“ ဆံစ မွ ေျခဖ်ားထိ ေဝါဟာရမ်ား အပိုင္း-၂ (Head) ”

“ ဆံစ မွ ေျခဖ်ားထိ ေဝါဟာရမ်ား အပိုင္း-၂ (Head) ”

ဆံစမွ ေျခဖ်ားအထိ ေဝါဟာရအသံုးအႏႈန္းမ်ားတြင္ ယခုတစ္ပတ္အတြက္ ဦးေခါင္း(Head)ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဝါဟာရအသံုးအႏႈန္းမ်ားကို ဆက္လက္မွ်ေဝလိုပါသည္။
Head ကို နာမ္(noun) အျဖစ္အသံုးျပဳေသာေဝါဟာရပံုစံမ်ာ
BODY PART (ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္းကို ကိုယ္စားျပဳေသာ အသံုးအႏႈန္းမ်ား)
- He nods his head. (ေခါင္းညိတ္သည္၊ လက္ခံသည့္အမူအရာကို ျပသည္။)
- He shakes his head. (ေခါင္းခါသည္၊ ျငင္းပယ္သည့္အမူအရာကို ျပသည္။)
- I did a quick head count. (လူမည္မွ်ရွိသည္ကို အျမန္ေရတြက္သည္။) 

MIND (စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာကို ကိုယ္စားျပဳေသာ အသံုးအႏႈန္းမ်ား)

- You need to clear head before you study. (ေလ့လာသင္ယူမႈ မျပဳမီ ေခါင္းကိုရွင္းထားရန္ လိုအပ္သည္)
- I can’t get her out of my head. (သူ႔ကို ကၽြန္ေတာ့္ေခါင္းထဲက ထုတ္ပစ္ဖို႔ မတတ္ႏိုင္ဘူး)
- Use your head. (Think/ စဥ္းစားၾကည့္ဟု အဓိပၸာယ္ရပါသည္။)
- Ko Ko has a good head for figures. (ကိုကို က ကိန္းဂဏန္း အတြက္အခ်က္ ေတာ္သည္။)
- Do you have a head for heights? (မင္း အျမင့္ကို မေၾကာက္မရြံ႕ တက္ရဲလား?)
- She had a good head for business. (စီးပြားေရးအျမင္ရွိသည္။)

LEADER (ဦးေဆာင္မႈကို ေဖာ္ျပေသာ အသံုးအႏႈန္းမ်ား)


- U Ba is the head of this organization. (ဦးဘသည္ ဤအဖြဲ႕အစည္း၏ အေရးပါဆံုးပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္သည္။)

TOP PART (အေပၚပိုင္း၊ ထိပ္ပိုင္း ဟု အဓိပၸာယ္ရေသာ အသံုးအႏႈန္းမ်ား)
- She sits at the head of the table. (သူမသည္ စားပြဲ၏ ထိပ္ဆံုးတြင္ ထိုင္သည္။)
- The head of a nail/ a hummer/ an axe (သံမိႈ၊ တူ၊ ပုဆိန္ စသည္တို႔၏ထိပ္)
- The head of beer (ဘီယာ အျမဳပ္)
- The heads of the roses (ႏွင္းဆီပန္းပင္မ်ား၏ ထပ္ပိုင္းအရြက္အစု) 
- The part of a tape or voice recorder. (တိပ္ရီေကာ္ဒါ/ ကက္ဆက္မ်ား၏ ဟက္ဒ္)
- The pimple came to a head before bursting. (ဝက္ၿခံ၊ အနာမ်ား၏ ျပည္ဖု ကိုဆိုလိုပါသည္။)
- The title is at the head of the page. (ေခါင္းစဥ္ သည္ စာမ်က္ႏွာ၏ ထိပ္ဆံုးတြင္ရွိသည္။)
- He is standing at the head of the stairs. (သူသည္ ေလွကား၏ ထိပ္ဆံုးတြင္ ရပ္ေနသည္။)
- Place the pillows at the head of the bed. ( ေခါင္းအံုးမ်ားကို အိပ္ရာေခါင္းရင္းမွာ ထားလိုက္ပါ။)
- His speech arranged under five heads. (သူ၏ေဟာေျပာမႈသည္ ေခါင္းစဥ္ ၅ ခု ျဖင့္စီစဥ္ထားသည္။)

