တစ္ကမာၻလံုးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဂၤလိပ္လုိေျပာေနၾကၿပီ (အပိုင္း ၄)

ယခင္အပိုင္းမွအဆက္


စတင္ေျပာင္းလဲသံးုစြဲျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္

လုပ္ငန္းတစ္ခု၏ အေျခခံဘာသာစကားကို ေျပာင္းလဲပစ္ျခင္းသည္ ေသးငယ္ေသာတာဝန္တစ္ရပ္ မဟုတ္ပါ။ (ေျပာင္းလဲမႈျပဳလုပ္ရန္)အဆင္သင့္ျဖစ္မႈကို ဆန္းစစ္ေသာ ပံုစံေဘာင္တစ္ခုႏွင့္ ေျပာင္းလဲမႈကို မည္သို႕ စတင္သတ္မွတ္သံုးစြဲမလဲ ဟူေသာ လုိက္နာရန္လမ္းညႊန္မ်ားကို ေအာက္တြင္ ဖတ္႐ႈပါသည္။ စတင္ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္သံုးစြဲျခင္းသည္ အဓိကအေရးႀကီးေသာ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ေပၚ မူတည္ပါသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ သေဘာတူလက္ခံမႈႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚ ယံုၾကည္ခ်က္ရွိမႈတုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ သေဘာတူ လက္ခံမႈဆိုသည္မွာ ဘာသာစကားတစ္မ်ိဳးတည္းသာသံုးျခင္းသည္ မိမိတုိ႕အတြက္ သို႕မဟုတ္ မိမိတို႕အဖြဲ႕အ စည္းအတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးရွိေစသည္ဟူေသာအခ်က္ကို ဝန္ထမ္းမ်ား မည္သည့္အတုိင္းအတာအထိ ယံုၾကည္သနည္းဆိုတာပင္ျဖစ္သည္။ မိမိတုိ႕၏ ကိုယ္ပိုင္စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚ ယံုၾကည္မႈဆိုသည္မွာ ေကာင္းမြန္ ေသာစံႏႈန္းစံထားတစ္ခုအထိ ေရာက္ေနၿပီဟု အမ်ားကလက္ခံေပးႏုိင္ေလာက္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈအဆင့္အထိ မိမိ တုိ႕ေရာက္ေအာင္ သြားႏုိင္သည္ဟု ယံုၾကည္ခ်က္ရွိမႈ အတုုိင္းအတာပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဤ႐ႈေထာင့္ႏွစ္မ်ိဳးေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲျခင္းအေပၚ တုန္႕ျပန္မႈ အမ်ိဳးအစားေလးမ်ိဳးကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ေအာက္ပါ “၀န္ထမ္းမ်ား၏ တုန္႕ျပန္မႈေလးမ်ိဳး ေလးစား” ဟူေသာ အျပန္အလွန္ဆက္စပ္မႈျပဇယားတြင္ ျပထားသကဲ့သို႕ပင္ျဖစ္သည္။Source: Tsedal Neeley (2012) Global Business Speaks English


