“ ဆံစ မွ ေျခဖ်ားထိ ေဝါဟာရမ်ား အပိုင္း-၁ (Hair) ”

“ ဆံစ မွ ေျခဖ်ားထိ ေဝါဟာရမ်ား အပိုင္း-၁ (Hair) ”

အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို ေလ့လာလိုသူမ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ေလ့လာနည္း လမ္းညြန္မ်ားကို Listening (နားေထာင္)၊ Speaking (ေျပာ)၊ Reading (ဖတ္)၊ Writing (ေရး) စသည့္ကို အစဥ္လိုက္ ေရးသားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ “အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း” ေဆာင္းပါးတြင္ ေျပာခဲ့သည့္အတိုင္း အဆိုပါ စြမ္းရည္ ၄ ရပ္ (4 Skills) လံုးကို တိုးတက္ေစရန္အတြက္ စကားလံုး (Word) တနည္းအားျဖင့္ Vocabulary (ေဝါဟာရ)မ်ား ၾကြယ္ဝရန္ လိုအပ္ပါသည္။ လူတစ္ေယာက္၏ ဗဟုသုတကို ေဝါဟာရ ၾကြယ္ဝမႈႏွင့္ တိုင္းတာႏိုင္ပါသည္။ ေဝါဟာရမ်ားမ်ား အသင့္ရွိထားသူသည္ သူတစ္ပါးေျပာစကား၊ ေရးသားထားသည့္ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာကိုမဆို လြယ္လြယ္ကူကူ နားလည္ႏိုင္သလို မိမိေျပာလုိေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလည္း တစ္ဖက္သားနားလည္ေစရန္ ေဝေဝဆာဆာ ေျပာျပ၊ ေရးသားႏိုင္ပါသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို ေလ့လာသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိ၏ အနီးစပ္ဆံုးရွိေနသည့္ ခႏၶာကိုယ္မွ ေဝါဟာရ အသံုးအႏႈန္းမ်ားကို ေခါင္းစဥ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ဆံစ မွသည္ ေျဖဖ်ားအထိ အစဥ္လိုက္ အပတ္စဥ္ ေရးသားသြားပါမည္။ ယခုတစ္ပတ္တြင္ ဆံပင္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အသံုးအႏႈန္းမ်ားကို စတင္ကာ တင္ျပပါမည္။ 

ဆံပင္အေရာင္မ်ား
black hair(အနက္ေရာင္)
brown hair(အညိဳေရာင္)
blond hair (ေရြေရာင္ေဖ်ာ့) စသည္ျဖင့္သံုးႏိုင္ပါသည္။ 

ဆံပင္ကို ပံုသ႑န္မ်ား
curly hair (အလိပ္၊ အေခြပံုလို႔ ေျပာရင္ သင့္ေတာ္မယ္ထင္ပါတယ္)၊ 
wavy hair (လႈိင္းတြန္႔ပံု)၊ 
straight hair (အေျဖာင့္) စသည္တို႕ကို သံုးႏိုင္ပါသည္။ 

Hair ကို ဆံပင္ အျပင္ အေမြး၊ အမွင္ ဟုလည္းသံုးႏိုင္ပါသည္။ 
ဥပမာ - body hair = ခႏၶာကိုယ္ရွိအေမြး၊ 
facial hair = မ်က္ႏွာျပင္ေပၚရွိအေမြး၊ 
pubic hair = မျမင္အပ္ေသာေနရာတြင္ရွိေသာအေမြး(နားလည္မည္ဟုထင္ပါသည္။) 
horse hair = ျမင္းအၿမီးေမြး၊ လည္ဆံေမြး

Hair ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အသံုးအႏႈန္းမ်ား
get in someone's hair - (informal) to annoy someone by always being near them, asking them questions, etc. (ေျခ႐ႈပ္သည္။ ႐ႈပ္သည္ ဟုအဓိပၸာယ္ရပါသည္။)
e.g. My roommate has been getting in my hair a bit recently.
(အခုတစ္ေလာ ကၽြန္ေတာ့္ အခန္းေဖာ္က လာ႐ႈပ္ေနသည္။)

a hair's breadth - a very small amount or margin: you escaped death by a hair’s breadth (အလြန္တိုေတာင္းေသာကာလကိုဆိုလိုပါသည္။)
e.g. She came within a hair's breadth of losing her life (= She nearly died) .
(ဘဝ၏ေနာက္ဆံုးေနဝင္ခ်ိန္ကို ေရာက္ခဲ့ပါၿပီ)

keep your hair on – (informal) said to tell someone to stop being so angry or upset (စိတ္မဆိုးပါႏွင့္၊ စိတ္ေအးေအးထားပါ)
e.g. Keep your hair on! Your car isn't badly damaged!

