တစ္ကမာၻလံုးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဂၤလိပ္လုိေျပာေနၾကၿပီ (အပိုင္း ၁)

Harvard Business Review မွ Tsedal Neeley (တဲြဖက္ပါေမာကၡ၊ Harvard Business School) ၏ Global Business Speaks English ေဆာင္းပါးအား ျမန္မာဘာသာသို႕ျပန္ဆိုထားသည့္ ကုမၸဏီ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ မိမိတို႕၏ဝန္ထမ္းမ်ားကို အဂၤလိပ္စာကြၽမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ေစရန္ အေထာက္အထား အကိုးအကားမ်ားျဖင့္ တိုက္တြန္းေရးသားထားသည့္  ဤေဆာင္းပါးကို Myanmar Network တြင္ဆက္တိုက္ထည့္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ကုမၸဏီ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ CEO မ်ား၊ အဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ား၊ HR ဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ဖတ္သင့္ပါသည္။ မူရင္းေဆာင္းပါးကို https://hbr.org/2012/05/global-business-speaks-english တြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ 

သင္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနေန မျဖစ္ေနေန၊ အဂၤလိပ္စာသည္ ယခုအခါတြင္ စီးပြားေရးုလုပ္ငန္းမ်ား၏ ကမၻာသံုးဘာသာစကား ျဖစ္ေနပါသည္။ ပို၍ပို၍ မ်ားျပား လာေသာ ႏုိင္ငံအႏွံ႕ရွိ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားသည္ အဂၤလိပ္စာကို အမ်ားသံုး လုပ္ငန္းဘာသာစကားအေနႏွင့္ သတ္မွတ္ေတာင္းဆို လာေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ ဥပမာအနည္းငယ္ ေဖာ္ျပရလွ်င္ အဲဘတ္(စ္) (Airbus)၊ ဒုိင္မလာခ႐ိုက္စလာ (Daimler-Chrysler) ၊ ေနာ္ကီလာ(Nokia)၊ ေရးေနာ့(Renault)၊ ဆန္(မ္)ေဆာင္း (Samsung)၊ အက္(စ္)ေအပီ(SAP) ႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံ ေဘဂ်င္းျမိဳ႕ရွိ မုိင္ခ႐ုိေဆာ့(ဖစ္) (Microsoft) ရုံးခြဲ စသည္တုိ႕ ျဖစ္ပါသည္။ ပထ၀ီအေနအထား အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားေသာေနရာမ်ားရွိ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးစြန္႕စား လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕လာေစရန္ ႀကိဳးစားေသာအေနႏွင့္ ဤသို႕ သတ္မွတ္လာၾကျခင္းျဖစ္သည္။


