တစ္ကမာၻလံုးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဂၤလိပ္လုိေျပာေနၾကၿပီ (အပိုင္း ၃)

ယခင္အပိုင္းမွ အဆက္


ေအာင္ျမင္ေသာ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားေပၚလစီမ်ားျဖစ္လာေစရန္ ေက်ာ္လႊားရမည့္ အခက္အခဲမ်ား

ေသခ်ာသည္မွာ ဘာသာစကား တစ္မ်ိဳးတည္းသံုးေစေသာ ေပၚလစီမ်ားသည္ ဆန္႕က်င္ဘက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားမႈကို က်ဆင္းေစမည္ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ပ္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေလ့လာမႈတစ္ခုသည္ ကမၻာသံုး အဂၤလိပ္ဘာသာစကား သတ္မွတ္ျခင္း စည္းမ်ဥ္းမ်ားက ဖန္တီးလိုက္ေသာ အက်ိဳးဆုတ္ယုတ္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးပါသည္။ ေသခ်ာစြာ အစီအစဥ္တက် အဆင့္ဆင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းသည္ စြန္႔စားရမည့္ အႏၲရာယ္မ်ားကို ေသးငယ္ေစပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေသခ်ာစြာစဥ္းစား ေရးဆြဲထားသည့္ အစီအစဥ္မ်ားပင္ လြဲေခ်ာ္မႈမ်ားႏွင့္ ၾကဳံေတြ႔ႏိုင္သည္ျဖစ္သည္။ အျဖစ္အမ်ားဆံုးထဲမွ တခ်ိဳ႕ကို ဤေနရာတြင္ ေဖာ္ျပေပးပါမည္။


ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ အၿမဲတမ္း ထိတ္လန္႔ဖြယ္ရာအျဖစ္ ေရာက္လာတတ္သည္

မည္မွ်ေသာ သတိေပးထားျခင္းႏွင့္ျပင္ဆင္ထားျခင္းကမွ အဆိုျပဳထားသည့္ ေျပာင္းလဲျခင္းက တကယ္ ျဖစ္လာေသာအခါ ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိုးႏွက္မႈျဖစ္ေစျခင္းကို လုံးဝအျပည့္အစံု မတားဆိီး ေပးႏိုင္ပါ။ မာရီ (ဤေဆာင္းပါးထဲမွနာမည္အားလံုးကို မာကီတနီႏွင့္  အိတို မွ လြဲ၍ အမည္မွန္မ်ားကို လႊဲ၍ ေဖာ္ျပထားပါသည္) သည္ ဖရန္႔ခ်္ေကာ္ (FrenchCo) ကုမၸဏီ၏ အဂၤလိပ္စာသာလွ်င္သံုးရန္ ေပၚလစီကို ပထမၾကားၾကားျခင္း စိတ္လႈပ္ရွားသြားပါသည္။ သူမသည္ ျပင္သစ္လူမ်ိဳးမဟုတ္ေသာ လုပ္ငန္းေဖာ္မ်ားႏွင့္ အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခု အထိ အဂၤလိပ္လို ေျပာဆိုဆက္ဆံလာခဲ့သည္ ျဖစ္သည္။ သူမသည္ ဤအဆိုျပဳထားေသာ ေပၚလစီကို ကုမၸဏီကပိုမို၍ ႏိုင္ငံတကာဆန္လာသည့္ အေပါင္းလကၡဏာဆန္ေသာ ျပယုဂ္အျဖစ္ ႐ႈ႕ျမင္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဤသို႔႐ႈ႕ျမင္ခဲ့သည္မွာ သူမက ျပင္သစ္လိုေျပာဆိုက်င္းပေလ့႐ိွေသာ ပံုမွန္ အစည္းအေဝးတစ္ခုကို တက္ေရာက္ေသာအခ်ိန္အထိသာ ျဖစ္ပါသည္။ “စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ေပၚလာၿပီး ပထမဆံုးျပဳလုပ္ေသာအစည္းအေဝးမွာ တကယ္ အဂၤလိပ္လို ေျပာဆိုလုပ္ကိုင္ၾကလိမ့္မယ္လို႔ မသိထားခဲ့ပါဘူး။ အထိတ္တလန္႔ ျဖစ္သြားခဲ႔ပါတယ္” ဟု မာရီယယ္ကေျပာပါသည္။ သူမသည္ အစည္းအေဝးခန္းမအတြင္းသို႔ အားမာန္အျပည့္အဝႏွင့္ ဝင္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎အားမာန္ျပည့္ဝမႈသည္ ဘာသာျပန္ ေခါင္းတပ္နားေထာင္ ကိရိယာမ်ားကို သတိထားမိခ်ိန္ အထိသာခံပါေၾကာင္း သူမက ျပန္လည္သတိရ ေျပာျပပါသည္။ “၎နားေထာင္ကိရိယာမ်ားသည္ လူကိုတကယ္ ႏိွမ္ခံရသလို ခံစားရေစပါတယ္။ ကိုယ့္ ကုမၸဏီမွာပဲ ပါဝင္ဆင္ႏြဲသူအျဖစ္ထက္ ေလ့လာသူျဖစ္ေနသလို ခံစားရပါတယ္။”


