တစ္ကမာၻလံုးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဂၤလိပ္လုိေျပာေနၾကၿပီ (အပိုင္း ၂)

ယခင္အပိုင္းမွ အဆက္

ဘာေၾကာင့္အဂၤလိပ္ဘာသာ တစ္မ်ိဳးတည္းသာလွ်င္ သုံးသင့္ပါလဲ?

တားျမစ္သတ္မွတ္ထားမႈ မရွိသည့္ ဘာသာေပါင္းစံုသံုးစြဲျခင္းစနစ္သည္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္ဝမႈမ႐ွိဘဲ အေရးႀကီးေသာ အျပန္အလွန္တုန္႕ျပန္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚမႈကို တားဆီးသည့္အျပင္ အဓိကက်ေသာ ဦးတည္ခ်က္မ်ား ရရွိေအာင္ျမင္ေရးတြင္ လာေရာက္ေႏွာင့္ယွက္ေစမည္ျဖစ္သည္။ လုပ္ေဆာင္ဖြယ္ရာမ်ားကို က်စ္က်စ္လစ္လစ္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ကမာၻအႏွံ႔ရွိ သံုးစြဲ သူမ်ား၊ လုပ္ငန္းေဖာ္မ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ကို္င္ႏုိင္ရန္ လုိအပ္လာေသာအခ်က္သည္ ကုမၸဏီ၏႐ံုးခ်ဳပ္ မည္သည့္ႏုိင္ငံတြင္ အေျခစိုက္သည္ျဖစ္ေစ အဂၤလိပ္စာကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုး တရားဝင္ဘာသာစကားအေနႏွင့္ သတ္မွတ္ရန္ ေ႐ြ႕လ်ားျခင္းဆီသို႔ ပိုမို အရွိန္ ျမႇင့္တင္လာေစပါသည္။ ေအာက္ပါ အေျခခံက်ေသာ အေၾကာင္းအရင္းသံုးရပ္သည္ အဂၤလိပ္စာဆီသို႕ စီးပြားေရးစံ အေနႏွင့္ သြားေနမႈကို တြန္းပို႕ေပးေနပါသည္။

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈစြမ္းအားထက္ျမက္လာေစျခင္း ဖိအား

သင္ဝယ္ခ်င္လွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ေရာင္းခ်င္လွ်င္ျဖစ္ေစ၊ သင္သည္ လူမ်ိဳးဘာသာေပါင္းစံု ဝယ္ယူသံုးစြဲသူမ်ား၊ ေရာင္းခ်ပစၥည္းသြင္းသူမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ စီးပြားဖက္အေဖာ္မ်ားႏွင့္ပါ ေျပာဆို ဆက္ဆံႏိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ သင္သည္ ကံေကာင္းပါက ထိုလူမ်ားသည္ သင္၏ မိခင္ဘာသာစကားကို သံုးစြဲေနသူမ်ား ျဖစ္ေနပါလိမ့္မည္။ သို႕ေသာ္ သင္သည္ ဤကဲ့သို႔ေသာ ပံုေသကားခ်ပ္ အေျခအေနကို ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး အလုပ္လုပ္ေန၍မရပါ။ ဘာသာစကားနည္းဗ်ဴဟာတစ္ခုကို တီထြင္သံုးစြဲမႈ မျပဳႏုိင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ သူတို႕၏ တုိးတက္မႈ အခြင့္အေရးမ်ားကို မိခင္ဘာသာစကားသံုးစြဲေသာ ေစ်းကြက္မ်ားသို႔သာ ကန္႕သတ္ ထားသကဲ့သို႕ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မည္။ အဂၤလိပ္စာကိုသာလွ်င္သံုးစြဲရန္ ေပၚလစီကို ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးလိုက္ေသာ ၎တို႕၏ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ပါက ထင္ရွားစြာပင္ မိမိကိုယ္ကို အားနည္းေစရန္ ဖန္တီးသကဲ့သို႕ ျဖစ္ေနပါသည္။

လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ႏွင့္ စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္မ်ားအား ကမၻာအႏွံ႔ျဖန္႔က်က္ အသံုးျပဳႏိုင္ေစျခင္း