အမ်ားသံုးၾကသည့္ စကားေျပာစနစ္တစ္ခုကို သတ္မွတ္အသံုးျပဳျခင္းသည္ အေတြးအေခၚ ေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္႐ံုတင္မကပါ။ မျဖစ္မေနလုပ္ရမည့္ ကိစၥပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာႏုိင္ငံရပ္ျခားတြင္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အေမရိကန္ကုမၸဏီတစ္ခုပင္ျဖစ္ေစ၊ ျပည္တြင္းေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားဖုိ႕အတြက္ အာ႐ံု စူးစုိက္လုပ္ေဆာင္ ေနသည့္ ျပင္သစ္ကုမၸဏီတစ္ခုပင္ျဖစ္ေစ မျဖစ္မေန ဤသို႕သတ္မွတ္အသံုးျပဳရပါမည္။ ကုမၸဏီတစ္ခု၏ ျပင္သစ္ရွိ ႐ံုးခ်ဳပ္မွ အေရာင္းတာ၀န္ခံအဖြဲ႕ တစ္ဖြဲ႕သည္ အစည္းအေ၀းက်င္းပရန္ စုေ၀း ေရာက္ရွိ လာၾကသည္ဆုိပါစို႕။ ယခု ၎အဖြဲ႕ကပင္ ပဲရစ္ၿမိဳ႕တြင္ အေျခစိုက္ေသာ အျခား ကုမၸဏီတစ္ခုသို႕ ပစၥည္းအေရာင္းသြား ေရာက္သည္ဟု စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ ဤသို႔ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုေသာ ေနာင္တြင္ မိမိတုိ႕ႏွင့္အတူ မိတ္ဖက္အလုပ္လုပ္ လာဖြယ္ရွိေသာ လုပ္ငန္းရွင္က ျပင္သစ္စကားမေျပာေသာ အျခားေနရာေဒသမ်ားမွ ၀န္ထမ္းမ်ားကို ေခၚလာလိမ့္မည္ဟု ႀကိဳတင္သေဘာမေပါက္ထားပါက အဆင္ေျပ ႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္အလုပ္လုပ္ခဲ့ဖူးေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ ဤသို႕ ျဖစ္ခဲ့ဖူးပါသည္။ ျပင္သစ္တြင္ အတူတူရွိေနလွ်က္ႏွင့္ ထိုျပင္သစ္ကုမၸဏီႏွစ္ခုက ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ အေရာင္းအ၀ယ္ စာခ်ဳပ္တစ္ခု ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ မလုပ္ႏုိင္ခဲ့ပါ။ အခန္းတြင္းရွိ လူမ်ားတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ေျပာဆုိဆက္ဆံမႈ မျပဳႏုိင္၍ ျဖစ္သည္။ ဤျဖစ္ရပ္သည္ ထိတ္လန္႕ဖြယ္ေကာင္းသည့္ အိပ္ရာမွ ႏုိးထလာေစေသာ ႏိႈးေခၚသံ တစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤကုမၸဏီသည္ မၾကာမီ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အဂၤလိပ္စာအသံုးျပဳေရးဗ်ဴဟာကို အသံုးခ်လာပါ သည္။ အလားတူေသာ စိုးရိမ္ျခင္းတို႕ကလည္း ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ အႀကီးမားဆံုးအြန္လိုင္း အေရာင္းဝက္ဗ္ဆိုဒ္ၾကီး တစ္ခု ျဖစ္သည့္ ရာကုတန္း (Rakuten) ၏ ဦးေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ျဖစ္သူ ဟီ႐ိုရွိ မီကိတာနီ (Hiroshi Mikitani) ကို ၂၀၁၀ခုႏွစ္၊ မတ္လ တြင္ အဂၤလိပ္စာကို ကုမၸဏီ၏ တရား၀င္လုပ္ငန္းသံုးဘာသာရပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ တြန္းပို႕ေပး ခဲ့ပါသည္။

ထိုကုမၸဏီ၏ဦးတည္ခ်က္သည္ ကမၻာေပၚတြင္ နံပါတ္တစ္ အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီျဖစ္ေရး ပင္ျဖစ္ပါသည္။ မီကီတာနီသည္ မိမိ၏ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးဝန္ထမ္း ၇၁,ဝဝ ခန္႕အေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိေစမည့္ ဤေပၚလစီအသစ္သည္ ကုမၸဏီ၏ဦးတည္ခ်က္ ေရာက္ရွိေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ အလြန္အေရးပါသည္ဟု ယံုၾကည္ ခဲ့ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ခ်ဲ႕ထြင္လုပ္ေဆာင္မည့္အစီအစဥ္မ်ားသည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံျပင္ပတြင္ စုစည္း တည္ရွိေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္  ေရွးအယူအဆမ်ားကို လက္စြဲျပဳထားၿပီး အယူအဆသစ္မ်ားကို လြယ္ကူစြာလက္ခံေလ့မရွိသည့္ ကၽြန္းႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ မိမိႏုိင္ငံကိုလည္း ပိုမုိက်ယ္ျပန္႕ေသာ ကမၻာ့အျမင္ ရွိလာေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးရန္ တာ၀န္ရွိသည္ဟုလည္း ခံစား မိခဲ့ပါသည္။


