အသံုးဝင္ေသာ အဂၤလိပ္စကားအသံုးအႏႈန္းမ်ား (I dare say/Good/By all means/Not really)

I dare say (ငါေျပာရဲတယ္)

You say I dare say when you mean that something is probable or likely. 
(ငါေျပာရဲတယ္ I dare say ကို တစ္စံုတစ္ခုကို ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း (သို႔)အလားအလာရွိေၾကာင္း ေျပာရာတြင္ အသံုးျပဳသည္။)
 

 • I dare say that she thinks that she's doing the right thing. 
  ငါေျပာရဲတယ္။ သူမက သူမလုပ္တာကို မွန္တယ္ထင္ေနတာ
 • I dare say that Anne will find a job eventually.
  ငါေျပာရဲတယ္။ Anne က အလုပ္တစ္ခုကို ေနာက္ဆံုးေတာ႔ရွာေတြ႕သြားမွာပါ


Good! (ေကာင္းတာေပါ့)

You say good! when you think that something is acceptable or suitable. 
ေကာင္းတာေပါ့  good! ကို တစ္စံုတစ္ခုသည္ လက္ခံႏုိင္ေလာက္သည္ (သို႔) သင့္ေတာ္သည္ဟု ထင္ျမင္ပါက သံုးႏိုင္သည္။
 

 • We can deliver your new furniture on Friday.' 
  ခင္ဗ်ားရဲ႕ ပရိေဘာကအသစ္ကို ေသာၾကာေန႔က်ရင္ ပို႔ေပးႏုိင္ပါတယ္။ 'Good!' ေကာင္းတာေပါ့
 • The book which you ordered has arrived.' 
  နင္မွာထားတဲ့စာအုပ္ေရာက္လာျပီ။
 • 'Good! I'll collect it this afternoon.' 
  ေကာင္းတာေပါ့။ ညေနက်ရင္သြားယူလိုက္မယ္။


By all means (ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္)

You say by all means when you are willing for someone to do something or have something or as an emphatic way of saying 'yes': 
ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ by all means ကို တစ္စံုတစ္ေယာက္အား ကိစၥတစ္စံုတစ္ခု ျပဳလုပ္ေစလိုေသာအခါ (သို႔) တစ္စံုတစ္ခုကို ရရွိေစလိုေသာအခါတြင္အသံုးျပဳပါသည္။ထို႔အျပင္ဟုတ္ကဲ႔ (yes) ကိုေလးနက္ေစလိုေသာ အခါ၌လည္း အသံုးျပဳပါသည္။
 

 • By all means take Friday off to go to your sister's wedding. 
  ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ေသာၾကာေန႔က်ရင္ ခြင့္ယူျပီးေတာ့ မင္းညီမ မဂၤလာေဆာင္ကို သြားလိုက္စမ္းပါ။
 • By all means borrow my car when I'm on holiday. 
  ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ငါ အားလပ္ရက္ သြားေနတုန္းင့ါကားကို ငွားသံုးပါ။


Not really ( ဟင့္အင္း/သိပ္ေတာ႔……)

You use not really as a way of saying `no' or 'not very much' to a question or suggestion:
ဟင့္အင္း/သိပ္ေတာ႔…. (not really) ကို ေမးခြန္း (သို႔) အၾကံျပဳခ်ကတစ္စံုတစ္ခု္ကုိ ျပန္လည္ေျဖၾကားသည့္အခါတြင္ျငင္းဆိုရာ၌ လည္ေကာင္း(သို႔)သိပ္မဟုတ္လွတဲ႔အေၾကာင္းေျပာရာ၌လည္ေကာင္း အသံုးျပဳပါသည္။
 

 • Did you enjoy your holiday?' ' 
  အားလပ္ရက္မွာ ေပ်ာ္ခဲ့ရဲ႕လား 
  Not really. It rained most of the time.' 
  သိပ္ေတာ႔မေပ်ာ္လွပါဘူး၊ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား မိုးပဲရြာေနတာ
 • Was the talk interesting?' 
  ေဟာေျပာပြဲက စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းလား
  'Not really. The speaker had nothing new to say.' 
  သိပ္ေတာ့ မေကာင္းလွပါဘူး၊ ေျပာတဲ့သူက အသစ္ေျပာစရာမရွိဘူးေလ


You can read other lessons posted by me here.

Click "Like" if you want to see more posts like this. Thanks.
Language Republic

 

Views: 4172

Reply to This

Replies to This Discussion

Thank u so much

very thank

thank you i had read it. Post more as like this.

thz

thanks

Thank you very much..!

Thank you very much..!

thanks

Thanks

Thanks

It is very useful for me.Thanks a lot.

Thanks alot

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service