ေတြးေခၚယူဆျခင္း သက္သက္အရသာဆိုလွ်င္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ "Inspired" “စိတ္ပါဝင္စားေအာင္ ဆြဲေဆာင္ျခင္းခံရေသာ” ဟု ကၽြႏု္ပ္ေခၚတြင္ေသာ အမ်ိဳးအစားတြင္ က်ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႕သည္ လႈပ္ရွားမႈအသစ္အေပၚ စိတ္လႈပ္ ရွားမႈျဖစ္ၾကၿပီး ေျပာင္းလဲမႈကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္ဟု ယံုၾကည္ခ်က္ရွိသူမ်ားျဖစ္သည္။ ၎တုိ႕သည္ အေကာင္းျမင္ ဝါဒရွိၾကၿပီး စိန္ေခၚမႈကို လက္ကမ္းႀကိဳဆုိမည့္ပုံ ႐ိွၾကပါသည္။ သို႕ေသာ္ ဒိြဟျဖစ္စရာမလိုသည္မွာ အခ်ိဳ႕ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ "Oppressed" ဖိႏွိပ္ျခင္းခံရသည္ဟု ခံစားရပါလိမ့္မည္။ ထုိလူမ်ားသည္ ေျပာင္းလဲျခင္းကို ေကာင္းေသာအေတြးအေခၚဟု မထင္ျမင္ၾကပါ။ သူတုိ႕ကိုယ္တုိင္ လည္း ေမွ်ာ္လင့္ခံထားရသလို၊ လိုအပ္သည္ဟု သတ္မွတ္ထားခံရသလို စြမ္းေဆာင္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု မထင္ျမင္ၾကပါ။ တကယ့္လက္ေတြ႕အေျခအေနတြင္ သေဘာတူလက္ခံေပးထားျခင္းမရွိပါက ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ သူတုိ႕၏ဘာသာစကားစြမ္းရည္ကို ေတာက္ေျပာင္ ေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္ စိတ္ပင္ပန္းခံမည္မဟုတ္ပါ။ ယံုၾကည္ခ်က္မရွိလွ်င္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ပါ ေပ်ာက္ဆံုးမည္။ ကၽြႏု္ပ္သည္ ၎ကဲ့သုိ႕ေသာသူမ်ားကို ေတာက္ေလွ်ာက္တြဲလ်က္ ကူညီေပးႏုိင္ရန္ အတြက္ မန္ေနဂ်ာမ်ား လိုက္နာႏုိင္ေသာ လမ္းညႊန္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ေတြ႕ရွိထားပါသည္။ ရာကုတန္း (Rakuten)  ကုမၸဏီမွ မိကိတာနီသည္ ဤပံုစံမူေဘာင္၏ ပံုစံတူမ်ိဳးကို ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။


ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ မန္ေနဂ်ာမ်ားသည္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို အဆင့္တစ္ဆင့္မွ ေနာက္အဆင့္တစ္ဆင့္သို႕ သင္ေမွ်ာ္မွန္း ထားသည္ထက္ လြယ္ကူစြာ ေရြ႕လ်ားသြားေအာင္ ကူညီႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေျပာင္းလဲမႈအေပၚ အကူ အညီေပးေသာ မ်ားစြာပင္ ႐ိုုးစင္းလြယ္ကူေသာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားရွိပါသည္။ စံနမူနာအားျဖင့္ ျပင္းထန္ေသာ စိတ္ ပိုင္းဆုိင္ရာ ျမႇင့္တင္ေပးမႈႏွင့္ လက္ေတြ႕ေလ့က်င့္ေပးမႈတုိ႕၏ ေပါင္းစပ္ေပးထားမႈ ပံုစံပင္ျဖစ္္ပါသည္။ ဥပမာ အားျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား  "Frustrated" "စိတ္ပ်က္ေနျခင္း” မွ "Inspired" “စိတ္ဝင္စားတက္ႂကြလာျခင္း” ဆီသို႕ေရြ႕လာေစရန္အတြက္ မန္ေနဂ်ာမ်ားသည္ အဆက္မျပတ္ေသာ အားေပးမႈႏွင့္ ဘာသာစကားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာေစမည့္ အခြင့္အလမ္း ေပါင္းမ်ိဳးစံုတို႔ကို ေပးစြမ္းရမည္ျဖစ္သည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားအား "Indifferent" “မသက္ဆုိင္သလိုေနျခင္း” မွ "Inspired" “စိတ္၀င္စားတက္ႂကြလာျခင္း” သို႕ ေရြ႕လာေစရန္ မန္ေနဂ်ာမ်ားသည္ ဝန္ထမ္းမ်ားဘက္မွ သေဘာတူလက္ခံမႈ တိုးပြားလာေစရန္ႀကိဳးပမ္းရမည္ျဖစ္သည္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အာဏာပါ ေပးအပ္ထားျခင္းခံရသည္ဟု ခံစားရလာပါက ၎တို႕၏ စြမ္းရည္မ်ားလည္း ေနာက္ကလိုက္လာမည္ ျဖစ္သည္။


စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚ ယံုၾကည္ခ်က္ရွိမႈ တိုးပြားလာေစျခင္း


မန္ေနဂ်ာမ်ားသည္ လူအမ်ားက ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္မႈ အရည္အခ်င္းျမႇင့္တင္ႏုိင္ေသာ မိမိတုိ႕၏ စြမ္းရည္အေပၚ ယံုၾကည္ခ်က္ရွိမႈကို ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္ရန္ နည္းဗ်ဴဟာေလးမ်ိဳးကို အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။


၎ဘာသာစကားႏွင့္ ထိေတြ႕မႈအေတြ႕အႀကံဳရရွိႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားေပးပါ။