ပူးေပါင္းပါဝင္လိုက္နာမႈက ကြက္တိကြက္ၾကားျဖစ္ျခင္း

အဂၤလိပ္စာကိုသာ အသံုးျပဳရန္ သတ္မွတ္လိုက္ျခင္းသည္ ဂလိုဘယ္တက္(ခ္) (GlobalTech) ကုမၸဏီိရွိ ဝန္ေဆာင္မႈေဆာင္႐ြက္ေပးေနေသာ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးအား ျပႆာနာပုံစံတစ္မ်ဳိး တက္ေစပါသည္။ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံတြင္ အေျခစုိက္ေသာ ဤနည္းပညာကုမၸဏီသည္ ကမာၻအႏွံ႕တြင္ ကုမၸဏီခြဲမ်ားရွိပါသည္။ ၄င္းကုမၸဏီ၏  ဝန္ေဆာင္မႈေဆာင္႐ြက္ေပးေနေသာ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဟန္းစ္ (Hans) သည္  သူ၏ သူေဌးထံမွ အေလာတႀကီးေခၚလာေသာ ဖုန္းတစ္ခုရရွိလာပါသည္။ ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္ျပႆနာတစ္ခုေၾကာင့္  မိမိတုိ႔၏ အေရးႀကီးေဖာက္သည္တစ္ဦး၏ ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာ တန္ဖိုးရွိေသာ ဘ႑ာဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ရုတ္တရက္ ရပ္တန္႔သြားျခင္းျဖစ္သည္။ ၄င္းေဖာက္သည္ ကုမၸဏီအတြက္ ေရာ ဂလုိဘယ္တက္(ခ္) (GlobalTech) အတြက္ပါ  ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာ ဆံုံးရႈံးဖြယ္ရာရွိပါသည္။ ဟန္း(စ္)သည္ အိႏၵိယရွိ နည္းပညာဌာန သုိ႔ လွ်င္ျမန္စြာ ဆက္သြယ္ေခၚဆုိလုိက္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္္ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္အဖြဲ႕သည္ ျပႆနာကို ခ်က္ခ်င္း ကိုင္တြယ္ မေျဖရွင္းႏုိ္င္ပါ။ ေျပာဆုိဆက္ဆံေနမႈအားလုံးသည္ ဂ်ာမန္ဘာသာစကားႏွင့္ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ႏွစ္ခန္႔ကပင္ အဂၤလိပ္စာသာသုံးရန္ မူဝါဒ ေပၚလစီကုိ သတ္မွတ္ေပးခဲ့ၿပီး ကုမၸဏီတြင္း ဆက္သြယ္ ေရးမ်ားအားလုံး (အစည္းအေ၀းမ်ား၊ အီီးေမးလ္မ်ား၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ ဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ား) ကို အဂၤလိပ္ ဘာသာစကားႏွင့္ ေရးသားေျပာဆိုေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ဘာသာျပန္ေပးေနသည္ကုိ ဟန္း(စ္)တုိ႔  ေစာင့္ေနရင္း ျပႆနာမွာ  ပုိမုိႀကီးထြားလာခဲ့ပါသည္။  ထုိ႔ေၾကာင့္  သတ္မွတ္သုံးစြဲၿပီး  ႏွစ္ႏွစ္တာၾကာခဲ့ ေသာ္လည္း လုိက္နာက်င့္သုံးမႈက ေနာက္မွတရြတ္တုိက္လုိက္ေနဆဲသာ။


