စကားလံုးေတြ ထပ္မေနေအာင္ ေ႐ွာင္႐ွားျခင္း (How to avoid repetition)

စာေရးရာမွာျဖစ္ေစ၊ စကားေျပာမွာျဖစ္ေစ ျဖစ္ႏုိင္မယ္ဆုိရင္ သံုးၿပီးသား စကားလံုး ဒါမွမဟုတ္ စကားစုကို ထပ္မသံုးဘဲ ေ႐ွာင္႐ွားရပါတယ္။ ေ႐ွာင္႐ွားနည္း တစ္နည္းကေတာ့ it, that, one, do, there နဲ႕ so လိုမ်ိဳး အေထြေထြသံုး အစားထိုး စကားလံုးေတြကို သံုးဖို႕ျဖစ္ပါတယ္။

She folded the paper and put it in the envelope. စာ႐ြက္ကို ေခါက္ၿပီး စာအိတ္ထဲ ထည့္လိုက္တယ္။ (She folded the paper and put the paper in the envelope. စာ႐ြက္ကို ေခါက္ၿပီး အဲဒီစာ႐ြက္ကုိ စာအိတ္ထဲထည့္လုိက္တယ္ လို႕ ေျပာတာထက္ ပိုၿပီး သဘာ၀က်ပါတယ္။)

‘Do you think that he will come?’ ‘I think so.’ "သူလာမယ္ထင္သလား။" "ထင္ပါတယ္။" (= I think that he will come. သူလာမယ္လို႕ ထင္ပါတယ္နဲ႕ အတူတူပါဘဲ။)

‘How about a drink?’ ‘I would like that.’ "တစ္ခုခုေသာက္မလား။" "ေကာင္းသားဘဲ" (= I would like a drink. တစ္ခုခု ေသာက္ခ်င္ပါတယ္ နဲ႕ အတူတူဘဲ။)

‘What sort of house are you looking for?’ ‘One with a big garden.’ "ဘယ္လိုအိမ္မ်ိဳး ႐ွာေနတာလဲ။" "ပန္းျခံႀကီးႀကီးနဲ႕ အိမ္ပါ။"

‘Let’s meet at the club.’ ‘OK see you there.’ "ကလပ္မွာ ေတြ႕ၾကစို႕။" "အိုေက အဲဒီမွာ ေတြ႕မယ္။" (= See you at the club. ကလပ္မွာေတြ႕မယ္။)


အသံုးအမ်ားဆံုး အစားထိုး စကားလံုးေတြကေတာ့ နာမ္စား Pronoun ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ နာမ္အတြက္ ဒါမွမဟုတ္ နာမ္ပုဒ္အတြက္ အစားထိုးႏိုင္ပါတယ္။ နာမ္စားထဲမွာ လူပုဂၢိဳလ္ကို ျပတဲ့ နာမ္စား personal pronoun ေတြ (ဥပမာ he, she, they)၊ မိမိကိုယ္ကို ျပဳလုပ္မႈျပ နာမ္စား reflexive pronoun ေတြ (ဥပမာ himself, herself, itself)၊ ပိုင္ဆုိင္မႈျပ နာမ္စား possessive pronoun ေတြ (ဥပမာ my, his, her)၊ ၀ါက်က႑ဆက္ နာမ္စား relative pronoun ေတြ (ဥပမာ who, that, which)၊ ၫႊန္ျပေ၀ါဟာရ demonstrative ေတြ (ဥပမာ this, that, these, those)၊ အေမးျပေ၀ါဟာရ interrogative ေတြ (ဥပမာ what, who)၊ ေယဘုယ်နာမ္စား indefinite pronoun ေတြ (ဥပမာ somebody, anybody) ပါ၀င္တယ္။

Jane was happy because she had won a prize. ဆုရလို႕ ဂ်ိန္း ေပ်ာ္ေနတယ္။
(Jane was happy because Jane had won a prize. ဂ်ိန္းဆုရလို႕ ဂ်ိန္းေပ်ာ္ေနတယ္လို႕ မေျပာရဘူး။)

The old woman talks to herself all the time.အဖြားႀကီးက သူ႕ဖာသာ တစ္ေယာက္တည္း တစ္ခ်ိန္လံုး စကားေျပာေနတယ္။ 
(The old woman talks to the old woman all the time. အဖြားႀကီးက အဖြားႀကီးကို တစ္ခ်ိန္လံုး စကားေျပာေနတယ္ လို႕ မေျပာရဘူး။)

Have you ever met the people who live next door? ေဘးအိမ္က လူေတြနဲ႕ ဆံုၿပီးၿပီလား။

I would like something to eat. တစ္ခုခုစားခ်င္တယ္။


ႀကိယာ နဲ႕ ႀကိယာေနာက္က ပါလာတဲ့ စကားလံုးေတြ တစ္တြဲလံုးအတြက္ အစားထိုးအေနနဲ႕ do so နဲ႕ do it / that ကို သံုးႏုိင္တယ္။


‘Can you repair my computer?’ ‘I will do it at once.’ "ကြန္ပ်ဴတာ ျပင္ေပးႏုိင္မလား။" "အခုခ်က္ခ်င္း လုပ္လုိက္ပါ့မယ္" (= I will repair your computer at once. အခုခ်က္ခ်င္း ကြန္ပ်ဴတာ ျပင္လိုက္ပါ့မယ္ နဲ႕ အတူတူဘဲ)

I asked him to help me but he wasn’t willing to do so. သူ႕ဆီက အကူအညီေတာင္းခဲ့ေပမယ့္ သူက မေပးခ်င္ခဲ့ဘူး။

Views: 3968

Reply to This

Replies to This Discussion

Like
Like
Like

Thanks

Good
Thanks

Thank u.

Thanks
Thank a lot to you

ေက်းဇူးပါပဲဗ်ာ။

:-) Good article!Very informative!

so thanks for me .....

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service