ပညာေရး၊ အလုပ္အကိုင္ (သို႕) ႏိုင္ငံျခားတြင္ေနထုိင္ျခင္းတုိ႕မွ တဆင့္ျဖစ္ေစ အေတြ႕အႀကံဳဟူသည္ လူအမ်ားကို ဤလုပ္ငန္းတာဝန္တြင္ ေအာင္ျမင္ေစရန္ သူတို႔လုိအပ္ေသာ ယံုၾကည္ခ်က္ကိုေပးစြမ္းေလ့ရွိပါသည္။ ၿပီးခဲ့ၿပီးေသာ အေတြ႕အႀကံဳဟူသည္ ျပန္ေျပာင္း၍မရႏုိင္ပါ။ သို႕ေသာ္ႏိုင္ငံရပ္ျခား ဘာသာစကားေလ့က်င့္ေရးႏွင့္ အလုပ္ကို လဲလွယ္လုပ္ကိုင္ေစျခင္းစသျဖင့္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားေပးစြမ္း၍ ရႏိုင္ပါသည္။ ဤသို႕ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ သင္သည္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား တံခါးအသစ္မ်ားဖြင့္ေပးသလိုျဖစ္ကာ သူတုိ႕၏ စြမ္းရည္မ်ားကို က်ယ္ျပန္႔ျမင့္မားလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ေပးလုိက္သလို ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ရာကုတန္ (Rakuten) သည္ ကုမၸဏီ၏ အဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ားကို အဂၤလန္ႏွင့္ အေမရိကားကဲ့သို႕ေသာ အဂၤလိပ္စကားေျပာႏုိင္ငံမ်ားသို႕ ဘာသာစကားႏွင့္ အျပည့္အ၀ထိေတြ႕ေလ့က်င့္ျခင္းအတြက္ ပို႕ေပးပါသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုလည္း ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ ငံတြင္ အပတ္စဥ္မ်ားစြာၾကာေသာ ဘာသာစကားေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပးခဲ့ ပါသည္။ လူဥိီးေရ ၇၁၀၀ ရွိေသာ ဂ်ပန္ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးကို လြယ္ကူစြာ ပံုစံေျပာင္းပစ္ ႏိုင္သည္မဟုတ္ေသာ္ လည္း ၎အစီအစဥ္မ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ အဂၤလိပ္စာစြမ္းရည္ ရွိသူမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ၎အျပင္ ရာကုတန္ (Rakuten) သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံျပင္ပရွိ နည္းပညာကြန္ဖရင့္မ်ားသို႕ လည္း အေယာက္ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေသာ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားကို ပို႕ရန္ အစီအစဥ္မ်ား ရွိပါသည္။ 


အေပါင္းလကၡဏာ ေဆာင္သည့္ထင္ျမင္ခံစားခ်က္ရွိေစရန္ အားေပးေမြးျမဴေပးျခင္း


ထင္ျမင္ခံစားခ်က္ဟူသည္ ကူးစက္တတ္ပါသည္။ လူတုိ႕တြင္႐ိွေသာ မိမိတုိ႕ကိုယ္ပိုင္စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားအေပၚ ယံုၾကည္မႈသည္ မိမိပတ္၀န္းက်င္ရွိအဆင့္တူမ်ား၊ မန္ေနဂ်ာမ်ား၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားက ဤအေျခခံ ေျပာင္းလဲမႈ ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္သည့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား ရွိလာသည္ကို ျမင္လာရေသာအခါ တုိးပြား လာတတ္သည္။ ကံမေကာင္းေစေသာအခ်က္မွာ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ျခင္းက လည္း မွန္ကန္ေနေသာအခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ မန္ေနဂ်ာမ်ားက ၎တို႕ကိုယ္တုိင္လည္း ဤအသစ္အသစ္ေသာ ကိစၥမ်ားကို စမ္းသပ္လုပ္ကိုင္ ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမွားမ်ားလုပ္ျခင္းႏွင့္ ၎အမွားမ်ားမွ ပညာယူျခင္းသည္တုိ႔ကို ျပသျခင္းျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ စြန္႕စားမႈျပဳေနသည့္ အျပဳအမူမ်ားကို စံနမူနာလုပ္ျပႏိုင္ပါသည္။