မိမိကိုယ္မိမိ ယုံၾကည္မႈ ေလ်ာ့နည္းလာျခင္း

အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသည္ မိခင္ဘာသာစကား မဟုတ္ေသာသူမ်ားသည္ အဂၤလိပ္လုိသာ ေျပာဆုိဆက္ဆံ ၾကရန္ ဖိအားေပးျခင္းခံရေသာအခါ သူတုိ႔၏ ကၽြမ္းက်င္မႈအဆင့္မည္သို႔ပင္ရွိေစကာမူ ကုမၸဏီအတြက္ သူတုိ႔၏ တန္ဖုိးရွိမႈေလ်ာ့သြားသည္ဟု ခံစားရႏုိင္ပါသည္။ “အခက္အခဲဆုံးအရာကေတာ့ တစ္စုံတစ္ေယာက္ရဲ႕ အဂၤလိပ္စကားေျပာႏုိင္သူတစ္ေယာက္အျဖစ္ တန္ဖုိးက သူ၏ တကယ့္အမွန္တန္ဖုိးကုိ အရိပ္လႊမ္းမိုးေနတယ္ ဆုိတာ ဝန္ခံဖုိ႔ပါဘဲ” ဟု ဖရန္႕ခ်္ကုိ (FrenchCo) ကုမၸဏီဝန္ထမ္းတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။ “လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္းသုံးဆယ္အတြင္း ကုမၸဏီက ကၽြႏု္တုိ႔ကုိ ႏုိင္ငံျခား ဘာသာစကား စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ လာေအာင္လုပ္ရန္ မေတာင္းဆုိခဲ့သလုိ ထုိသုိ႕လုပ္ေဆာင္ရန္လည္း အခြင့္အေရးမေပးခဲ့ပါ” ၄င္းက ေထာက္ျပ ပါသည္။ “အခုေတာ့ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အရည္အခ်င္းမျပည့္မီပါ ဟူေသာ အခ်က္ကုိ လက္ခံရန္ အလြန္ ခက္ခဲပါသည္။”

ဘာသာစကားတစ္မ်ဳိးတည္းသာသုံးရန္ မူဝါဒေပၚလစီမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား သည္ အေကာင္းဆုံးအလုပ္ေတြက ပါဝင္ေသာလုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈစြမ္းရည္ အေပၚမၾကည့္ဘဲ အဂၤလိပ္စြမ္းရည္ ျမင့္မားသူမ်ားထံသာ ကမ္းလွမ္းခံရေတာ့မည္ဟု မၾကာခဏစုိးရိမ္ၾကပါသည္။


