အသံုးဝင္ေသာ အဂၤလိပ္စကားအသံုးအႏႈန္းမ်ား (How come/You'll see/To tell you the truth/There are no two ways about it/Don't get me wrong)

How come? (ဘယ္လိုျဖစ္တာလဲ)


You say how come? when you ask why in an informal context:

(ဘယ္လိုျဖစ္တာလဲ (how come?) ကို ရင္းႏီွးသည့္ပံုစံျဖင့္ေျပာရာတြင္သံုးပါသည္။)

 

 • 'There are no trains today.'
  ဒီေနရဘာရထားမွမရွိပါလား
  'How come?'

  ဘယ္လိုျဖစ္တာလဲ။
 • 'Joe has left his job.'
  Joe ကအလုပ္ထြက္လိုက္ျပီ။
  'How come?'

  ဘယ္လိုျဖစ္တာလဲ
 • How come the party's been cancelled? 
  ဘယ္လိုျဖစ္ျပီး
  ေတာ့မ်ားပါတီပြဲကို ဖ်က္လိုက္တာလဲ။


You'll see (မင္းျမင္ပါလိမ္႔မယ္)


You use you'll see when you tell someone that that they will find out that what you are saying is true:

မင္းျမင္ပါလိမ္႔မယ္ (you’llsee) ကို တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို သင္ေျပာသည့္အရာသည္ မွန္ကန္ေၾကာင္းကို ေနာင္တြင္သိလာလိမ့္မယ္ဆိုတာကို ေျပာလိုသည္႔အခါတြင္အသံုးျပဳသည္။

 • The teacher will realize that you are not to blame. You'll see!
  ဆရာမက မင္းအျပစ္မဟုတ္ဘူးဆိုတာ သေဘာေပါက္လာပါလိမ့္မယ္။ မင္းျမင္ပါလိမ္႔မယ္။
 • Fred will soon get a job, you'll see.
  Fred က မၾကာခင္အလုပ္ရေတာ့မယ္။ မင္းျမင္ပါလိမ္႔မယ္။


To tell you the truth (အမွန္အတုိင္းေျပာရမယ္ဆိုရင္)


You say to tell you the truth when you intend to say something in a clear and honest way, without trying to be polite or kind:

အမွန္အတိုင္းေျပာရမယ္ဆိုရင္ (to tell you the truth) ကို တစ္စံုတစ္ခုႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းႏွင့္ ရိုးသားစြာေျပာလိုသည့္အခါတြင္ ယဥ္ေက်းမႈ (သို႔) သိမ္ေမြ႕မႈမပါရွိဘဲေျပာရာတြင္အသံုးျပဳသည္။

 • Did you enjoy the meal?'
  စားလို႔ေကာင္းရဲ႕လား။
  To
   tell you the truth, it was too spicy for me.'
  အမွန္အတိုင္းေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အရမ္းစပ္လြန္းတယ္ဗ်။
 • 'Do you like your daughter's new boyfriend?'
  ရွင့္သမီးရဲ႕ ေယာကၤ်ားေလးသူငယ္ခ်င္းအသစ္ကို ၾကိဳက္ရဲ႕လား
  'To tell you the truth, I
   don't really trust him.'အမွန္အတိုင္းေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ သူ႔ကိုမယံုဘူး။


There are no two ways about it (တစ္ျခားနညး္လမ္းမရွိေတာ့ဘူး)


You say there are no two ways about it when you wish to say that you are absolutely certain about something:

တစ္ျခားနည္းလမ္းမရွိေတာ့ဘူး (there are no two ways about it) ကို တစ္စံုတစ္ခုႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္သည္ လံုး၀ေသခ်ာေၾကာင္း ေျပာလိုသည့္အခါတြင္သံုးသည္။

 • There are no two ways about it. I'm going to have to get a part-time job.
  တစ္ျခားနည္းလမ္းမရွိေတာ့ဘူး။ ငါအခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္ရမွျဖစ္ေတာ့မယ္။
 • There are no two ways about it. Jack has behaved very badly.
  တစ္ျခားနည္းလမ္းမရွိေတာ့ဘူး။
   Jack က ေတာ္ေတာ္ဆိုးဆိုးရြားရြားကို ျပဳမူေနျပီ။


Don't get me wrong (ငါ့ကိုတစ္မ်ိဳးမထင္ပါနဲ႕)


You say don't get me wrong when you don't want someone to misunderstand or be upset by what you are going to say:

ငါ့ကိုတစ္မ်ိဳးမထင္ပါနဲ႕ (don't get me wrong) ကို တစ္စံုတစ္ေယာက္အား သင္ေျပာမည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ နားလည္မႈလြဲမွားျခင္း (သို႕) စိတ္ပ်က္ျခင္းမျဖစ္ေစလိုသည့္အခါတြင္ သံုးသည။္

 • Don't get me wrong! I think Amy is a very good mother, but she does tend to spoil her children a bit.
  ငါ့ကိုတစ္မ်ိဳးမထင္ပါနဲ႕။ ငါကေတာ့ Amy က မိခင္ေကာင္းတစ္ေယာက္လို႔ထင္တယ္။ ဒါေပမယ့္သူ႔ကေလးေတြကိုသူမက ပ်က္စီးေအာင္လုပ္သလိုျဖစ္ေနတယ္။
 • Don't get me wrong! I'd love to come on holiday with you, but I prefer to visit cities than stay at a beach resort all week long.
  ငါ့ကိုတစ္မ်ိဳးမထင္ပါနဲ႕။
   ငါနင္နဲ႔တူတူ အားလပ္ရက္ေတြမွာလိုက္ခဲ့ခ်င္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ငါက ကမ္းေျခမွာပဲ တစ္ပတ္လံုးေနတာထက္စာရင္ ျမိဳ႕ေတြကိုေလွ်ာက္လည္ခ်င္တယ္။ 

 

Click "Like" if you want to see more posts like this. Thanks.

Language Republic


Views: 3150

Reply to This

Replies to This Discussion

Thz so much for your lesson.........

Thanks

Thank you very much for your explanation

Thank so much

Attachments:
Thz

thanku u!!!

မွတ္သားသြားပါတယ္ေနာ္......

Thank you.

thank a lot

Thank you so much. Very useful for everyone.

Thank you SO much for your explanation. Very useful for ME.

thks

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service