မိီကိတာနိီ သည္ သူ၏ ကိုယ္ပိုင္အာ႐ံုစူးစိုက္မႈကို အလယ္အလတ္မန္ေနဂ်ာမ်ားအေပၚတြင္ ထားရွိထားပါသည္။ ၎မန္ေနဂ်ာမ်ားစုေပါင္း၍ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားအေပၚ လႊမ္းမုိးမႈျပဳလုပ္ႏိုင္သည္ကို သူသိရွိ ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သူသည္ ထိုသူတုိ႕အား အဆက္မျပတ္ ဘာသာစကားစြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ရန္ အားေပးသကဲ့ သို႕ လိုအပ္လာလွ်င္ သူကိုယ္တုိင္အဂၤလိပ္စာသင္ေပးရန္ ကမ္းလွမ္းသည္အထိျဖစ္လာပါသည္။ မန္ေနဂ်ာမ်ားကို ၎တုိ႕၏လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ား ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစရန္ ႀကိဳးစားမႈကို ကူညီေထာက္ ပံ့ေပးရန္ အားေပးမႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။


ႏႈတ္ျဖင့္အားေပးဆြဲေဆာင္နည္းကို သံုးျခင္း


႐ိုးစင္းေသာ ေျပာဆုိ မႈကေလးမ်ားျဖစ္သည့္ “ မင္းလုပ္ႏုိင္ပါတယ္” သို႕မဟုတ္ “ မင္းကို ငါယံုၾကည္တယ္” စသျဖင့္ကဲ့သို႕ေသာ အားေပး မႈမ်ားႏွင့္ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ အားျဖည့္မႈမ်ားကို မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ အရာရွိမ်ားထံမွ ေျပာဆုိေပးျခင္း သည္ မ်ားစြာေသာေျပာင္းလဲမႈကို ျဖစ္ေစပါသည္။ ရာကုတန္ (Rakuten) တြင္ အေရာင္းစြမ္းအား ၿခိမ္းေျခာက္လာမႈ မ်ားကို ေလ်ာ့ပါးသြားေစရန္ မန္ေနဂ်ာမ်ားသည္ ကုမၸဏီက ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားရွိလိုသည့္ အရည္အခ်င္းရွိသူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ၎တုိ႔အတြက္ အထူးအစီအစဥ္မ်ားကို သီးသန္႔ျပဳလုပ္ေစပါသည္။ တစ္ဖက္မွလည္း သူတို႔ကို တစ္ခ်ိန္လံုးအားေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။ ၎အျပင္ မီကိတာနီသည္ သူ၏ အလုပ္သမားထုႀကီးတစ္ခုလံုးကို ဝန္ထမ္းတုိင္း သူတို႕၏ အဂၤလိပ္စာစြမ္းရည္ကၽြမ္းက်င္မႈ ဦးတည္ခ်က္မ်ားသို႕ ေရာက္ရွိႏုိင္ရန္ သူတတ္ႏုိင္သမွ် အရာအားလံုးႏွင့္ ကူညီေပးမည္ဟု ထပ္ခါထပ္ခါ စိတ္ခ်ေစရန္ ေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။ ႀကိဳးစားမႈျပဳပါက လူတုိင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုး  ဘာသာစကားကို လံုလံု ေလာက္ေလာက္ ေလ့လာႏိုင္သည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္းႏွင့္ အဂၤလိပ္စာကိုသာအသံုးျပဳရမည္ ဟူေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ေၾကာင့္ မည္သူမွ ကုမၸဏီကထြက္ခြာသြားရသည္ကို မျမင္လိုေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။


