးႀကီးေၾကာင္းကို မီးေမာင္ထုိးျပလုိက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

သူသည္ ေနာက္တစ္ပတ္အၾကာတြင္ အေမရိကန္လူမ်ဳိး သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ႏွင့္ ၄င္းလမ္းေဘးေၾကာ္ျငာဆုိင္းဘုတ္မွ ျဖတ္သန္းသြားသည့္အခုိက္တြင္ ထုိေၾကျငာ၏ ေျပာလုိတဲ့ အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ဟာသကုိ ေျပာျပရာတြင္ ယခင္ ဂ်ပန္ဆရာမ်ားအား ရွင္းျပရသကဲ့သို႕ ထပ္တူက်သည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ဳိးကို ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရပါသည္။ မိခင္ဘာသာစကားအျဖစ္ေျပာဆုိၾက သူမ်ားပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္ခါတရံတြင္ မိခင္ဘာသာျဖင့္ ေရးထားေသာ စာေၾကာင္းမ်ားကို မိမိတို႔ ေကာင္းမြန္စြာ နားလည္ႏိုင္ရန္အတြက္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိထားရန္ လိုေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေန႔စဥ္သံုးေနသည့္ ဘာသာစကားမ်ားကို ယဥ္ေက်းမႈက မလဲြမေသြ ပံုစံသြင္းေပးသည့္ အတြက္ပင္ ျဖစ္သည္။ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၌သာ ျပသေသာ ဤေၾကျငာကို ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတြင္း၌သာေနထိုင္ၿပီး၊ ၄င္းေၾကာ္ျငာႏွင့္ ထိေတြ႕မႈ ရွိေသာသူမ်ားကသာလွ်င္ "refreshing the parrots that other beers cannot reach" ရဲ႕ ရည္ညႊန္းခ်က္ကို နားလည္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အျခားေဒသမ်ားမွ လူမ်ားအတြက္ ၎စကားစုသည္ အဓိပၸါယ္လုံးလုံးေဖာ္မရေသာ ပေဟဠိကဲ့သို႕ ျဖစ္ေနသည္။


အဂၤလိပ္စာပံုစံသစ္မ်ားသည္ လ်င္ျမန္စြာ ဆင့္ကဲေျပာင္းလဲေနသည္

၁၉၆၀ ခုႏွစ္ ၀န္းက်င္ရွိႏွစ္မ်ားမွစ၍ ကမၻာအႏွံ႔ရွိ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အဂၤလိပ္စကား အမ်ိဳးေပါင္း ၆၀/၇၀ ခန္႕ ေပၚထြက္လာခဲ့တယ္လို႔ David Crystal က ခန္႔မွန္းခဲ့ပါတယ္။ အဂၤလိပ္စကားကို မိခင္ဘာသာစကားအျဖစ္ေျပာသူ လူေပါင္းသန္း (၄၀၀) ခန္႔ရွိ၍ ၄င္းကို ဒုတိယဘာသာစကား (second language) အျဖစ္ ေျပာသူ လူေပါင္းသန္း (၇၀၀ မွ ၈၀၀) အတြင္းရွိေၾကာင္း ခန္႔မွန္းခဲ့ပါတယ္။ ထို႔အျပင္ လူေပါင္းသန္း (၁၀၀၀)ေက်ာ္ခန္႔ကလည္း ၄င္းကို ႏိုင္ငံျခားဘာသာစကား (foreign language) အျဖစ္ ေျပာၾကပါတယ္။ ဆိုလိုသည္မွာ အဂၤလိပ္စကားကို မိခင္ဘာသာအျဖစ္ ေျပာသူမ်ားႏွင့္ မိခင္ဘာသာစကားအျဖစ္ မေျပာသူမ်ား၏ အခ်ိဳးသည္ ၁း၅ ျဖစ္သည္။ ဘာသာစကားမ်ား၏ သမိုင္းတြင္ တစ္ခါမွ် မႀကံဳဘူးေသာ အေျခအေနတစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔အျပင္ လူမ်ားသည္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံတည္းကိုသာ အားမထားေတာ့ပါဟုလည္း အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ ကမၻာအႏွံ႔တြင္ ေျပာေနၾကေသာ အဂၤလိပ္စကားမ်ား အနက္ ၿဗိတိသွ်အဂၤလိပ္စကားသည္ အနည္းစုသာ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