အေမဇုန္ေဒါ့(ထ္)ကြန္ (Amazon.com) ႏွင့္အီးေဘး (eBay) တို႕ႏွစ္ခုၾကားလမ္းဆံုတြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ ေဒၚလာဘီလီယံေပါင္းမ်ားစြာ တန္ဖိုးရွိသည့္ ဤကုမၸဏီသည္ ဆင့္ကဲဆင့္ကဲ တုိးတက္ႀကီးထြားမႈ လမ္းေၾကာင္းေပၚေရာက္ရွိေနပါသည္။ ၎သည္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံရွိ PriceMinister.com ၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရွိ Buy.com ႏွင့့္ FreeCause၊ အဂၤလန္ ႏိုင္ငံရွိ Play.com၊ ဂ်ာမဏီႏုိင္ငံရွိ Tradoria ၊ ကေနဒါႏုိင္ငံရွိ  Kobo eBooks တုိ႕ကို ဝယ္ယူခဲ့သည့္အျပင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၊အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၊ထုိင္၀မ္၊ထုိင္းႏွင့္ ဘရာဇီးႏုိင္ငံမ်ားမွ အဓိကကုမၸဏီႀကီးမ်ားႏွင့္လည္း ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား တည္ေထာင္ထားပါသည္။  ဘာသာစကား ေျပာင္းလဲ သံုးစြဲမႈကို ပိုမုိေလးနက္ေစရန္ မီကီတာနီသည္ ဤအစီအစဥ္ကို ဝန္ထမ္းမ်ားသို႕ ေၾကညာရာတြင္ ဂ်ပန္ဘာသာျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားႏွင့္ ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ ညတြင္းခ်င္းပင္ ကုမၸဏီတြင္း ေကာ္ဖီဆုိင္ မီႏ်ဴးမ်ားသာမက ဓာတ္ေလွကားအတြင္း ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားပါ ဂ်ပန္ဘာသာစကား မွ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသို႕ အစားထိုးခဲ့ပါသည္။ ထို႕ျပင္ သူသည္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္မီ အဂၤလိပ္စာစစ္ေဆးမႈစနစ္ တစ္ခုခုတြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈျပသရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ၿပီး၊ မစြမ္းေဆာင္ႏုိင္ပါက ရာထူး ခ်ခံရလွ်င္ ခ်ခံရ (သို႕) အလုပ္မွ ဖယ္ရွားျခင္းအထိခံရဖြယ္ရွိသည္ဟု ေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။


သတင္းႏွင့္မီဒီယာက႑ သည္ ဤအေၾကာင္းကို ခ်က္ျခင္း ေကာက္ယူေဖာ္ျပၾကၿပီး၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ စီးပြားေရးေလာကသည္ အံ့ၾသတႀကီးျဖစ္မႈႏွင့္အတူ ႐ႈတ္ခ်ျခင္းတို႕ျဖင့္ တုန္႕ျပန္ခ့ဲပါသည္။ ဟြန္ဒါကုမၸဏီ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ျဖစ္သူ တာကႏိုဘု အိတို က လူအမ်ားေရွ႕တြင္ပင္ “အလုပ္သမားထုက အဓိက ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားသာျဖစ္ေသာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီတစ္ခု တြင္ အဂၤလိပ္စာကိုသာ အသံုးျပဳေစျခင္းသည္ မုိက္မဲမႈပင္ျဖစ္သည္” ဟု ေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။ သို႕ေသာ္ မီကီတာနီသည္ ဤသို႕သတ္မွတ္မႈသည္ မွန္ကန္ေသာလမ္းေၾကာင္းျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ခဲ့ၿပီး၊ ဤေပၚလစီသည္ ရလာဒ္မ်ားျပသလာပါသည္။ အဂၤလိပ္စကားကိုသာ သံုးရမည္ဟု သတ္မွတ္လိုက္ျခင္းသည္ မီကီတာနီအား အံ့ၾသေလာက္ဖြယ္ လူမ်ိဳး ကြဲျပားစံုလင္ၿပီး အင္အားေတာင့္တင္းလွသည့္ အဖြဲ႕အစည္းႀကီး ဖန္တီးလာႏုိင္ရန္ ခြင့္ျပဳေပးလိုက္သလို ျဖစ္ေနပါသည္။ ယေန႕ဆုိလွ်င္ သူ၏အင္ဂ်င္နီယာအဖြဲ႕အစည္းထဲမွ အဆင့္ျမင့္အရာရွိေျခာက္ေယာက္တြင္ သံုးေယာက္သည္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားမဟုတ္ေပ။ သူတို႕သည္ ဂ်ပန္စကားေတာင္ မေျပာတတ္ၾကေပ။ ကုမၸဏီသည္ ဆက္လက္၍ ကမာၻအႏွံ႔ရွိ အေကာင္းဆံုးအရည္အခ်င္းရွိသူမ်ားကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ မရမက ရွာေဖြခဲ့သည္။ ရာကုတန္း(Rakuten) ၏ ဂ်ပန္၀န္ထမ္းတစ္ဝက္ခန္႕သည္ ယခုအခါ ကုမၸဏီတြင္း ဆက္သြယ္ေျပာဆုိမႈမ်ားကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ လံုလံုေလာက္ေလာက္ လုပ္ေဆာင္လာႏုိင္ၿပီျဖစ္ၿပီး၊ ၂၅%ခန္႕သည္ လုပ္ငန္းေဖာ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံျခား႐ံုးခြဲမ်ားရွိ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ ပံုမွန္အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေျပာဆိုဆက္ဆံတတ္လာၿပီ ျဖစ္သည္။