ပထဝီအေနအထား ကြဲျပားျခားနားသည့္ ေနရာအသီးသီးမွလာေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားက လုပ္ငန္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ ပန္းတိုင္မ်ား ျပည့္မီေစရန္ အလုပ္အတူတူလုပ္ၾကရေသာအခါ ဘာသာစကား ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားသည္ လြယ္မေယာင္ႏွင့္ခက္ေစေသာ အခက္အခဲမ်ိဳးျဖစ္ေစသည္။ ဘယ္လ္ဂ်ီယံမွ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးသည္ ေဘရြတ္ၿမိဳ႕ သို႔မဟုတ္ မကၠဆီကိုရွိ လုပ္ငန္းတစ္ခုစီမွ အခ်က္အလက္တစ္ခုခု လိုအပ္ေကာင္း လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ အျပန္အလွန္နားလည္ႏိုင္သည့္ တူညီေသာ အေျခခံမရွိပါက ဆက္သြယ္မႈတြင္ ထိခိုက္မႈရွိမည္ျဖစ္သည္။ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဘာသာစကားနားလည္ႏိုင္စြမ္းသည္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ပိုမို၍ ထိေရာက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ကို ေပးစြမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ၎အခ်က္သည္ သာလြန္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ႏိုင္မႈအတြက္ အေရးႀကီးသည္ျဖစ္သည္။ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံအစားအေသာက္ ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းႀကီးျဖစ္ေသာ နက္စ္ေလ (Nestle) သည္ အဂၤလိပ္စာကို ကုမၸဏီ၏စံအျဖစ္ တြန္းအားေပး သတ္မွတ္ျခင္း ေက်းဇူးေၾကာင့္ ကုန္ပစၥည္းဝယ္ယူျခင္းႏွင့္ အလုပ္သမားငွားရမ္းခန္႔ထားျခင္း ကိစၥမ်ားတြင္ ႀကီးမားေသာ စြမ္းရည္ျပည့္ဝမႈ တိုးတက္မႈမ်ား ျမင္ေတြ႔ခဲ႔ရသည္ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္မ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္၍ စီးပြားေရးုလုပ္ငန္းအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား ဝယ္ယူခ်ဳပ္ကိုင္ျခင္း

စီးပြားေရးုလုပ္ငန္းအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းျခင္းႏွင့္ ဝယ္ယူခ်ဳပ္ကိုင္ျခင္းကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းမႈမ်ားသည္ ပါဝင္သူတိုင္းက တူညီေသာ ဘာသာစကားေျပာေနလွ်င္ပင္ ႐ႈတ္ေထြးလွသည္ျဖစ္ရာ အကယ္၍ ဘာသာစကားမတူညီပါက ေသးငယ္ေသာ အဓိပၸါယ္ကြဲလြဲသက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ ရိုးစင္းေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ အီးေမးလ္ အပို႔အယူတြင္ပင္ လြယ္ကူစြာ ေပ်ာက္ဆံုးသြားႏိုင္ပါသည္။ ၎အျပင္ ယဥ္ေက်းမႈခ်င္း မတူညီေသာ လုပ္ငန္းပူးေပါင္းမႈမ်ားသည္ နာမည္ဆိုးရွိသည္ႏွင့္အညီ ကလိန္က်မႈမ်ားစြာရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၏ ဟို႔ခ်္ (Hoechst) ႏွင့္ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၏ ႐ုမ္း-ပိုးလ္လန္႔ခ္ (Rhone – Poulenc) တို႔ ၁၉၉၈ခုႏွစ္တြင္ ပူးေပါင္း၍ ကမၻာ့ ပဥၥမ အႀကီးမားဆံုး ေဆးဝါးကုမၸဏီျဖစ္ေသာ အာဗန္းတစ္စ္ (Aventis) ကို ထူေထာင္ေသာအခါ ကုမၸဏီအသစ္သည္ ဘက္လိုက္ျခင္းေ႐ွာင္႐ွားေသာအေနႏွင့္္ အဂၤလိပ္စာကို ျပင္သစ္ႏွင့္ ဂ်ာမနီ ဘာသာစကားမ်ားကို ေက်ာ္၍ လုပ္ငန္းသံုး ဘာသာစကားအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးခဲ့ပါသည္။ မဟုတ္ပါက တံဆိပ္နာမည္ သတ္မွတ္ျခင္း ကိစၥမ်ိဳးပါ ပါဝင္ပတ္သက္လာႏိုင္ပါသည္။ ၁၉၉ဝခုႏွစ္မ်ားတြင္လည္း လူသိပ္မမ်ားလွေသာ အလယ္အလတ္အရြယ္အစား အီတလီ ကုန္မာပစၥည္းထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ မာလိုနီသည္ ၎၏ ႏိုင္ငံတကာပုံရိပ္ကို ျမွင့္တင္ႏိုင္ရန္ အဂၤလိပ္စာကို လုပ္ငန္းသံုးအျဖစ္ အသံုးခ်သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။ ဤသို႔ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္လိုက္ျခင္းသည္ ႐ုရွား ႏွင့္ အဂၤလိပ္ကုမၸဏီမ်ားအား ဝယ္ယူရာတြင္ အားသာခ်က္ျဖစ္ေစပါသည္။