၁၅၀၀ ေႏွာင္းႏွစ္ပိုင္းတြင္ ဥေရာပခရီးစဥ္မွ ျပန္လာေသာ Earl of Leicester က "ကၽြႏု္ပ္တို႔ကမ္းေျခေတြကို လြန္သြားတာႏွင့္ အဂၤလိပ္စကားက အသံုးမ၀င္ေတာ့ဘူး" ဟု ေျပာခဲ့ပါတယ္။ Chaucer က "စာေပမရွိတဲ့ အဂၤလိပ္စကားကို ဘယ္သူကမ်ား သင္လိုပါလိမ့္" ဟု ေျပာခဲ့ဖူးပါတယ္။ ထိုတစ္ႏွစ္အတြင္းမွာပဲ ၁၅၈၅ မွ ၁၅၉၂ အထိ ေပ်ာက္သြားတဲ့ Shakespeare က ျပန္ေပၚလာၿပီး သူ၏ အေကာင္းဆံုးစာေပလက္ရာမ်ားကို ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ထိုေပ်ာက္သြားတဲ့ႏွစ္မ်ားအတြင္း Shakespeare က သူ၏ ျပဇာတ္ဆိုင္ရာ အရည္အေသြးမ်ားကို အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ မြမ္းမံေနၿပီး ဇာတ္လမ္းမ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားစုစည္းေနတာျဖစ္တယ္လို႔ လူအမ်ားက ထင္ၾကပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ (၁၀)ႏွစ္ ၾကာၿပီးတဲ့အခါမွာေတာ့ ၁၆၀၀ ခုႏွစ္မ်ားက သြားခဲ့တဲ့ Sir Walter Raleigh ရဲ႕ ေလ့လာေရးခရီးမ်ားမွတစ္ဆင့္ "wigwam" နဲ႔ "skunk" အစရွိေသာ အေမရိကန္အဂၤလိပ္စကားမ်ားက ရက္ပိုင္းအတြင္း အေျခခ်၀င္ေရာက္လာၿပီး လ်င္ျမန္စြာ ပ်ံ႕ႏွံ႕သြားပါတယ္။ ဘာသာစကားတစ္ခု ဆင့္ကဲေျပာင္းလဲရန္အတြက္ အခ်ိန္သိပ္မလိုအပ္ပါ။ ဒီ"ကၽြႏု္ပ္တို႔ကမ္းေျခကို လြန္သြားတာနဲ႔ အဂၤလိပ္ စကားက အသံုး မက်ေတာ့ဘူး" လို႔ ေျပာခဲ့တဲ့ ၄င္းဘာသာစကားကို ေျပာသူအေရအတြက္ကေတာ့ ႏွစ္ေပါင္း (၄၀၀) အတြင္း လူေပါင္း (၄) သန္းမွ သန္းေပါင္း ၂၀၀၀ အထိ တိုးပြားခဲ့ပါတယ္။ဘာသာစကားတစ္ခု၏ တိုးတက္မႈသည္ ေျပာသူေတြရဲ႕ အင္အားကို ေရာင္ျပန္ဟပ္ေနပါသည္

အထက္ပါ တိုးပြားမႈက ဘယ္လိုေၾကာင့္မ်ားျဖစ္လာရတာပါလဲ? အဂၤလိပ္စကားသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ဤမွ် လ်င္ျမန္စြာနဲ႔ ဤမွ် ေမွ်ာ္လင့္မထားေလာက္ေအာင္ ပြားမ်ားလာခဲ့ပါသလဲ? လူတစ္ခ်ိဳ႕ရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္အရ သဒၵါမရွိသျဖင့္ သင္ယူရလြယ္ကူေသာ ဘာသာစကားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ပ်ံ႕ႏွံ႕လ်က္ရွိေသာ ၄င္းသေဘာထားၾကားက David Crystal ရဲ႕အေျပာအရ ကမၻအႏွံ႔ အဂၤလိပ္ကို ေထာက္ခံအားေပးသူမ်ားလာရတဲ့အေၾကာင္း၏ ေနာက္ကြယ္မွာ ဒီထက္ပိုမို ေလးနက္တဲ့အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုရွိလိမ့္မည္လို႔ သိရပါတယ္။ ၿဗိတိသွ်အင္ပါယာ၏ အစမွ ထင္ရွားေသာ နည္းပညာႏွင့္ သိပၸံဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈမ်ားႏွင့္ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈရွိေသာ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ားကို အဂၤလိပ္စကားေျပာေသာ တီထြင္သူ မ်ားထံမွ ရရွိခဲ့သည့္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၏ စက္မႈေတာ္လွန္ေရးကာလအထိလည္းေကာင္း၊ ထိုမွဆက္၍ ၁၉ ရာစုႏွစ္၏ စီးပြားေရး အင္အားႀကီးေသာကာလႏွင့္ ၂၀ ရာစုႏွစ္၏ ယဥ္ေက်းမႈအင္အားႀကီးေသာကာလအထိ အဂၤလိပ္စကားသည္ ၄င္း၏ အဆင့္ သာလြန္မႈကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ခဲ့ပါသည္။အဂၤလိပ္စကားေျပာသူမ်ားသည္ ထိုဘာသာစကားကို ၄င္းတို႔၏ ေဒသအေျခအေနႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရေအာင္ျပဳျပင္ၾကပါသည္