ကမၻာသံုး ဘာသာစကားေပၚလစီတစ္ခု ခ်မွတ္သံုးစြဲရန္မွာ မလြယ္ကူပါ။ ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ ကုမၸဏီမ်ားလည္း သြားရာလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ မလႊဲမေရွာင္သာ ခလုတ္တိုက္လဲက်ခဲ့သည္မ်ားလည္း ရွိပါသည္။ ဤအေျပာင္းအလဲ သည္ အလြန္အေျခခံက်ေသာ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္သည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားဆီမွ ျပင္းထန္ေသာ ဆန္႕က်င္မႈႏွင့္ေတြ႕ရမည္မွာ ေသခ်ာသေလာက္ ရွိပါသည္။ မ်ားစြာ ေသာသူတုိ႕သည္ သူတို႕၏အဂၤလိပ္စာက အျခားသူမ်ားကဲ့သို႕ မေကာင္းပါက အားနည္းခ်က္ရွိေနသကဲ့သို႕ ခံစားရမည္ ျဖစ္သည္။ အုပ္စုလုိက္ လႈပ္ရွားလုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈမ်ား၊ စြမ္းေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ထိခိုက္မႈမ်ား႐ွိလာႏုိင္သည္။ အမ်ိဳးသား ဂုဏ္သိကၡာတုိ႕ပါ ၾကားဝင္ ပတ္သက္လာႏုိင္သည္။ သို႕ေသာ္ ကမၻာႏွင့္ယွဥ္ေသာ စီးပြားေရးအဆင့္တြင္ ဆက္လက္ရွင္သန္ ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ႀကီးထြားတုိးတက္လာေစရန္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ဘာသာစကား အတားအဆီးမ်ားကို ေက်ာ္လႊားရမည္ ျဖစ္သည္။ ဤေနရာတြင္ အနည္းဆံုး လက္ရွိအေနအထားအေနႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသည္ အၿမဲတမ္းနီးပါး အားလံုး အတူတူလာဆံုႏုိင္ေသာ ဆံုခ်က္ေနရာပင္ျဖစ္ပါသည္။