ေကာင္းမြန္ေသာ ဖတ္မွတ္ေလ့လာျခင္းအက်င့္ေကာင္းမ်ားကို အားေပးပါ။


ကုမၸဏီမ်ားသည္ ကၽြမ္းက်င္မႈအဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ရွိေနေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ကူညီေပးျခင္းမ်ိဳးတြင္ အထူးျပဳ ေသာ ဘာသာစကားသင္ၾကားပို႕ခ်ေပးသူမ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထိုေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးသူမ်ားသည္ ကုမၸဏီ၏လုပ္ငန္းခြင္အေနအထားႏွင့္ နီးစပ္စြာ ရင္းႏွီးေနရမည္။ သို႕မွသာ ၀န္ထမ္း မ်ား၏ေလ့လာမႈကို လိုအပ္သလို လမ္းညႊန္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ အခ်ိန္ကို ဘယ္လုိအေကာင္းဆံုး သတ္မွတ္အသံုးျပဳ မလဲဆုိေသာ အခ်က္မွ  အီးေမးလ္မ်ားကို အဂၤလိပ္လိုေရးသည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားအထိ လမ္းညႊန္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ရာကုတန္ (Rakuten) သည္ ဘာသာစကားဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္လာေရးကို အလုပ္တုိင္း၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေပးၿပီး ၎ကိစၥအတြက္ အခ်ိန္ေပးႏုိင္ရန္ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္တြင္းမွ အခ်ိန္တစ္ခုကိုလည္း ေပးထားပါသည္။ မနက္တုိင္း ၀န္ထမ္းမ်ားက ကုမၸဏီ၏ ေကာ္ဖီဆုိင္တြင္ ၎တုိ႕၏ ေလ့လာေရးစာအုပ္မ်ား လွန္ေလွာၾကည့္႐ႈေနျခင္း (သို႕) ေလ့လာေရး အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ား ၾကည့္႐ႈေနျခင္းတုိ႕ကို ျမင္ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။


ဝန္ထမ္းမ်ား၏ သေဘာတူ လက္ခံေပးျခင္းကို တုိးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း


သေဘာတူလက္ခံေပးလာျခင္း ေျပာင္းလဲလာေစရန္အတြက္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မတူညီေသာ လုပ္ေဆာင္ဖြယ္ရာမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ ၎လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ သီးသန္႔သပ္သပ္စီ အက်ိဳး သက္ေရာက္ ၾကမည္မဟုတ္ပါ။ သေဘာတူလက္ခံလာျခင္းႏွင့္ ယံုၾကည္ခ်က္ရွိလာျခင္းတုိ႕သည္ အတူတူပင္သြားၾကပါသည္။ လူမ်ားကို ပိုမုိယံုၾကည္မႈရွိလာသည္ဟု ခံစားရေစရန္ ကူညီေပးေသာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား တြင္ ေအာက္ပါတုိ႕ ပါဝင္ပါသည္။


ထပ္ခါ ထပ္ခါ ညႊန္းျပေပးျခင္း


အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္၊ အရာရွိမ်ားႏွင့္ မန္ေနဂ်ာမ်ား ထံမွ အဆက္မျပတ္ ဆက္သြယ္ေပးမႈဳသည္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ကမာၻအႏွံ႔လုပ္ငန္းျဖန္႔က်က္လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ကုမၸဏီ၏ ဦးတည္ခ်က္ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ရ႐ိွေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ မည္သို႔အေရးႀကီးေၾကာင္း အေလးေပး ေျပာၾကား ရန္ႏွင့္ ၎ကို ဘာသာ စကားကမည္သို႕ေထာက္ပံ့ေပးေနေၾကာင္း ျပေပးသင့္ပါသည္။ ရာကုတန္ (Rakuten) တြင္ မီကိတာနီသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားေပၚလစီ၏ အေရးႀကီးပံုကို သူ၏အဖြဲ႕အစည္းႀကီးတစ္ခုလံုးကို မရပ္မနား အခ်က္ျပခဲ့ပါ သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အေယာက္ (၁၂၀) ခန္႕ရွိမည္ျဖစ္ေသာ မန္ေနဂ်ာမ်ားက အပတ္စဥ္ သူ႔ထံ သူတုိ႕၏ စီးပြားေရးအစီရင္ခံစာမ်ား တင္ေပးရပါသည္။ ၎တုိ႕ကို မီကီတာနီက တစ္ခုခ်င္းအေပၚ အေၾကာင္းျပန္၍ သူတို႕၏ဘာသာစကား စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစေရး တြန္းအားေပးခဲ့ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ရာကုတန္ (Rakuten) က ဤသို႕ေျပာင္းလဲသံုးစြဲမႈ ပံုစံေဘာင္ကို ခ်မွတ္မေဆာင္ရြက္မီႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး အခ်ိန္တို႕တြင္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ပါသည္။ ရလာဒ္မ်ားက မီကီတာနီသည္ သူ၏ ၀န္ထမ္းမ်ားအား သူသည္ “အ႐ူးအမူး ျဖစ္ေနပါသည္။ အဂၤလိပ္မႈျပဳေရးကို မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ဖုိ႕ သံဓိဌာန္ခ်ထားပါသည္” ဟု သူေဖာ္ျပသလို လုပ္ျပၿပီးေနာက္တြင္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ သေဘာတူလက္ခံေပးမႈသည္ ႀကီးမားစြာ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း ျပသေနပါသည္။ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ေသာ ေျမာက္ျမားစြာေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားက ဤေပၚလစီသည္ ''လိုအပ္ေသာ'' ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကပါသည္။