လူသားတုိ႕၏သမုိင္းတြင္ အျမန္ဆံုးပ်ံ႔ႏွံ႔ခဲ့ေသာဘာသာစကားျဖစ္သည့္ အဂၤလိပ္စာကို ကမၻာအႏွံ႔တြင္ ၁.၇၅ ဘီလီယံခန္႕ရွိေသာလူမ်ားက အသံုးျပဳ၍ရေသာ အဆင့္အေနအထားႏွင့္ ေျပာဆိုသံုးစြဲလ်က္ ရွိပါသည္။ ဤသည္မွာ ကၽြႏု္ပ္တို႕လူေလးဦးတြင္ တစ္ဦးႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္တစ္ပတ္ အပိုင္း (၃) တြင္ ေအာင္ျမင္ေသာ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားေပၚလစီမ်ားျဖစ္လာေစရန္ ေက်ာ္လႊားရမည့္ အခက္အခဲမ်ား ႏွင့္ ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ ထိတ္လန္႔ဖြယ္ရာအျဖစ္ ေရာက္လာကာ ပူးေပါင္းပါဝင္ရန္မွာ ခက္ခဲေနဆဲ ျဖစ္ေနသည္ကို ဖတ္႐ႈရမွာ ျဖစ္ပါသည္။

Harvard Business Review မွ Tsedal Neeley ၏ Global Business Speaks English ေဆာင္းပါးအား ဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မူရင္းေဆာင္းပါးကို https://hbr.org/2012/05/global-business-speaks-english တြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ 


Related Links:

တစ္ကမာၻလံုးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဂၤလိပ္လုိေျပာေနၾကၿပီ (အပိုင္း ၁)
တစ္ကမာၻလံုးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဂၤလိပ္လုိေျပာေနၾကၿပီ (အပိုင္း ၂)
တစ္ကမာၻလံုးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဂၤလိပ္လုိေျပာေနၾကၿပီ (အပိုင္း ၃)
တစ္ကမာၻလံုးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဂၤလိပ္လုိေျ...

LESSONS FROM OUR ARCHIVE

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 1380

Reply to This

Replies to This Discussion

In near future, ASEAN countries are making to happen AEC (ASEAN Economic Community).

It will include: (a) a single market and production base (b) a highly competitive economic region (c) a region of equitable economic development and (d) a region fully integrated into the global economy. At that time, people from other ASEAN countries will flow in and compete the markets and make investments.

So people in Myanmar working as professional and business owners in each industries should not satisfy by using only mother language in your working ground. Everyday, try to improve another common language which is English and set plans for staffs to be improved in English. Nowadays, most of well-knows global brands set to use English in their organizations. Because English is fastest growing language and is being used one in every four of us (which is according to this original article).

Therefore, young people who want to grab a opportunity working in global community need to learn the English daily basis. And you will be ready when opportunities come in.

Cheers!

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service