OTHERS (အျခား အသံုးအႏႈန္းမ်ား)
- We tossed a coin and it came down head. (အေၾကြေစ့ ေခါင္းပန္းလွန္ၿပီးေနာက္ ေခါင္းက်သည္)
- Stags yearly cast their heads in March. (တိရိစာၦန္မ်ား၏ ဦးခ်ိဳကိုလည္း head ဟုသံုးႏိုင္သည္။)

Head ကို ႀကိယာ(verb) အျဖစ္အသံုးျပဳေသာေဝါဟာရပံုစံမ်ာ
( go ႏွင့္ အဓိပၸာယ္ ဆင္တူေသာ အသံုးအႏႈန္းမ်ား/ ေရွး႐ႈသည္၊ ေရွး႐ႈသြားသည္။)
- We ought to head back home now, before it gets too dark.
- I was heading out of the room when she called me back.
- He headed straight for the school.

( lead ႏွင့္ အဓိပၸာယ္ ဆင္တူေသာ အသံုးအႏႈန္းမ်ား)
- U Ba heads this organization.
- Kyaw Ko Ko is chosen to head the Yangon United FC.
- Her name headed the list.

- Owen headed the ball into the goal. (အိုဝင္က ေခါင္းတိုက္ ဂိုးသြင္းသည္။)

( အျခား အသံုးအႏႈန္းမ်ား)


- Mg Mg is a head taller than Aung Aung. (ေမာင္ေမာင္သည္ ေအာင္ေအာင္ထက္ ေခါင္းတစ္လံုးစာ အရပ္ပိုျမင့္သည္။)
- His horse won by a head. (သူ႕ျမင္းသည္ ႏွာတစ္ဖ်ားအသာျဖင့္ အႏိုင္ရသည္။)
- The meal cost 30$ a head. (တစ္ဦးစီအတြက္ စားေသာက္စရိတ္ ေဒၚလာ ၃ဝ စီက်သင့္သည္။)
- The lecture went away above my head. ( လိုက္မမီ ဟုဆိုလိုသည္။)
- There’s nothing to be gained from knocking your head against a brick wall. (ေက်က္ခဲကို ေရညွစ္သည္။)
- Your conduct is on your own head. (တာဝန္ရွိသည္။)
- I made some comment and he bit my head off. (ေဒါသတႀကီး ေငါက္ငမ္း၊ ေအာ္ဟစ္သည္။)
- The violence came to a head with the deaths of six youths. (အေရးႀကီးၿပီ)
- My relations with my customers was doing my head in. (စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည္၊ စိတ္႐ႈပ္ေထြးေစသည္။) 
- He gets it his head into that exams are important. ( သေဘာေပါက္သည္။)
- The children are covered mud from head to toe. ( ေျခဆံုး ေခါင္းဆံုး)
- My father gives me my head. (လြတ္္လြတ္ လပ္လပ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးသည္။)
- The whisky went straight to my head. ( ရီေဝေဝျဖစ္လာသည္။)
- The success makes Mg Mg go to his head. (စိတ္ႀကီးဝင္သည္၊ ဘဝင္ျမင့္သြားသည္။)
- You were just head and shoulders above all the other. ( သူမ်ားထက္ အေရးပါသည္။)
- He was drunk as a newt and singing his head off. (အထိန္းအကြပ္မဲ့၊ ပရမ္းပတာ၊ အိုးနင္းခြက္နင္း ရယ္ေမာ ေျပာဆိုသည္။ newt= ေရပုတ္သင္)
- He fell backwards, tumbling head over heels down the steps. (ေရွ႕ကၽြမ္းပစ္က်သည္။)
- I immediately fell head over heels in love for Ma Ma. (အ႐ႈးအမူးစြဲလန္းသည္။)
- Our fine traditions give us a head start on the competition.(အသာစီးရသည္။)
- How do you keep all those telephone numbers in your head? (ေခါင္းထဲမွာ)
- I’m managing to keep my head over water, though I’m not earning much. ( ရပ္တည္ႏိုင္႐ံုမွ်သာ)
- Who’s been putting such idea into your head? (အႀကံေပးသည္။)
- I’m sure we can solve the problem if we put our heads together. (ေခါင္းခ်င္း႐ိုက္သည္။)
- She passed the exam standing on her head. (လြယ္လြယ္ကူကူ)
- She stands my argument on its head. (ေျပာင္းျပန္လွန္ပစ္သည္။)
- Head to head ( မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္၊ ထိပ္တိုက္)
- Two heads are better than one (သမဂၢနံ တေပါ သုေခါ။ တစ္ေယာက္အားႏွင့္ယူေသာ္ မရ၊ တစ္ေသာင္းအားႏွင့္ယူေသာ ရ၏)

