ယခုေခတ္အခါတြင္ အစည္းအေဝးမ်ားကို အလုပ္ကိစၥျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ရပ္ေရးရြာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ျဖစ္ေစ၊ အျခားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေစ မလြဲမေသြ တက္ေရာက္ၾကရစျမဲျဖစ္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႕ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ၾကရာတြင္ မည္သို႕ ေဆာင္ရြက္သြားမွသာလွ်င္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမည့္ အစည္းအေဝးပြဲျဖစ္ျပီး၊ တခါတရံတြင္ အခ်ိန္ကုန္ အက်ိဳးမဲ့ျဖစ္တတ္ပံုကို ေအာက္ပါလူပုဂိၢဳလ္သုံးဦး ေဆြးေႏြးၾကပံုကို ဖတ္႐ႈျခင္းအားျဖင့္ ဆန္းစစ္ေဝဖန္သုံးသပ္ႏိုင္ပါသည္။

Meeting discussion ကို ဖတ္႐ႈျပီး "good things to follow" ႏွင့္ "bad things to avoid at a meeting" ဟူ၍ က႑ႏွစ္ပိုင္း ခြဲျခားစိတ္ျဖာၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

ေအာက္ပါစကားေျပာ စာပိုဒ္ကို အရင္ဖတ္ၾကည့္ပါ။

How was the meeting?

Some colleagues are discussing a meeting they have just come out of.

Anil: I thought it was very productive.
Juliet: Well, I thought it was a complete waste of time. I didn't hear anything I didn't already know.
Barbara: I agree with Anil. I felt we had some very useful discussions, and that we reached an agreement that was good for both sides. We certainly covered a lot of ground. It was incredible the number of things we got through.
Juliet: But there were too many digressions. John was rambling and kept wandering off the point. He just uses meetings as a chance to show off. Just like a lot of men: he just wanted to show how powerful he is and what a good talker he is.
Anil: But to be fair, the chair really kept things moving: she encouraged people to be brief and to stick to the point and we achieved a lot in a short time. Anyway, I learned a lot and I think they listened to what we had to say.

"Good things to follow" ကို ေရွးဦးစြာ ဆန္းစစ္ၾကည့္ၾကရေအာင္။

Anil ၏ discussion ကို စတင္ဖြင့္လွစ္ရာတြင္ "I though it was very productive." ဟုဆိုရာ၌ အစည္းအေဝးကို အက်ိဳးရွိေၾကာင္းျဖင့္ တင္ျပပါသည္။ Anil ၏ "productive" ဟူေသာ အခ်က္ကို Barbara က ေထာက္ခံပံုမွာ "I felt we had some very useful discussions." ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ Useful discussions ျဖစ္ပံုကိုလည္း ဆက္လက္ရွင္းျပရာတြင္ "we reached an agreement that was good for both sides." ဟူ၍ စည္းေဝးပြဲတစ္ခုတြင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီမႈရရွိပါက အစည္းအေဝးပြဲေကာင္းတစ္ခု၏ characteristic အဂါၤရပ္တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ပံုမွာ မွတ္သားဖြယ္ေကာင္းပါသည္။

"We certainly covered a lot of ground." ဟူသည့္ အခ်က္မွာ အစည္းအေဝးတြင္ အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္ ေျမာက္မ်ားစြာ ျခဳံငံုေဆြးေႏြးႏိုင္ပါမွ အစည္းအေဝးေကာင္း တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း သိရွိႏိုင္ပါသည္။

"It was incredible the number of things we get through" ဟူေသာ ဝါက်သည္ "We certainly covered a lot of ground." ကို support လုပ္သည့္အေနျဖင့္ အခ်က္အလက္ ေျမာက္မ်ားစြာကို ျခဳံငံုမိေအာင္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ပံုမွာ မယုံၾကည္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အံ့ဩဖြယ္ရာျဖစ္ေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