ကုမၸဏီတြင္း နားလည္သေဘာတူလက္ခံေပးမႈ ျမွင့္တင္ေရး စည္း႐ံုးေရးဆင္းျခင္း


ဘာသာစကားေျပာင္းလဲပစ္ျခင္းသည္ ႏွစ္မ်ားစြာၾကေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ရႈတ္ေထြးမႈမွာ အျခားေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႀကိဳးစားမႈမ်ားထက္ မ်ားစြာေက်ာ္လြန္သျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ သေဘာတူလက္ခံေပးမႈကို အခ်ိန္ ကာလၾကာ႐ွည္စြာ ထိန္းထားေပးရန္မွာ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ ရာကုတန္ (Rakuten) ၏ ယခုလက္ရွိ အဂၤလိပ္လိုေျပာင္းၿပီးျဖစ္ေနေသာ ကုမၸဏီတြင္းသုံးအင္တာနက္ကြန္ယက္ (Intranet)  မွတဆင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိေနေသာ ဇာတ္လမ္းမ်ားကို ပုံမွန္တင္ဆက္ေပးေနရာတြင္ ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္မႈျမွင့္တင္ေပးေသာ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အဓိကအေလးေပး၍ တင္ဆက္ေပးပါသည္။ အဂၤလိပ္ ဘာသာစကား မူဝါဒေပၚလစီအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးၾကရန္လည္း လစဥ္ကုမၸဏီတစ္ခုလုံးပါ၀င္ေသာ အစည္း အေဝးမ်ား က်င္းပေပးပါသည္။


အမွတ္တံဆိပ္ တပ္ေပးျခင္း


မန္ေနဂ်ာမ်ားသည္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို  ေဒသတစ္ခုတြင္းရွိ၀န္ထမ္းမ်ားအျဖစ္ထက္ တစ္ကမာၻလုံးႏွင့္ဆုိင္ေသာ ၀န္ထမ္းအျဖစ္ မိမိကိုယ္ကို သတ္မွတ္ရန္ အားေပးသင့္ပါသည္။ ႏုိင္ငံတကာ ပတ္၀န္းက်င္ ႏွင့္ ထိေတြ႕မႈ သိပ္မရွိပါက တကမာၻလုံးႏွင့္ဆုိင္သူအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားႏုိင္မႈ အသိစိတ္ဓာတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာႏုိင္ဖို႔ ခက္မည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ရာကုတန္(Rakuten)သည္ ႏုိင္ငံကြာျခားမႈကို ျဖတ္ေက်ာ္ေသာ အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံမႈျပဳၾကျခင္း ျမွင့္တင္ရန္ လုပ္ငန္းတစ္ခုလုံးပါ၀င္ေသာ လူမႈေရးကြန္ယက္တစ္ခု တည္ေဆာက္ေပးျခင္းျဖင့္ ဤစိန္ေခၚမႈကို ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းပါသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ယခုအခါ ကုမၸဏီ၏ လူမႈေရးကြန္ယက္ ၀က္(ဘ္)ဆုိက္မွတဆင့္ တကမၻာလုံးတြင္ရွိေသာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံျခင္း၊ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေနျခင္းတုိ႔ကို ျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ တကမၻာလုံးသုံး အဂၤလိပ္စာ ေပၚလစီကို ခ်မွတ္ က်င့္သုံးျခင္းသည္ ကမာၻအႏွံ႕ ဆက္သြယ္လုပ္ေဆာင္မွ ေပၚေပါက္လာေသာ ေခါင္းေဆာင္ရည္စိမ္ေခၚမႈမ်ား၏ အဆုံးမဟုတ္ပါ။ အဂၤလိပ္စာအား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသုံးဘာသာစကားအျဖစ္ အသုံးျပဳျခင္းသည္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ စိတ္စြမ္းရည္ကိုထိခုိက္ေစႏုိင္သည္။ မိခင္ဘာသာစကားအျဖစ္ သုံးစြဲသူမ်ားႏွင့္ မိခင္ဘာသာစကားမဟုတ္သူ မ်ားအၾကား ေရာဂါတစ္ခုသဖြယ္ စိတ္ဝမ္းကြဲျပားမႈျဖစ္ေစမည္။ အသင္းဝင္မ်ား၏ စုစုေပါင္းထုတ္လုပ္ စြမ္းရည္ကိုလည္း ေလ်ာ့က်ေစမည္ျဖစ္သည္။ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနႏွင့္ တစ္ကမာၻလုံးသုံး အဂၤလိပ္စာေပၚလစီလမ္းစဥ္ကို ပိုမိုလြယ္ကူစြာ ေပြ႕ဖက္ႀကိဳဆိုႏိုင္ရန္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုတည္ေဆာက္ ေပးျခင္းျဖင့္ ဤျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ ျပသာနာမ်ားကို ေရွာင္းရွား(သို႔) ေပ်ာ့ေျပာင္းလာေအာင္ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈတုိ႔ကို တိုးတက္လာေစမည္ျဖစ္သည္။


