မႏၱေလးၿဗိတိသွ်ေကာင္စီအေနျဖင့္ အသင္း၀င္မ်ားႏွင့္ စာဖတ္သူမ်ားအတြက္ Graded Readers Collection ကို အသစ္တင္ေပးလုိက္ပါတယ္ရွင္။ အသင္း၀င္မ်ား ငွားရမ္းဖတ္ရႈႏုိင္ၿပီး အသင္း၀င္မဟုတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ စာၾကည့္တုိက္ အတြင္း အခမဲ့ ဖတ္ရႈ ႏုိင္ပါသည္။ အသင္း၀င္လုိပါ ဓာတ္ပံု (၂)ပံု၊ မွတ္ပံုတင္ (သို႔) ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ မူရင္း ႏွင့္အတူ တစ္ႏွစ္စာ အသင္း၀င္ေၾကး ၁၅၀၀၀က်ပ္ ျဖင့္ ရံုးဖြင့္ခ်ိန္အတြင္း လာေရာက္ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္ရွင္။
အေသးစိတ္သိရိွလုိပါက

British Council - Mandalay

02-33904, 09-952233904 Ext 801

အခန္းအမွတ္ 6-7၊ SY တိုက္တန္း၊

လမ္း ၃၀၊ ၇၇ ႏွင့္ ၇၈ၾကား၊ မႏၱေလး။

 

Graded Readers Collection

Page Turners: Roommates
by Sue Leather
Barcode # MG5967

Page Turners: Somebody Better
by Julian Thomlinson
Barcode # MG5958

Page Turners: It’s Just a CAT
by Julian Thomlinson  
Barcode # MG5970

Page Turners: He’s Mine
by Julian Thomlinson
Barcode # MG5962

Page Turners: The Lift
by Julian Thomlinson
Barcode # MG5971

Page Turners: All or Nothing
by Julian Thomlinson
Barcode # MG5974

Page Turners: Gone  
by Julian Thomlinson
Barcode # MG5959

Page Turners: The Secret Beach
by Jane Rollason
Barcode # MG5957

Page Turners: Dino Nightmare
by Julian Thomlinson
Barcode # MG5973

Page Turners: The 400
by Sue Leather
Barcode # MG5972

Page Turners: The Choice
by Sue Leather
Barcode # MG5968

Page Turners: Three Tales of Deadly Desire

by Pamela Pollack
Barcode # MG5969

Page Turners: The Picture in the Attic

by Richard MacAndrew
Barcode # MG5960

Page Turners: A New Song for Nina
by Fiona Joseph
Barcode # MG5963

Page Turners: The Man from The Sky
by Julian Thomlinson
Barcode # MG5976

Page Turners: Bad Blood
by Sue Leather

Barcode # MG5964

Page Turners: Resistance
by Andrew Watson  
Barcode # MG5975

Page Turners: Reunited
by Irene Barrall
Barcode # MG5966

Page Turners: Samurai
by Julian Thomlinson   
Barcode # MG5961

Page Turners: The Boathouse
by Margaret Johnson
Barcode # MG5965

Page Turners: The Stranger  
by Andrew Watson
Barcode # MG5956

The Merchant of Venice and Other Stories from Shakespeare’s Plays
by William Shakespeare
Barcode # MG5935

Oxford Bookworms: Sherlock Holmes and the Duke’s Son
by Sir Arthur Conan Doyle
Barcode # MG5936

Goal-Getter  
by Michael Hardcastle
Barcode # MG005850

Ravens’ Revenge  
by Anthony Masters
Barcode # MG005817

The Listener   
by Elizabeth Laird
Barcode # MG005848

System Shock  
by Liam O’Donnell
Barcode # MG005819

Guard Dog  
by Philip Wooderson
Barcode # MG5886

Roy Kane TV Detective  
by Steve Bowkett  
Barcode # MG005818

Moving the Goalposts  
by Rob Childs
Barcode # MG005853

Thirteen Candles  
by Mary Hooper
Barcode # MG005813

Views: 162

Reply to This

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service