Anil က စည္းေဝးပြဲတစ္ခု၏ ေကာင္းေသာ အခ်က္မ်ားကို ေထာက္ျပရာ၌ "The chair really kept things moving." ဟူ၍ chairperson ၏ လိမၼာကြၽမ္းက်င္ပါးနပ္ပံုကို အခ်က္အလက္ တစ္ခုတည္း၌ ေက်ာက္ခ်၍ ၾကာရွည္ေႏွာင့္ေႏွးမႈ မရွိေစရန္ အခ်က္အလက္မ်ား တစ္ခုမွ တစ္ခုသို႕ ေရြ႕လ်ားေရႊ႕ေျပာင္းေနေစရန္ "she encouraged people to be brief and to stick to the point." ဟူ၍ အစည္းအေဝးတြင္ စကားေျပာဆိုသူမ်ားကို လိုရင္းတိုရွင္းေျပာၾကားေစရန္ တိုက္တြန္းအားေပးျပီး အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေထြရာေလးပါးလိုက္လံေျပာဆိုေနျခင္းျဖင့္ မူလ ေျပာဆိုလိုေသာ လိုရင္းအခ်က္ မေပ်ာက္သြားေအာင္ ထိန္းေၾကာင္းေပးႏိုင္ျခင္းျဖင့္ "we reached a lot in a short time." အခ်ိန္အတို အတြင္း လိုရာ အခ်က္အလက္ေျမာက္မ်ားစြာကို ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ျမင္စြာ ေဆြးေႏြးႏိုင္ေၾကာင္း၊ "I learned a lot." အစည္းအေဝး တစ္ခုမွ မွတ္သားနာယူႏိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားစြာ ရရွိႏိုင္ပါက စည္းေဝးပြဲေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ေလ့လာသိရွိရပါသည္။

ေနာက္ဆုံး ေကာင္းခ်က္ တစ္ခုအေနျဖင့္ Anil တင္ျပပံုမွာ "... they listened to what we had to say." ဟူ၍ စည္းေဝးပြဲသို႕ တက္ေရာက္သူမ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားကို နားေထာင္ေပးျခင္းသည္လည္း အစည္းအေဝးတစ္ခု၏ အဂါၤရပ္အေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

"Bad things to avoid" အေနျဖင့္ Juliet ၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအရ သိရွိႏိုင္ပါသည္။ "I thought it was a complete waste of time." အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ရျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္ျဖဳန္းတီးကုန္ဆုံးရသည္ဟု ယူဆပါက ထိုအစည္းအေဝးမ်ိဳးကို အဆိုးဘက္မွ ႐ႈျမင္သုံးသပ္ရပါသည္။

အခ်ိန္ကုန္သည္ဟု ယူဆရျခင္းအေၾကာင္းမွာ "I didn't hear anything I didn’t already know." ေဆြးေႏြးေသာ မည္သည့္အခ်က္မ်ားမွာ အေၾကာင္းအရာအသစ္မ်ား မဟုတ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။။ (ဤအခ်က္သည္ ကြၽန္ုပ္တို႕အတြက္ အလြန္မွတ္သားနာယူလိုက္နာဖြယ္ေကာင္းေသာ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။)

"There were too many digressions." မူလ အေၾကာင္းအရာမွ ေဘးေခ်ာ္ထြက္မႈမ်ားရွိပံုကို "John was rambling and wandering off the point." ဟူ၍ ေဖာ္ျပပါသည္။ John ၏ ဇာတ္လိုက္ေက်ာ္လုပ္တတ္ပံုကိုလည္း "He just uses meetings as a chance to show off." ဟူ၍၎ "he just wanted to show how powerful he is and what a good talker he is." စသည္ျဖင့္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ John ကဲ့သို႕ေသာ လူစားမ်ားေၾကာင့္ အစည္းအေဝးသို႕ ႂကြေရာက္လာေသာ အျခားလူမ်ား၏ အဖိုးတန္အခ်ိန္မ်ား ကုန္ဆုံးရပံုကို အေရးတယူ မွတ္သားသင့္ပါသည္။

ဤကဲ့သို႕ ေရွာင္ရန္၊ ေဆာင္ရန္ အခ်က္မ်ားကို သိရွိနားလည္ထားျခင္းျဖင့္ ေကာင္းမြန္ျမန္ဆန္၍ အခ်က္အလက္ေျမာက္မ်ားစြာကို အခ်ိန္တိုကာလအတြင္း ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ျမင္စြာ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ အက်ိဳးမ်ားေစမည့္ အစည္းအေဝးမ်ားကို က်င္းပေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံသားေကာင္းမ်ားျဖစ္ၾကပါေစ။

Reference: Business Vocabulary in Use (Pg. 116)


LESSONS FROM OUR ARCHIVE

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

 

Views: 1315

Reply to This

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service