ဂလုိဘယ္တက္(ခ္) (GlobalTech) ကုမၸဏီ၏ အဂၤလိပ္စာသာလွ်င္ သုံးရန္ ေပၚလစီကုိ က်င့္သုံးၿပီး ႏွစ္ႏွစ္အၾကာ တြင္ ကၽြႏု္ပ္ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္၏ လုပ္ေဖာ္ ကုိင္ဖက္မ်ားသည္ ၄င္းကုမၸဏီ၏ ဝန္ထမ္း(၁၆၄) ေယာက္ကုိ အင္တာဗ်ဴး ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းၾကည့္ပါသည္။ (၇ဝ) ရာခုိင္ႏႈန္းနီးပါးရွိေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားက ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ ဤအစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စိတ္ပ်က္မႈကုိ ေတြ႕ႀကဳံခံစားေနရဆဲျဖစ္သည္ကုိ ေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။ ဖရန္႔ခ်္ကုိ (FrenchCo) ကုမၸဏီတြင္ (၅၆) ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ အလယ္အလတ္ကၽြမ္းက်င္အဆင့္ အဂၤလိပ္စကားေျပာသူမ်ားႏွင့္ (၄၂) ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ နိမ့္ပါးေသာကၽြမ္းက်င္အဆင့္ စကားေျပာသူမ်ားသည္ သူတုိ႔၏ အမ်ားႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ကန္႔သတ္မႈရွိေနသည့္ အဂၤလိပ္စာစြမ္းရည္မ်ားေၾကာင့္ အလုပ္ရာထူးတုိးခြင့္ရေရးအတြက္ စုိးရိမ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ ခံစားခ်က္မ်ားသည္ ကုမၸဏီမ်ားက မူဝါဒအသစ္ကို ေၾကညာ၍ ဘာသာစကားသင္တန္းမ်ား စီစဥ္႐ံုသာစီစဥ္ေပးၿပီး၊ ေျပာင္းလဲမႈကုိ စနစ္တက် မလုပ္ေဆာင္ေပးေသာ အခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ေလ့ရွိပါသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ မၾကာခဏ မိမိတို႔ကိုယ္ပိုင္အရည္အခ်င္းမ်ားကုိ ေလွ်ာ့တြက္ၾကသည္ (သုိ႔) လုံေလာက္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈ ရရွိဖြံ႕ၿဖဳိးႏုိင္သည္အထိပါဝင္ေသာ စိန္ေခၚမႈကုိ ပုိမို၍ တြက္ဆထားတတ္သည္မွာ သတိထားမွတ္သားဖြယ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။


အလုပ္အေပၚ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရမႈ ၿပိဳလဲက်ျခင္း


ဝန္ထမ္းအမ်ားစုအတြက္ လံုေလာက္ေသာ ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္မႈ ရရွိရန္မွာ ျဖစ္ႏုိင္ေသာ္လည္း တကယ့္ လက္ေတြ႕တြင္ အဂၤလိပ္စာတစ္မ်ိဳးတည္းသာ သံုးရမည္ဟု စတင္သတ္မွတ္လိုက္ ျခင္းႏွင့္အတူ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းခြင္လိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာ ေျပာင္းလဲသြားပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ညတြင္းခ်င္း ေျပာင္းလဲသြားသည္ ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ ၿမိဳခ်ရခက္ေသာ ေဆးခါးႀကီးတစ္ခြက္ပင္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္အျမင့္မားဆံုး လူမ်ားၾကားတြင္ ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ရာကုတန္(Rakuten) မွ မီကိတာနီသည္ သူ၏ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ဤအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ နားဝင္ခ်ိဳေအာင္ေျပာဆုိျခင္းမလုပ္ခဲ့ပါ။ သူသည္ အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္း တိုးတက္ေအာင္ မလုပ္သူမ်ားကို ရာထူးမွ ခ်ပစ္မည္ဟု ရွင္းးလင္းစြာ ေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။


