ျဗိိတိသွ်ေကာင္စီမွ General English ႏွင့္ IELTS Preparation တန္းခြဲသစ္မ်ားအတြက္ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲေျဖႏိုင္ျပီ

တန္းခြဲသစ္မ်ားကို ဇန္နဝါရီလ ၇ ရက္မွ မတ္လ ၁၇ ရက္ အထိ ဖြင့္လွစ္ပါမည္။ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲမ်ားကို ႏိုဝင္ဘာလ (၁) ရက္မွ (၁၁) ရက္အထိ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ျပီး အသက္ ၁၆ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ မည္သူမဆို သင္တန္းတက္ေရာက္လိုသူမ်ား မွတ္ပံုတင္ကဒ္ျပား (သို႕) အိမ္ေထာင္စုစာရင္း/ေမြးစာရင္းမူရင္းမ်ား ယူေဆာင္၍ တနလၤာမွ ေသာႀကာေန႕ နံနက္ (၈:၃ဝ) မွ ညေန (၄:၃ဝ) အတြင္း လာေရာက္ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။


ဝင္ခြင့္ စာေမးပြဲမ်ားျပဳလုပ္မည့္ ရက္မ်ား - ႏိုဝင္ဘာ (၁) ရက္မွ (၁၁) ရက္အထိ (တနလၤာ မွ ေသာၾကာ)
ဝင္ခြင့္ စာေမးပြဲေၾကး - ျမန္မာေငြ က်ပ္ ၁၅,၀၀၀


သင္တန္းေၾကးမ်ား
General English (60 hours) > အသက္ (၁၈) ႏွင့္အထက္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ က်ပ္ ၄ဝဝ,၀၀၀ ႏွင့္ (၁၈) ႏွစ္ေအာက္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ က်ပ္ ၄၅ဝ,၀၀၀
IELTS Academic (60 hours) > က်ပ္ ၄၅ဝ,၀၀၀
IELTS Express (30 hours) > က်ပ္ ၂၄ဝ,ဝဝဝ


*** ဝင္ခြင့္ေျဖဆိုျပီးလ်ႇင္ သင္တန္းတက္ေရာက္ရန္မွာ ရ႐ွိေသာ Level ႏွင့္ တက္ေရာက္လိုေသာအခ်ိန္တြင္ အတန္းေနရာရွိမွသာ တက္ေရာက္ခြင့္ရ႐ွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။


အဂၤလိပ္စာစြမ္းရည္ (၄)မ်ိဳးစလံုး ပိုမိုတိုးတက္လာေစရန္ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ႏိုင္ငံတစ္ကာအသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားမွ ေခတ္မီသင္ၾကားေရး အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းမ်ားစြာျဖင့္ သင္ၾကားပို႕ခ်ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ပိုမိုသိလိုပါက www.britishcouncil.org.mm/my/english (ျမန္မာဘာသာ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ) ႏွင့္ www.britishcouncil.org.mm/english (အဂၤလိပ္ဘာသာ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ) တို႕တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။


အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ဤ online form a href="http://www.surveymonkey.com/r/general-jan17">www.surveymonkey.com/r/general-jan17 > ကိုျဖည့္၍ အခ်က္အလက္မ်ားေပးခဲ့ပါက မိတ္ေဆြထံျပန္လည္ဆက္သြယ္ေပးပါမည္။


ျဗိတိသွ်ေကာင္စီသို႕ လူကိုယ္တိုင္လာေရာက္ရာတြင္ စာၾကည့္တိုက္ အသင္းဝင္ကဒ္ျပား၊ သင္တန္းဌာန ေက်ာင္းသားကဒ္/မိဘကဒ္၊ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္၊ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ (သို႕မဟုတ္) ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ စသည့္ ကဒ္ျပား တစ္ခုခုအား ယူေဆာင္လာရန္လိုအပ္ပါသည္။ အဆိုပါ ကဒ္ျပား တစ္ခုခုပါရွိျခင္းမရွိပါက အေဆာက္အအံုအတြင္းသို႕ ဝင္ေရာက္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။Placement Testing for General English and IELTS English Classes

Nearest classes are opening from 7 Jan to 17 Mar 2017.Placement tests for students aged 16 and above will be conducted from 1st to 11 Nov 2016. Please come to British Council Yangon (78, Kanna Road) between 8.30 a.m. and 4.30 p.m. (Monday to Friday) with NRC, birth certificate or passport to register for the test. Places are limited and registration are accepted on a first come, first served basis.


Placement test fees - K 15,000


Course fees

General English (60 hours) > K 400,000 for students aged 18 and above, K 450,000 for students under 18
IELTS Academic (60 hours) > K 450,000
IELTS Express (30 hours) > K 240,000


***Course registration is depending on student’s level and class availability.


For more information, please leave a message on this call back form http://bit.ly/bc-call-back and we will call you back by phone.


Visitors should bring a photo ID (NRC or passport) for security check as we are located in the British Embassy building.

Views: 321

Reply to This

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service