ပညာရပ္အစီရင္ခံစာမ်ား သဒၵါ မွန္ေစဖို႕ (Grammar in Technical Reports by Guy Perring)

ျပီးခဲ့တဲ့ ရက္သတၱပတ္က ပညာရပ္ပိုင္း အစီရင္ခံစာေတြ ေရးသားျခင္းအေၾကာင္း အေထြေထြပိုင္း အၾကံျပဳခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ ယေန႕ အစီရင္ခံစာေတြမွာ အသံုးျပဳေလ့ရိွတဲ့ အသံုးအနႈန္း အခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပပါမယ္။ ပထမဆံုး နာမ္ noun အမ်ဳိးအစားေတြနဲ႕ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ားျပားတဲ့ နယ္ပယ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ေရတြက္ရနာမ္ countable noun နဲ႕ ေရတြက္မရနာမ္ uncountable noun ေတြအေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါမယ္။

 

ဥပမာ - ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ကြက္လပ္မ်ားမွာ traffic နဲ႕ car ဘယ္စကားလံုးကို သံုးနိုင္ပါသလဲ၊ နွစ္လံုးစလံုး  ႀကိဳက္္ရာတစ္လံုးကို သံုးနိုင္ပါသလား။

 

 1. A .............................. had broken down because of overheating. (အပူလြန္ျပီး စက္ပ်က္သြားတယ္။)
 2. The .............................. s were all luxury models. (အားလံုး ဇိမ္ခံအေကာင္းစား ေမာ္ဒယ္ ကားေတြ ျဖစ္ပါတယ္။)
 3. .............................. is not allowed in the bus lane. (ဘတ္(စ္္)ကားယာဥ္ေၾကာမွာ ခြင့္မျပဳပါ။)
 4. The .............................. was moving very fast. (အလြန္လ်င္ျမန္စြာ ေရြ႕လ်ားေနခဲ့တယ္။)
 5. The weight capacity of this bridge is ten ............................. s. (ဒီတံတားရဲ႕ အေလးခိ်န္ ခံနိုင္၀န္ကေတာ့ ဆယ္စင္းျဖစ္ပါတယ္။)

 

(1-car တစ္မ်ဳိးသာ၊ 2-cars တစ္္မ်ဳိးသာ၊ 3-traffic တစ္္မ်ဳိးသာ၊ 4-traffic နွင့္ car ၊ 5-cars တစ္္မ်ဳိးသာ)

 

အထက္ေဖာ္ျပပါ ၀ါက်ေတြကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ေရတြက္ရ Countable လို႕ သတ္မွတ္ထားတဲ့ cars နဲ႕  ေရတြက္မရ Uncountable လို႕ သတ္မွတ္ထားတဲ့ traffic အတြက္ အခုလိုမ်ဳိး စည္းမ်ဥ္းေတြ ရိွတာကို ေတြ႕နိုင္ပါတယ္။

 

 • ေရတြက္မရ နာမ္ Uncountable noun ေတြမွာ ဗဟု၀ုစ္ပံုစံ (အမ်ားကိန္း) plural form မရိွဘူး။
 • ေရတြက္မရ နာမ္ Uncountable noun ေတြကို ဧက၀ုစ္ singular (အနည္းကိန္း) အျဖစ္ သံုးမယ္ဆိုရင္ article လို႕ေခၚတဲ့ a/and/the ထည့္စရာ မလိုပါ။
 • ေရတြက္ရ/မရ နာမ္ Countable/Uncountable ေတြရဲ႕ ေရွ႕မွာ the ဆိုတဲ့ article ထည့္နိုင္တယ္။
 • ေရတြက္မရ နာမ္ Uncountable noun ေတြရဲ႕ ေရွ႕မွာ a/an ဆိုတဲ့ indefinite article ထည့္နိုင္တယ္။
 • ေရတြက္ရ နာမ္ Countable noun ေတြကို one/two/...ten ဆိုတဲ့ ကိန္းဂဏန္းေတြနဲ႕ တဲြသံုးနိုင္တယ္။
 • ေရတြက္မရ နာမ္ Uncountable noun ေတြဟာ အဓိပၸါယ္တိက်မႈ ေလ်ာ့နည္းတယ္။

 