ကိုလိုနီႏိုင္ငံႏွင့္ ကိုလိုနီႏိုင္ငံျဖစ္ခဲ့ဘူးေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အဂၤလိပ္စကားကို ဖိႏွိပ္သူတို႔၏ စကားအျဖစ္ သတ္မွတ္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွာေတာင္မွ ထိုႏိုင္ငံ၏ ႐ႈပ္ေထြးေသာ ဘာသာစကားမ်ားတည္ေဆာက္ပံုေၾကာင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို မၾကိဳက္ေသာ္လည္းကို လက္ခံၾကပါတယ္ဟု David Crystal က ေျပာပါတယ္။ အေၾကာင္းရင္းမွာ လူတိုင္းက အဂၤလိပ္စကားကို ညီတူညီမွ် မႏွစ္သက္ၾကလို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုလိုသည္မွာ အဂၤလိပ္စကားကို ႐ံုးသံုးအျဖစ္ လက္ခံၾကၿပီး ေဒသ၏ အေျခအေနေပၚမူ တည္ၿပီး ျပဳျပင္ၾကပါတယ္။ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး လပိုင္းအတြင္းမွပဲ ႏိုင္ငံေရး၊ အစားအေသာက္၊ ေရွး႐ိုးစဥ္လာႏွင့္အပင္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ စကားလံုး အသစ္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေပၚေပါက္ခဲ့ပါတယ္။ ႏွစ္ ၅၀ တြင္း မွာ ကမၻာအႏွံ႔သံုး အဘိဓာန္ေတြမွာ ၄င္းစကားလံုးမ်ားကို ေဖာ္ျပခဲ့တယ္။ ထိုအဘိဓာန္ေတြထဲ ဂ်ေမကန္စာလံုး ေပါင္း ၁၅၀၀၀ နဲ႔ ေတာင္အာဖရိကစာလံုး ေပါင္း ၁၀၀၀၀ ခ်ည္းသက္သက္ပါ၀င္ပါတယ္။

"Englishes" ဆိုၿပီး အမ်ားကိန္းအေရအတြက္နဲ႔ ေဖာ္ျပေလ့ရွိတဲ့သေဘာကေတာ့ ဒီစကားလံုးတိုးပြားမႈဟာ ေလ်ာ့နည္းသြားဖို႔ မရွိပါဆိုတဲ့အေၾကာင္းကို ေထာက္ျပေနပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ဘယ္အရာမွ ထာ၀ရမတည္ၿမဲပါဘူး။ အဂၤလိပ္စကားဟာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံထားတဲ့ အမ်ားသံုး ဘာသာစကားအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိရန္ ထိမ္းသိမ္းထားႏိုင္မလားဆိုတာ မည္သူမွ် မသိႏိုင္ပါ။ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ေနာက္ထပ္ အဂၤလိပ္စကားေတြ ဘယ္ႏွစ္မ်ိဳး ထပ္ၿပီး ဆင့္ကဲ့ေျပာင္းလဲလာဦးမွာပါလဲ? ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ေက်ာင္းသားမ်ား အထူးသျဖင့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ားကို ယဥ္ေက်းမႈအရ အမ်ိဳးမ်ိဳးကဲြျပားေနေသာ အနာဂတ္အတြက္ မည္ကဲ့သို႔ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ေပးထားႏိုင္ပါလဲ။Blog.britishcouncil.org မွ Keira Ives-Keeler ၏ What's the future of English? ကို ကိုးကားဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons

 


Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

 

Views: 1660

Reply to This

Replies to This Discussion

Yes to know the english language need to understand the english culture but myanmar's people isn't good in basic of english.
ျမန္မာလိုေတြးၿပီးအဂၤလိပ္လိုေရးရင္ေကာသူတို႔ရဲ႕culture နဲ႔မကိုက္္ညီတဲ့အတြက္သူတို႔နားလည္ပါ့မလား
l think
grammer မွန္ရင္နားလည္မယ္လို႔ထင္တာေကာဟုတ္ပါ့မလား

အမ်ားႀကီးေတာ့သင္ယူရအံုးမယ္

hello
i think english grammar want.
Thank a lot.
bye'
thanks
Thank you sir more knwo.

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service