make sb's hair stand on end – (informal) to make someone very frightened (တစ္စံုတစ္ေယက္ကို ေၾကာက္လန္႔ေစသည္။)
e.g. To be honest, the thought of jumping out of a moving airplane makes my hair stand on end. (႐ိုး႐ိုးသားသားေျပာရရင္ ပ်ံသန္းေနတဲ့ ေလယာဥ္ေပၚက ခုန္ခ်လိုက္ရင္ဆိုတဲ့အေတြးဟာ ကၽြန္ေတာ့္ကို ေၾကာက္လန္႔သြားေစသည္။)

the hair of the dog (that bit you) – (informal) alcohol that you drink in order to make you feel better when you have drunk too much alcohol the night before
(အမူးေျပေအာင္မ်က္ႏွာသစ္သည့္ အရက္၊ လြယ္လြယ္ကူကူေျပာရလွ်င္ မနက္ေခါင္းကိုက္ခ်ိန္တြင္ ေျဖသည္ကို ဆိုလိုပါသည္။)

let your hair down – (informal) to relax and enjoy yourself, especially in a lively wayIt's about time you let your hair down and had some fun (စိတ္လြတ္ကိုယ္လြတ္ေနသည္)
e.g She certainly let hair down at the office party!

not have a hair out of place – (of a person) to look extremely clean and neat
e.g She was immaculate as ever, not a hair out of place. (သူမသည္ အၿမဲတမ္း သပ္ရပ္သန္႔ရွင္းေနသည္)

not see hide nor hair of someone/something – (informal) not to see someone or something for some time (တစ္စံုတစ္ေယာက္၊ တစ္စံုတစ္ရာကို မေတြ႕ရသည့္ အခ်ိန္ကာလ ျဖစ္ပါသည္။)
e.g. I haven't seen hide nor hair of her for a month. (သူမကို မေတြ႕ရသည္မွာ တစ္လေလာက္ရွိၿပီ။)

not turn a hair – to show no emotion when something surprising, shocking, etc. happens (မတုန္မလႈပ္)
She listened to his confession without turning a hair. (သူ၏ ဖြင့္ဟဝန္ခံခ်က္ကို သူမက မတုန္မလႈပ္ နားေထာင္ခဲ့ပါသည္။)

not harm/touch a hair on someone's head – to not hurt someone physically in any way (မွဲ႕တစ္ေပါက္မစြန္းေစရ)

split hairs – to pay too much attention in an argument to differences that are very small and not important (ေရးႀကီးခြင္က်ယ္လုပ္သည္၊ မလိုအပ္သည္ကို အေသးစိတ္လုပ္သည္)

hairbrush = ဆံပင္ဖီးရာတြင္သံုးသည့္ ဝက္မွင္ဘီး
hairdo = အမ်ိဳးသမီးမ်ားဆံပင္ပံုစံ (e.g. She has a new hairdo every month.)
hairdresser = အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုဆံပင္ညပ္သူ ( အမ်ိဳးသားမ်ားကို ဆံပင္ညပ္သူမွာ barber ျဖစ္သည္)
hairgrip = ဆံညပ္
hairline = ဆံစ၊ ဆံစပ္။ 
hairnet = ဆံထံုးအုပ္
hairpiece = ဆံစု၊ ဆံတု။
hairpin = ဆံထိုး
hairspray = ဆံပင္ပံုသြင္း ရာတြင္ ဖ်န္းေသာ ေဆးရည္
hairstyle = ဆံပင္ပံုစံ
hairdryer = ဆံပင္ အေျခာက္ခံသည့္ ကိရိယာ
haricut = ဆံပင္ညပ္ျခင္း၊ ဆံပင္ေက (e.g. That’s a nice hair cut.)
ဆံပင္ညပ္သည္ဟု သံုးလိုလွ်င္ have + obj + V3 ပံုစံႏွင့္တြဲသံုးရပါသည္။ 
ဥပမာ- ကၽြန္ေတာ္ဆံပင္ညပ္ခ်င္သည္ - I want to have my hair cut. ဟုေရးပါသည္။ (ကိုယ္ကိုတိုင္လုပ္ရန္ အဆင္မေျပဘဲ သူတစ္ပါးက ျပဳလုပ္ေပးရေသာ ကိစၥမ်ားကို have + Obj + V3 ပံုစံျဖင့္ သံုးႏိုင္ပါသည္။)

အဂၤလိပ္စကားေျပာရာတြင္ စကားလံုးၾကြယ္ဝေစရန္ ရည္ရြယ္လွ်က္ ေရးသားလိုက္ပါသည္။

ေအာင္ကိုဦး(UMK)

Phone: (95) 9 421752568

Views: 3852

Attachments:

Reply to This

Replies to This Discussion

thank you so much

Thanks

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ေနာက္လဲတင္ေပးပါဦး။

ေနာက္ထပ္လည္း အခ်ိန္ရသေရြ႕ နားလည္သမွ် မွ်ေဝေပးသြားပါမယ္

Thanks for sharing.Next time I should say “I wanna have my hair cut" instead of “I wanna cut my hair".

You can use another situation using Causative Form ( have/get + Obj + V3)

eg. I want to have my photo taken.

      I want to have my clothes made.

      I want to have my house painted. and so on ...

very good

Many thanks

Thank You so much for your sharing. :D
I hope the next time.

Thank you

Thank you

thz

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service