ဒီစည္းမ်ဥ္းေတြကို အသံုးျပဳျပီး ေအာက္ပါ၀ါက်ေတြကို ကြက္လပ္ျဖည့္ၾကည့္ပါ။ ကြင္းထဲမွာ ေပးထားတဲ့ စကားလံုးေတြကို အနည္းကိန္းအတိုင္း ဒါမွမဟုတ္ အမ်ားကိန္း ေျပာင္းျပီး ကြက္လပ္ျဖည့္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြက္လပ္တစ္ခုမွာ ထည့္လို႕ ရနိုင္သမွ် ပံုစံေတြကို ေဖာ္ျပေပးပါ။


 1. In an emergency, fire-fighting .................... can be reached by smashing the glass cover. (equipment, tool)
  အေရးေပၚအေျခအေနမွာ မွန္ကိုခဲြျပီး မီးသတ္ကိရိယာေတြကို ယူနိုင္တယ္။
 2. The company has not replaced the .................... in the boiler room since the factory was opened in 1953. (machine, machinery)
  ၁၉၅၃ခုနွစ္ စက္ရံုစဖြင့္ကတည္းက ဘိြဳင္လာခန္းထဲက စက္ေတြကို ကုမၸဏီက အစားထိုး လဲလွယ္တာ မရိွေသးဘူး။
 3. This involves a .................... to the site in order to assess the damage caused. (travel, journey)
  အခုလုပ္ငန္းမွာ လုပ္ငန္းခြင္ကို ခရီးစဥ္သြားေရာက္ျပီး ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈကိုအကဲျဖတ္ရပါမယ္။
 4. Viruses were found on three .................... which staff had illegally copied onto the system. (program, software)
  ကြန္ပ်ဴတာစနစ္အထဲကို ၀န္ထမ္းမ်ား တရားမ၀င္ ကူးယူခဲ့တဲ့ ေဆာ့ဖ္၀ဲ ၃ခုမွာ ဗိုင္းရပ္စ္ေတြ ေတြ႕ရပါတယ္။
 5. The Maintenance Department were called in to adjust the .................... in the car park. (light, lighting)
  ကားရပ္နားတဲ့ ေနရာမွာ ထြန္းထားတဲ့ မီး(ေတြ)ကို အလင္းအေမွာင္ညိႈ႕ဖို႕ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးဌာနကို ေခၚယူခဲ့ပါတယ္။
 6. Our clients need a lot of  .................... about the progress of the project. (information, fact)
  စီမံခ်က္ တိုးတက္နဲ႕ ပတ္သက္ျပီး ၀န္ေဆာင္မႈရယူသူမ်ားက အခ်က္အလက္အမ်ားၾကီး ေတာင္းပါတယ္။
 7. The smell of burning ....................led us to believe that the alignment was faulty, causing uneven wear. (tyre, rubber)
  ေညွာ္နံ႕ရတဲ့အတြက္ ေရွ႕ဘီးေနာက္ဘီး တည့္မတ္မႈ အလိုင္းမင့္ မမွန္ဘူး၊ ညီညီမွ်မွ်မဟုတ္ဘဲ တစ္ဖက္ေစာင္းျပီး ပြန္းစားတယ္လို႕ ထင္ပါတယ္။ 
 8. The pollution is the equivalent of smoking twenty  .................... a day. (cigarette) ေလထုညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ တစ္ေန႕ စီးကရက္ အလိပ္ ၂၀ ေသာက္တာနဲ႕ ညီမွ်ေနပါတယ္။
 9. There are seven .................... which the operator needs to adjust constantly. (switch,instrumentation, control)
  စက္ကိုင္၀န္ထမ္း မျပတ္ခိ်န္ညိွ႕ေပးရမွာ ၇ ခု ရိွပါတယ္။

 

(1-equipment သို႕မဟုတ္ tools, 2-machine သို႕မဟုတ္ machinery, 3-journey, 4-programs, 5-light သို႕မဟုတ္ lighting, 6-information သို႕မဟုတ္ facts, 7-tyres သို႕မဟုတ္ rubber, 8-cigarettes, 9-switches သို႕မဟုတ္ controls)

 