ဝန္ထမ္းမ်ားဆန္႔က်င္ၾကသည္။


မိမိတို႕၏ အဂၤလိပ္စာေျပာဆုိသံုးစဲြေနေသာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားေရွ႕တြင္ပင္ အဂၤလိပ္ဘာသာ မိခင္ဘာသာစကားမဟုတ္ေသာသူမ်ားသည္ ေျပာဆုိလုပ္ကိုင္ေနရင္း  မိမိတို႕၏ ကိုယ္ပိုင္ဘာသာစကားသို႕ ေျပာင္းလဲသံုးစြဲတတ္ၾကသည္မွာ ျဖစ္ေနက် ကိစၥပင္ျဖစ္သည္။ မၾကာခဏ ဤသို႔ျပဳတတ္ၾကသည္မွာ သူတုိ႕၏မိခင္ဘာသာစကားႏွင့္ အစည္းအေဝးမ်ားကို ျပဳလုပ္က်င္းပပါက ပိုမုိျမန္ဆန္၍ လြယ္ကူေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕သူမ်ားသည္ အဂၤလိပ္စာေျပာရျခင္းကို ေရွာင္ရွားရန္ ဉာဏ္နီဉာဏ္နက္မ်ားသုံး၍ပင္ ျပဳေကာင္းျပဳလာတတ္သည္။ ဥပမာ အစည္းအေဝးမ်ားကို အဆင္မသင့္ေသာ အခ်ိန္မ်ားတြင္က်င္းပတတ္ျခင္း မ်ိဳးျဖစ္သည္။  ဥပမာ အာရွတုိက္မွ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ အစည္းအေဝးမ်ိဳးကို  အဂၤလန္ႏုိင္ငံ၌ ည သန္းေခါင္ေရာက္ေနေသာအခ်ိန္တြင္ က်င္းပရန္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ဤသို႕ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ မိခင္ဘာသာစကားမဟုတ္ေသာသူမ်ားသည္ သူတို႔၏ စိုးရိမ္မႈႏွင့္ စြမ္းအားေလ်ာ့က်မႈတို႔ကို မိခင္ ဘာသာစကားအျဖစ္သံုးစြဲသူမ်ားအေပၚ လႊဲေျပာင္းေလ့ရွိပါသည္။


ဖရန္ခ်္ကို (FrenchCo) ကုမၸဏီမွ ဝန္ထမ္းမ်ားက ဤသို႔ ေျပာပါသည္။  သူတို႕၏  အမ်ားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ နိမ့္က်ေသာ အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းမ်ား သိသာထင္ရွားလာၿပီး ရာထူးဌာနႏွင့္ဆက္စပ္လာမည့္ အက်ိဳးဆက္ မ်ားျဖစ္ေပၚလာႏိုင္မည္ဆုိပါက သူတုိ႕သည္ ႐ိုးစင္းစြာပင္ အမ်ားက ေဆြးေႏြးေနသည့္အေၾကာင္းအရာတြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးေနမႈကို ရပ္ဆုိင္းတတ္ၾကပါသည္။ “သူတို႕က (အဂၤလိပ္လို ေျပာဆိုရာတြင္) အမွားလုပ္မိမွာကို ေၾကာက္ေနၾကသည္” ဟု ကုမၸဏီတစ္ခု၏ လူထုဆက္ဆံေရးမန္ေနဂ်ာက ရွင္းျပပါသည္။ “ထို႕ေၾကာင့္ သူတို႕သည္ စကား လံုးဝမေျပာဆိုေတာ့ပါ။”


အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ားတြင္မူ အဂၤလိပ္လိုေရးသားမွတ္တမ္းတင္ရမည္ျဖစ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို သူတို႕၏ မိခင္ဘာသာ စကားႏွင့္ ေရးသားထားတာမ်ိဳး ရွိတတ္ပါသည္။ ဂလိုဘယ္တက္(ခ္) (GlobalTech) ကုမၸဏီမွ ဟန္း(စ္)က ႀကံဳေတြ႕သကဲ့သို႕ျဖစ္ပါသည္။ လံုးဝ မေရးသားထားျခင္းမ်ိဳးလည္း ရွိပါသည္။ “ အဂၤလိပ္လိုေရးဖုိ႕ ခက္ခဲလြန္းပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္ မလုပ္ပါ။” ဟု ဂလိုဘယ္တက္(ခ္) မွ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးက မွတ္ခ်က္ေပးပါသည္။ “အဲဒီ့ေနာက္မွာေတာ့ ဘာမွ စာရြက္စာတမ္းႏွင့္ ေရးသားမွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းမ်ိဳး မရွိေတာ့ပါ။”


စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား ထိခိုက္က်ဆင္း ရလာပါသည္


အုပ္စုလိုက္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားပါ၀င္ဆင္ႏႊဲမႈ ရပ္ဆုိင္းသြားေသာအခါ အေျခခံအက်ဆံုးကိစၥရပ္ မ်ားတြင္ ထိခိုက္မႈမ်ားရွိလာပါသည္။ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲျခင္း အားနည္းလာေသာအခါ လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္တုိ႕သည္ တစ္စစီ ၿပိဳကြဲကုန္ပါသည္။ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ အစည္းအေဝးမ်ားမွ အေတြးအေခၚအသစ္မ်ား မရရွိေတာ့ဘဲ ဆံုး႐ံႈးလြဲေခ်ာ္ကုန္ပါသည္။ တန္ဖိုးႀကီးမားလွေသာ အမွားမ်ားကို သတင္းမပို႔ျခင္းမ်ိဳး (သို႕) အမွားမ်ား သို႔မဟုတ္ ေမးျမန္းဖြယ္ရာမ်ားစြာရွိသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို မကမ္းလွမ္းေတာ့တာမ်ိဳး ျဖစ္လာတတ္ပါသည္။ ဂလိုဘယ္တက္(ခ္)ကုမၸဏီ၏ အိႏိၵယ႐ံုးခန္းမွ အင္ဂ်င္နီယာတစ္ဦးသည္ အစည္းအေဝးမ်ားကို ဂ်ာမန္ဘာသာႏွင့္ ေျပာင္းလဲက်င္းပေသာအခါ သူ၏ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲႏုိ္င္မႈစြမ္းရည္ ျဖတ္ေတာက္ျခင္းခံလိုက္ရပါသည္ဟု ႐ွင္းျပပါသည္။ အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း မ်ားကို အစည္းအေဝးၿပီးေနာက္ ရရွိေသာ္လည္း အေရးႀကီးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ား (အထူးသျဖင့္ မိမိေဘး႐ိွလူမ်ားႏွင့္ ျပန္လွန္ေဆြးေႏြးမႈမ်ိဳးမွ ရတတ္သည့္သတင္းမ်ိဳး) ဆံုး႐ံႈးရသည္ ဟုေျပာပါသည္။ မၾကာခဏဆုိသလိုပင္ ထိုကဲ့သို႕ ျမန္ဆန္တုိေတာင္းေသာ ေဘးလူႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ိဳးတြင္ အေရးႀကီးေသာ ဆက္စပ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ေနာက္ခံအေၾကာင္း အရာ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာထားမႈမ်ား (သို႕) ျပႆနာ တစ္စံုတစ္ခု၏ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ထင္ျမင္ ယူဆခ်က္မ်ား ပါဝင္ေနတတ္ပါသည္။ သူသည္ ၎အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ မပါဝင္ခဲ့သကဲ့သို႕ ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွလည္း မည္သည့္အရာမွ မသိရွိခဲ့ပါ။ 


Harvard Business Review မွ Tsedal Neeley ၏ Global Business Speaks English ေဆာင္းပါးအား ဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မူရင္းေဆာင္းပါးကို https://hbr.org/2012/05/global-business-speaks-english တြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ 

Related Links:

တစ္ကမာၻလံုးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဂၤလိပ္လုိေျပာေနၾကၿပီ (အပိုင္း ၁)
တစ္ကမာၻလံုးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဂၤလိပ္လုိေျပာေနၾကၿပီ (အပိုင္း ၂)
တစ္ကမာၻလံုးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဂၤလိပ္လုိေျပာေနၾကၿပီ (အပိုင္း ၃)
တစ္ကမာၻလံုးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဂၤလိပ္လုိေျ...

LESSONS FROM OUR ARCHIVE

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 2105

Reply to This

Replies to This Discussion

Thanks!

Where are you from

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service