headache = ေခါင္းကိုက္ျခင္း (I have a headache.)
headband = ေခါင္းစည္း
headcount = လူဦးေရစစ္ျခင္း ( What’s the last headcount?)
header = စာရြတ္အေပၚမွ ေခါင္းစီးေနရာ၊ ေဘာလံုးေခါင္းတိုက္ျခင္း
headgear = ေခါင္းေဆာင္း (ဦးထုပ္၊ ကက္ဦးထုပ္၊ ဦးေသွ်ာင္ စသည္၀
heading = ေခါင္းစဥ္၊ ေခါင္းစီး (chapter heading)
headlamp = ေရွ႕မီး (headlight)
headland = အငူ
headline = ေခါင္းစဥ္ (အထူးသျဖင့္ သတင္းေရးသားရာတြင္သံုးသည္၊ the headlilnes = သတင္းေခါင္းစဥ္)
headlong = ဦးေစာက္ကၽြမ္းျပန္၊ ေဇာက္ထိုး မိုးေမွ်ာ္ (fall headlong)
= အ႐ူးအမူး၊ ကတိုက္က႐ိုက္၊ ဒေရာေသာပါး၊ ဆင္ကန္းေတာတိုး (headlong gallop)
headman = ရြာသူႀကီး၊ မ်ိဳး႐ိုးစု အႀကီးအကဲ၊ ေခါင္းေဆာင္
headmaster = ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး (head teacher ဟုလည္းသံုးႏိုင္သည္)
headmistress = ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီး
headphone = နားၾကပ္ (earphone)
headquarters = ဌာနခ်ဳပ္ ( အၿမဲတမ္း s ပါသည္ကို သတိထားပါ)
headrest = ကုလားထိုင္၊ ထိုင္ခံုးမ်ားတြင္ သံုးသည့္ ေခါင္းမွီ
headroom = ယဥ္၏အမိုးႏွင့္လြတ္သည့္ အျမင့္ (There isnot enough headroom for buses to go under this bridge.)
headscarf = ေခါင္းစီးပုဝါ
headset = မိုက္ခြက္ပါနားၾကပ္
headship = ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတာဝန္ (He’s been offered the headship at this school.)
headstone = သုႆန္ေျမပံုေခါင္းရင္း မွတ္တိုင္
headwaters = ျမစ္ဖ်ား၊ ေခ်ာင္းဖ်ား
headway = တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းျခင္း၊ ေရွ႕တိုးျခင္း၊ ခရီးတြင္ျခင္း
headword = တည္ပုဒ္ (အဘိဓာန္တြင္သံုးသည္)

heady (adj) – 
a heady perfume = စူးရွေသာ ေရေမႊး
a heady wine = ျပင္းေသာ ဝိုင္
he is heady with success (ေအာင္ျမင္မႈကို ယစ္မူးသည္)

ေတာ္ေတာ္ေလးလည္း ျပည့္စံုေနၿပီ ယူဆပါသည္။ ဒီထက္မကေသာ အသံုးအႏႈန္းမ်ားလည္း ရွိပါေသးသည္။ “အဂၤလိပ္အဘိဓာန္ အသံုးျပဳနည္းလမ္းညႊန္” ေဆာင္းပါးကို အသံုးျပဳကာ ေဝါဟာရမ်ား၏ အသံုးအႏႈန္း အေသးစိတ္ကို ENG – ENG Dictionary တြင္ ဆက္လက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။
အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ေလ့လာသင္ယူလိုသူမ်ားအားလံုး ေဝါဟာရ အသံုးအႏႈန္းၾကြယ္ဝကာ အဂၤလိပ္စာ အရည္အေသြး တိုးတက္ ၾကပါေစ ……

ေအာင္ကိုဦး(UMK)

Phone: (95) 9 421752568

Views: 2356

Attachments:

Reply to This

Replies to This Discussion

Million Thanks to you. Aung Ko Oo (UMK)

ေက်းဇူးအမ်ားၾကီးတင္ပါတယ္ ဆက္လက္လည္း ထပ္မံ ပို့ခ်ေပးပါအုန္း။

thank you so much , please send me further lessons.

thanks

thanks

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service