ကၽြႏု္ပ္က မီကီတာနီအား ဘာသာစကားတစ္ခုတည္းသုံးစြဲရန္ သတ္မွတ္၍ ဖိအားေပးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျခားေသာ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္မ်ားကို မည္သို႔အႀကံဥာဏ္ေပးႏုိင္သနည္း ဟု ေမးျမန္းေသာအခါ ၄င္းက စဥ္းကမ္းရိွမႈအေၾကာင္း အေလးထားေျပာဆိုသြားပါသည္။ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္မ်ားသည္ စံျပနမူနာမ်ား ျဖစ္ရပါမည္။သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ဤအစီအစဥ္ကို တိက်စြာ မလိုက္နာပါက မည္သူမွ လုိက္နာမည္မဟုတ္ပါ။ မီကီတာနီသည္ ၄င္း၏အေတာ္ဆုံး ဂ်ပန္လူမ်ိဳးအရာရွိမ်ားႏွင့္ တစ္ေယာက္ခ်င္းစြမ္းေဆာင္ရည္ ျပန္လည္ သုံးသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ပင္ အဂၤလိပ္လိုျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ “သင္နည္းနည္းေလ်ာ့ေပးလုိက္လွ်င္ အားလုံးကို စြန္႔လႊတ္လိုက္ရမည္” ဟု သူကဆိုပါသည္။ မီကီတာနီသည္ ဆန္႔က်င္မႈျပဳမည္ကို မေၾကာက္ရြံ႕ပါ။ သူသည္ ကၽြႏု္ပ္ယံုၾကည္သကဲ့သို႔ပင္ ဆန္႔က်င္မႈကို ျပန္လွန္တုန္႔ျပန္ႏုိင္ရမည္၊ ၄င္းမွတဆင့္ ေနာက္ဆုံးတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ယုံၾကည္မႈႏွင့္ သေဘာတူလက္ခံေပးမႈတို႔တြင္ အေရးႀကီးေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ဟု ယုံၾကည္ပါသည္။ တစ္ကမၻာလုံးသုံး ဘာသာ စကားတစ္ခု ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ ဇြဲရွိရန္ႏွင့္ အခ်ိန္ေပးလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အကယ္၍ သင္သည္ သင္၏ ၿပိဳင္ ဘက္မ်ားကို ေက်ာ္လႊားခ်င္သည္ဆုိပါက ၄င္းသည္ ေရြးခ်ယ္စရာကိစၥသက္သက္တစ္ခုသာ မဟုတ္ေတာ့ပါ။

Harvard Business Review မွ Tsedal Neeley ၏ Global Business Speaks English ေဆာင္းပါးအား ဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မူရင္းေဆာင္းပါးကို https://hbr.org/2012/05/global-business-speaks-english တြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ 

Related Links:

တစ္ကမာၻလံုးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဂၤလိပ္လုိေျပာေနၾကၿပီ (အပိုင္း ၁)
တစ္ကမာၻလံုးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဂၤလိပ္လုိေျပာေနၾကၿပီ (အပိုင္း ၂)
တစ္ကမာၻလံုးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဂၤလိပ္လုိေျပာေနၾကၿပီ (အပိုင္း ၃)
တစ္ကမာၻလံုးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဂၤလိပ္လုိေျ...

LESSONS FROM OUR ARCHIVE

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 1561

Reply to This

Replies to This Discussion

Thanks
that true

Tanks

Thank

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service