အစီရင္ခံစာေရးသားရာမွာ ေရတြက္မရနာမ္ uncountable noun ေတြကို ေရတြက္ရနာမ္ countable noun အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖို႕သံုးေလ့ရိွတဲ့ နည္းလမ္းေတြရိွပါတယ္။ ဥပမာ equiptment ပစၥည္းကိရိယာ၊ news သတင္း၊ transport သယ္ယူပို့ေဆာင္မႈ၊ gasoline ဓာတ္ဆီ ဆိုတဲ့ ေရတြက္မရ နာမ္ uncountable noun ေတြကို a piece of equiptment ပစၥည္းကိရိယာတစ္ခု၊ an item of news သတင္းတစ္ပုဒ္၊ a type of transport သယ္ယူပို႕ေဆာင္မႈပံုစံတစ္မ်ဳိး  ၊ a litre/gallon of gasoline ဓာတ္ဆီတစ္လီတာ/တစ္ဂါလန္ လို႕ ေရးျခင္းျဖင့္ ေရတြက္ရနာမ္ ျဖစ္သြားပါတယ္။

 

ေရတြက္မရ နာမ္ uncountable noun ေတြကို အလြယ္တကူ အုပ္စုခဲြလို႕ ရတတ္ပါတယ္။ ဥပမာ advice အၾကံ ဥာဏ္၊ honesty ရိုးသားမႈ၊ responsibility တာ၀န္ ဆိုတဲ့ နာမ္ေတြဟာ အရည္အေသြးတစ္ခုကို ထုတ္ယူျပသတဲ့ abstractions  ထုတ္ယူနာမ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ accounting စာရင္းကိုင္၊ economics စီးပြားေရး၊ sociology လူမႈေဗဒ ဆိုတဲ့နာမ္ေတြကေတာ့ ဘာသာရပ္နယ္ပယ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ oxygen ေအာက္ဆီဂ်င္၊ air ေလ နဲ့ helium ဟီလီယမ္ တို႕ကေတာ့ ဓာတ္ေငြ႕ေတြျဖစ္ပါတယ္။ Gas ဓာတ္ေငြ႕၊ soda ဆိုဒါ နဲ႕ water ေရ ဆိုတဲ့နာမ္ေတြကေတာ့ စီးဆင္းနိုင္တဲ့ပစၥည္းမ်ား fluid ေတြျဖစ္ၾကပါတယ္။

 

ပညာရပ္ပိုင္းအစီရင္ခံစာေတြရဲ႕ သေဘာသဘာ၀ကိုက ပစၥည္းေတြ၊ စက္ေတြ၊ နည္းပညာေတြကို ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေရတြက္ရနာမ္ countable noun ေတြနဲ႕ ေရတြက္မရနာမ္ uncountable noun ေတြ ပါ၀င္ေနတတ္ပါတယ္။ သတိျပဳျပီး ေရတြက္ရ မရ အဘိဓာန္နဲ႕ စစ္ၾကည့္ပါ။(Guy Perring ၏ Grammar in Technical Reports အားဆီေလ်ာ္သလို ဘာသာျပန္ဆိုထားပါသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင္ ေရးသားထားေသာ မူလေဆာင္းပါးႏွင့္ အျခားစိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေဆာင္းပါးမ်ားအား ဤေနရာတြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။)

 

အထက္ပါ ေဆာင္းပါးအားကူးယူ၍ အျခား website ႏွင့္ blog မ်ားတြင္ တင္မည္ဆိုပါက www.myanmar-network.net/forum/topics/grammar-in-technical မွကူးယူေၾကာင္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးပါရန္။

 

Views: 947

Reply to This

Replies to This Discussion

It is really good to improve English Language. I want to answer as below; 1 ) car 2 ) car 3 ) traffic 4 ) car 5 ) traffic like that. Pls check out me and reply.
Hay that song grade. I like that words!
It is really good to improve English Language.
Very useful for us
thank a lot
Thanks a lot
Thank you so much for your sharing.
Great!
nice!
ေက်းဇူးပါ.....အဂၤလိပ္စာအားနည္းသူမ်ားအတြက္အရမ္းေကာင္းမြန္တဲ့သင္ခန္းစာျဖစ္လုိ႕႔ေနာက္လဲဖတ္ျခင္ပါတယ္.............
Thanks for the grammar sharing and it's assist to improve of the writhing skill.

Please sent me like this mail future.

Thank.

Thank

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service