လူသားတုိ႕၏သမုိင္းတြင္ အျမန္ဆံုးပ်ံ႔ႏွံ႔ခဲ့ေသာဘာသာစကားျဖစ္သည့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို ကမၻာအႏွံ႔တြင္ ၁.၇၅ ဘီလီယံခန္႕ရွိေသာလူမ်ားက အသံုးျပဳ၍ရေသာ အဆင့္အေနအထားႏွင့္ ေျပာဆိုသံုးစြဲလ်က္ ရွိပါသည္။ ဤသည္မွာ လူေလးဦးတြင္ တစ္ဦးႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ကဲ့သို႕ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ၃၈၅သန္းနီးပါးရွိ မိခင္ဘာသာစကားအျဖစ္သံုးစြဲေနသူမ်ား၊ အိႏၵိယႏွင့္ ႏုိင္ဂ်ီရီးယားကဲ့သို႕ေသာ ယခင္က ကိုလိုနီျဇစ္ခဲ့ဖူးေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ကၽြမ္းက်င္စြာေျပာဆိုတတ္သူ တစ္ဘီလီယံ ခန္႕ႏွင့္ ကမၻာအႏွံ႔တြင္ အဂၤလိပ္စာကို ဒုတိယဘာသာစကားအေနႏွင့္ ေလ့လာခဲ့သူမ်ား သန္းႏွင့္ခ်ီကာ ရွိေနပါသည္။ ခန္႕မွန္းေျခ ၅၆၅ သန္းခန္႕ေသာလူမ်ားကလည္း အင္တာနက္ထဲတြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာလို သံုးစြဲလ်က္ရွိပါသည္။ မီကီတာနီက “အဂၤလိပ္မႈျပဳျခင္း (Englishnization)” ဟုေခၚတြင္ေသာ ေဆာင္ရြက္မႈ၏ အက်ိဴးေက်းဇူးမ်ားမွာ အေရးႀကီး ထင္ရွားလွပါသည္။ သို႕ေသာ္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက အေရအတြက္အနည္းငယ္မွ်သာ ကုမၸဏီမ်ားကသာ ရလာဒ္မ်ား ကို ေရ႐ွည္ထိန္းသိမ္းထားနုိင္စြမ္းရွိေသာ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားတစ္မ်ိဳးတည္းသံုးေရး ေပၚလစီကို စနစ္တက် ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ လြန္ခဲ့ေသာဆယ္စုႏွစ္အတြင္း ကၽြႏု္ပ္၏ သုေတသနႏွင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္းတုိ႕မွတဆင့္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ကုမၸဏီမ်ားကို ၎တို႕၏ဘာသာစကားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ားတြင္ လမ္းညႊန္မႈေပးႏုိင္ရန္ စတင္သတ္မွတ္အသံုးျပဳျခင္း (framework) စည္းမ်ဥ္းေဘာင္တစ္ခုကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍ ေလ့လာရန္မ်ား စြာရွိပါေသးေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မႈရခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကလည္း ရွိခဲ့ပါသည္။ စတင္သတ္မွတ္အသံုးျပဳသူမ်ားအေနႏွင့္ အေရးႀကီး ထင္ရွားလွေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားေတြ႕ရွိရမည္ျဖစ္သည္။

Harvard Business Review မွ Tsedal Neeley ၏ Global Business Speaks English ေဆာင္းပါးအား ဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မူရင္းေဆာင္းပါးကို https://hbr.org/2012/05/global-business-speaks-english တြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ 

Related Links:

တစ္ကမာၻလံုးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဂၤလိပ္လုိေျပာေနၾကၿပီ (အပိုင္း ၁)
တစ္ကမာၻလံုးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဂၤလိပ္လုိေျပာေနၾကၿပီ (အပိုင္း ၂)
တစ္ကမာၻလံုးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဂၤလိပ္လုိေျ...
တစ္ကမာၻလံုးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဂၤလိပ္လုိေ...

LESSONS FROM OUR ARCHIVE

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 4521

Reply to This

Replies to This Discussion

It's absolutely true! In a organization, two people (Let's say Mr.A and Mr.B) were holding in same position. There was a big chance for all people in this organization which is going to attend a course in very well known University in Europe. The selected person will be granted. Each people in this organization were hoping to be selected to go and attend this course. There were tests need to be passed for this chance. Finally, only Mr.A and Mr.B were left for personal interview. The interviewer (a Professor) is from this University and he will be asking interview questions in English. Well Mr.B became to worry about his English skills as he doesn't want to learn English since he was child. But Mr.A is different. Mr.A love to learn English. He used to read English news, short novels and so on. And listening to English songs, podcast and some sort of audio books. It was very obvious for Prof. to choose a suitable person who is Mr.A. In this experience, we easily can see that why Mr.A is chosen. Two person those holding same position, degree and experience but only thing that make them different is English. This is an example in real life. So please learn English not to suffer this kind of failure in your real life.

Cheers!

Thank you for taking time to write feedback on the post :)

My pleasure! Btw, myanmar-network.net is a great website for English learners in Myanmar. Cheers!

Thanks again!

Thanks.

In that factor of case, i had a experience in English Language . Especially, Just speaking for interview. I've been serving to my company as a manager now.but , I am also trying to get more salary and more opportunity during serving . Although it is no more difficult to write and read ,I had any more difficult to speak for interview by mobile phone. I can't understand to listen very well because i had many loose experience in my related field.Otherwise, it was not used to speak at my office.So, i failed my new job for more salary and more opportunity. I am trying to responce  for good listening and respeak.

Thanks

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service